Przasnyski Konkurs Językowy dla klas V 30 maja 2011Pobieranie 26.65 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar26.65 Kb.

Przasnyski Konkurs Językowy dla klas V

30 maja 2011MIEJSCE NA NAKLEJKĘ
Z KODEMVOCABULARY
I Wykreśl słowo, które nie pasuje do pozostałych. (5 pkt)
1. seal, crocodile, cow, whale

2. brilliant, terrible, great, exciting

3. nephew, niece, lorry, daughter

4. funny, shy, nervous, worried

5. face, eye, mouth, leg
II Uzupełnij zdania podanymi słowami.

(10 pkt)


missed, arrive, breakfast, pieces, take, make, bowling, first, foot, concert
1.I was late because I …………. the bus.

2. Ian’s favourite hobby is ………… .

3. Ann always has a big …………… in the morning.

4. Peter goes to school on ……………. .

5. Don’t forget to ………. some photos.

6. My mum doesn’t ……….. my bed.

7. I’ve got two tickets for the …………. .

8. First, cut the fruit into two ………… .

9. January is the …………. month.

10. What time did you ……….. to school yesterday?


GRAMMAR
I Czasowniki w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie. (7 pkt)
1.He usually ……. (go) to school at 8.00.

2. I …………. (drink) milk every day.

3. Listen! Your baby …………….. (cry).

4. Mother ………….. (cook) dinner every day.

5. She ………….. (sit) on the sofa .

6. Tom ………….. (come) home now.

7. Look! They ……….. (run).
II Ułóż zdania z podanych wyrazów. (7 pkt)
1.Tower of London / old / the / is / How ?

…………………………………………

2. is / five / The / miles / long / river .

……………………………………………

3. long / Amazon River / How / is / the

…………………………………………….

4. two / is / He / tall / metres .

…………………………………………….

5. there / shops / Were / in / any / 1920?

…………………………………………….

6. chocolate / there / in / is /a / bag / your?

……………………………………………

7. my house / is / The / next / bank / to .

……………………………………………


III Uzupełnij tekst czasownikami w czasie przeszłym. (13 pkt)
Dear Annie,

Hi! How are you? I 1)…………… (have) a great time last weekend.

I 2) ……………. (go) to the seaside with my friends. We 3) ……………… (travel) there by bus. We 4) …………………. (not/find)any rooms to rent, so we 5) …..............(stay)in a hotel.

On Saturday, we 6) …………….(spend) all day on the beach. We 7)…………………… (not/swim), because it 8) ……………(be) a bit cold. We 9) ……….. (eat) fish and chips!

On Sunday, we 10) ……………(visit) the local museum. Then we 11) ………..(take) some pictures before we 12) ……………..

(catch) the 3 o’clock bus back.

I 13) ………… (enjoy) my weekend very much. How was your weekend?

Love, Jackie

COMMUNICATION
I Zaznacz właściwą odpowiedź. (7 pkt)
1.Have a nice day!

a) Excuse me!

b) Thanks!
2. Tom’s late.

a) That’s odd!

b) No, it’s ok.
3. How do you get to work?

a) It takes me about an hour.

b) I go by train.
4. Let’s go to the park.

a) Yes, you can.

b) I’m afraid I can’t.
5. Let’s meet outside the theatre.

a) That’s a good idea.

b) We’d better meet.
6. Why don’t we go to the cinema?

a) What a pain!

b) There’s nothing good on.
7. I’m going to the dentist.

a) Tell me!

a) What a pain!
II Przyporządkuj każdej sytuacji właściwą reakcję. (5 pkt)
1. Poproś kolegę o zaniesienie książki do biblioteki.

a) Could you take it away from the library?

b) Can you take this to the library, please?

c) Did you take the book to the library?


2. Przekaż wychowawczyni, że koleżanka nie może przyjść jutro do szkoły.

a) Ann doesn’t want to come tomorrow.

b) Ann can’t come tomorrow.

c) Ann mustn’t come tomorrow.


3. Do twojego taty dzwoni znajomy. Poproś, żeby poczekał chwilę.

a) Wait for me, please.

b) Hang on, please.

c) Stay here, please.


4. Złóż koledze życzenia urodzinowe.

a) All the best.

b) Congratulations.

c) Good for you.


5. Zaproponuj koleżance pójście na spacer.

a) Go for a walk.

b) We went for a walk.

c) Let’s go for a walk.


READING
I Przeczytaj tekst. Odpowiedz krótko na pytania. (7 pkt)
It rained all day last Sunday. Jilly Jones didn’t want to go out that night. Her husband Frank was at work, so Jilly stayed at home and watched TV. There was a film on TV. It was called “The Hairy Monster!” Jill felt quite scared. It was dark outside and there was a full moon.

Suddenly, she heard a strange noise outside in the garden. Then, there was a very loud knock on the door. She didn’t know what to do! She looked out of the window and saw something big and ugly standing at the door. ” Go away!” she screamed and ran to telephone to the police. (…)


1. What was the weather like last Sunday?

…………………………………………

2. Where was Jilly’s husband?

……………………………………………

3. What did Jilly do?

…………………………………………….

4. What was on TV?

……………………………………………..

5. How did Jilly feel?

……………………………………………..

6. What did she hear outside in the garden?

……………………………………………..

7. What was there at the door?

……………………………………………..II Przeczytaj tekst. Zakreśl właściwą odpowiedź. (7 pkt)
Dear Andy,

I’m writing about my holiday. On February 15th I traveled to Italy with my aunt Jenny. We traveled to Italy by ship. That was very exciting. We were on the ship for eight days. The ship was huge – with shops, restaurants and a gym. The ship visited Spain and the south of France and then the north of Italy on February 23rd. In Italy we stayed for two days in a beautiful hotel next to a lake, then we traveled by train to the mountains –

I skied for the first time and it was horrible.
I hated it! Our plane to London was on February 27th. The weather in Britain was terrible – cold and snowy.


Love, Emma

1. Emma was in Italy in winter.

a. right b. wrong c. doesn’t say

2. She stayed on a ship for ten days.

a. right b. wrong c. doesn’t say

3. The ship wasn’t very big.

a. right b. wrong c. doesn’t say

4. Emma liked Spain.

a. right b. wrong c. doesn’t say

5. She can ski well.

a. right b. wrong c. doesn’t say

6. She traveled by ship, train and plane.

a. right b. wrong c. doesn’t say

7. Her holiday lasted two weeks.

a. right b. wrong c. doesn’t say
WRITING
I Ułóż zdania tak, aby powstała biografia pisarza. (6 pkt)

CHARLES DICKENS

1812 – born in Portsmouth;

1822 – moves to London

1834 – starts work as a reporter

1836 – gets married with Catherine

1837 – begins writer career

1870 – dies
1. born/Charles Dickens/was/in/1812

………………………………………………….


2. 1822/family/to/his/moved/London/in

………………………………………………….

3. Charles/from/1834/reporte/a/as/worked

………………………………………………….

4. Catherine/Dickens/1836/married/in

………………………………………………….

5. began/his/he/career/in/as/1837/writer/a

………………………………………………….

6. died/ Charles Dickens/1870/in

………………………………………………….


II Przepisz podane zdania poprawiając błędy interpunkcyjne. (20 pkt)
1.these are my dogs they are called pat and mat
……………………………………………………

……………………………………………………

2. this is a picture of my family look at us
……………………………………………………

…………………………………………………….

3. this is my brother john he is standing behind my mother
……………………………………………………

……………………………………………………

4. we re in our garden we re having lunch
…………………………………………………..

…………………………………………………..

: asp -> pliki -> pobierz
pobierz -> Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas IV 10 maja 2013
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy test dla klas V 09 maja 2012
pobierz -> Zgodnie z art. 59 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy przedstawia wykaz pracodawców i osób korzystających z instrumentów rynku pracy
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas VI 30 maja 2011
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas VI 9 maja 2012
pobierz -> Plan Odnowy Miejscowości Strzelce Wielkie na lata 2011 2018
pobierz -> Wykaz zastępstw pracowników umig kańczuga w razie urlopu I innych nieobecności
pobierz -> Xxiii pomarańczowy Konkurs Recytacji poezji I prozy pamięci hanny łochockiej I adama bahdaja
pobierz -> Wydanie Specjalne Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
pobierz -> Xxii półmaraton Lipcowy w Okonku

Pobieranie 26.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna