Przebudowa budynku szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącegoPobieranie 0.94 Mb.
Strona1/14
Data08.05.2016
Rozmiar0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Przebudowa budynku szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego

mieszkania i nieużytkowego poddasza na potrzeby szkoły w Brzeźnie Wielkim

gmina Starogard Gdański SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B I U R O O B S Ł U G I B U D O W N I C T WA


Tadeusz Szymborski

 83-200 Starogard Gd., Al. Wojska Polskiego 2B___________________________________________________________________________

projektowanie, nadzory, inwestorstwo zastępcze, doradztwo inwestycyjne

tel. (0-58) 775 44 84 tel. (0-58) 775 53 10 tel. kom. 0606 655 863

e-mail : bobstar@inetia.pl NIP 592-133-46-84 REGON 191059427
ADRES


Brzeźno Wielkie, gmina Starogard Gdański, dz. nr 141/2

NAZWA


OPRACOWANIA

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY

ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO MIESZKANIA ORAZ PODDASZA NA POTRZEBY SZKOŁY W BRZEŹNIE WIELKIM


INWESTOR


GMINA STAROGARD GDAŃSKI

STADIUM

Specyfikacje Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

KIEROWNIK

PRACOWNI


Mgr inż. Tadeusz SZYMBORSKI

Upr. Proj. Nr 3684/Gd/88


Autorzy

opracowaniaOpracował:

mgr inż. Tadeusz Szymborski

Upr proj nr 3684/Gd/88

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził:


inż. Adam Ząbek

Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04

DATA

Listopad 2006 r.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ........................................................................................3


451 112 WYZNACZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ........................3

451111 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.........................................................................................6

451 112 ROBOTY ZIEMNE.....................................................................................................8 45422 ROBOTY CIESIELSKIE DESKOWANIA DLA ROBÓT BETONOWYCH ....................12

4526221 FUNDAMENTY ........................................................................................................17

45262311-4 ROBOTY BETONOWE .......................................................................................24

45262310-7 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ...............................................31

452625 ROBOTY MUROWE ................................................................................................. 37

452624 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI NADPROŻY I PODCIĄGÓW ZE STAL KONSTRUKCYJNEJ…44

4526121 ROBOTY POKRYWCZE BLACHODACHÓWKĄ………...……................................63

4541 ROBOTY TYNKARSKIE ...............................................................................................66

454312 OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH (Glazura) ............................71

45421146-9 OKŁADZINY ORAZ OBUDOWY Z PŁYT KARTONOWO- GIPSOWYCH …….74

45421120 MONTAŻ FRAMUG I RAM OKIENNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH …..…..78

45432112-2 POSADZKI Z PŁYTEK KAMIONKOWYCH (TERAKOTOWYCH) ....................83

45432111-5 POSADZKI Z WYKŁADZIN PCV........................................................................86

4544211 ROBOTY MALARSKIE............................................................................................92

45233222-1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ………. ..............102

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

451112 WYZNACZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
I. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wyznaczenia obiektów i punktów wysokościowych związanych z przebudową i remontem budynku szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brzeźnie Wielkim, gmina Starogard Gdański.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy oraz jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu odtworzenie w terenie obiektów i punktów wysokościowych szkoły podstawowej i gimnazjum w Brzeźnie Wielkim, gmina Starogard Gdański, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.3.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
W zakresie robót pomiarowych. związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektów i punktów wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi obiektów i punktów wysokościowych.

b) wyznaczenie osi,

c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.


1.4. OKREŚLENIA PODSTANVOW'E
1.4.1. Punkty główne - punkty wyznaczające główne osie obiektów.
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne".
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialnych za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować bolce stalowe lub słupki, betonowe.

Do oznaczenia pozostałych punktów należy używać palików drewnianych o długości około 0,30 m średnicy 0,05 - 0,08 m lub rur metalowych długości 0,5 m.


3. SPRZĘT
Do odtworzenia (wyznaczenia) obiektów i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

• teodolity lub tachymetry,

• niwelatory,

• tyczki,

• łaty,

•taśmy stalowe.Spczęt stosowany do odtworzenia budynków i punktów gkównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokkadności pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiały (paliki drewniane oraz słupki) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995r.) Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy. Zakres pomiarów geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie położenia poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te powinny dotyczyć punktów głównych budynków i budowli , przebiegu osi , linii rozgraniczających , linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służyć ma przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym , a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie , zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów , w szczególności:

a/ główne osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych ,

b/ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu ,

c/ stale punkty wysokościowe - repery.

Wykonanie tych czynności , poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego , musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (1+7).

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych obiektów i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.

Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektów i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektów w terenie jest I ha trenu objętego

pomiarem.


8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w ST "Wymagania ogólne". Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)

obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli

geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiaru (ha) należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub

protokołu z kontroli geodezyjnej.


Cena wykonania robót obejmuje:
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych,

• uzupełnienie osi budynków dodatkowymi punktami,

• wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.


Projekt Budowlany przewiduje wykonanie prac geodezyjnych związanych z odtworzeniem budynków w trenie i pomiarami

w czasie robót.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa 1979

3. Instrukcja techniczna G-I Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978

4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1983

5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne (TTrGiK 19R1

451111 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

I. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z przebudową i remontem budynku szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brzeźnie Wielkim, gmina Starogard Gdański.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką obiektów i elementów obiektów wraz z odwiezieniem materiałów i obejmują roboty rozbiórkowe ujęte w przedmiarze robót.

Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki wymaga akceptacji przez Inspektora nadzoru. Dla rozbieranych płyt azbestowo-cementowych należy stosować odrębny sposób postępowania. Płyty te muszą zostać zdemontowane i utylizowane przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, a w szczególności ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (DzU z 2004 r. nr 3, poz. 20 ze zmianami oraz wydane do niej rozporządzenie w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest: DzU z 2004 r. nr 71, poz. 649 ze zmianami).

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne".

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Nie występują

3. SPRZĘT

Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką budynków oraz elementów budynków należy stosować:

• spycharki,

• ładowarki,

• samochody ciężarowe,

• młoty pneumatyczne.


4. TRANSPORT
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.


5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę obiektów oraz elementów obiektów w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie, w sposób określony przez Inspektora nadzoru.Dla rozbieranych płyt azbestowo-cementowych należy stosować odrębny sposób postępowania. Płyty te muszą zostać zdemontowane i utylizowane przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, a w szczególności ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (DzU z 2004 r. nr 3, poz. 20 ze zmianami oraz wydane do niej rozporządzenie w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest: DzU z 2004 r. nr 71, poz. 649 ze zmianami).

Wszystkie elementy do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Ewentualne doły, wykopy powstałe po rozbiórce obiektów lub elementów obiektów, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 01.03.01. "Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopni uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczanie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach obiektów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 451112 "Roboty ziemne ".

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych są: m', mZ, oraz m.

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów oraz elementów obiektów dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca dokona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Płatność należy przyjmować za jednostkę obmiaru wymienionąw punkcie 7 zgodnie z obmiarem, według ceny jednostkowej, po odbiorze robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

• rozebranie obiektów oraz elementów obiektów,

• odwiezienie gruzu w uzgodnione miejsce,

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.


Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych określony jest w Projekcie Budowlanym oraz w przedmiarze robót. Materiały z rozbiórki zostaną odwiezione na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.03.120. 1131).
451112 ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTĘP


1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z przebudową i remontem szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brzeźnie Wielkim, gmina Starogard Gdański.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.l .

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują: a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 11-11I),

b) transport gruntu

c) przemieszczenie mas ziemnych

d) zasypanie wykopów
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntów, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru:

Is = d : ds

gdzie:


d - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, (Mglms), służąca do oceny zagęszczania gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z BN-n l8931-12,(Mglm3)

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, badana zgodnie z PN-88/B-D4481

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona według wzoru:

U – d60 : d10

gdzie:


d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm),

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm),

Pozostałe określenia zgodne są z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne".
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.I . PODZIAŁ GRUNTÓW

Grunty występujące w podłożu są kategorii II - IIl.

ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów.

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub z zezwoleniem lnspektora nadzoru.

Jeżeli grunty przydatne uzyskane po wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza plac budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiały nieprzydatne powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien wykonać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformu­łowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w placu budowy, jak i poza nim.

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez

Jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiaćjego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. 1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być przeprmtiadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne".

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
6.2. BADAN 1 A I POMIARY W CZASIE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do: • dziennika laboratorium Wykonawcy,

• dziennika budowy.

• protokołu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU
6.3.1. CEL I ZAKRES BADAŃ
Badania omowione w tym punkcie Specyfikacji Technicznej mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami oraz wskazówkami Inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie wykonania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych losowo punktach po zakończeniu budowy.

Do badań w czasie odbioru wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentów kontrolnych,

b) zagęszczenia gruntów,

c) odwodnienia.

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inspektora nadzoru.


6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:

a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd, zmian technologicznych w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

b) dzienników budowy,

c) dziennika laboratorium Wykonawcy,

d) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia.


6.3.3. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZANIA GRUNTÓW
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczania wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony.

Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w

następujący sposób:

a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli.


b)zagęszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: Is-średnie nie mniejsze niż Is-wymagane.
6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP
Sprawdzenie. skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z Dokumentacją Projektową.
6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej oraz pomiarów i porównania zgodności wykonanych elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami: ziemnymi.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badń­przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją; Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zakończenie i przyjęcie przez Inspektora nadzoru roboty ziemne będą opłacone według cen jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót.

Płatność za m3 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada­ń laboratoryjnych.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis

Pobieranie 0.94 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna