Przebudowa drogi gminnej nr 104467b kuzie – CharubinPobieranie 18.58 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar18.58 Kb.
Zbójna, dnia 31.03.2014r.

WYJAŚNIENIA I
treści SIWZ znak UE.271.5.2014

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na


Przebudowa drogi gminnej nr 104467B Kuzie – Charubin.

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.5.2014, Zamawiający:Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
ul. Łomżyńska 64
, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:
PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.


PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały, najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.


PYTANIE NR 3

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID


na przedmiotowe Zadanie.
PYTANIE NR 4

Zamawiający w § 6 ust. 6 Wzoru Umowy zapisał, że: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.”

Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że zapis § 6 ust. 6 Projektu Umowy stanowiący, że Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru z powodu stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia, jest sprzeczny z treścią zarówno z treścią art. 647 k.c. jak i stanowiskiem sądów powszechnych wyrażonym m.in. w prawomocnym Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2013 r. Sygn. akt V ACa 332/13, gdzie Sąd stwierdza m.in., że „Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór robót odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli nastąpił odbiór "skuteczny". Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku.” W Wyroku sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.02.2012r. sygn. akt V ACa 198/12 sąd orzekł, iż „W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek

tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót.

Co więcej zgodnie z treścią Wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.04.2011r. sygn. akt VI ACa 1200/10 „Gdy zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, następują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy…”

W związku z tym, że wyżej wskazane zapisy Wzoru Umowy są niezgodne z art. 647 k.c. oraz orzecznictwem sądów, Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wnosi o usunięcie z § 6 ust. 6 Wzoru Umowy zwrotu „stwierdzenia wad” oraz o nie uzależnianie odbioru od braku wad i usterek k.c. jako zapisów niezgodnych z treścią art. 647 k.c. i linią orzeczniczą sądów.


PYTANIE NR 5

Zamawiający w § 6 ust. 8 zd. 2 Wzoru Umowy zapisał, że: „Odbiór końcowy jest dokonywany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po stwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.”

Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że zapis § 6 ust. 8 Projektu Umowy jest sprzeczny z treścią zarówno z treścią art. 647 k.c. jak i stanowiskiem sądów powszechnych wyrażonym m.in. w prawomocnym Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2013 r. Sygn akt V ACa 332/13, gdzie Sąd stwierdza m.in., że „Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór

robót odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli nastąpił odbiór "skuteczny". Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku.” W Wyroku sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.02.2012r. sygn. akt V ACa 198/12 sąd orzekł, iż „W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Co więcej zgodnie z treścią Wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.04.2011r. sygn. akt VI ACa 1200/10 „Gdy zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, następują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy…”

W związku z powyższym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wnosi do Zamawiającego o usunięcie z treści § 6 ust. 8 Wzoru Umowy sformułowania: „…lub po stwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.”
PYTANIE NR 6

Zamawiający w § 9 ust. 7 lit. a) Wzoru Umowy zapisał, że: „W razie stwierdzenia


w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,”

Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że zapis § 6 ust. 6 Projektu Umowy stanowiący, że Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru z powodu stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia, jest sprzeczny z treścią zarówno z treścią art. 647 k.c. jak i stanowiskiem sądów powszechnych wyrażonym m.in. w prawomocnym Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2013 r. Sygn. akt V ACa 332/13, gdzie Sąd stwierdza m.in., że „Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór robót odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli nastąpił odbiór "skuteczny". Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku.” W Wyroku sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.02.2012r. sygn. akt V ACa 198/12 sąd orzekł, iż „W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Co więcej zgodnie z treścią Wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.04.2011r. sygn. akt VI ACa 1200/10 „Gdy zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, następują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy…”

W związku z tym, że wyżej wskazane zapisy Wzoru Umowy są niezgodne z art. 647 k.c. oraz orzecznictwem sądów, Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wnosi o usunięcie § 9 ust. 7 lit a) Wzoru Umowy oraz o nie uzależnianie odbioru od braku wad i usterek k.c. jako zapisów niezgodnych z treścią art. 647 k.c. i linią orzeczniczą sądów.


PYTANIE NR 7

Zamawiający w § 12 ust. 1 lit. a) Wzoru Umowy zapisał, że wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym, w przypadku dokonania odbioru. W związku z tym ,że uzależnianie odbioru przedmiotu zamówienia od braku usterek jest niezgodne z treścią art. 647 k.c. oraz orzecznictwem sadów powszechnych, Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi o usunięcie z treści


§ 12 ust. 1 lit. a) Wzoru Umowy zwrotu: „jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru” .
Odpowiedź:
Ad.1 Tak, Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.
Ad.2 Tak, Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Ad.3 Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę na przedmiotowe zadanie.
Ad.4 Zapis w projekcie umowy Zamawiający utrzymuje w całości.

Ad.5 Zapis w projekcie umowy Zamawiający utrzymuje w całości.

Ad.6 Zapis w projekcie umowy Zamawiający utrzymuje w całości.

Ad.7 Zapis w projekcie umowy Zamawiający utrzymuje w całości.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy ZbójnaPobieranie 18.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna