Przedmiot: Archeologia ziem polskich Kod ects: 08. 4-xxxx-140Pobieranie 32.27 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar32.27 Kb.
Przedmiot: Archeologia ziem polskich
Kod ECTS: 08.4-xxxx-140

Punkty ECTS: 4

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia I rok, sem. 1

Liczba godzin: 15

Prowadzący: dr Jerzy Ciecieląg

Rodzaj zajęć: wykład

Forma zaliczenia: egzamin

Cele: zapoznanie studentów z prehistorią ziem polskich.


Wykaz tematów:


 1. Czym jest archeologia. Periodyzacja i chronologia pradziejów ziem polskich.

 2. Najstarsze wzmianki o ziemiach obecnej Polski i ludach je zamieszkujących.

 3. Religia i kultura Celtów.

 4. Religia i kultura Germanów

 5. Religia i kultura Słowian

 6. Obraz kulturowy okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na ziemiach polskich i na terenach ościennych

 7. Okres wędrówek ludów na ziemiach polskich – początek wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego
Lp.

1

Temat zajęć:

Periodyzacja i chronologia pradziejów ziem polskich. Mezolit na ziemiach polskich

Zakres tematyczny:

System trzech epok, kryteria periodyzacji, uwarunkowania ogólnoświatowe i regionalne,epoka kamienia – paleolit, mezolit, neolit, eneolit, epoka brązu, epoka żelaza – okres halsztacki, okres przedrzymski (lateński), okres rzymski (wpływów rzymskich), okres wędrówek ludów, chronologia epoko kamienia, chronologia epoki brązu, chronologia epoki żelaza, mezolit jako formacja gospodarczo – społeczna, strategie gospodarcze, typy osadnictwa, charakterystyczne wyrobu ludności mezolitycznej, pochówki, środowisko naturalne, mezolit na ziemiach polskich – kultura komornicka, kultura chojnicko – pieńkowska, kultura janisławicka, kultura kundajska

Literatura podstawowa:

P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.Literatura pomocnicza:

 1. K. Godłowski, K.J. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985.

 2. Pradzieje ziem polskich, red. J. Kmieciński, t. 1, cz. 1 i 2, Łódź 1989.

 3. W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdański 1973.

 4. J. Kostrzewski, J. Chmielewski, K. Jażdżewski, Pradzieje Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.Lp. 2

Temat zajęć:

Najstarsze wzmianki o ziemiach obecnej Polski i ludach je zamieszkujących.


Zakres tematyczny:

Omówienie podstawowych źródeł starożytnych dotyczących geografii i etnografii ziem polskich. Topografia dorzecza Wisły i Odry u Agryppy, Pomponiusza Meli, Pliniusza, Ptolemeusza, Ammiana Marcellinusa i Jordanesa. Wenetowie i spór o ich przynależność etniczną.

Literatura podstawowa:

P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.Literatura pomocnicza:

 1. K. Godłowski, K.J. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985.

 2. Pradzieje ziem polskich, red. J. Kmieciński, t. 1, cz. 1 i 2, Łódź 1989.

 3. W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdański 1973.

 4. A. Kokowski, Starożytna Polska. Od trzeciego stulecia przed narodzeniem Chrystusa do schyłku starożytności., Warszawa 2005

 5. M. Mączyńska, Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V w., Kraków 1996

 6. J. Strzelczyk, Odkrywanie Europy, Poznań 2000.


Lp.

3

Temat zajęć:

Religia i kultura Celtów

Zakres tematyczny:

Elementy kultury staroeuropejskiej w kulturze celtyckiej. Teorie na temat elementów matriarchalnych w religii Celtów. Panteon i wierzenia Celtów. Druidowie i ich rola w społeczeństwie celtyckim. Kalendarz z Colligny i najważniejsze święta.

Literatura podstawowa:

P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.Literatura pomocnicza:

 1. N. Chadwick, Celtic Britain, London, 1963

 2. J. Gąssowski, Mitologia Celtów, Warszawa 1979.

 3. K. Godłowski, K.J. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985.

 4. Pradzieje ziem polskich, red. J. Kmieciński, t. 1, cz. 1 i 2, Łódź 1989.

 5. W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdański 1973.

 6. A. Kokowski, Starożytna Polska. Od trzeciego stulecia przed narodzeniem Chrystusa do schyłku starożytności., Warszawa 2005

 7. M. Mączyńska, Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V w., Kraków 1996.

 8. J. Strzelczyk, Odkrywanie Europy, Poznań 2000.Lp.

4

Temat zajęć:

Religia i kultura Germanów

Zakres tematyczny:

Religia Germanów kontynentalnych i skandynawskich. Różne źródła poznania i różny sposób interpretacji współczesnej. Mit „Wagnerowski” a rzeczywistość. Wpływy celtyckie w religii germańskiej. Edda jako źródło wiedzy o wierzeniach Germanów skandynawskich. Asgard – Motgard – Jöttunheim. Problem końca świata i zagłady bogów.

Literatura podstawowa:

P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.Literatura pomocnicza:

 1. K. Godłowski, K.J. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985.

 2. Pradzieje ziem polskich, red. J. Kmieciński, t. 1, cz. 1 i 2, Łódź 1989.

 3. W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdański 1973.

 4. S. Piekarczyk, Mitologia germańska., Warszawa 1979.

 5. L. P. Słupecki, Mitologia skandynawska w epoce wikingów., Kraków 2003

 6. A. Szrejter, Mitologia germańska. Opowieści o bogach mroźnej Północy., Gdańsk 2006Lp.

5

Temat zajęć:

Kultura i religia Słowian

Zakres tematyczny:

Źródła wiedzy o religii Słowian. Irańskie wpływy językowe w zakresie terminologii religijnej i cywilizacyjnej. Panteon słowiański, Miejsca kultu. Powiązania z religią Bałtów.

Literatura podstawowa:

P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.Literatura pomocnicza:

 1. R. Gediga, Śladami religii Prasłowian., Wrocław 1976

 2. A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982.

 3. K. Godłowski, K.J. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985.

 4. Pradzieje ziem polskich, red. J. Kmieciński, t. 1, cz. 1 i 2, Łódź 1989.

 5. W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdański 1973.

 6. J. Kostrzewski, J. Chmielewski, K. Jażdżewski, Pradzieje Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.Lp.

6

Temat zajęć:

Obraz kulturowy okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na ziemiach polskich i na terenach ościennych

Zakres tematyczny:

Chronologia, formacja społeczno – gospodarcza, struktura osadnicza, typowe wyroby, pochówki, środowisko naturalne, kultura przeworska, Jakuszowice, kultura wielbarska, kultura luboszycka, grupa gustowska, grupa lubuska, grupa dębczyńska, grupa północno – karpacka, kultura bogaczewska, kultura puchowska, kultura czerniachowska, kultura kijowska, rozwój gospodarczo – społeczny ziem polskich w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim

Literatura podstawowa:

P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.Literatura podstawowa:

 1. K. Godłowski, K.J. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985.

 2. Pradzieje ziem polskich, red. J. Kmieciński, t. 1, cz. 1 i 2, Łódź 1989.

 3. W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdański 1973.

4. J. Kostrzewski, J. Chmielewski, K. Jażdżewski, Pradzieje Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.
Lp.

7

Temat zajęć:

Okres wędrówek ludów na ziemiach polskich – początek wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego

Zakres tematyczny:

Formacja społeczno – gospodarcza, struktura osadnicza, typowe wyroby, pochówki, środowisko naturalne, migracje ludności, kultura przeworska, kultura zachodniobałtyjska, Słowianie, kultura praska – typ Korczak, kultura Pieńkowka, kultura Kołoczin, kultura Bancerowszczina – Tuszemla

Literatura podstawowa:

P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków 1998.Literatura pomocnicza:

 1. K. Godłowski, K.J. Kozłowski, Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985.

 2. Pradzieje ziem polskich, red. J. Kmieciński, t. 1, cz. 1 i 2, Łódź 1989.

 3. W. Hensel, Polska starożytna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdański 1973.

4. J. Kostrzewski, J. Chmielewski, K. Jażdżewski, Pradzieje Polski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.D I 1-03w
Pobieranie 32.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna