Przedmiot: Bankowość (Banking) Dziedzina/dyscyplina naukowa: Nauki ekonomiczne/Ekonomia Forma studiówPobieranie 45.25 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45.25 Kb.
Przedmiot: Bankowość (Banking)

Dziedzina/dyscyplina naukowa: Nauki ekonomiczne/Ekonomia

Forma studiów: studia niestacjonarne III stopnia (doktoranckie)

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Finanse

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma studiów

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Wykłady

6

IV

II

Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Borys

tel. 757538219; budynek i nr pok. A 85Treści programowe:

Rola banków w perspektywie historycznej; system bankowy i jego otoczenie; rodzaje banków i instytucji parabankowych; banki uniwersalne a banki inwestycyjne; konglomeraty finansowe; podstawowe operacje/usługi bankowe.

Banki jako instytucje zaufania publicznego; bezpieczeństwo usług bankowych z perspektywy różnych grup interesariuszy; aktywa bankowe obciążone ryzykiem; mechanizmy i modele ochrony konsumenta usług bankowych; zasady dobrych praktyk bankowych.

Źródła i konsekwencje kryzysów bankowych; sieć bezpieczeństwa finansowego; systemy gwarantowania depozytów; zakres nadzoru finansowego nad bankami; credit rating a bezpieczeństwo finansowe banków; rola banków i rządów w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: znajomość struktury sektora bankowego i jego współczesnych tendencji rozwojowych; znajomość usług bankowych i rodzaju ryzyka z nimi powiązanego; rozumienie przyczyn i skutków kryzysów bankowych oraz mechanizmów ich przezwyciężania.

umiejętności: identyfikowanie mechanizmów powstawania baniek spekulacyjnych i kryzysów bankowych; wyrobienie świadomości ryzyka związanego z korzystaniem z usług bankowych; umiejętność oceny działań regulacyjnych w sektorze bankowym.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa

[1] Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, SGH w Warszawie, Warszawa 2009

[2] Dziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010

[3] Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2008

[4] Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce. Część 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

[1] Borcuch A., Globalny system pieniężny. CeDeWu.PL, Warszawa 2009

[2] Korenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy. Difin, Warszawa 2009

[3] Korzeb Z., Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Difin, Warszawa 2010

—  —
EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO (PUBLIC SECTOR ECONOMICS)

Dziedzina / dyscyplina naukowa: Nauki ekonomiczne / Ekonomia

Forma studiów: studia niestacjonarne III stopnia (doktoranckie)

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

wykłady

6

IV

II

Prowadzący: dr Marcin Brol

tel. 757538311, 0757538252; budynek i nr pok.: H205Treści programowe

Koncepcja zawodności rynku. Teoremat Coase’a. Dobra publiczne. Dobra wspólne. Dobra klubowe i lokalne. Pojęcie i granice sektora publicznego. Regulacja administracyjno-prawna. Stosunki własnościowe w sektorze publicznym. Konkurencja i efektywność sektora publicznego. Metody finansowania dóbr publicznych. Publiczne finansowanie dóbr mieszanych. Problem – gapowicza w produkcji dóbr publicznych. Metody reglamentacji dóbr publicznych. Wybór publiczny. Agregowanie preferencji. Paradoks głosowania. Twierdzenie Arrowa o niemożności. Paradoks liberalizmu Sena. Teoria wyboru społecznego. Koncepcje sprawiedliwości. Koncepcje sprawiedliwości Johna Rawlsa i Roberta Nozicka. Grupy specjalnych interesów. Model Olsona. Koncepcja grup interesów Gary’ego Beckera. Ekonomiczna teoria regulacji. Źródła nieefektywności w sektorze publicznym: miękkie ograniczenia budżetowe, brak konkurencji, biurokracja i korupcja. Problem mocodawcy i pełnomocnika. Pogoń za rentą. Normatywne podstawy systemu podatkowego: efektywność ekonomiczna, elastyczność, sprawiedliwość, przejrzystość.Metody dydaktyczne: wykład, studium przypadków, eseje opracowywane przez studentów na wskazane tematy.

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: poznanie metodologii ekonomii i teorii ekonomi;

umiejętności: stworzenie podstaw do ekonomicznego myślenia i racjonalnego działania

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie kolokwium i eseju

Literatura podstawowa

 1. M. Brol (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

 2. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Polsce, Wyd. AE, Wrocław 2001.

 2. J.P. Gunnig, Zrozumieć demokracje, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania im. prof. R. Kudlińskiego, Warszawa 2001.

 3. Red. J. Wilkin, Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowaniasfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

 4. Red. J. Kleer, Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2005.

 5. Susan Rose-Ackerman, Korupcja i rządy, Fundacja im. S. Batorego Batorego, Wyd. SIC, Warszawa 2001.

 6. G. Lisowski, Elementy teorii wyboru społecznego. Wprowadzenie i wybór tekstów, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

—  —
GOSPODARKA REGIONALNADziedzina / dyscyplina naukowa: Nauki ekonomiczne / Ekonomia

Forma studiów: studia niestacjonarne III stopnia (doktoranckie)

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

wykłady

6

III

II

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Brol

tel. 757538235, Budynek A pok.33Treści programowe:

Regionalizacja a globalizacja; kryteria regionalizacji; typologia regionów; polityka inter- i intraregionalna; cele i zasady polityki regionalnej; konkurencyjność i innowacyjność regionów; gospodarczy, społeczny i przestrzenny wymiar rozwoju regionalnego.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: znajomość definicji i kategorii wyjaśniających mechanizm funkcjonowania gospodarki w lokalnych i regionalnych układach terytorialnych, znajomość instrumentów interwencjonizmu samorządowego i pomocy publicznej stosowanych przez lokalne i regionalne samorządy terytorialne.

umiejętności: dobór i zastosowanie metod identyfikacji i pomiaru struktury funkcjonalnej, poziomu konkurencyjności, innowacyjności oraz rozwoju ( lokalnego i regionalnego) jednostek terytorialnych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie bez oceny na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

- zaliczenie na ocenę na podstawie pracy pisemnej (referatu, eseju, projektu)

Literatura podstawowa

[1]. Z. Strzelecki ( Red.) Gospodarka lokalna i regionalna. Praca zespołowa. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008.

[2]. A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.

[3]. R. Brol ( Red.) Ekonomika i zarządzanie miastem. Wydanie II. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2004

[4]. D. Strahl ( Red.) Metody oceny rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2006.Literatura uzupełniająca:

[1]. K. Rybiński Globalizacja w trzech odsłonach. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2008.

[2]. P. Swianiewicz Szafarze darów europejskich .Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2008.

[3]. D. Strahl ( Red.) Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław 2010.

[4]. Z. Brodecki Regiony LexisNexis, Warszawa 2005.

[5]. I. Pietrzyk Polityka regionalna Unii Europejskiej Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002.[6]. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Red. Naukowy R. Brol. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr nr 3/2008, 46/2009, 110/2010.
—  —
RACHUNKOWOŚĆ (Accounting)

Dziedzina / dyscyplina naukowa: Nauki ekonomiczne / Ekonomia

Forma studiów: studia niestacjonarne III stopnia (doktoranckie)

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

wykłady

6

IV

II

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Jacek Adamek

tel. 757538341, budynek i nr pok.: A91Treści programowe

Determinanty rozwoju rachunkowości.

Relatywizm kulturowy rachunkowości – studia nad wpływem kultury na rachunkowość.

Rachunkowość islamska w świetle modelu rachunkowości właściwego cywilizacji zachodniej.Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja kierowana.

Założenia i cele przedmiotu

wiadomości: znajomość uwarunkowań rozwoju rachunkowości, zrozumienie istoty i mechanizmów kształtujących krajowe modele rachunkowości, rozpoznanie istoty islamskiego modelu rachunkowości kształtowanego przez religijny kod Islamu jako modelu ukazującego alternatywny kierunek rozwoju sytemu pomiaru, wyceny i prezentacji ujawnień rachunkowych.

umiejętności: postrzeganie i interpretacja szerokiego spektrum różnic w czynnikach determinujących krajowy model rachunkowości, spojrzenia na rachunkowość przez pryzmat bytu kulturowego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: -

Literatura podstawowa


 1. Rachunkowość międzynarodowa (2009),, Pod red. K. Winiarskiej, ODDK, Gdańsk.

 2. Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, KW Zakamycze, Kraków.

 3. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.

 4. Materiały udostępniane przez wykładowcę (pliki PDF)

Literatura uzupełniająca
—  —
Przedmiot: Zarządzanie strategiczne

Dziedzina / dyscyplina naukowa: Nauki ekonomiczne / Ekonomia

Forma studiów: studia niestacjonarne III stopnia (doktoranckie)

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

wykłady

6

IV

II

Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski, Dr Anna Baraniecka, Dr Andrzej Sztando

tel. 757538226, 240Treści programowe:

Geneza i istota współczesnego zarządzania strategicznego

Ewolucja od planowania finansowego do współczesnego zarządzania strategicznego


Zarys procedury zarządzania strategicznego

Społeczno- kulturowe aspekty zarządzania strategicznego w warunkach globalizacji

(formułowanie i wdrażanie strategii rozwoju a międzynarodowe style zarządzania)

Analiza strategiczna jako etap zarządzania strategicznego

Istota analizy strategicznej

Analiza makrootoczenia i otoczenia sektorowego

Analiza potencjału

Pozycjonowanie

Strategia jako zmiana – wdrażanie strategii rozwoju w organizacji

Kultura organizacyjna a strategia rozwoju

Grupy zadaniowe na potrzeby wdrażania strategii

Przywództwo a implementacja strategii

Strategiczna Karta Wyników

Strategie Rozwoju Lokalnego

Istota strategii rozwoju lokalnego (SRL).

Podmioty, przedmiot, zakres SRL.

Korzyści wynikające ze SRL.

Okres i horyzont czasowy SRL oraz ich dynamika.

Kadencyjność władz samorządowych a SRL.

Kreatywność i realność SRL.

Proces budowy SRL.

Warsztaty strategiczne.

Diagnoza prospektywna. Analiza strategiczna.

Wizja rozwoju układu lokalnego.

Cele strategiczne, cele operacyjne i zadania strategiczne SRL.Wdrażanie i ewaluacja SRL.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja kierowana.

Założenia i cele przedmiotu:-

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: -

Literatura:

 1. Bloom H., Calori R., de Woot P.: Zarządzanie europejskie, Poltext Warszawa 1996

 2. Hampden – Turner Ch., Trompenaars: Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998

 3. Hofstede G.: Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000

 4. „Zarządzanie strategiczne” praca zbiorowa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997 (II wydanie poprawione w 1998, III wyd. poprawione i rozszerzone w 2000)

 5. Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa” PWE 2002;

 6. Andrzej Kaleta „Analiza strategiczna w przemyśle” Wydawnictwo AE we Wrocławiu 1997;

 7. Janusz Fudaliński „Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem” ANTYKWA, Kraków -Kluczbork 2002;

 8. Michael Porter „Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji”, 1992;

 9. David Faulkner, Cliff Bowman „Strategie konkurencji” Gebethner&Ska, Warszawa 1996;

 10. Krzysztof Obłój „Strategia organizacji” PWE 1998

 11. Czasopismo „Przegląd organizacji”

 12. Ch. B. Adair, B. A. Murray, Radykalna reorganizacja firmy, PWN, Warszawa 2002.

 13. R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie., PWE, Warszawa 2002.

 14. Richard Koch, Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik, 1998;

 15. Jan Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji ASTRUM, Warszawa 1999

 16. Łukasz Sułkowski, Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002Pobieranie 45.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna