Przedmiot: farmakologia z toksykologiąPobieranie 18.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.04 Kb.
UNIWERSYTET MEDYCZNY POZNAŃ
IMIĘ I NAZWISKO WYKŁADOWCY:

PRZEDMIOT: farmakologia z toksykologią

DATA:

CZAS REALIZACJI: 3 godziny dydaktyczneGRUPA: studenci lekarskiego I, medycyna, III rok, VI semestr

TEMAT ZAJĘĆ: Leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca. Leki przeciwhistaminowe.

CEL OGÓLNY: Zapoznanie z mechanizmami działania, działaniem farmakologicznym, działaniami niepożądanymi leków antyarytmicznych. Efekty działania leków antyarytmicznych i związki pomiędzy działaniem farmakologicznym a indywidualizacją terapii. Zapoznanie z mechanizmami działania, działaniem farmakologicznym, działaniami niepożądanymi i współczesnymi wskazaniami do stosowania leków przeciwhistaminowych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:

Wiedza: w efekcie przeprowadzonych ćwiczeń student:


 • potrafi wskazać podstawowe mechanizmy zaburzeń rytmu serca,

 • potrafi przedstawić charakterystykę elektrofizjologiczną i farmakologiczną leków antyarytmicznych;

 • potrafi zanalizować wady i zalety poszczególnych grup leków antyarytmicznych w odniesieniu do terapii zaburzeń rytmu i schorzeń współistniejących.

 • zna charakterystykę farmakologiczną leków przeciwhistaminowych;

 • zna przykłady leków z poszczególnych grup;

 • zna czynniki determinujące wybór poszczególnych grup leków dla celów terapeutycznych.Umiejętności:

Student:


 • potrafi wybrać lek antyarytmiczny dla chorego z komorowymi i nadkomorowymi zaburzeniami rytmu serca z nadpobudliwości z uwzględnieniem stanu układu krążenia (współistniejącej niewydolności serca)

 • potrafi wybrać lek antyarytmiczny do stosowania doraźnego i przewlekłego

 • potrafi poprawnie przepisać receptę na amiodaron, lidokainę i metoprolol

 • potrafi wybrać właściwy środek o działaniu histaminowym w oparciu o dane kliniczne

 • potrafi poprawnie przepisać receptę na loratadynę.

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1. Leki antyarytmiczne

Część wstępna:

 1. Podstawy elektrofizjologiczne działania leków antyarytmicznych.

 2. Mechanizmy zaburzeń rytmu-powtórzenie z wykładu.

 3. Wprowadzenie: grupy leków wg klasyfikacji Vaughan-Williams i poza nią.

 4. Działania niepożądane leków antyarytmicznych wspólne dla większości grup: proarytmia (TdP) i kardiodepresja.

Część właściwa:

 1. Metoprolol i esmolol, jako na beta-blokery o zastosowaniu anty-arytmicznym - mechanizm działania, działanie farmakologiczne, działania niepożądane, wskazania.Należy rozpoznać lek na podstawie znajomości jego właściwości farmakologicznych.

 2. Podkreślenie zalet i ograniczeń w stosowaniu leków z IB w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Należy rozpoznać lek na podstawie znajomości jego właściwości farmakologicznych. Wyjaśnienie przyczyn nieskuteczności lidokainy w leczeniu nadkomorowych zaburzeń rytmu.

 3. Sotalol – mechanizm działania, działanie farmakologiczne, działania niepożądane – porównanie z amiodaronem w zakresie proarytmii i wpływu na kurczliwość LK. Należy rozpoznać lek na podstawie znajomości jego właściwości farmakologicznych.

 4. Amiodaron – mechanizm działania, działanie farmakologiczne, działania niepożądane, wskazania do stosowania amiodaronu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa stosowania u chorych z dysfunkcją skurczową LK. Należy rozpoznać lek na podstawie znajomości jego właściwości farmakologicznych.

 5. Antagoniści Ca – mechanizm działania, działanie farmakologiczne, działania niepożądane, wskazania do stosowania w leczeniu arytmii. Należy rozpoznać lek na podstawie znajomości jego właściwości farmakologicznych. Dihydropirydyny czy leki niedihydropirydynowe? Podkreślenie ograniczeń w stosowaniu werapamilu w leczeniu zaburzeń rytmu serca (niewydolność serca, WPW, skuteczność tylko w nadkomorowych zaburzeniach rytmu).

 6. Adenozyna– mechanizm działania, działanie farmakologiczne, działania niepożądane, wskazania do stosowania, jej wady i zalety podczas stosowania w farmakoterapii zaburzeń rytmu serca. Należy rozpoznać lek na podstawie znajomości jego właściwości farmakologicznych.

 7. Dronedaron – mechanizm działania, działanie farmakologiczne, działania niepożądane, wady i zalety w porównaniu do amiodaronu. Należy rozpoznać lek na podstawie znajomości jego właściwości farmakologicznych.

 8. Charakterystyka elektrofizjologiczna grupy IA - podkreślenie ograniczeń w stosowaniu leków z IA w leczeniu zaburzeń rytmu serca

 9. Propafenon– mechanizm działania, działanie farmakologiczne, działania niepożądane, wskazania do stosowania, jego wady i zalety podczas stosowania w farmakoterapii zaburzeń rytmu serca. Należy rozpoznać lek na podstawie znajomości jego właściwości farmakologicznych.

 10. Wyjaśnić mechanizm działania i znaczenie w leczeniu zaburzeń rytmu serca siarczanu Mg i digoksyny.

Recepty:


Recepta na amiodaron do stosowania doraźnego w leczeniu zaburzeń rytmu (FA i VT)

Recepta na metoprolol dla chorego z częstoskurczem nadkomorowym (wskazania nagłe).

Dawkowanie lidokainy w częstoskurczu komorowym.

Recepta na digoksynę dla chorego z FA.


Podsumowanie – student udziela odpowiedzi na pytania:

 • Które leki mogą być skuteczne w leczeniu nadkomorowych zaburzeń rytmu?

 • Które leki mogą być skuteczne w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu?

 • Które leki są względnie bezpieczne dla osób z niewydolnością serca?

 • Które grupy leków są związane z ryzykiem torsade de pointes?

 • Które leki są najczęściej stosowane w długoterminowej profilaktyce zaburzeń rytmu serca?

 • Które leki stosowane są wyłącznie doraźnie?
 1. Leki przeciwhistaminowe - antagoniści receptora H1:

 • efekty działania histaminy, receptory histaminowe – funkcja i lokalizacja;

 • mechanizm działania leków p-histaminowych (działanie wobec receptorów H, M, 5-HT3);

 • charakterystyka i najważniejsze różnice w zakresie działania farmakologicznego i właściwości farmakokinetycznych pomiędzy lekami I i II generacji; przykłady leków;

 • kardiotoksyczne działania niepożądane leków p-histaminowych;

 • główne działania farmakologiczne leków przeciwhistaminowych wykorzystywane w terapii i kliniczne zastosowania leków przeciwhistaminowych;

 • betahistyna – szczególny przypadek leku p-histaminowego – mechanizm działania, zastosowanie.

Przypadki:

Chory z objawami alergicznego nieżytu śluzówek.

Chory z ostrą pokrzywką.

Recepta na loratadynę do leczenia przewlekłego.


Test sprawdzający

METODY NAUCZANIA: ćwiczenieŚRODKI DYDAKTYCZNE: prezentacja multimedialna
Literatura podstawowa
 1. Materiały dydaktyczne ze strony Katedry Farmakologii.

 2. Mutschler E., Geisslinger G, Kroemer HK . Farmakologia i toksykologia Mutschlera. MedPharm 2015.

 3. Brenner GM, Stevens CW. Pharmacology, Elsevier, 2013.

 4. Katzung B.G.: Basic & Clinical Pharmacology, The McGraw-Hill Companies, 2011.


: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna