Przedmiot: Historia starożytna Kod ects: 08. 3-xxxx-140Pobieranie 66.04 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar66.04 Kb.
Przedmiot: Historia starożytna

Kod ECTS: 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS: 6

Rodzaj studiów: studia II stopnia stacjonarne - rok I, sem. 1

Liczba godzin: 30

Prowadzący: dr hab. prof. UP Marek Wilczyński

Rodzaj zajęć: wykład

Forma zaliczenia: egzamin ustny


Wykaz tematów:

 1. Wykład wprowadzający. Obecne zapotrzebowanie na wiedzą historyczną. Jak zmienia się nauczanie historii w szkole – podstawa programowa a wiedza z zakresu historii starożytnej.

 2. Rodzina i płeć w okresie prehistorycznym i w krajach starożytnego Wschodu

 3. Małżeństwo i rodzina w starożytnej Grecji i Rzymie.

 4. O wschodzie na czterech nogach, w południe na dwóch, a o zachodzie na trzech – narodziny, wychowanie, starość i śmierć w starożytnej Grecji i Rzymie.

 5. Ustroje państwowe ludów starożytnych.

 6. Systemy prawne starożytności – ich dziedzictwo w epokach późniejszych.

 7. Postawy obywatelskie w starożytności – ich odbicie w późniejszej kulturze polskiej.

 8. Cywilizacyjne osiągnięcia starożytnego Wschodu.

 9. Naukowe i techniczne dziedzictwo starożytnych Greków i Rzymian.

 10. Problemy gospodarcze ludów i państw starożytnych.

 11. Świat wojen starożytnego Wschodu i Grecji.

 12. Pod znakami aquila i labarum wojskowość rzymska.

 13. Świat cywilizowany i barbarzyńcy. Swoi i obcy.

 14. Niszcząca furia – Wędrówka Ludów.

 15. Europa barbarzyńsko - rzymska.
Lp.

1.


Temat zajęć:

Wykład wprowadzający. Obecne zapotrzebowanie na wiedzę historyczną. Jak zmienia się nauczanie historii w szkole – podstawa programowa a wiedza z zakresu historii starożytnej.Zakres tematyczny:

Omówienie tematyki zajęć. Określenie zasad zaliczenia zajęć, oraz zakresu wiedzy i

umiejętności niezbędnych dla złożenia egzaminu. Zaznajomienie studentów z procedurą

egzaminu ustnego z zakresu historii starożytnej. Omówienie aktualnie zachodzących

zmian w nauczaniu przedmiotu historia w szkole, ze szczególnym zaznajomieniem z

założeniami wprowadzanej obecnie nowej podstawy programowej w zakresie nauczania

w szkole ponadpodstawowej..


Literatura podstawowa:

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska.

Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Literatura pomocnicza:
Lp.

2.


Temat zajęć:

Rodzina i płeć w okresie prehistorycznym i w krajach starożytnego Wschodu.Zakres tematyczny:

Wychowanie młodych u naczelnych. Rozwój fizyczny hominidów i zjawisko neotenii

jako motor tworzenia stałych związków i rodziny. Pierwotny podział ról w rodzinie.

Rodzina i ród w społeczeństwie prehistorycznym. Rodzina mezopotamska w świetle

kodeksów prawnych i literatury. Rodzina egipska w świetle literatury i sztuki. Rodzina

Izraelu w Biblii i tradycji.Literatura podstawowa:

Geschichte der Familie. Altertum. (praca zbiorowa), Magnus Verlag., Essen 2005.

Historia życia prywatnego. T1 . Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego. Red.

Paul Veyne, Ossolineum 2005.

Krzak Z., Od matriarchatu do patriarchatu., Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.


Literatura pomocnicza:

Andrzejewski T Opowiadania egipskie, Warszawa 1958

Andrzejewski T, Dusze boga Re, Warszawa 1967

Arnaud D., Starożytny Bliski Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra

Wielkiego., Warszawa 1982

Bielicki M, Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1973

Contenau G, Życie codzienne w Babilonii i Asyrii, Warszawa 1963

Kitchen K. A. Ramzes Wielki i jego czasy., Warszawa 2002

Krzemińska A., Miłość w starożytnym Egipcie, Warszawa 2004

Łyczkowska K, Szarzyńska K, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981

Moscati S., Kultura starożytnych ludów semickich, Warszawa 1963

Saggs H. W, Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973

Szarzyńska K. i inni, Miłość i seks w kulturach Wschodu starożytnego, Warszawa 1996

Roux G. Mezopotamia., Warszawa 1973

Parrot A., Biblia i świat starożytny., Warszawa 1968
Lp.

3.


Temat zajęć:

Małżeństwo i Rodzina w starożytnej Grecji i RzymieZakres tematyczny:

Zwyczaje związane z narzeczeństwem. Dary ślubne i posagi. Prawne formy zawierania

umowy małżeńskiej, narzeczeńskiej. Zwyczaje i formalności związane ze ślubem.

Przebieg uroczystości ślubnej. Obowiązki żony i męża. Wierność małżeńska.Literatura podstawowa:

Geschichte der Familie. Altertum. (praca zbiorowa), Magnus Verlag., Essen 2005.

Historia życia prywatnego. T1 . Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego. Red.

Paul Veyne, Ossolineum 2005.Literatura pomocnicza:

Alföldi A., Historia społeczna starożytnego Rzymu., Poznań 1998

Brown P, Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991

Der Mensch der griechischen Antike., red. Jean-Pierre Vernant., Frankfurt/M 1993

Flaceliere R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985

Kulesza R. Sparta w V – IV wieku p.n.e., Warszawa 2003.

Marrou H. I., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? II – IV wiek., Warszawa 1997

Winniczuk Lidia, Ludzie zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu., Warszawa

2006.

Lp.

4.


Temat zajęć:

O wschodzie na czterech nogach w południe na dwóch, a o zachodzie na trzech

– narodziny, wychowanie, starość i śmierć w starożytnej Grecji i Rzymie


Zakres tematyczny:

Poglądy na opiekę nad niemowlętami. Mamki, kołysanki, bajki. Zabawki i rozrywki

małego dziecka. Wychowanie w wieku szkolnym. Szkoła grecka jako mechanizm

kształtowania zasad kalokagatii i przygotowania do życia w polis. Agoge w Sparcie.

Kształtowanie virtutes w Rzymie. Śmierć w kulturze greckiej i rzymskiej. Odejście

osoby bliskiej. Greckie zwyczaje pogrzebowe w okresie Homera na przykładzie Iliady.

Kremacja czy inhumacja? – obrzędy pogrzebowe w Grecji klasycznej. Przebieg pogrzebu

greckiego. Libitynarius i formalności pogrzebowe w Rzymie. Przebieg uroczystości

pogrzebowych Rzymian


Literatura podstawowa:

Geschichte der Familie. Altertum. (praca zbiorowa), Magnus Verlag., Essen 2005.

Historia życia prywatnego. T1 . Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego. Red.

Paul Veyne, Ossolineum 2005.Literatura pomocnicza:

Alföldi A., Historia społeczna starożytnego Rzymu., Poznań 1998

Brown P, Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991

Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we

wczesnym chrześcijaństwie, Wydawnictwo Homini, Kraków 2006.

Der Mensch der griechischen Antike., red. Jean-Pierre Vernant., Frankfurt/M 1993

Flaceliere R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985

Kulesza R. Sparta w V – IV wieku p.n.e., Warszawa 2003.

Marrou H. I, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969

Marrou H. I., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? II – IV wiek., Warszawa 1997

Winniczuk Lidia, Ludzie zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu., Warszawa

2006.


Wypustek A., Życie rodzinne starożytnych Greków, Wrocław 2007
Lp.

5.


Temat zajęć:

Ustroje państwowe ludów starożytnych.Zakres tematyczny:

Administracja królestw Mezopotamii w świetle źródeł pisanych. Najstarsze kodeksy

prawne. Społeczeństwo w świetle skodyfikowanych praw. Organizacja państwa

egipskiego. Rola i kompetencje wezyra i niższych urzędników. System sądowniczy.

Tytulatura wezyrów i życiorys pana Weni jako podstawa obrazu idealnego urzędnika.

Ustrój greckich poleis od okresu archaicznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatel-

skiego do monarchii hellenistycznej. Rozwój ustroju państwa rzymskiego do czasów

królewskich do dominatu.Literatura podstawowa:

Baszkiewicz J. Powszechna historia ustrojów państwowych., (wyd. II), Wydawnictwo

Arche, Gdańsk 2001.

Kamińska K., Historia powszechna ustrojów państwowych., Wydawnictwo TNOIK,

Toruń 2002

Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa., H.C. Beck, 2003Literatura pomocnicza:

Alföldi A., Historia społeczna starożytnego Rzymu., Poznań 1998

Arnaud D., Starożytny Bliski Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra

Wielkiego., Warszawa 1982

Klima J., Prawa Hammurabiego., Warszawa 1957

Kunderewicz C, Najstarsze prawa świata, Łódź 1992

Roux G. Mezopotamia., Warszawa 1973

Saggs H. W, Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973

Stępień M, Kodeks Hammurabiego, Warszawa 1996
Lp.

6.


Temat zajęć:

Systemy prawne starożytności. Ich dziedzictwo w wiekach późniejszych.Zakres tematyczny:

Najważniejsze systemy prawne państw starożytnego Wschodu. Ajsymneci i prawo-

dawstwo starożytnej Grecji. Rozwój prawa rzymskiego. Kolejne kodyfikacje i wybrane

zagadnienia związane z funkcjonowaniem prawa rzymskiego. Powiązanie prawa

rzymskiego ze współczesnością


Literatura podstawowa:

Dziadzio A., Makila D., Powszechna historia prawa. Historia prawa w Polsce., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.Literatura pomocnicza:

Kupiszewski H., Prawo rzymskie a współczesność., PWN, Warszawa 1988.

Lipiński E. Prawo bliskowschodnie w starożytności., Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Palmiński T., Reszczyński J., Prawo rzymskie: praktyczny przewodnik do nauki

przedmiotu., Kraków 2004.

Prawo rzymskie a kultura prawna Europy., red. Jońca M, Dębiński A., Wydawnictwo KUL, Lublin 2008

Lp.

7.


Temat zajęć:

Postawy obywatelskie w starożytności – ich odbicie w późniejszej kulturze

polskiej


Zakres tematyczny:

Polis i polites. Uczestnictwo w życiu państwowym obowiązkiem obywateli greckich

poleis. Obywatel republiki rzymskiej. Obywatel rzymskiej ekumene. Poszerzenie praw

obywatelskich po Constitutio Antoniniana. Cesarz i poddani – filantropia i pistis.Literatura podstawowa:

Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna., Warszawa 1999.Literatura pomocnicza:

Alföldi A., Historia społeczna starożytnego Rzymu., Poznań 1998

Bravo B. Wipszycka E., Historia starożytnych Greków., T 1, 2, 3. Warszawa 1988, 1992,

2009


Davies J. K., Demokracja w Grecji klasycznej., Warszawa 2003

Grecja klasyczna, red. Osborne R., Warszawa 2002

Flacelière R, Życie codzienne w Grecji w okresie Peryklesa, Warszawa 1985

Hammond N. G. L., Dzieje Grecji, Warszawa 1996

Hansen M. H., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa., Warszawa 1999

Kulesza R, Ateny Peryklesa, Warszawa 1991

Kulesza R., Sparta w V – IV wieku p.n.e., Warszawa 2003

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego o klasycznego., Warszawa 1999

Lévêgue P. Świat grecki., Warszawa 1973

Łoposzko T., Zarys społecznych dziejów Cesarstwa Rzymskiego, Lublin 1989

Martin Th. R. Starożytna Grecja, Warszawa 1998

Ostrowski J. A., Starożytny rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999


Lp.

8.


Temat zajęć:

Cywilizacyjne osiągnięcia starożytnego WschoduZakres tematyczny:

Powstanie pierwszych osiedli i przekształcanie się ich w miasta. Pojawienie się

organizacji irygacji, zarządzania, dystrybucji dóbr. Rozwój pisma w powiązaniu z

potrzebami administracji. Budownictwo mezopotamskie, transport i rzemiosło. Irygacja w

Egipcie. Techniki budowlane budowniczych piramid. Irygacja nad Nilem. Zakres wiedzy

matematycznej i astronomocznej Egipcjan. Nauczanie i szkoła. Rozwój medycyny.Literatura podstawowa:

Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności., Ossolineum 1987Literatura pomocnicza:

Bielicki M., Zapomniany świat Sumerów., PIW, Warszawa 1973

Kuckenburg A., Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, Warszawa 2006

Lipińska J., Koziński W., Cywilizacja miedzi i kamienia., PWN, Warszawa 1977

Mierzejewski A., Tajemnice glinianych tabliczek, Warszawa 1981

Mierzejewski A., Zapisane na glinie, Warszawa 1979

Parry D., Niezwykła technika starożytności., Wydawnictwo Amber, Warszawa 2006

Saggs H.W.E., Wielkość i upadek Babilonii., PIW, Warszawa 1973

Siliotti A., Egipt, świątynie, ludzie, bogowie, Warszawa 1994
Lp.

9.


Temat zajęć:

Naukowe i techniczne dziedzictwo starożytnych Greków i RzymianZakres tematyczny:

Osiągnięcia techniki greckiej od okresu kultury egejskiej do czasów hellenistycznych.

Najważniejsze budowle i technika budowlana. Technika wojenna i rozwój żeglarstwa

oraz sztuki szkutniczej. Rzemiosło, ceramika, wyrób odzieży. Rzymskie budowle i

technika budowania łuku. System wodociągowy. Poczta cesarska. Rozbudowa floty i

portów. Agrotechnika. Technika wojenna i produkcja broni. Rozbudowa limesu.Literatura podstawowa:

Bravo B. Wipszycka E., Historia starożytnych Greków., T 1, 2, 3. Warszawa 1988, 1992,

2009

Grant M., Krótka historia cywilizacji klasycznej, przekł. M. Michowski, A. Mikicka,Warszawa 1998

Literatura pomocnicza:

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu Cesarstwa, Warszawa 1960

Ciechanowicz J., Rzym – ludzie i budowle, warszawa 1987

Etienne R., Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971

Dąbrowa E, Armia rzymska, Kraków 1991

Duval P. M., Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego., Warszawa 1967

Grant M., Miasta Wezuwiusza, Warszawa 1986

Jundziłł J., Rzymianie a morze, Bydgoszcz 1991

Kultura materialna starożytnej Grecji., red. Majewski K. T. 1-3, Ossolineum 1975, 1977,

1978


Lévêque P., Świat grecki, przeł. J. Olkiewicz. Warszawa 1973

Ostrowski J. A., Starożytny rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999

Parry D., Niezwykła technika starożytności., Wydawnictwo Amber, Warszawa 2006

Tarn W., Cywilizacja hellenistyczna, Warszawa 1957


Lp.

10.


Temat zajęć:

Problemy gospodarcze ludów i państw starożytnych.Zakres tematyczny:

Zagadnienia gospodarki państw starożytnego Wschodu. Różne struktury gospodarcze w

rozwoju czasowym od czasów Sumeru do okresu panowania perskiego. Gospodarka

kultury egejskiej i minojskiej, Wieki Ciemne i Wielka Kolonizacja. Gospodarka okresu

klasycznego i hellenistycznego. Zagadnienia gospodarki rzymskiej – rolnictwo, handel,

szlaki handlowe, górnictwo i metalurgia.Literatura podstawowa:

Cormick Mc M., Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej 300 – 900.,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007


Literatura pomocnicza:

Alföldi A., Historia społeczna starożytnego Rzymu., Poznań 1998

Bielicki M., Zapomniany świat Sumerów., PIW, Warszawa 1973

Bravo B. Wipszycka E., Historia starożytnych Greków., T 1, 2, 3. Warszawa 1988, 1992,

2009

Ciechanowicz J., Rzym – ludzie i budowle, Warszawa 1987Lipińska J., Koziński W., Cywilizacja miedzi i kamienia., PWN, Warszawa 1977

Marrou H. I., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? II – IV wiek., Warszawa 1997

Ostrowski J. A., Starożytny rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999

Saggs H.W.E., Wielkość i upadek Babilonii., PIW, Warszawa 1973

Tarn W., Cywilizacja hellenistyczna, Warszawa 1957

Lp.

11.


Temat zajęć:

Świat wojen starożytnego Wschodu i GrecjiZakres tematyczny:

Sztuka wojenna i taktyka ludów starożytnego Wschodu od czasów sumeryjskich do

Imperium Achemenidów. Wojny czasów Homeryckich. Wojskowość Grecji archaicznej.

Rola aristoi i kawalerii w wojskowości okresu archaicznego. „Rewolucja hoplitów” w

aspekcie militarnym. Wojny Grecji klasycznej na lądzie i morzu. Zmiany w prowadzeniu

wojen wprowadzone przez królów macedońskich. Wojskowość hellenistyczna. Rozwój

sztuki oblężniczej – machiny. Rozbudowa floty.


Literatura podstawowa:

Bravo B. Wipszycka E., Historia starożytnych Greków., T 1, 2, 3. Warszawa 1988, 1992,

2009

Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności., Ossolineum 1987Literatura pomocnicza:

Hammond N.G.L. Dzieje Grecji., PIW, Warszawa 1994

Hammond N.G.L., Starożytna Macedonia, PIW, Warszawa 1999

Kulesza R., Maraton, Warszawa 1995

Łoposzko T., Starożytne bitwy morskie, Gdańsk 1992

Mayor A., Grecki ogień, zatrute strzały, bomby skorpionów. Broń chemiczna i

biologiczna w świecie starożytnym., Wydawnictwo Amber, Warszawa 2006.

Nawotka K. , Aleksander Wielki, Wrocław 2004

Pod znakami Aresa i Marsa, red. E. Dąbrowa, Kraków 1995

Tarn W., Cywilizacja hellenistyczna, Warszawa 1957

Żygulski Z. jun., Broń starożytna, KAW, Warszawa 1998Lp.

12.


Temat zajęć:

Pod znakiem aquila i labarum wojskowość rzymska.Zakres tematyczny:

Organizacja armii rzymskiej i zmiany zachodzące w niej wraz z rozwojem imperium.

Podstawowe uzbrojenie, zaopatrzenie, życie obozowe. Droga kariery – struktura

Hierarchii stopni wojskowych. Park machin oblężniczych i miotających. Flota rzymska.

Legiony i auxilia. Stopniowa barbaryzacja armii Rzymskiej. Organizacja i działanie

armii późnego cesarstwa.Literatura podstawowa:

Dąbrowa E., Armia rzymska, Kraków 1991

Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym., Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008.


Literatura pomocnicza:

Łoposzko T., Starożytne bitwy morskie, Gdańsk 1992

Mayor A., Grecki ogień, zatrute strzały, bomby skorpionów. Broń chemiczna i

biologiczna w świecie starożytnym., Wydawnictwo Amber, Warszawa 2006.

Pod znakami Aresa i Marsa, red. E. Dąbrowa, Kraków 1995

Szubelak B., Legionista Cezara. Studium uzbrojenia., Częstochowa 1999

Żygulski Z. jun., Broń starożytna, KAW, Warszawa 1998
Lp.

13.


Temat zajęć:

Świat cywilizowany i barbarzyńcy – swoi czy obcyZakres tematyczny:

Pojęcie „barbarzyńca” w okresie Homera i Herodota. Grecy a barbarzyńcy. Zdobycze

cywilizacyjne „barbarzyńskiej” Europy – Celtowie, Germanie. Grecko –rzymska

ekumene i jej kontakty z barbarzyńcami. Obraz barbarzyńcy w literaturze.

Wędrówki ludów barbarzyńskich poza granicami imperium rzymskiego. Kontakty

Rzymian z Germanami przed IV w. Polityka rzymska wobec Germanów. Barbarzyńcy

nad Dunajem w IV w. próby rozwiązania problemu. Germanie w armii za dynastii

Konstantyńskiej.Literatura podstawowa:

Strzelczyk J., Odkrywanie Europy., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000

Strzelczyk J., Zapomniane narody Europy., Ossolineum 2006.


Literatura pomocnicza:

Kokowski A. Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum., Wydawnictwo Trio, Warszawa

2007

Kokowski A., Starożytna Polska., Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.Mączyńska M., Wędrówki Ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku., Warszawa

– Kraków 1996

Strzelczyk J, Goci. rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984

Strzelczyk J., Odkrywanie Europy., Poznań 2000

Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992

Tyszkiewicz L. A., Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie

oraz na ludy barbarzyńskie., Wrocław 2004

Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu., red. Salamon M., Strzelczyk

J. Historia Iagellonica, Kraków 2010.

Wilczyński M., Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno

–prosopograficzne., Kraków 2001

Wilczyński M., Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów.,

Kraków 1994
Lp.

14.


Temat zajęć:

Niszcząca furia – Wędrówka Ludów.Zakres tematyczny:

Początek Wielkiej Wędrówki Ludów – pojawienie się Hunów nad Morzem Czarnym.

Adrianopol 378 r. Polityka gocka Teodozjusza Wielkiego. Foedera z ludami

germańskimi. Reakcja antygermańska na Wschodzie. Działania Alaryka na Bałkanach i w

Italii. Ataulf i zmiana polityki wobec Rzymu. Państwa barbarzyńskie na terenie

zachodniego cesarstwa. Wizygoci w Galii, Swebowie w Hiszpanii, Wandalowie w

Hiszpanii i w Afryce, Ostrogoci w Italii, Burgundowie i Frankowie w Galii.


Literatura podstawowa:

Heather P., Upadek cesarstwa rzymskiego., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006Literatura pomocnicza:

Brown P, Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991

Kotula T., Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze

późnorzymskiej., Kraków 2004

Mączyńska M., Wędrówki Ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku., Warszawa

– Kraków 1996

Strzelczyk J, Goci. rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984

Strzelczyk J., Odkrywanie Europy., Poznań 2000

Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992

Tyszkiewicz L. A., Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie

oraz na ludy barbarzyńskie., Wrocław 2004

Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu., red. Salamon M., Strzelczyk

J. Historia Iagellonica, Kraków 2010.

Wilczyński M., Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno

–prosopograficzne., Kraków 2001

Wilczyński M., Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów.,

Kraków 1994
Lp.

15.


Temat zajęć:

Europa barbarzyńsko – rzymska.Zakres tematyczny:

Sytuacja na Wschodzie i na Zachodzie za panowania Anastazjusza i Justyna I. Projekty

reform Justyniana I. Wyprawy wojenne w celu restytucji terytoriów na Zachodzie.

Germańskie królestwa na terytorium dawnego imperium zachodniego. Przejmowanie

Dziedzictwa Rzymu. Wzajemne stosunki z Bizancjum.


Literatura podstawowa:

Modzelewski K., Barbarzyńska Europa., Iskry, Warszawa 2004.

Świat Bizancjum. Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641., red. Morrison C., WAM,

Kraków 2007Literatura pomocnicza:

Browning R., Cesarstwo bizantyńskie., Warszawa 1997

Browning R., Justynian i Teodora., Warszawa 1987

Brown P, Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991

Collins R., Hiszpania w czasach Wizygotów., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2007


Haussig H. W., Historia kultury bizantyńskiej, Warszawa 1969

Kokowski A. Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum., Wydawnictwo Trio, Warszawa

2007

Kotula T., Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturzepóźnorzymskiej., Kraków 2004

Mączyńska M., Wędrówki Ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku., Warszawa

– Kraków 1996

Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum., Warszawa 1967

Strzelczyk J, Goci. rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984

Strzelczyk J., Odkrywanie Europy., Poznań 2000

Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992

Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu., red. Salamon M., Strzelczyk

J. Historia Iagellonica, Kraków 2010

Wilczyński M., Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów.,

Kraków 1994

D2I 1-05w
Pobieranie 66.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna