Przedmiot: Historia starożytna Kod ects: 08. 3-xxxx-140Pobieranie 70.44 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar70.44 Kb.
Przedmiot: Historia starożytna
Kod ECTS: 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS: 6

Rodzaj studiów: studia niestacjonarne II stopnia, rok I

Liczba godzin: 10.

Prowadzący: dr hab. prof. UP Marek Wilczyński

Rodzaj zajęć: wykład

Forma zaliczenia: egzamin ustny
Wykaz tematów:


 1. Rodzina i płeć w starożytności.

 2. Techniczne, gospodarcze i cywilizacyjne osiągnięcia starożytności.

 3. Ustroje państw starożytnych, postawy obywatelskie w Grecji i Rzymie.

 4. Wojny świata starożytnego.

 5. Swoi i obcy – barbarzyńcy a grecko – rzymska ekumene.
Lp.

1


Temat : Rodzina i płeć w starożytności

Tematyka zajęć: Pierwotny podział ról w rodzinie. Rodzina i ród w społeczeństwie prehistorycznym. Rodzina mezopotamska w świetle kodeksów prawnych i literatury. Rodzina egipska w świetle literatury i sztuki. Rodzina Izraelu w Biblii i tradycji. Rodzina w starożytnej Grecji i Rzymie – zawieranie małżeństwa, wychowanie dzieci. Starość i śmierć w kulturze greckiej i rzymskiej

Literatura podstawowa:

Geschichte der Familie. Altertum. (praca zbiorowa), Magnus Verlag., Essen 2005.

Historia życia prywatnego. T1 . Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego. Red.

Paul Veyne, Ossolineum 2005.

Krzak Z., Od matriarchatu do patriarchatu., Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.

Winniczuk Lidia, Ludzie zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu., Warszawa

2006.


Literatura pomocnicza:

Krzemińska A., Miłość w starożytnym Egipcie, Warszawa 2004

Szarzyńska K. i inni, Miłość i seks w kulturach Wschodu starożytnego, Warszawa 1996

Alföldi A., Historia społeczna starożytnego Rzymu., Poznań 1998

Brown P, Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991

Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we

wczesnym chrześcijaństwie, Wydawnictwo Homini, Kraków 2006.

Der Mensch der griechischen Antike., red. Jean-Pierre Vernant., Frankfurt/M 1993

Flaceliere R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, Warszawa 1985

Kulesza R. Sparta w V – IV wieku p.n.e., Warszawa 2003.

Marrou H. I, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969

Marrou H. I., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? II – IV wiek., Warszawa 1997

Lp.

2


Temat : Techniczne, gospodarcze i cywilizacyjne osiągnięcia starożytności.

Tematyka zajęć: Zdobycze cywilizacyjne krajów starożytnego Bliskiego Wschodu. Osiągnięcia techniki greckiej od okresu kultury egejskiej do czasów hellenistycznych.

Najważniejsze budowle i technika budowlana. Technika wojenna i rozwój żeglarstwa

oraz sztuki szkutniczej. Rzemiosło, ceramika, wyrób odzieży. Rzymskie budowle i

technika budowania łuku. System wodociągowy. Poczta cesarska. Rozbudowa floty i

portów. Agrotechnika. Technika wojenna i produkcja broni. Rozbudowa limesu.


Literatura podstawowa:

Bravo B. Wipszycka E., Historia starożytnych Greków., T 1, 2, 3. Warszawa 1988, 1992,

2009

Grant M., Krótka historia cywilizacji klasycznej, przekł. M. Michowski, A. Mikicka,Warszawa 1998

Literatura pomocnicza:

Bielicki M., Zapomniany świat Sumerów., PIW, Warszawa 1973

Kuckenburg A., Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, Warszawa 2006

Lipińska J., Koziński W., Cywilizacja miedzi i kamienia., PWN, Warszawa 1977

Mierzejewski A., Tajemnice glinianych tabliczek, Warszawa 1981

Mierzejewski A., Zapisane na glinie, Warszawa 1979

Parry D., Niezwykła technika starożytności., Wydawnictwo Amber, Warszawa 2006

Saggs H.W.E., Wielkość i upadek Babilonii., PIW, Warszawa 1973

Siliotti A., Egipt, świątynie, ludzie, bogowie, Warszawa 1994

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu Cesarstwa, Warszawa 1960

Ciechanowicz J., Rzym – ludzie i budowle, warszawa 1987

Etienne R., Życie codzienne w Pompejach, Warszawa 1971

Dąbrowa E, Armia rzymska, Kraków 1991

Duval P. M., Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego., Warszawa 1967

Grant M., Miasta Wezuwiusza, Warszawa 1986

Jundziłł J., Rzymianie a morze, Bydgoszcz 1991

Kultura materialna starożytnej Grecji., red. Majewski K. T. 1-3, Ossolineum 1975, 1977,

1978


Lévêque P., Świat grecki, przeł. J. Olkiewicz. Warszawa 1973

Ostrowski J. A., Starożytny rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999

Parry D., Niezwykła technika starożytności., Wydawnictwo Amber, Warszawa 2006

Tarn W., Cywilizacja hellenistyczna, Warszawa 1957

Lp.

3.


Temat zajęć: Ustroje państw starożytnych, postawy obywatelskie w Grecji i Rzymie.

Zakres tematyczny:

Administracja królestw Mezopotamii w świetle źródeł pisanych. Najstarsze kodeksy

prawne. Społeczeństwo w świetle skodyfikowanych praw. Organizacja państwa

egipskiego. Rola i kompetencje wezyra i niższych urzędników. System sądowniczy.

Tytulatura wezyrów i życiorys pana Weni jako podstawa obrazu idealnego urzędnika.

Ustrój greckich poleis od okresu archaicznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatel-

skiego do monarchii hellenistycznej. Rozwój ustroju państwa rzymskiego do czasów

królewskich do dominatu. Polis i polites. Uczestnictwo w życiu państwowym obowiązkiem obywateli greckich poleis. Obywatel republiki rzymskiej. Obywatel rzymskiej ekumene. Poszerzenie praw obywatelskich po Constitutio Antoniniana. Cesarz i poddani – filantropia i pistis.Literatura podstawowa:

Baszkiewicz J. Powszechna historia ustrojów państwowych., (wyd. II), Wydawnictwo

Arche, Gdańsk 2001.

Kamińska K., Historia powszechna ustrojów państwowych., Wydawnictwo TNOIK,

Toruń 2002

Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa., H.C. Beck, 2003Literatura pomocnicza:

Alföldi A., Historia społeczna starożytnego Rzymu., Poznań 1998

Arnaud D., Starożytny Bliski Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra

Wielkiego., Warszawa 1982

Klima J., Prawa Hammurabiego., Warszawa 1957

Kunderewicz C, Najstarsze prawa świata, Łódź 1992

Roux G. Mezopotamia., Warszawa 1973

Saggs H. W, Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973

Stępień M, Kodeks Hammurabiego, Warszawa 1996

Davies J. K., Demokracja w Grecji klasycznej., Warszawa 2003

Grecja klasyczna, red. Osborne R., Warszawa 2002

Flacelière R, Życie codzienne w Grecji w okresie Peryklesa, Warszawa 1985

Hammond N. G. L., Dzieje Grecji, Warszawa 1996

Hansen M. H., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa., Warszawa 1999

Kulesza R, Ateny Peryklesa, Warszawa 1991

Kulesza R., Sparta w V – IV wieku p.n.e., Warszawa 2003

Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego o klasycznego., Warszawa 1999

Lévêgue P. Świat grecki., Warszawa 1973

Łoposzko T., Zarys społecznych dziejów Cesarstwa Rzymskiego, Lublin 1989

Martin Th. R. Starożytna Grecja, Warszawa 1998

Ostrowski J. A., Starożytny rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999
Lp.

4.


Temat zajęć: Wojny świata starożytnego.


Zakres tematyczny: Sztuka wojenna i taktyka ludów starożytnego Wschodu od czasów sumeryjskich do Imperium Achemenidów. Wojny czasów Homeryckich. Wojskowość Grecji archaicznej. Rola aristoi i kawalerii w wojskowości okresu archaicznego. „Rewolucja hoplitów” w aspekcie militarnym. Wojny Grecji klasycznej na lądzie i morzu. Zmiany w prowadzeniu wojen wprowadzone przez królów macedońskich. Wojskowość hellenistyczna. Rozwój sztuki oblężniczej – machiny. Rozbudowa floty.

Organizacja armii rzymskiej i zmiany zachodzące w niej wraz z rozwojem imperium.

Podstawowe uzbrojenie, zaopatrzenie, życie obozowe. Droga kariery – struktura

Hierarchii stopni wojskowych. Park machin oblężniczych i miotających. Flota rzymska.

Legiony i auxilia. Stopniowa barbaryzacja armii Rzymskiej. Organizacja i działanie

armii późnego cesarstwa.
Literatura podstawowa:

Dąbrowa E., Armia rzymska, Kraków 1991

Hammond N.G.L. Dzieje Grecji., PIW, Warszawa 1994

Hammond N.G.L., Starożytna Macedonia, PIW, Warszawa 1999Literatura pomocnicza:

Kulesza R., Maraton, Warszawa 1995

Łoposzko T., Starożytne bitwy morskie, Gdańsk 1992

Mayor A., Grecki ogień, zatrute strzały, bomby skorpionów. Broń chemiczna i

biologiczna w świecie starożytnym., Wydawnictwo Amber, Warszawa 2006.

Nawotka K. , Aleksander Wielki, Wrocław 2004

Pod znakami Aresa i Marsa, red. E. Dąbrowa, Kraków 1995

Tarn W., Cywilizacja hellenistyczna, Warszawa 1957

Żygulski Z. jun., Broń starożytna, KAW, Warszawa 1998

Łoposzko T., Starożytne bitwy morskie, Gdańsk 1992

Pod znakami Aresa i Marsa, red. E. Dąbrowa, Kraków 1995

Szubelak B., Legionista Cezara. Studium uzbrojenia., Częstochowa 1999

Żygulski Z. jun., Broń starożytna, KAW, Warszawa 1998
Lp.

5.


Temat zajęć: Swoi i obcy – barbarzyńcy a grecko – rzymska ekumene.


Zakres tematyczny: Pojęcie „barbarzyńca” w okresie Homera i Herodota. Grecy a barbarzyńcy. Zdobycze cywilizacyjne „barbarzyńskiej” Europy – Celtowie, Germanie. Grecko – rzymska ekumene i jej kontakty z barbarzyńcami. Obraz barbarzyńcy w literaturze. Początek Wielkiej Wędrówki Ludów – pojawienie się Hunów nad Morzem Czarnym. Adrianopol 378 r. Polityka gocka Teodozjusza Wielkiego. Foedera z ludami

germańskimi. Reakcja antygermańska na Wschodzie. Działania Alaryka na Bałkanach i w

Italii. Ataulf i zmiana polityki wobec Rzymu. Państwa barbarzyńskie na terenie zachodniego cesarstwa. Wizygoci w Galii, Swebowie w Hiszpanii, Wandalowie w Hiszpanii i w Afryce, Ostrogoci w Italii, Burgundowie i Frankowie w Galii. Germańskie królestwa na terytorium dawnego imperium zachodniego. Przejmowanie

Dziedzictwa Rzymu. Wzajemne stosunki z Bizancjum.Literatura podstawowa:

Heather P., Upadek cesarstwa rzymskiego., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006

Modzelewski K., Barbarzyńska Europa., Iskry, Warszawa 2004.

Strzelczyk J., Odkrywanie Europy., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000

Strzelczyk J., Zapomniane narody Europy., Ossolineum 2006.


Literatura pomocnicza:

Browning R., Cesarstwo bizantyńskie., Warszawa 1997

Browning R., Justynian i Teodora., Warszawa 1987

Brown P, Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991

Kotula T., Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze

późnorzymskiej., Kraków 2004

Mączyńska M., Wędrówki Ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku., Warszawa

– Kraków 1996

Strzelczyk J, Goci. rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984

Strzelczyk J., Odkrywanie Europy., Poznań 2000

Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992

Tyszkiewicz L. A., Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie

oraz na ludy barbarzyńskie., Wrocław 2004

Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu., red. Salamon M., Strzelczyk

J. Historia Iagellonica, Kraków 2010.

Wilczyński M., Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno

–prosopograficzne., Kraków 2001

Wilczyński M., Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów.,

Kraków 1994

Lektury do przedmiotu Historia starożytna


Literatura podstawowa:


 1. Baszkiewicz J. Powszechna historia ustrojów państwowych., (wyd. II), Wydawnictwo

 2. Arche, Gdańsk 2001.

 3. Heather P., Upadek cesarstwa rzymskiego., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006

 4. Historia życia prywatnego. T1 . Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego. Red.

 5. Paul Veyne, Ossolineum 2005.

 6. Modzelewski K., Barbarzyńska Europa., Iskry, Warszawa 2004.

 7. Strzelczyk J., Odkrywanie Europy., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000

 8. Strzelczyk J., Zapomniane narody Europy., Ossolineum 2006.

 9. Winniczuk Lidia, Ludzie zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu., Warszawa

 10. 2006.Literatura pomocnicza:

Źródła


 1. Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie

 2. Appian z Aleksandrii, Historia rzymska

 3. Arrian Flawiusz, Wyprawa Aleksandra Wielkiego

 4. Arystoteles, Dzieła

 5. Augustyn z Hippony, Wyznania

 6. Augustyn, O państwie Bożym

 7. Cezar Juliusz, Wojna Afrykańska

 8. Cezar Juliusz, Wojna aleksandryjska

 9. Cezar Juliusz, O wojnie domowej

 10. Cezar Juliusz, Wojna galijska

 11. Cyceron, Wybrane listy

 12. Cyceron, O republice

 13. Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna

 14. Flawiusz Józef, Starożytności żydowskie

 15. Flawiusz Józef, Wojna żydowska

 16. Herodian, Historia Cesarstwa Rzymskiego

 17. Hezjod, Narodziny bogów

 18. Hezjod, Prace i dnie

 19. Hieronim, Listy

 20. Jordanes, O pochodzeniu i czynach Gotów

 21. Katullus, Poezje

 22. Kasjusz Dio, Historia rzymska

 23. Ksenofont, Historia grecka

 24. Laktancjusz, Pisma wybrane

 25. Liwiusz Tytus, Dzieje od założenia miasta Rzymu

 26. Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy

 27. Marcjalis, Epigramy

 28. Nepos Korneliusz, Żywoty wybitnych mężów

 29. Oktawian August, Res Gestae Divi Augusti

 30. Orygenes, Przeciw Celsusowi

 31. Owidiusz, Metamorfozy

 32. Petroniusz, Satyryki

 33. Platon, Dzieła

 34. Pliniusz Starszy, Historia naturalna

 35. Pliniusz Młodszy, Listy

 36. Plutarch z Cheronei, Żywoty równoległe

 37. Polibiusz, Dzieje

 38. Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna

 39. Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny, Wojna z Jugurtą

 40. Seneka, Dialogi

 41. Sozomenos Hermiasz, Historia Kościoła

 42. Swetoniusz, Żywoty Cezarów

 43. Tacyt, Dzieła

 44. Tertulian, Apologetyk

 45. Tukidydes, Wojna peloponeska

 46. Wegecjusz, Zarys wojskowości

 47. Wellejusz Paterkulus, Historia rzymska

 48. Wiktor z Wity, Dzieje prześladowań Kościoła w Afryce przez Wandalów

 49. Zosimos, Nowa historia

Starożytny Wschód 1. Andrzejewski T Opowiadania egipskie, Warszawa 1958

 2. Andrzejewski T, Dusze boga Re, Warszawa 1967

 3. Arnaud D., Starożytny Bliski Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego., Warszawa 1982

 4. Baines J., Málek J., Wielkie kultury Świata: Egipt., Warszawa 1996

 5. Bielicki M, Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1973

 6. Bieliński P., Starożytny Bliski Wschód. Od początków gospodarki rolniczej do wprowadzenia pisma., Warszawa 1985

 7. Braun J., Sumerian and Tybeto – Burman., Warszawa 2001

 8. Brier B., Morderstwo Tutanchamona, Warszawa 2001

 9. Bright J., Historia Izraela., Warszawa 1994

 10. Boyce M, Zaratusztrianie, Łódź 1988

 11. Buber M., Mojżesz, Warszawa 1998

 12. Cerny J., Religia starożytnych Egipcjan., Warszawa 1974

 13. Contenau G, Życie codzienne w babilonii i Asyrii, Warszawa 1963

 14. Crossan J.D., Kto zabił Jezusa. Korzenie antysemityzmu w ewangelicznych relacjach o śmierci Jezusa, Warszawa 1998

 15. Crossan J.D., Historyczny Jezus. Kim był i czego nauczał, Warszawa 1997

 16. Daumas F, Od Narmera do Kleopatry, Warszawa 1973

 17. Davies W. V., Egipskie hieroglify.,Warszawa 1998

 18. Desroches- Noblecourt Ch., Tutanchamon. Życie, śmierć, odrodzenie.. Warszawa 1980

 19. Diringer D., Alfabet, czyli klucz do dziejów ludzkości, Warszawa 1972

 20. Drioton E., Egipt faraonów., Warszawa 1970

 21. Fletcher J., Egipski Król – Słońce. Amenhotep III. Kronika publicznego i prywatnego życia najświetniejszego władcy Egiptu., Warszawa 2001

 22. Friedrich j., Zapomniane pisma i języki., Warszawa 1991

 23. Garelli P., Asyriologia, Warszawa 1998

 24. Grant M., Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991

 25. Grimal N., Dzieje starożytnego Egiptu., Warszawa 2004

 26. Gurney O. R., Hetyci, Warszawa 1970

 27. Kitchen K. A. Ramzes Wielki i jego czasy., Warszawa 2002

 28. Klengel H, Hetyci i ich sąsiedzi, Warszawa 1972

 29. Klima J., Prawa Hammurabiego., Warszawa 1957

 30. Kramer S. N, Historia zaczyna się w Sumerze, Warszawa 1963

 31. Krzemińska A., Miłość w starożytnym Egipcie, Warszawa 2004

 32. Kunderewicz C, Najstarsze prawa świata, Łódź 1992

 33. Laessoe J., Ludy Asyrii., Warszawa 1972

 34. Lipińska J., Koziński W., Cywilizacja miedzi i kamienia., Warszawa 1977

 35. Lipińska J. Marciniak M, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1980

 36. Łukaszewicz A., Świat papirusów, Warszawa 2001

 37. Łyczkowska K, Szarzyńska K, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981

 38. Meuszyński J., Odkrywanie Mezopotamii, Warszawa 1977

 39. Michałowski K, Nie tylko piramidy, Warszawa 1974

 40. Mierzejewski A., Zapisane na glinie., Warszawa 1979

 41. Montet P., Życie codzienne w Egipcie w epoce Ramessydów, Warszawa 1972

 42. Moscati S., Kultura starożytnych ludów semickich, Warszawa 1963

 43. Moscati S. , Świat Fenicjan, Warszawa 1968

 44. Myśliwiec K, Święte znaki Egiptu, Warszawa 1992

 45. Myśliwiec K., Pan Obydwu Krajów. Egipt w I tysiącleciu p.n.e., Warszawa 1993

 46. Olmstead A. T., Dzieje imperium perskiego, Warszawa 1973

 47. Parrot A., Biblia i świat starożytny., Warszawa 1968

 48. Pellegrino Ch., Powrót do Sodomy i Gomory. Biblia w świetle archeologii, Warszawa 1998

 49. Piwiński R., Mitologia Arabów., Warszawa 1989

 50. Popko M, Wierzenia ludów starożytnej Azji Mniejszej, Warszawa 1989

 51. Popko M., Mitologia hetyckiej Anatolii, Warszawa 1976

 52. Popko M., Magia i wróżbiarstwo u Hetytów., Warszawa 1982

 53. Popko M., Huryci., Warszawa 1992

 54. Popko M., Ludy i języki starożytnej Anatolii, Warszawa 1999

 55. Rachet G. Słownik cywilizacji egipskiej., Katowice 1994 / 1998

 56. Roaf M., Wielkie Kultury Świata: Mezopotamia, Warszawa 1998

 57. Rogerson J., Wielkie Kultury Świata: Świat Biblii, Warszawa 1996

 58. Roux G. Mezopotamia., Warszawa 1973

 59. Saggs H. W, Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973

 60. Schneider T., Leksykon faraonów., Warszawa 2001

 61. Siliotti A, Egipt : świątynie, ludzie, bogowie, Warszawa 1994

 62. Składanek B, Historia Persji. T 1. Od czasów najdawniejszych do najazdu Arabów, Warszawa 1999

 63. Składankowa M., Mitologia Iranu. Warszawa 1989

 64. Stępień M, Kodeks Hammurabiego, Warszawa 1996

 65. Sumer : miasta Edenu, red. J. M. Lynch, warszawa 1997

 66. Świat Biblii, oprac. C. Masom, P. Alexander, Warszawa 1991

 67. Święcicka-Wystrychowska P., Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego, Kraków 2005.

 68. Śliwa J., Skarabeusze egipskie., Wrocław 2003

 69. Szarzyńska K. i inni, Miłość i seks w kulturach Wschodu starożytnego, Warszawa 1996

 70. Tyloch W, Dzieje ksiąg Starego Testamentu, Warszawa 1981

 71. Tyloch W, Judaizm, Warszawa 1987

 72. Vandenberg Ph., Nefretete., Warszawa 1982

 73. Walker C. B. F., Pismo klinowe., Warszawa 1998

 74. Warzecha J. Dawny Izrael., Warszawa 1995

 75. Wielki atlas biblijny, red, J. B. Pritchard, Warszawa 1994

 76. Wildung D, Egipt. Od czasów prehistorycznych do rzymskich

Grecja i świat hellenistyczny 1. Barnes J. Arystotels., Warszawa 1996

 2. Bernhard M. L., Sztuka grecka archaiczna., Warszawa 1989

 3. Bernhard M. L., Sztuka grecka V w. p.n.e.., Warszawa 1991

 4. Bernhard M. L., Sztuka grecka IV w. p.n.e., Warszawa 1992

 5. Bernhard M. L., Sztuka grecka hellenistyczna., Warszawa 1993

 6. Broadman J. Sztuka grecka., Toruń 1999

 7. Bravo B. Wipszycka E., Historia starożytnych Greków., T 1, 2 i 3., Warszawa 1988, 1993, 2009.

 8. Bieżuńska Małowist I., Małowist M., Niewolnictwo., Warszawa 1988

 9. Bieżuńska Małowist I., Kobiety antyku., Warszawa 1993

 10. Chodkowski R. R., Teatr grecki., Lublin 2003

 11. Ciechanowicz J. Cień Minotaura., Warszawa 1996

 12. Człowiek Grecji., red. Vernant., Warszawa 2000

 13. Davies J. K., Demokracja w Grecji klasycznej., Warszawa 2003

 14. Dąbrowa E., Gaugamela, 331 r. p.n.e., Warszawa 1988

 15. Głombiowski K., Na czarnomorskim szlaku starożytnych Greków., Gdańsk 2003

 16. Głombiowski K., Ksenofont. Żołnierz i pisarz., Wrocław 1994

 17. Gottlieb A., Sokrates., Warszawa

 18. Grecja klasyczna, red. Osborne R., Warszawa 2002

 19. Flacelière R, Życie codzienne w Grecji w okresie Peryklesa, Warszawa 1985

 20. Grant M., Krótka historia cywilizacji klasycznej, Poznań 1998

 21. Graves R, Mity greckie, Warszawa 1992

 22. Grimal P, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987

 23. Grimal P., Mitologia grecka, Warszawa 1998

 24. Grimal P., Miłość w starożytnym Rzymie, Warszawa 2005

 25. Green P. Aleksander Wielki, Warszawa 1978

 26. Hammond N. G. L., Dzieje Grecji, Warszawa 1996

 27. Hammond N. G. L., Starożytna Macedonia, Warszawa 1999

 28. Hammond G. L., Filip Macedońsaki., Poznań 2002

 29. Hammond G. L., Geniusz Aleksandra Macedońskiego., Poznań 2000

 30. Hansen M. H., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa., Warszawa 1999

 31. Gajda J. Pitagorejczycy., Warszawa 1996

 32. Graves R., Mity greckie., Warszawa 1992

 33. Grimal P. Słownik mitologii greckiej i rzymskiej., Ossolineum 1990

 34. Guthrie W. K. C. , Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków 1996

 35. Kerenyi K., Mitologia Greków., Warszawa 2002

 36. Kocur M. Teatr antycznej Grecji., Wrocław 2001

 37. Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej., Warszawa 1995

 38. Krońska I., Sokrates., Warszawa 1989

 39. Kubiak Z,, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997

 40. Kubiak Z, Literatura Greków i Rzymian, warszawa 1999

 41. Kulesza R, Ateny Peryklesa, Warszawa 1991

 42. Kulesza R, Maraton, Warszawa 1995

 43. Kulesza R., Sparta w V – IV wieku p.n.e., Warszawa 2003

 44. Kulesza R, Ateny i Sparta 431-404 p.n.e., Warszawa 1997

 45. Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu., Warszawa 1986

 46. Lengauer W., Starożytna Grecja okresu archaicznego o klasycznego., Warszawa 1999

 47. Luce J. V., Homer i epoka heroiczna, Warszawa 1987

 48. Łanowski J. Święte igrzyska olimpijskie

 49. Martin Th. R. Starożytna Grecja, Warszawa 1998

 50. Malinowski G., Zwierzęta świata antycznego. Studia nad Geografią Strabona, Wrocław 2003

 51. Olbrycht M.J., Aleksander Wielki i świat irański, Rzeszów 2004

 52. Nawotka K., Aleksander Wielki, Wrocław 2004

 53. Oświecimski S., Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście. Starożytne wróżbiarstwo greckie., Ossolineum, 1989

 54. Papuci Władyka E. Sztuka starożytnej Grecji., Warszawa – Kraków 2001

 55. Parnicki – Pudełko S., Architektura starożytnej Grecji., Warszawa 1975

 56. Pietrzykowski M. Mitologia starożytnej Grecji., Warszawa 1985

 57. Press L., Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa., Warszawa 1972

 58. Press L., Kultura wysp cykladzkich w epoce brązu., Warszawa 1986

 59. Rachet G., Słownik cywilizacji greckiej., Katowice 1988

 60. Reale G. Historia filozofii starożytnej., Lublin 1993 - 2002

 61. Reinsberg C., Obyczaje seksualne starożytnych Greków., Gdynia 1998

 62. Sinko T., Zarys historii literatury greckiej., Warszawa 1995

 63. Stabryła S., Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu., Wrocław 2002

 64. Świderkówna A, Hellada królów, Warszawa 1969

 65. Świderkówna A, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa 1996

 66. Świderkówna A, Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego., Warszawa 1991

 67. Toynbee A. J., Antyczna grecka myśl historyczna., Toruń 2000

 68. Toynbee A. J., Hellenizm., Toruń 2002

 69. Vernant J. P., Źródła myśli greckiej, Gdańsk 1996

 70. Weithmann M., Ksantypa i Sokrates. Eros, małżeństwo, seks i płeć w antycznych Atenach, Warszawa 2005

 71. Wipszycka – Bravo E., O starożytności polemicznie., 1994

 72. Wolski J., Dzieje i upadek imperium Seleucydów., Kraków 1999

 73. Zwolski E., Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej. Warszawa 1978

Rzym


 1. Alföldi A., Historia społeczna starożytnego Rzymu., Poznań 1998

 2. Biernacka – Lubańska M. Śladami Rzymian po Hiszpanii., Wrocław 1983

 3. Birley A.R., Hadrian, Warszawa 2002

 4. Brown P, Augustyn z Hippony, Warszawa 1993

 5. Brown P, Świat późnego antyku. Od Marka Aureliusza do Mahometa, Warszawa 1991

 6. Browning R, Justynian i Teodora, Warszawa 1996

 7. Burckardt J., Czasy Konstantyna Wielkiego., Warszawa 1992

 8. Cary M, Scullard H.H., Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, Warszawa 1992

 9. Carry M. Warmington E. H., Starożytni odkrywcy., Warszawa 1963

 10. Casson L., Podróże w starożytnym Świecie., Ossolineum 1981

 11. Charles – Picard G. i C., Życie codzienne w Kartaginie w czasach Hannibala., Warszawa 1962

 12. Ciechanowicz J., Rzym – ludzie i budowle, warszawa 1987

 13. Ciecieląg J, Polityczne dziedzictwo Heroda Wielkiego. Palestyna w epoce rzymsko – herodiańskiej., Kraków 2002

 14. Ciecieląg J. Palestyna w czasach Jezusa. Dzieje polityczne., Kraków 2000

 15. Ciecieląg J. Poncjusz Piłat prefekt Judei., Kraków 2003

 16. Cornell T. Matthews J. Rzym., Warszawa 1995

 17. Człowiek Rzymu, red. A. Giardin, Warszawa 1997

 18. Danielou J. Marou H. I., Historia Kościoła. T1., Od początku do roku 600., Warszawa 1984

 19. Danow Ch. Trakowie., Warszawa 1987

 20. Dąbrowa E, Armia rzymska, Kraków 1991

 21. Dobrowolski W., Malarstwo etruskie., Warszawa 1979

 22. Dobrowolski W., Mity morskie antyku., Warszawa 1987

 23. Duval P. M., Życie codzienne w Galii w okresie pokoju rzymskiego., Warszawa 1967

 24. Eliade M. Historia wierzeń i idei religijnych. T 2., Od Gautamy Buddy do chrześcijaństwa., Warszawa 1994

 25. Goldsworthy A., W imię Rzymu. Wodzowie, których zwycięstwa stworzyły rzymskie imperium, Warszawa 2004

 26. Grant M, Gladiatorzy, Warszawa 1987

 27. Grant M, Mity rzymskie, Warszawa 1993

 28. Grant M, Neron, Warszawa 1980

 29. Grimal P, Miłość w Rzymie, Warszawa 1990

 30. Hamman A. G., Życie codzienne chrześcijan (95-197), Warszawa 1990

 31. Hamman A. G., Zycie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna., Warszawa 1989

 32. Heurgon J., Rzym i świat śródziemnomorski do wojen punickich., Warszawa 1973

 33. Jaczynowska M, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1996

 34. Jaczynowska M, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1990

 35. Kamienik R, Studia nad powstaniem Spartakusa, Lublin 1994

 36. Keaveney A., Lukullus, Warszawa 1998

 37. Kotula T., Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej., Kraków 2004

 38. Kotula T., Afryka Północna w starożytności., Wrocław 1972

 39. Krawczuk A, Poczet cesarz bizantyjskich, Warszawa 1996

 40. Krawczuk A, Poczet cesarzy rzymskich (t 1 i 2), Warszawa 1996

 41. Krawczuk A., Kronika starożytnego Rzymu, Warszawa 1994

 42. Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni., Warszawa 1959

 43. Kumaniecki K., Literatura rzymska. Okres cyceroński., Warszawa 1977

 44. Lancel S., Hannibal, Warszawa 2001

 45. Łoposzko T, Starożytne bitwy morskie, Gdańsk 1992

 46. Maier J., Między Starym a Nowym Testamentem., Kraków 2002

 47. Markale J, Wercyngetoryks, Warszawa 1981

 48. Marrou H. I., Zmierzch Rzymu czy późna starożytność? II – IV wiek., Warszawa 1997

 49. Mączyńska M., Wędrówki Ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku., Warszawa – Kraków1996

 50. Modrzewska-Pianetti I., Zarys archeologii Hiszpanii rzymskiej., Warszawa 2002

 51. Musiał D., Antyczne korzenie chrześcijaństwa, Warszawa 2001

 52. Ostrowski J. A., Starożytny rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999

 53. Ostrowski J. A., Słownik artystów starożytności., Katowice 1994

 54. Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu. T 1 i 2., 1975 i 1980

 55. Sajkowski R., Divus Augustus Pater. Kult boskiego Augusta za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej, Olsztyn 2001

 56. Sikorski J. Kanny 216 r. p.n.e., Warszawa 1984

 57. Simon M, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I- IV w,, Warszawa 1996

 58. Southern P., Oktawian August, Warszawa 2003

 59. Stachura M., Heretycy, schizmatycy i manichejczycy wobec cesarstwa rzymskiego (lata 324 – 428, wschodnia część Imperium)., Kraków 2000

 60. Strzelczyk J, Goci. rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984

 61. Strzelczyk J., Odkrywanie Europy., Poznań 2000

 62. Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992

 63. Szubelak B., Legionista Cezara. Studiu, uzbrojenia., Częstochowa 1999

 64. Tyszkiewicz L. A., Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy barbarzyńskie., Wrocław 2004

 65. Vogt J, Upadek Rzymu, Warszawa 1993

 66. Walter G, Cezar, Warszawa 1983

 67. Warry J, Armie świata starożytnego, Warszawa 1995

 68. Wilczyński M., Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno –prosopograficzne., Kraków 2001

 69. Wilczyński M., Zagraniczna i wewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów., Kraków 1994

 70. Winniczuk L. Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu., Warszawa 1983

 71. Wipszycka E, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1993

 72. Żygulski Z. jun., Broń starożytna., Warszawa 1998

Z 2I 05w
Pobieranie 70.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna