Przedmiot: Model informacyjno decyzyjny systemów zarządzaniaPobieranie 32.94 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar32.94 Kb.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Kierunek studiów: – studia

Przedmiot: Model informacyjno decyzyjny systemów zarządzania

Specjalność: wszystkie

Liczba godzin w tygodniu / semestrze *


1

2

3

4

5

I

II


III

IV

V

VI

VII


VIII

IX

X


ECTSWYKŁADOWCA


Mgr inż. Marcin Heczko

FORMA ZAJĘĆ

Laboratorium

CELE PRZEDMIOTU


Celem laboratorium jest zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi pojęciami i strukturą systemów zarządzania opartych o nowy referencyjny model informacyjno decyzyjny informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. Cechą wyróżniającą MIDSZ jest uwzględnienie operacji organizacyjnych, informacyjnych i decyzyjnych na równi z operacjami produkcyjnymi procesów biznesowych. Dzięki rozbudowanej strukturze model ten może być stosowany zarówno do systemów komputerowo zintegrowanego wytwarzania, jak i do systemów zarządzania procesami usługowymi oraz procesami administracyjnymi (np. w bankach, urzędach itp.).

WARUNKI WSTĘPNE

Słuchacze powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera pracującego pod kontrolą sytemu operacyjnego Microsoft Windows. Wymagana jest również znajomość zasad modelowania procesów biznesowych.

TREŚĆ PRZEDMIOTU


Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych:

Edukacyjny model zarządzania małym przedsiębiorstwem.

Przykłady integracji sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia i obliczeń finansowych z wykorzystaniem interakcyjnego symulatora zarządzania OPT Challenge oraz symulatora ERP-MICSS (The Enterprise Resource Planning – Management Interactive Case Study Simulator). W trakcie symulacji student zapoznaje się z uproszczonym systemem ERP, obejmującym marketing, sprzedaż, produkcję, zakupy i finanse przedsiębiorstwa. Oprócz śledzenia rozwoju sytuacji według zadanego scenariusza student może modyfikować decyzje systemu i badać ich wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Symulacja zalecana jest przez APICS – światową organizację szkoleniową w zakresie zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania.

Zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z metodologią OPT, definicje związane z metodą OPT, podstawowy algorytm OPT; zasady pracy z symulatorem OPT, studium przypadku oraz symulacja przypadku, analiza wyników symulacji, wnioski z podjętych w czasie symulacji decyzji.


Model informacyjno-decyzyjny systemów zarządzania (MIDSZ).

Struktura funkcjonalna MIDSZ.

Zarządzanie koordynacyjne, organizacyjne i wykonawcze w systemach produkcyjnych. Funkcjonalne jednostki sterujące i kolejność ich działania.

Zarządzanie procesami elementarnymi.

Zarządzanie bieżące i prognostyczne.

Systemy produkcyjne.

Procesy produkcyjne (wytwórcze, usprawniające, informacyjne i decyzyjne) oraz organizacyjne (przygotowawcze, naprawcze i regeneracyjne).

Struktura danych w MIDSZ.

Zmienne stadialne.

Atrybuty kluczowe zmiennych stadialnych.

Stan operacji elementarnych oraz zapasów produktów i zasobów.

Zadania produkcyjne i organizacyjne, zadania poboru produktów i zasobów.

Raporty o spływie produktów i o zwrocie zasobów.

Raporty o obciążeniu i dostępności jednostek produkcyjnych i zasobów.

Kolekcje indywidualnych zadań i raportów.

Zamówienia klientów i zamówienia zaopatrzeniowe w systemach biznesowych.

Struktura organizacyjna MIDSZ.

Wieloszczeblowe systemy produkcyjne.

Problem zgodności typów zmiennych stadialnych w hierarchicznych systemach produkcyjnych i biznesowych.

Przekrój oddzielenia zamówień klientów w zakładowym systemie biznesowym.

Typy procesów produkcji. Wielozakładowe systemy biznesowe.

Skale czasu w systemach zarządzania.

Zarządzanie operacyjne, taktyczne i strategiczne.

Przepływ kapitału w systemach biznesowych.

Stan zapasów produkcji w toku.


LITERATURA


Zaborowski M.: Modelowanie procesów biznesowych. (w przygotowaniu)

Zaborowski M.: Informacyjno-decyzyjne systemy zarządzania. (w przygotowaniu)

van der Aalst W., van Hee K.: Workflow Management. Models, Methods and Systems. MIT Press, 2002.

METODY NAUCZANIA


Przedmiot obejmuje ćwiczenia praktyczne przy komputerze w wymiarze przewidzianym w planach nauczania. W trakcie zajęć studenci indywidualnie realizują ćwiczenia pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia. Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie krótkiego testu obejmującego najważniejsze zagadnienia z zakresu zrealizowanego materiału.

POMOCE NAUKOWE

Prezentacje multimedialne, rzutnik multimedialny

SPOSÓB I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU


Obecność na ćwiczeniach min 80% czasu zajęć.

Zaliczenie testu obejmującego program przedmiotu. Test składa się z 20 pytań teoretycznych. Do zaliczenia części testowej konieczne jest uzyskanie 50% ogólnej liczby punktów.

Czas trwania zaliczenia:

test – 45 min

Ocena z zaliczenia obejmuje:

wynik testu

obecność na zajęciach

aktywność na zajęciachPRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA (ew. pytania) EGZAMINU/ ZALICZENIA

Jakie są funkcje jednostek decyzyjnych zarządzania koordynacyjnego, organizacyjnego i wykonawczego?

Stadia początkowe i końcowe procesów produkcyjnych i biznesowych.

Co to jest przekrój oddzielenia zamówień klientów?.

W którym stadium systemu zarządzania operacyjnego pamiętana jest prognoza dostępności produktów dla klientów
Pobieranie 32.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna