Przedmiot ofertyPobieranie 30.06 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar30.06 Kb.Szanowni Państwo,Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Przedmiot oferty


Nazwa

Ilość

J.m.

1 

Śruba 3"x1070mm 8UN A193 B16 

45 

SZT 

2 

Nakrętka 3" 8UN A194 GR.4 

140 

SZT 

3 

Śruba 2-str.1.5/8"x640 8UN A19 

40 

SZT 

4 

Śruba 2-str.1.5/8"x610 8UN A19 

20

SZT 

5 

Śruba 2-str.A193 B16 1.3/4"x60 

60

SZT 

6 

Śruba 2-str.2.1/4"x810 A193 B1 

10 

SZT 

7 

Nakrętka 1.5/8" A194 GR.4 8UN 

360

SZT 

8 

Nakrętka 1.3/4" A194 Gr4 8UN 

120 

SZT 

9 

Nakrętka 2.1/4" A194 GR.4 8UN 

30

SZT 

10 

Śruba 2-str.A194 B7 1.5/8"x320 

100

SZT 

11 

Nakrętka 1.3/8" A194 Gr4 8UN 

200

SZT 

12 

Nakrętka 1.1/8" A194 Gr.4 8UN 

200

SZT 

13 

Śruba 2-str.A193 B16 1.3/8"x28 

100

SZT 

14 

Śruba 2-str.A193 B16 1.1/8"x21 

100

SZT 

Dodatkowe wymagania:

- atesty, certyfikaty,

- sposób pakowania (waga netto i brutto i wymiary przesyłki),

- Certyfikat 3.1 wg EN 10204

- Świadectwo zgodności z PED 97/23EC


Wszelkich informacji od strony technicznej udziela Pan Błażej Piotrowski, e-mail: blazej.piotrowski@orlen.pl Wszelka prowadzona korespondencja musi być przesyłana do wiadomości do osoby, od której otrzymaliście Państwo niniejsze zapytanie, tj. Kupca.
Termin dostawy
Termin dostawy: 31.01.2012 r.
Termin składania ofert
Do dnia 06.05.2011 r. proszę o potwierdzenie wzięcia udziału w akcji ofertowej.
Termin składania ofert: 11.05.2011 r. (do godz. 13.00)
Hasło do oferty handlowej: 12.05.2011 (do godz. 12:00)
Proszę w ofertach i temacie e-maila powoływać się na nasz nr zapytania: 50005570

Forma oferty
Państwa oferta powinna być przedstawiona poprzez e-mail w dwóch oddzielnych plikach:
1. plik nr 1 "Część handlowa" powinien zawierać:

- nazwa przedmiotu oferty,

- ilość,

- cenę jednostkową na bazie DDP Magazyn Kupującego,

- cenę jednostkową na bazie FCA Magazyn Sprzedającego,

- wartość ogółem zgodnie z wymienionymi bazami,

- kod taryfy celnej,

- kraj pochodzenia,

- warunki płatności,

- termin realizacji,

- oświadczenie, że w stosunku do Państwa firmy nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

- oświadczenie, że zapoznali się Państwo i akceptują warunki powyższego zapytania.


"Część handlowa" oferty powinna być zabezpieczona hasłem, które powinno zostać przesłane w terminie późniejszym do Kupca wyłącznie na jego wyraźną prośbę.
2. plik nr 2 "Część techniczna" powinien zawierać:

- przedmiot oferty wraz ze specyfikacją techniczną,

- kraj pochodzenia,

- termin realizacji.


Pozostałe warunki
Prosimy o zawarcie w ofercie następujących informacji:

- czas działania na rynku,

- referencje,

- zasięg działania (terytorium, obsługiwane rynki),

- główni klienci,

- kapitał zakładowy opłacony (w przypadku Spółek).


Państwa oferta będzie oceniana pod względem przedstawionych powyżej warunków technicznych i handlowych.
W przypadku braku spełnienia wymogów niniejszego zapytania, Państwa oferta może nie być rozpatrywana.
W przypadku złożenia zamówienia obowiązują aktualnie zatwierdzone OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW ORAZ ZAKUPU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które są załączone do niniejszej wiadomości oraz są dostępne na www.orlen.pl.
PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania, zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT.

 

Z poważaniem,


Monika Jeziak


Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Zespół Zakupów Produkcyjnych

tel.+48 24 256 78 32

e-mail: monika.jeziak2@orlen.pl

Pobieranie 30.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna