Przedmiot: Paleografia łacińska Kod ects: 08. 3-xxxx-140Pobieranie 37.22 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar37.22 Kb.
Przedmiot: Paleografia łacińska

Kod ECTS: 08.3-xxxx-140

Punkty ECTS: 3

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia II rok, spec. archiwistyka

Liczba godzin: 24

Prowadzący: dr Andrzej Jureczko

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie


Cele: Celem ćwiczeń jest praktyczna nauka czytania pisma paleograficznego
Wykaz tematów:

1. Zagadnienia wstępne. Literatura i pomoce paleograficzne

2. Historia pisma łacińskiego

3. Materiały i narzędzia pisarskie

4. Brachygrafia

5. Praktyczne ćwiczenia z zakresu abrewiacji

6-7. Praktyczne ćwiczenia w czytaniu dokumentów

8. Praktyczne ćwiczenia w czytaniu urywków kroniki

9. Praktyczne ćwiczenia w czytaniu kalendarza i nekrologu średniowiecznego

10. Praktyczne ćwiczenia w czytaniu księgi przyjęć do prawa miejskiego i księgi cechowej

11. Praktyczne ćwiczenia w czytaniu księgi grodzkiej

12. Praktyczne ćwiczenia w czytaniu parafialnej księgi chrztów
Lp.

1


Temat zajęć:

Zagadnienia wstępne. Literatura i pomoce paleograficzne.Zakres tematyczny:

Charakterystyka przedmiotu. Rozwój badań paleograficznych. Literatura i pomoce paleograficzne.Literatura podstawowa:

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951

S. P. Porębski, Paleografia łacińska. Podręcznik dla studentów, Warszawa 1997


Tablice paleograficzne

S. Krzyżanowski, Album palaeographicum, Cracoviae 1960

Tenże, Monumenta Poloniae Palaeographica, T. I-II, Cracoviae 1907-1910

Tenże, Specimina palaeographica, Cracoviae 1913Literatura pomocnicza:

M. Cohen, Pismo. Zarys dziejów. Warszawa 1956

D. Diringer, Alfabet czyli klucz do dziejów ludzkości, Warszawa 1972

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971Lp.

2


Temat zajęć:

Historia pisma łacińskiego.Zakres tematyczny: Rodzaje pisma w starożytności. Pisma szczepowe. Pismo w okresie przedkarolińskim. Reforma karolińska. Pisma gotyckie. Pisma renesansowe.

Literatura podstawowa:

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, [Warszawa 1973]Tablice paleograficzne

S. Krzyżanowski, Album palaeographicum, Cracoviae 1960

Tenże, Monumenta Poloniae Palaeographica, T. I-II, Cracoviae 1907-1910

Tenże, Specimina palaeographica, Cracoviae 1913Literatura pomocnicza:

M. Cohen, Pismo. Zarys dziejów. Warszawa 1956

T. Szántó, Pismo i styl, Wrocław 1968

A. Gieysztor, Problem karolińskiej reformy pisma, „Archeologia”, T. V 1952/53, s. 155-176

B. Trelińska, Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991

Lp.

3


Temat zajęć:

Mateiały i narzedzia posarskieZakres tematyczny: Materiały pisarskie: tabliczki woskowe, papirus, pergamin, papier. Narzędzia pisarskie; rylec, pióra, atrament. Palimpsesty. Znaki wodne.

Literatura podstawowa:

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, [Warszawa 1973]Literatura pomocnicza:

K. Bobowski, O metodach identyfikacji rąk pisarskich rękopisach średniowiecznych, „Studia Źródłoznawcze”. T. XXIX 1985, s. 1-7

W. Budka, Znaki wodne papierni w Rzeczypospolitej Polskiej XVI w., [w:] Papiernie w Polsce XVI wieku, Wrocław 1871, s. 69-79

Papiernie w Polsce XVI wieku, wyd. W. Budka, Wrocław 1971

M. Cohen, Pismo. Zarys dziejów. Warszawa 1956

T. Szántó, Pismo i styl, Wrocław 1968

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001

Lp.

4


Temat zajęć:

BrachygrafiaZakres tematyczny: Brachygrafia. Rodzaje skrótów: obcięcie, ściągnięcie, skróty za pomocą znaków abrewiacji. Noty tyrońskie. Sygle. Nomina sacra.

Literatura podstawowa:

W. Semkowicz, Paleografia łaciński, Kraków 1951

S. P. Porębski, Paleografia łacińska. Podręcznik dla studentów, Warszawa 1997

T. Wierzbowski, Vademecum. Wykaz skrótów i słowniczek łacińsko-polski, Warszawa 1984

A. Cappelli, Dizionario di Abbreviature latine ed italiane, Milano 1990


Literatura pomocnicza:

J. Sawicki, Zabytek prawniczej literatury popularnej i paleografii w Polsce w XV wieku. Modus legendi abbreviaturas in utroque iure z Cod. Wratislaviensis I Q 69, „Przegląd Historyczny”, T. XLI 1950, s. 203-224

M. Winiarczyk, Skróty łacińskie w książkach drukowanych z dodatkiem skrótów greckich, Wrocław 1977
Lp.

5.


Temat zajęć:

Praktyczne ćwiczenia z zakresu abrewiacji.Zakres tematyczny: ćwiczenia z zastosowaniem wszystkich rodzajów skróceń.

Literatura podstawowa:

T. Wierzbowski, Vademecum. Wykaz skrótów i słowniczek łacińsko-polski, Warszawa 1984

A. Cappelli, Dizionario di Abbreviature latine ed italiane, Milano 1990
Lp.

6-7.


Temat zajęć:

Praktyczne ćwiczenia z zakresu czytania dokumentówZakres tematyczny: czytanie dokumentów średniowiecznych

Pomoce dydaktyczne


S. Krzyżanowski, Album palaeographicum, Cracoviae 1960, tablice II i XILp.

8.


Temat zajęć:

Praktyczne ćwiczenia w czytaniu urywków kronikiZakres tematyczny: czytanie urywków kroniki średniowiecznej

Pomoce dydaktyczne


Kserokopie Kroniki Polskiej Anonima zw. GalemLp.

9.


Temat zajęć:

Praktyczne ćwiczenia w czytaniu urywków kalendarza i nekrologu średniowiecznegoZakres tematyczny: czytanie urywków kalendarza i nekrologu średniowiecznego.

Pomoce dydaktyczne


Kserokopie kalendarza i nekrologu średniowiecznego


Lp.

10.


Temat zajęć:

Praktyczne ćwiczenia w czytaniu urywków księgi przyjęć do prawa miejskiego


i księgi cechowej.

Zakres tematyczny: czytanie urywków księgi przyjęć do prawa miejskiego i księgi cechowej.

Pomoce dydaktyczne


Kserokopie urywków księgi przyjęć do prawa miejskiego i księgi cechowej.Lp.

11.


Temat zajęć:

Praktyczne ćwiczenia w czytaniu urywków księgi grodzkiej.Zakres tematyczny: czytanie urywków księgi grodzkiej.

Pomoce dydaktyczne


Kserokopie urywków księgi grodzkiej.Lp.

12.


Temat zajęć:

Praktyczne ćwiczenia w czytaniu urywków parafialnej księgi urodzeń.Zakres tematyczny: czytanie urywków parafialnej księgi urodzeń.

Pomoce dydaktyczne


Kserokopie urywków parafialnej księgi urodzeń.


Literatura podstawowa:

A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, [Warszawa 1973]

S. P. Porębski, Paleografia łacińska. Podręcznik dla studentów, Warszawa 1997

W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 1951

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001
Literatura pomocnicza:

M. Bielińska, O początkach dyplomatyki polskiej, „Kwartalnik Historyczny”, t. 7: 1893, s. 16-49

K. Bobowski, O metodach identyfikacji rąk pisarskich rękopisach średniowiecznych, „Studia Źródłoznawcze”. T. XXIX 1985, s. 1-7

Tenże, Średniowieczna dyplomatyka papieska. Przegląd edycji i opracowań, „Studia Źródłoznawcze”. T. XVI 1971, s. 171-184

Tenże, Ze studiów nad dyplomatyką papieską XII w., Acta Universitatis Wratislaviensis „, no 126: Historia, T. XIX 1970, s. 3-21

M. Cohen, Pismo. Zarys dziejów. Warszawa 1956

D. Diringer, Alfabet czyli klucz do dziejów ludzkości, Warszawa 1972

W. Erben, Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien, München 1967

M. Friedberg, Kancelaria miasta Krakowa do połowy XVIII wieku, „Archeion”, T. XXIV 1955, s. 277-304

A. Gieysztor, Problem karolińskiej reformy pisma, „Archeologia”, T. V 1952/53, s. 155-176

W. Kętrzyński, O początkach dyplomatyki polskiej, „Studia Źródłoznawcze”, t. 34: 1968, s. 63-71

Tenże, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Warszawa 1934

Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1: Do końca wieku XII, Kraków 1937

M. Łodyński, Falsyfikaty wśród dokumentów biskupstwa płockiego w XIII w. Studium historyczno-dyplomatyczne, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, T. LIX 1916, s. 148-191

K. Maleczyński, O formularzach w Polsce w XIII wieku [w:] Tegoż, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 189-221

Tenże, Rozwój dokumentu polskiego od XI do XV w., [w:] Tamże, s. 242-276

Tenże, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951

K. Maleczyński. B. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich [Warszawa 1971]

K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII wieku. Początki kancelarii biskupiej, Wrocław 1974

S. Mikucki, Badanie autentyczności dokumentu w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wiekach średnich, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, T. LXIX 1934, s. 258-359

J. Mitkowski, Kancelaria Kazimierza Konradowica księcia kujawsko-łeczyckiego (1233-1267), Wrocław 1968

Najdawniejszy kalendarz gnieźnieński według kodeksu MS1, wyd. B. Bolz, Poznań 1971

A. Opolski, Kalendarz i jego dzieje, Wrocław 1948

Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do połowy XV wieku, Kraków 1968

J. Sawicki, Zabytek prawniczej literatury popularnej i paleografii w Polsce w XV wieku. Modus legendi abbreviaturas in utroque iure z Cod. Wratislaviensis I Q 69, „Przegląd Historyczny”, T. XLI 1950, s. 203-224

W. Semkowicz, Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków 1999

Tenże, Uwagi o początkach dokumentu polskiego, „Kwartalnik Historyczny”, t. 49: 1935, s. 1-55

F. Sikora, Dokumenty i kancelaria Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego 1239=1279 na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej, Wrocław 1969

T. Szántó, Pismo i styl, Wrocław 1968

W. Taszycki, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Kraków 1925

T. Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik dla studiów archiwalnych, Lwów 1926

M. Winiarczyk, Skróty łacińskie w książkach drukowanych z dodatkiem skrótów greckich, Wrocław 1977

Pomoce dydaktyczne


S. Krzyżanowski, Album palaeographicum, Cracoviae 1960

Tenże, Monumenta Poloniae Palaeographica, T. I-II, Cracoviae 1907-1910Tenże, Specimina palaeographica, Cracoviae 1913

DII2-16


Pobieranie 37.22 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna