Przedmiot zamówienia dzz-383-57/2012Pobieranie 13.24 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar13.24 Kb.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DZZ-383-57/2012
na świadczenie usług transportu samochodowego ex tempore materiałów pobranych do badań laboratoryjnych w Gabinetach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zwrotne dostarczenie wyników badań oraz dodatkowe usługi transportowe wynikające ze specyfiki pracy laboratorium, na poniższych warunkach:


 1. PRZEWOŹNIK będzie realizował transport samochodowy ex tempore (na poczekaniu) od poniedziałku do piątku na potrzeby Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

 2. PRZEWOŹNIK zobowiązany jest dostarczyć materiał do badań laboratoryjnych z Gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej ZLECENIODAWCY do godz. 12:00 oraz wyniki badań laboratoryjnych do Gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanych do godz. 14:00 na terenie powiatu olsztyńskiego, zgodnie z wykazem zawartym załączniku nr 1. Podany wykaz ma charakter poglądowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

 3. PRZEWOŹNIK będzie pozostawać w okresie realizacji umowy dyspozycji kierownika Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, który będzie określał rodzaj przewozów koniecznych do wykonania.

 4. Zamówienia będą składane telefonicznie.

 5. PRZEWOŹNIK z chwilą dokonania załadunku ponosi ryzyko utraty lub zniszczenia powierzonego materiału.

 6. PRZEWOŹNIK zapewnia, że usługi stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych, przy użyciu środków transportowych spełniających wymagania techniczne wynikające z odrębnych przepisów.

 7. PRZEWOŹNIK ponosi odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonywanie obowiązków związanych ze świadczeniem przedmiotowej usługi

 8. PRZEWOŹNIK wyraża zgodę na świadczenie usług wyłącznie na potrzeby Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

 9. PRZEWOŹNIK oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na środki transportu przeznaczone do realizacji usług wynikających z niniejszej umowy. PRZEWOŹNIK zobowiązuje się do ciągłego utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania niniejszej umowy.

 10. PRZEWOŹNIK oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje do realizacji wytycznych Ministra Zdrowia w sprawie transportu materiału do badań laboratoryjnych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych Dz.U. z 2009 r. Nr 22 poz. 128 ze zm.)

 11. PRZEWOŹNIK zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u ZLECENIODAWCY procedur i standardów systemów Zarządzania i Jakości, o których mowa w załączniku nr 2 oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie auditów celem potwierdzenia zachowania wymaganych standardów świadczonych usług. Audit może być przeprowadzony przez auditora wewnętrznego ZLECENIODAWCY lub auditora firmy zewnętrznej.

 12. PRZEWOŹNIK ma prawo uczestnictwa w badaniach jako obserwator.
 1. PRZEWOŹNIK zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych w czasie wykonywania umowy informacji podlegających ochronie, a w szczególności danych osobistych, jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników badań.

 2. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w ust. 12 ZLECENIODAWCA może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także dochodzić roszczeń na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1Wykaz poradni lekarskich (DZZ-383-57/2012)
Poradnie lekarskie na terenie Olsztyna


 1. Poradnia Vita – Med. , ul. Świtycz –Widackiej

 2. Poradnia Pantamed , ul. Pana Tadeusza

 3. Poradnia Ars-Medica , ul. Kajki

 4. Poradnia Zakrzewska-Rogalska, ul. Kajki

 5. Poradnia Medi-C, ul. Kościuszki

 6. Poradnia Salus, ul. Szrajbera

 7. Poradnia Opieka , ul. Zbożowa

 8. Poradnia Konsylium , ul. Wyzwolenia

 9. Poradnia Ol-Med., ul Wyszyńskiego

 10. Poradnia Luxmed, ul.Głowackiego

 11. Poradnia Medycyny Pracy, ul. Głowackiego

 12. Poradnia Akademicka, ul. Kanafojskiego

 13. Poradnia Likusy, ul. Bałtycka

 14. Poradnia MB, ul. Bałtycka

 15. Poradnia Atarax, ul Korczaka

 16. Poradnia Remedium, ul.1 Maja

 17. Poradnia Polmed ul. Kardynała Wyszyńskiego

 18. Szpital Uniwersytecki ul. Warszawska


Poradnie lekarskie poza Olsztynem


 1. Ośrodek Zdrowia w Łukcie


Podany wykaz ma charakter poglądowy i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna