Przedmiotowe zasady ocenianiaPobieranie 128 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar128 Kb.
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

WOS

PZO opracowano na podstawie programu nauczania WOS „Dziś i jutro”, planów pracy do podręczników „Dziś i jutro” oraz WSO obowiązującego w Zespole Szkół w Chełmcu.


OGÓLNE ZASADY OCENIANIA


  1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, a jego ocena jest faktycznym stanem wiedzy i umiejętności.

2. Oceniając ucznia brane są pod uwagę opinie i orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej i dostosowane wymagania
do indywidualnych jego potrzeb.

3. Sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

4. Sprawdziany, testy zapowiadane są, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Termin realizacji sprawdzianów, testów jest ustalany z uczniami, odnotowany w dzienniku.

6. Poprawa sprawdzianów, testów ocenionych na ocenę niedostateczną odbywa się w terminie nieprzekraczającym 2 tygodnie od otrzymania oceny. Po tym okresie sprawdziany , testy nie mogą być poprawiane, chyba, że nie dojdzie do poprawy z przyczyn niezależnych od ucznia lub nauczyciela.

7. Każdy sprawdzian, test napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny. Uczeń poprawia pracę tylko jeden raz, a ocena z poprawy odnotowana jest w dzienniku.

8. Kartkówki są formą kontroli stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej niż trzech lekcji.

9. Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy/ćwiczeń.

10. Raz w semestrze oceniany jest zeszyt ucznia.

11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Na bieżąco odnotowywane w dzienniku.

12. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest uzupełnić zeszyt ćwiczeń/przedmiotowy oraz zakres materiału realizowany podczas jego nieobecności.

13. W przypadku dłuższej nieobecności/ trwającej powyżej jednego tygodnia- 7 dni/lub trudności z samodzielnym uzupełnieniem wiadomości, uczeń może w każdej chwili zgłosić się do nauczyciela z prośbą o pomoc.

14. Uczeń nieobecny na sprawdzianie, teście kontrolnym lub innej formie dłuższego sprawdzianu musi uzupełnić prace w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym 2 tygodni od powrotu do szkoły.

15. O przewidywanej ocenie okresowej lub rocznej uczeń informowany jest zgodnie z ustalonymi zasadami zapisanymi w statucie szkoły.

16. O ocenie niedostatecznej rodzice/prawni opiekunowie/ ucznia informowani są w formie pisemnej zgodnie z ustalonymi zasadami zapisanymi w statucie szkoły. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.

17. Uczeń raz w okresie może zgłosić tzw. „R”.


KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY
W KLASYFIKACJI OKRESOWEJ I ROCZNEJ

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej.

Jeżeli uczeń: nie opanował minimum wiadomości programowych i nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności otrzymuje ocenę niedostateczną.

Aby otrzymać ocenę:

dopuszczającą – uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśniać z pomocą nauczyciela podstawowe pojęcia związane z przedmiotem; dokonywać opisów i porównać zjawiska przy pomocy materiałów źródłowych;

dostateczną – uczeń powinien posiadać znajomość podstawowej wiedzy, czytać podręcznik ze zrozumieniem, wykazywać się opanowaniem najprostszych umiejętności przedmiotowych – oceny zdarzenia, opisu, porównania;

dobrą – uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym, wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własne zdanie, integrować wiedzę uzyskaną z rożnych źródeł, samodzielnie poszukiwać informacji o regionie, własnej miejscowości, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel;

bardzo dobrą – uczeń powinien wykazać się nie tylko dużą wiedzą, ale też rozumieniem zjawisk społecznych, potrafić samodzielnie wyciągać wnioski, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości, porównywać różne zjawiska;

celującą – uczeń powinien samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania i wykazywać się

wiedzą ponadprogramową, uczestniczyć w przedmiotowych kółkach zainteresowań, łączyć

i wykorzystywać wiadomości z rożnych dziedzin wiedzy, uczestniczyć w konkursach przedmiotowych.

Ocena klasyfikacyjna okresowa i roczna nie jest średnią ocen bieżących. Stosuje się określoną wagę ocen z poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu w dzienniku lekcyjnym. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”.
Uczeń przygotowuje prasówkę przynajmniej raz w półroczu.
Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne i prace praktyczne.
1. Pisemne:

- testy/sprawdziany

- kartkówki

2. Ustne:

- kilkuzdaniowa wypowiedź

- udział w dyskusji

- prezentacja pracy własnej lub grupy

3. Praktyczne:

- wytwory pracy np. album, słownik, praca plastyczna

- posługiwanie się mapą, atlasem, słownikiem, tekstem źródłowym

- współpraca w grupie.
Ocenie podlegają:

- testy/sprawdziany wiadomości,

- odpowiedzi ustne,

- kartkówki (obejmują materiał z zakresu od 1 do 3 ostatnich lekcji, są niezapowiedzianą lub zapowiedzianą formą),

- aktywność na lekcji (3 plusy – ocena bardzo dobra)

- zeszyt ćwiczeń/przedmiotowy

- dodatkowe prace np. referaty, wywiady, plakaty, albumy, prezentacje multimedialne, itp.

- prasówka raz na okres.Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych.

- Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia zeszytu ćwiczeń/przedmiotowego.

- Każdy zeszyt sprawdzany jest pod względem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki.

- Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w okresie i przy jej wystawianiu brane są elementy wyżej wymienione.

- Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności.

W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może go zwolnić z tego obowiązku.Zadawanie i ocena prac domowych.

Celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia, motywacja do nauki, organizacja i planowanie samouczenia się .

· Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych.

· Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin.

· Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania.

· Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności.

· Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie.

Stosowanie i ocenianie sprawdzianów/testów

· Sprawdziany/testy są przeprowadzane po każdym lub kilku blokach tematycznych.

· Sprawdzian poprzedzony jest najczęściej lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisania sprawdzianu jest ustalony z większością uczniów danej klasy.

· Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności sprawdzanych na sprawdzianie.

· Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 14 dni od daty pisania.

· Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, może ją poprawić na zasadach ustalonych przez nauczyciela.


Ocenianie ilościowe prac pisemnych (w zależności od zdobytej liczby punktów):

0-30% uzyskanych punktów – ocena niedostateczna

31-50% uzyskanych punktów – ocena dopuszczająca

51-75% uzyskanych punktów – ocena dostateczna

76-89% uzyskanych punktów – ocena dobra

90-99% uzyskanych punktów – ocena bardzo dobra

100% i wykonanie dodatkowego zadania na 6 – ocena celująca
Dla uczniów z obniżeniem wymagań:

0-20% uzyskanych punktów – ocena niedostateczna

21-40% uzyskanych punktów – ocena dopuszczająca

41-65% uzyskanych punktów – ocena dostateczna

66-80% uzyskanych punktów – ocena dobra

81-100% uzyskanych punktów – ocena bardzo dobraSzczegółowy zakres wymagań na poszczególne oceny do każdego działu nauczania zawarte są w planie wynikowym i podawane Uczniom na bieżąco a do wglądu Rodziców znajdują się u nauczyciela i w kancelarii szkoły.

Małgorzata IwańskaRoczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią „Dziś i jutro”

Część 2

Wymagania na poszczególne oceny


Temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny
dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego

1. Konstytucja

- ustawa zasadnicza

- zasady ustrojowe III RP

- prawa i obowiązki obywatela Polski


- wyjaśnia terminy: konstytucja, suwerenność narodu

- omawia różnicę między prawami a obowiązkami konstytucyjnymi

- wymienia podstawowe prawa obywatelskie Polaków

- określa obowiązki obywatelskie Polaków- wyjaśnia terminy: preambuła, trójpodział władzy, państwo prawa, decentralizacja władzy

- odszukuje w Konstytucji III RP rozdziały, w których zawarte są podstawowe zasady ustroju oraz wolności, prawa i obowiązki obywateli

- na podstawie tekstu źródłowego podaje prawa dzieci zapisane w Konstytucji III RP


- wyjaśnia znaczenie naczelnych zasad konstytucyjnych dla określenia ustroju państwa

- omawia znaczenie praw i obowiązków wynikających z Konstytucji III RP

- wymienia przykłady sytuacji, w których doszło do naruszenia praw obywateli

- klasyfikuje prawa (osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne) i podaje przykłady- uzasadnia znaczenie nadrzędności konstytucji nad innymi
aktami prawnymi

- interpretuje wybrane fragmenty


Konstytucji III RP

- ocenia jakość Konstytucji i prawa stanowionego w Polsce

- porównuje Konstytucję III RP z rozwiązaniami ustrojowymi


innych państw

2. Sejm i senat

- uprawnienia polskiego parlamentu

- funkcjonowanie polskiego parlamentu

- przebieg procesu ustawodawczego


- wyjaśnia termin: immunitet

- opisuje rolę parlamentu w koncepcji trójpodziału władzy

- określa funkcje sejmu i senatu

- wymienia warunki, które musi spełnić kandydat na posła lub senatora- wyjaśnia terminy: próg wyborczy, Zgromadzenie Narodowe, inicjatywa ustawodawcza, ordynacja wyborcza, wotum
zaufania, wotum
nieufności

- omawia funkcjonowanie polskiego


parlamentu

- przedstawia kwestie związane z zasadami wyborczymi

- tłumaczy, na czym polega proces ustawodawczy

- wylicza uprawnienia sejmu i senatu


w Polsce

- charakteryzuje poszczególne etapy procesu ustawodawczego- wymienia podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza

- opisuje, na czym polega praca parlamentarzysty

- odszukuje w źródłach dodatkowe
informacje na temat regulaminu pracy
sejmu i senatu

- interpretuje wybrane fragmenty Konstytucji III RP- przedstawia genezę polskiego parlamentaryzmu

- ocenia pracę wybranego parlamentarzysty

- określa rolę Prezydenta RP i Trybunału Konstytucyjnego
w procesie ustawodawczym

- aktywnie uczestniczy w symulacji procesu ustawodawczego

- wymienia i rozróżnia funkcje sejmu i senatu


- ocenia jakość prawa stanowionego przez polski sejm i senat

- opisuje na podstawie ilustracji lub schematu salę posiedzeń sejmu

- w czasie symulacji procesu ustawodawczego występuje
z inicjatywą ustawodawczą i umiejętnie ją argumentuje

- orientuje się w bieżących wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem parlamentu3. Rząd i prezydent

- organy władzy
wykonawczej

- funkcje i uprawnienia Rady Ministrów

- rola i kompetencje Prezydenta RP

- sposoby powoływania i odwoływania Rady Ministrów- opisuje rolę władzy wykonawczej w koncepcji trójpodziału władzy

- podaje imię i nazwisko obecnego Prezydenta RP oraz aktualnego Prezesa Rady Ministrów- wymienia podstawowe kompetencje Prezydenta RP i Rady Ministrów

- przedstawia procedury wyboru Prezydenta RP i Rady Ministrów- wyjaśnia terminy: dymisja, Rada Gabinetowa, kontrasygnata, ratyfikacja

- wymienia imiona


i nazwiska wszystkich prezydentów Polski
po 1989 r.

- interpretuje wybrane fragmenty Konstytucji III RP- opisuje procedury odwołania Prezydenta RP i Rady Ministrów

- porównuje kompetencje Prezydenta RP z uprawnieniami prezesa Rady Ministrów

- ocenia pracę obecnego Prezydenta RP oraz aktualnych członków Rady
Ministrów


- wyjaśnia zasadność tworzenia tzw. „gabinetów cieni”

- prawidłowo interpretuje skutki finansowe realizacji różnych przedsięwzięć władzy wykonawczej4. Władza
sądownicza

- rola i specyfika władzy sądowniczej

- rodzaje sądów i trybunałów w Polsce

- struktura sądów
w Polsce

- rola sędziego, prokuratury i policji- wyjaśnia termin: prawo

- charakteryzuje specyfikę władzy sądowniczej w koncepcji trójpodziału władzy

- opisuje rolę sędziego w sprawowaniu władzy sądowniczej

- uzasadnia konieczność niezawisłości władzy sądowniczej- wyjaśnia terminy: adwokat, radca prawny

- wymienia rodzaje sądów i trybunałów


w Polsce

- tłumaczy, na czym polega zasada niezawisłości sędziów

- rozróżnia specyfikę pracy prokuratury
i policji

- na podstawie tekstu źródłowego określa wpływ władzy sądowniczej na życie obywateli oraz jej rolę we współczesnym państwie demokratycznym- wymienia kompetencje poszczególnych organów władzy sądowniczej w Polsce

- wyjaśnia, na czym polega zasada instancyjności sądów- ocenia działalność sądów, prokuratury
i policji w Polsce

- podaje nazwy instytucji, do których można się zwrócić


w przypadku bycia świadkiem naruszenia prawa

- wyjaśnia rolę międzynarodowych organów sądowniczych

- identyfikuje i objaśnia problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości

- uzasadnia konieczność niezależności władzy sądowniczej od innych władz


5. Idziemy
na wybory

- legitymizacja
władzy

- ordynacja wyborcza

- rodzaje ordynacji wyborczej

- zasady demokratycznych wyborów

- rodzaje prawa wyborczego

- procedury wyborcze do parlamentu- podaje nazwy organów władzy, do których społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli

- wymienia zasady demokratycznych


wyborów

- wyjaśnia terminy: legitymizacja władzy, ordynacja wyborcza

- opisuje zasady


demokratycznych
wyborów

- rozróżnia czynne

i bierne prawo
wyborcze


- omawia znaczenie udziału obywateli
w wyborach

- uzasadnia konieczność obowiązywania zasad demokratycznych wyborów

- opisuje procedury wyborcze do parlamentu

- odszukuje informacje o wynikach wyborów


i zasadach ich
przeprowadzania

- ocenia zasadność istnienia przymusu wyborczego

- wskazuje korzyści i zagrożenia wynikające z częstego przeprowadzania


referendów

- wymienia zalety oraz wady proporcjonalnego i większościowego systemu liczenia głosów- odszukuje informacje o wynikach wyborów
w innych państwach

- ocenia i porównuje polityczne kampanie wyborcze6. Partie polityczne

- partie polityczne

- funkcje partii politycznych

- systemy partyjne

- typy partii politycznych

- polska scena
polityczna


- wyjaśnia termin: partia polityczna

- podaje nazwy partii politycznych istniejących w Polsce- omawia funkcje
partii politycznych

- określa typy systemów partyjnych

- wymienia nazwy krajów, w których obowiązują poszczególne systemy partyjne

- charakteryzuje typy partii politycznych

- na podstawie tekstu źródłowego wskazuje cechy ideologii
konserwatywnej


- określa rolę partii politycznych we współczesnym świecie

- opisuje procedury zakładania partii


i podstawy jej
działania

- na podstawie tekstu źródłowego omawia tezę o częstej niejednoznaczności podziału na lewicę i prawicę


w Polsce

- wskazuje zalety
i wady poszczególnych typów systemów partyjnych

- charakteryzuje polską scenę polityczną

- odszukuje informacje o programach
partii politycznych istniejących w Polsce


- uzasadnia, jaki model finansowania partii politycznych jest najkorzystniejszy

- ocenia jakość proponowanych przez partie polityczne haseł


programowych

7. Mass media
i opinia publiczna

- opinia publiczna

- mass media i ich funkcje

- termin „czwarta władza”

- cenzura- wyjaśnia terminy: opinia publiczna, mass media, cenzura

- wymienia funkcje mass mediów- wyjaśnia termin „czwarta władza”

- opisuje funkcje mass mediów- wymienia nazwy ośrodków badania opinii publicznej

- rozróżnia i charakteryzuje rodzaje cenzury

- korzysta z różnych źródeł informacji


- podaje sposoby przeprowadzania badań opinii publicznej

- wyjaśnia wpływ mass mediów oraz opinii publicznej na działalność władz


i zachowania
społeczne

- dostrzega wady i zalety różnych metod badania opinii publicznej

- rozumie i wyjaśnia problem manipulowania społeczeństwem


za pomocą wyników badań oraz odpowiednio formułowanych informacji

8. Służba publiczna

- administracja
publiczna

- służba cywilna

- prawa i obowiązki obywatela

- prawa i obowiązki urzędnika- wskazuje obowiązki urzędników służby cywilnej

- wymienia prawa przysługujące obywatelom korzystającym


z usług urzędów
publicznych

- omawia strukturę administracji
publicznej

- na podstawie tekstu źródłowego określa najważniejsze zasady moralne i etyczne obowiązujące urzędników służby cywilnej- uzasadnia znaczenie apolityczności urzędników służby cywilnej

- bierze udział w dyskusji na temat funkcjonowania idealnego urzędu oraz cech idealnego urzędnika- wskazuje różnice między pracownikami służby cywilnej
a urzędnikami mianowanymi służby cywilnej

- lokalizuje urzędy na terenie swojej gminy, powiatu i województwa oraz określa ich zakres zadań

Rozdział II: Samorządna Rzeczpospolita

1. Władza centralna a samorząd
terytorialny

- idea samorządności

- rodzaje samorządów

- podział administracyjny Polski

- zadania samorządu terytorialnego

- nadzór nad samorządem terytorialnym


- przedstawia ideę samorządności

- tłumaczy, na czym polega zasada pomocniczości- wyjaśnia termin: decentralizacja władzy

- opisuje założenia reformy samorządu terytorialnego


z 1999 r.

- wyjaśnia terminy: prawo lokalne, subwencja, Regionalna Izba Obrachunkowa

- wymienia rodzaje samorządów w Polsce

- rozróżnia zadania własne samorządu od zadań zleconych


- omawia, kto i w jaki sposób nadzoruje samorząd terytorialny

- uzasadnia konieczność sprawowania nadzoru nad samorządem terytorialnym

- określa, jaką rolę odgrywają Samorządowe Kolegia
Odwoławcze


- przedstawia genezę samorządności
w Polsce i na świecie

- omawia przykłady realizacji zasady


pomocniczości w UE

2. Samorząd gminny

- rodzaje gmin

- władze gminne i ich uprawnienia

- zadania i budżet gminy

- rola obywatela


w życiu gminy

- wymienia typy gmin

- charakteryzuje specyfikę poszczególnych typów gmin

- wyjaśnia, w jaki sposób obywatele mogą wpływać na decyzje władz gminy


- omawia różnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami władzy uchwałodawczej w gminie

- określa zadania władz gminnych

- podaje przykłady spraw urzędowych, które można załatwić na poziomie gminy

- wskazuje źródła gminnych dochodów


i wydatków

- opisuje sposób
wyboru kandydatów do władz gminnych

- wskazuje miejsce urzędowania władz gminy, na której terenie mieszka

- wymienia imiona
i nazwiska osób pełniących najważniejsze funkcje w gminie (wójta, burmistrza lub prezydenta, przewodniczącego rady gminy bądź przewodniczącego rady miasta)


- przedstawia własne propozycje inicjatyw, które można by finansować z dochodów gminnych

- podaje przykładowe rozwiązania problemów zaistniałych


w gminie

- ocenia pracę władz swojej gminy- inicjuje działania, które wpłynęłyby na podniesienie jakości życia mieszkańców
w jego gminie

- wskazuje sposoby pozyskiwania funduszy unijnych na realizację gminnych przedsięwzięć3. Samorząd
powiatowy

- rodzaje powiatów

- władze powiatowe


i ich uprawnienia

- zadania i budżet powiatu- wymienia typy
powiatów

- charakteryzuje specyfikę poszczególnych typów powiatów- omawia różnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami władzy uchwałodawczej w powiecie

- określa zadania władz powiatowych

- podaje przykłady spraw urzędowych, które można załatwić na poziomie powiatu

- wskazuje źródła powiatowych dochodów i wydatków

- na podstawie tekstu źródłowego przedstawia propozycje zmian, które warto byłoby wprowadzić w funkcjonowaniu powiatów


- opisuje sposób wyboru kandydatów do władz powiatowych

- wskazuje miejsce urzędowania władz powiatu, na którego terenie mieszka

- wymienia imiona
i nazwiska osób pełniących najważniejsze funkcje w powiecie (starosty, przewodniczącego rady powiatu)


- przedstawia własne propozycje inicjatyw, które można by finansować z dochodów powiatowych

- podaje przykładowe rozwiązania problemów zaistniałych


w powiecie

- ocenia pracę władz swojego powiatu- inicjuje działania, które wpłynęłyby na podniesienie jakości życia mieszkańców
w jego powiecie

- wskazuje sposoby pozyskiwania funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć powiatowych4. Samorząd
wojewódzki

- cechy województwa

- władze wojewódzkie i ich uprawnienia

- zadania samorządu wojewódzkiego

- budżet


województwa

- przedstawiciel rządu w województwie- wyjaśnia, jaka jest rola wojewody

- podaje przykłady spraw urzędowych, które można załatwić na poziomie


województwa

- wymienia różnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami władzy uchwałodawczej w województwie

- określa zadania samorządu wojewódzkiego

- wskazuje źródła wojewódzkich dochodów i wydatków

- na podstawie tekstu źródłowego przedstawia główne problemy dotyczące współpracy między różnymi organami władzy samorządu wojewódzkiego- opisuje sposób wyboru kandydatów do władz wojewódzkich

- wskazuje miejsce urzędowania władz województwa, na którego terenie mieszka

- wymienia imiona
i nazwiska osób pełniących najważniejsze funkcje w województwie (wojewody,
marszałka wojewódzkiego)


- omawia zmiany
w podziale administracyjnym Polski, które zaszły
od 1950 r.

- przedstawia własne propozycje inicjatyw, które można by finansować z dochodów wojewódzkich

- podaje przykładowe rozwiązania problemów zaistniałych
w województwie

- ocenia pracę władz swojego


województwa

- rozpoznaje herb swojej gminy, powiatu oraz województwa i wyjaśnia ich symbolikę

5. Jak załatwić sprawę w urzędzie?

- urzędy publiczne
i ich funkcjonowanie

- proces informatyzacji urzędów

- Biuletyn Informacji Publicznej

- elektroniczny


podpis

- wypełnia wybrane formularze urzędowe, np. wniosek o wydanie dowodu osobistego

- pobiera z internetu wybrane druki


urzędowe

- wyjaśnia termin: Biuletyn Informacji Publicznej

- odszukuje w różnych źródłach informacje na temat działalności wskazanych urzędów

- tłumaczy, do czego służą karty opisu
usługi


- wskazuje lokalizację najważniejszych urzędów w miejscu swojego zamieszkania

- wymienia rodzaje usług świadczonych przez urzędy za


pośrednictwem
internetu

- podaje własne propozycje zmian
w funkcjonowaniu urzędów

- wyjaśnia konieczność informatyzacji administracji


publicznej

- podaje szanse


i zagrożenia wynikające z informatyzacji urzędów

- wyjaśnia pojęcie
biurokracji i podaje jej cechy pozytywne (idealne) oraz negatywne

- proponuje zmiany na stronie internetowej urzędu w swojej miejscowości lub tworzy własną stronę WWWRozdział III: Polska i świat

1. Polska polityka zagraniczna

- racja stanu

- polityka zagraniczna

- współpraca międzynarodowa

- podmioty polityki zagranicznej

- służba dyplomatyczna i konsularna


- wyjaśnia termin: polityka zagraniczna

- wymienia podmioty uprawnione w Polsce do prowadzenia polityki zagranicznej

- wskazuje główne kierunki polskiej polityki zagranicznej


- wyjaśnia terminy: racja stanu, służba dyplomatyczna i konsularna

- przedstawia kierunki polskiej polityki


zagranicznej

- na podstawie tekstu źródłowego omawia tezę o wpływie techniki na politykę międzynarodową- charakteryzuje różne sposoby działania
w polityce
zagranicznej

- na podstawie mapy przedstawia kierunki polskiej polityki


zagranicznej w Europie i na świecie

- ocenia bieżącą politykę zagraniczną
Polski

- wymienia zadania polskiej dyplomacji

- uzasadnia konieczność współpracy
międzynarodowej


- ocenia znaczenie
takich elementów polskiej polityki zagranicznej, jak: wejście
w struktury NATO, UE, Rady Europy czy uczestnictwo w konfliktach zbrojnych w Iraku i Afganistanie

2. Integracja
europejska

- geneza integracji europejskiej

- trzy filary Unii


Europejskiej

- funkcjonowanie


i organy Unii
Europejskiej

- przebieg integracji europejskiej

- miejsce Polski
w Unii Europejskiej

- fundusze unijne- przedstawia najważniejsze etapy integracji europejskiej

- wymienia nazwy organów Unii Europejskiej- wyjaśnia znaczenie Traktatu z Lizbony dla procesu integracji
europejskiej

- wskazuje na mapie państwa członkowskie

Unii Europejskiej


- przedstawia przyczyny integracji europejskiej

- omawia szczegółowo etapy integracji


europejskiej

- charakteryzuje organy Unii Europejskiej- wskazuje korzyści
i zagrożenia wynikające z integracji Polski z Unią Europejską

- uczestniczy w dyskusji na temat dalszego pogłębiania i poszerzania integracji Unii Europejskiej oraz wprowadzenia euro w Polsce- poszukuje informacji na temat programów unijnych oraz budżetu UE

- ocenia różnorodne aspekty funkcjonowania UE: finansowy, polityczny, społeczny, kulturowy itp.3. Polska
w organizacjach międzynarodowych

- organizacje międzynarodowe

- rodzaje organizacji międzynarodowych

- charakterystyka wybranych organizacji międzynarodowych

- miejsce Polski


w organizacjach międzynarodowych

- wyjaśnia termin: organizacja między-narodowa

- rozwija skrótowce: ONZ, NATO, ZSRR- rozwija skrótowiec: OBWE

- określa zasadnicze cele wybranych organizacji międzynarodowych, do których należy Polska- wymienia typy organizacji międzynarodowych

- wskazuje na mapie zasięg wybranych


organizacji międzynarodowych

- ocenia zaangażowanie Polski w funkcjonowanie organizacji międzynarodowych (np. NATO)

- odszukuje informacje na temat wybranych organizacji międzynarodowych- porównuje skuteczność działania poszczególnych organizacji międzynarodowych

- zna aktualnych liderów poszczególnych organizacji międzynarodowych4. Organizacja
Narodów
Zjednoczonych

- geneza ONZ

- struktura i cele ONZ

- misje pokojowe

- organizacje wyspecjalizowane ONZ- podaje nazwy najważniejszych organów ONZ

- wymienia najważniejsze organizacje wyspecjalizowane

ONZ


- omawia przyczyny utworzenia ONZ

- określa założenia


i cele ONZ

- charakteryzuje działalność UNESCO


i UNICEF

- przedstawia genezę ONZ

- charakteryzuje


poszczególne organy ONZ

- lokalizuje na mapie miejsca misji pokojowych ONZ- ocenia skuteczność działań podejmowanych przez ONZ

- uczestniczy w dyskusji na temat przyszłości i reformy ONZ- wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania ONZ (wybór przedstawicieli, sposób nabywania
i utraty członkostwa, podejmowanie decyzji w ZO i RB)

- ocenia wkład Polski


w funkcjonowanie ONZ

5. Konflikty
międzynarodowe

- konflikty na świecie i ich przyczyny

- migracje ludności

- główne formy
migracji

- terroryzm- wyjaśnia terminy: migracja, terroryzm

- wymienia potencjalne skutki konfliktów zbrojnych i działań terrorystycznych- charakteryzuje aktualne konflikty i wskazuje na mapie miejsca, w których do nich
doszło

- opisuje różnorodne formy działań terrorystycznych- charakteryzuje różne formy migracji

- tłumaczy, na czym polega uchodźstwo

- opisuje wybrane zamachy terrorystyczne w XXI w.


- ocenia działalność terrorystyczną, uwzględniając zasady moralne, prawo oraz skuteczność działania

- odszukuje informacje na temat najważniejszych konfliktów zbrojnych na świecie- wskazuje miejsca potencjalnych konfliktów w przyszłości
i uzasadnia swój wybór

- proponuje działania lokalne, państwowe


i międzynarodowe zmierzające do rozwiązania problemów
migracyjnych

6. Problemy współczesnego świata

- państwa Trzeciego Świata

- podział na bogatą Północ i biedne Południe

- problemy współ-czesnego świata

- pomoc humanitarna

- globalizacja


- wyjaśnia terminy: Trzeci Świat, pomoc humanitarna

- wskazuje na mapie kraje bogatej Północy i biednego Południa- wyjaśnia termin: globalizacja

- charakteryzuje problemy współczesnego świata- przedstawia sposoby rozwiązywania problemów współczesnego świata

- charakteryzuje działalność organizacji humanitarnych

- opisuje różne wymiary globalizacji


- uzasadnia konieczność niesienia pomocy humanitarnej w wybranych rejonach świata

- wskazuje pozytywne i negatywne strony globalizacji- ocenia skuteczność różnorodnych form przeciwdziałania problemom współczesnego świata (pomoc humanitarna organizacji
rządowych i pozarządowych, działalność MWF, BŚ, WHO, WTO)

Rozdział IV: Moja przyszłość zawodowa

1. Wybór szkoły
i zawodu

- predyspozycje
wymagane w poszczególnych typach zawodów

- typy szkół ponadgimnazjalnych


i studiów wyższych

- poradnictwo zawodowe

- ścieżka kariery
zawodowej


- podaje umiejętności
i predyspozycje osobiste niezbędne do wykonywania określonych zawodów

- wskazuje własne predyspozycje zawodowe

- wymienia rodzaje szkół w Polsce

- omawia możliwości dalszego kształcenia- planuje własną ścieżkę edukacji i kariery zawodowej

- na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnia ideę zmian w polskim systemie kształcenia

- na podstawie tekstu źródłowego przedstawia przyczyny funkcjonowania dotychczasowego systemu kształcenia na wybranych kierunkach


- wymienia sposoby pozyskiwania informacji dotyczących dalszego kształcenia

- ocenia skuteczność różnorodnych sposobów pozyskiwania informacji- uzasadnia dokonany przez siebie wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej

- wskazuje zalety


i wady wykonywania określonych
zawodów

- oddziela kwestię prestiżu zawodowego od wysokości zarobków związanych z wykonywaniem określonych zawodów

- ocenia wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnej, pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin2. Rynek pracy

- rynek pracy

- krajowy i lokalny rynek pracy

- mobilność
zawodowa

- emigracja


zarobkowa

- kierunki emigracji zarobkowej

- bezrobocie


- wyjaśnia terminy: rynek pracy, mobilność zawodowa,
aktywność zawodowa, bezrobocie, bezrobotny, stopa bezrobocia

- podaje przyczyny emigracji zarobkowej Polaków

- wymienia zawody najbardziej poszukiwane na rynku pracy


- charakteryzuje potrzeby lokalnego rynku pracy

- omawia działania instytucji wpływających na rynek pracy

- wskazuje na mapie kierunki emigracji zarobkowej Polaków

- przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z istnienia emigracji zarobkowej

- tłumaczy, na czym polega „drenaż
mózgów”


- określa stopę bezrobocia w powiecie, na którego terenie
mieszka

- wskazuje przyczyny


i skutki bezrobocia

- ocenia sposoby przeciwdziałania bezrobociu

- proponuje własne sposoby przeciwdziałania bezrobociu- ocenia skutki emigracji zarobkowej z perspektywy społecznej, ekonomicznej, politycznej
i kulturowej

- analizuje zjawisko


bezrobocia w UE
i na świecie

3. Moja pierwsza praca

- zasady poszukiwania pracy

- staż zawodowy

- CV i list motywacyjny

- targi pracy

- etapy procesu
poszukiwania
zatrudnienia

- metody wyboru odpowiedniego kandydata na dane


stanowisko

- redaguje CV

- redaguje list motywacyjny

- wskazuje źródła


informacji o ofertach pracy

- umie odpowiednio się zachować w trakcie rozmowy


kwalifikacyjnej

- wskazuje korzyści wynikające ze zdobywania doświadczenia zawodowego w trakcie odbywania stażu

- odszukuje w internecie wzory CV i listu motywacyjnego- ocenia skuteczność różnych form poszukiwania pracy

- określa cechy


dobrego pracownika w zależności od charakteru pracy

- przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną
z perspektywy pracodawcy

4. Pracownik i jego prawa

- prawa i obowiązki pracownika

oraz pracodawcy

- kodeks pracy

- prawa nieletnich pracowników

- mobbing

- związki zawodowe

- Państwowa Inspekcja Pracy


- wymienia podstawowe prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy

- tłumaczy, na czym polega mobbing

- na podstawie tekstu źródłowego określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnoletnią- wymienia zasady zatrudniania młodocianych

- podaje nazwy instytucji, do których


można zwrócić się
o pomoc w przypadku łamania praw pracowniczych i mobbingu

- wyjaśnia wpływ związków zawodowych i Państwowej Inspekcji Pracy na warunki pracy

- opisuje rolę NSZZ „Solidarność”


w walce o prawa pracownicze w czasach PRL i obecnie

- redaguje pismo


w sprawie łamania praw pracowniczych

- wyjaśnia znaczenie ustalania tzw. płacy minimalnej z perspektywy rządu, związków zawodowych, pracodawców
i pracowników

- poszukuje informacji na temat sposobów zawierania umów o pracę5. Jak założyć własną firmę?

- procedury zakładania firmy

- biznesplan

- formy działalności gospodarczej

- marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem- wyjaśnia terminy: biznesplan, marketing

- wymienia podstawowe procedury związane z założeniem firmy- określa rodzaje działalności gospodarczej

- przedstawia biznes-plan dla własnej firmy

- charakteryzuje różne rodzaje działalności gospodarczej- wymienia korzyści i zagrożenia związane z założeniem własnej firmy

- omawia zasady marketingu i zarządzania- opracowuje plan finansowy własnej firmy

- poszukuje informacji


o możliwościach pozyskania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (kredyt bankowy, projekt UE, programy UP)

6. Etyka życia gospodarczego

- nieuczciwe praktyki rynkowe – plagiat, piractwo

- szara strefa

- etyka zawodowa

- zawody zaufania publicznego- wyjaśnia terminy: norma moralna (etyczna), zaufanie publiczne

- omawia rodzaje nieuczciwych praktyk

- wymienia zawody zaufania publicznego


- wyjaśnia zjawisko szarej strefy

- na podstawie tekstu źródłowego gromadzi argumenty do dyskusji na temat braku możliwości prawnego usankcjonowania


zaufania

- wymienia przyczyny nieuczciwych praktyk rynkowych

- odszukuje informacje o kodeksach etyki zawodowej- przedstawia rozwiązania, które mogłyby ograniczyć tzw. szarą strefę
i nieetyczne zachowania w życiu
gospodarczym

- ocenia etyczność określonych działań w życiu gospodarczym- wyjaśnia zjawiska nieuczciwej konkurencji
i dumpingu

- udowadnia pozytywną rolę kapitału zaufania (teoria gier) w biznesie

- analizuje kodeksy etyki zawodowejUwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań

Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.


Rozkład wymagań oparto na materiałach źródłowych wydawnictwa Nowa Era


: materialy -> wymagania 2015 2016 -> gim
materialy -> Projekt wirtualnej współpracy jednostek am w Lublinie w zakresie dokumentacji dorobku naukowego I przygotowania danych do oceny parametrycznej Uczelni
materialy -> Rozwiązania zadań
materialy -> Spis treści: lokalizacja cele I zadania
materialy -> Sytuacja na rynkach zmusza firmy do szukania oszczędności. Przedsiębiorstwa zmniejszają koszty, tnąc zatrudnienie i zamówienia
materialy -> Budowa autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa Studium wykonalności spis treśCI
materialy -> Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Nakład 500 egz
materialy -> Andrzej Nowakowski Biblioteka Uniwersytecka
materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza danych panelowych
materialy -> Wielowymiarowa analiza porównawcza cz. II analiza związku korelayjnego

Pobieranie 128 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna