Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III. Obowiązujące podręczniki: Klasa pierwsza: „ New English Adventure 1”Pobieranie 21.28 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar21.28 Kb.
Przedmiotowy system oceniania
na lekcjach języka angielskiego w klasach I-III.

Obowiązujące podręczniki:
Klasa pierwsza: „ New English Adventure 1” Cristiana Bruni, Anne Worrall, wyd. Pearson.

Klasa druga: „English Adventure 2” Cristiana Bruni, Anne Worrall, wyd. Pearson

Klasa trzecia: „Our Discovery Island”, Leone Dyson, Katarzyna Pogłodzińska, Tessa Lochowski, wyd. Pearson
Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach:

Podręcznik z wklejoną kartą ocen, zeszyt, długopis lub pióro, ołówek, flamastry lub zatemperowane kredki, gumka, temperówka, nożyczki, klej.


Postanowienia ogólne:

 • Uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 • W stosunku do wszystkich uczniów stosowane są zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

 • Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 • W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania, uwzględniając zalecenia zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej.

 • Nauczyciel zapoznaje uczniów oraz rodziców z systemem oceniania na początku roku szkolnego.


Elementy podlegające ocenie:

- rozumienie ze słuchu,

- mówienie,

- pisanie, odwzorowywanie

- czytanie (klasa III)

- śpiewanie piosenek z lekcji oraz udział we wspólnych grach i zabawach.

Do zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi poszczególnych umiejętności odsyłam do programu nauczania: Mariola Bogucka „Program nauczania języka angielskiego”

http://www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/programy-nauczania.html


Sposoby oceniania:

Bieżące:


 • ustnie – wszelkie osiągnięcia i umiejętności uczniów;

 • pisemnie - w formie wyrazów i krótkich zdań na pracach klasowych
  i w zeszycie;

 • za pomocą stempelków na karcie ocen ucznia;

Okresowe:

 • Okresowe osiągnięcia uczniów oceniane są pod koniec semestru w formie opisowej na podstawie obserwacji ucznia i wyników jego pracy w formie oceny umiejętności językowych.Testy:

Testy obejmują materiał poszczególnych działów z podręcznika. Test może mieć formę ustną lub pisemną. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania o teście na tydzień przed jego terminem. Za test uczeń (klasy I – II) otrzymuje ocenę zobrazowaną stempelkami:3 stempelki – bardzo dobrze

2 stempelki - dobrze

1 stempelekmusisz jeszcze popracować
Uczniowie klasy III otrzymują ocenę w formie stopnia oraz ocenę procentową:

Bardzo dobry – 91%

Dobry – 75%

Dostateczny – 51%

Dopuszczający – 31%
Niesamodzielna praca skutkuje obniżeniem oceny.

Nieobecność na teście zobowiązuje ucznia do nadrobienia tej zaległości w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni.


Kartkówki: (klasa III)

Obejmują materiał z ostatniej lekcji. Są zapowiadane na ostatniej wspólnej lekcji. Za kartkówkę uczeń otrzymuje stempelki:

3 stempelki – bardzo dobrze

2 stempelki - dobrze

1 stempelek – musisz jeszcze popracować

Niesamodzielna praca skutkuje obniżeniem oceny.


Aktywność i zadanie domowe:

Uczniowie mogą również otrzymać dodatkowe stempelki za aktywność na lekcji, pomoc koledze/koleżance oraz systematyczne odrabianie prac domowych.5 stempelków = ocena bardzo dobra do dziennika

Nieprzygotowanie:

Niegotowość do odpowiedzi, brak pracy domowej i brak wyposażenia obowiązującego na zajęciach są traktowane jako nieprzygotowanie. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi fakt nieprzygotowania na początku lekcji. Trzykrotne nieprzygotowanie do zajęć skutkuje zapisem w zeszycie wychowawcy i zeszycie korespondencji ucznia.


Nieobecność:

Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji, testu lub kartkówki bez żadnych konsekwencji. Po powrocie uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela po materiały, których nie otrzymał w związku z nieobecnością i instrukcje odnośnie nadrobienia materiału.


Kryteria oceny opisowej ucznia:


bardzo dobry

Uczeń biegle opanował wymagane słownictwo, płynnie czyta wyrazy i mówi, potrafi odpowiadać na pytania na określony temat. Potrafi wykorzystać poznane słówka i zwroty w wypowiedziach ustnych. Samodzielnie pisze proste wyrazy. Nie ma problemu z ćwiczeniami ze słuchu. Samodzielnie wykonuje wszystkie zadania zgodnie z poleceniami. Jest aktywny na lekcji.

dobry

Uczeń nie ma większych problemów z wymaganym słownictwem. Potrafi udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania. Dobrze czyta, bez większych problemów wykonuje ćwiczenia ze słuchu, rozumie tekst czytany i polecenia nauczyciela. Z niewielką pomocą wykonuje poprawnie ćwiczenia. Jest aktywny na lekcji.

dostateczny

Uczeń opanował jedynie niewielką część wymaganego słownictwa. Ma pewne problemy z udzielaniem odpowiedzi na zadawane pytania. Potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać część ćwiczeń. Czasami ma problemy z rozumieniem poleceń i robi drobne błędy w ćwiczeniach słuchowych. Zdarza się, że nie rozumie tekstu czytanego.

dopuszczający

Uczeń nie opanował wymaganego słownictwa lub opanował go w małym stopniu. Nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania. Często nie rozumie tekstu czytanego i nie umie go przeczytać na głos. Nawet z dużą pomocą nauczyciela nie potrafi wykonać najprostszych ćwiczeń. Zdarza się, że ma lekceważący stosunek do przedmiotu. Nie wykazuje zainteresowania, jest mało aktywny.

niedostateczny

Niestety uczeń nie podjął próby opanowania nawet niewielkiej części materiału, nie wykonuje zadań i ćwiczeń oraz ma lekceważące podejście do przedmiotu.

Nauczyciel prowadzący: Edyta Kiełb

Pobieranie 21.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna