Przedmiotowy system ocenianiaPobieranie 254.48 Kb.
Strona1/5
Data06.05.2016
Rozmiar254.48 Kb.
  1   2   3   4   5
Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Gołdapi

Liceum Ogólnokształcące


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z GEOGRAFII

Zatwierdził: Opracowała:I. KONTRAKT Z UCZNIAMI
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

3. Każdy uczeń otrzymuje w ciągu semestru minimum 3 oceny cząstkowe przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo, minimum 4 oceny cząstkowe przy 2 godzinach lekcyjnych tygodniowo.

4. Sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe.

5. Sprawdziany podsumowujące dział programu zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone są lekcją powtórzeniową.

6. Nie przekłada się sprawdzianów.

7. Osoby nieobecne podczas sprawdzianu z przyczyn losowych są zobowiązane do jego napisania na kolejnej lekcji (wyjątek: osoby, które były przez dłuższy czas nieobecne w szkole i nie zdążyły nadrobić materiału, a uzyskały zgodę nauczyciela uczącego na pisanie w innym terminie).

8. Uczniowie, którzy mają nieusprawiedliwioną nieobecność na sprawdzianie otrzymują ocenę niedostateczną.

9. Poprawy sprawdzianu należy dokonać w ciągu dwóch tygodni , w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

10. Krótkie sprawdziany i odpowiedź ustna obejmują zakres wiadomości z trzech jednostek tematycznych; oceny z materiału bieżącego nie podlegają poprawianiu.

11.Uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych może nie zostać sklasyfikowany.

12. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 11 , przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.


II. OBSZARY AKTYWNOŚCI
Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów:

 • Praca na lekcji

 • Prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, prace domowe - opracowania)

 • Wypowiedzi ustne (materiał bieżący)

 • Praca indywidualna i grupowa

 • Pozalekcyjna aktywność uczniów, a zwłaszcza uczestnictwo w konkursach, wystawach, olimpiadach przedmiotowych.


III. KRYTERIA OCEN
1.Ustala się następujące progi ocen ze sprawdzianów pisemnych:

 • Niedostateczny 0% - 35%

 • Dopuszczający 36% - 50%

 • Dostateczny 51% - 70%

 • Dobry 71% - 85%

 • Bardzo dobry 86% - 95%

 • Celujący 96% - 100%

2. W trakcie oceniania odpowiedzi ustnej uwzględnia się następujące aspekty:

- precyzyjność i jasność wypowiedzi,

- poprawność językową,

- poprawność merytoryczną,

- znajomość terminów i nazw geograficznych,

- umiejętność posługiwania się mapą.

3. Ocena prac domowych – opracowań odbywa się według następujących kryteriów:

- poprawność merytoryczna i językowa,

- atrakcyjność, barwność i bogactwo języka oraz prezentowanego materiału ilustracyjnego,

- zgodność treści z tematem, jej przejrzystość i porządek, z uwzględnieniem wstępu, rozwinięcia i zakończenia,

- dobór treści i materiału ilustracyjnego,

- umiejętność oceny wiarygodności i przydatności źródeł informacji,

- estetyka i staranność wykonania, czytelność i funkcjonalność rozwiązań graficznych,

- jakość bibliografii, różnorodność wykorzystywanych źródeł informacji, umiejętność powoływania się na literaturę źródłową;

- samodzielność wykonania.

4. Ocena współpracy ucznia w grupie odbywa się na podstawie kryteriów:

- w jakim stopniu jego zachowanie świadczy o odpowiedzialności za wykonanie zadania powierzonego grupie; czy podejmuje się pełnienia roli ustalonej przez grupę; czy realizuje zadania wynikające z roli prawidłowo i z korzyścią dla grupy?

- w jakim stopniu jego zachowanie świadczy o odpowiedzialności za funkcjonowanie grupy jako całości oraz za pełnienie ról przez jej członków; czy występuje z inicjatywą pomocy innym uczniom; czy akceptuje decyzje grupy i rozwiązuje konflikty?Ocena okresowa i roczna:

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie ma osiągnięć wystarczających do dalszego uczenia się geografii;

 • nie rozwiązuje najprostszych zadań nawet przy pomocy nauczyciela lub innych uczniów;

 • nieprawidłowo stosuje terminy wymienione w osiągnięciach z poziomu wymagań podstawowego;

 • nie potrafi wskazać na mapie świata i Polski niezbędnych do dalszej nauki obiektów geograficznych.

 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • pamięta niezbędne fakty i nazwy;

 • posiada wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej nauki;

 • rozwiązuje proste, typowe zadania, korzystając z pomocy nauczyciela lub innych uczniów;

 • czyta proste tabele z danymi statystycznymi, wykresy;

 • wskazuje na mapie świata i Polski niezbędne do dalszej nauki obiekty geograficzne.

 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • zapamiętał i zrozumiał wiadomości z poziomu wymagań podstawowego;

 • próbuje podawać przyczyny i skutki procesów i zjawisk geograficznych;

 • samodzielnie rozwiązuje proste zadania;

 • opisuje i próbuje wyjaśniać wykresy i tabele z danymi statystycznymi;

 • wskazuje na mapie świata i Polski podstawowe obiekty geograficzne.

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • ma osiągnięcia z poziomu wymagań ponadpodstawowych;

 • wykonuje samodzielnie mniej typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

 • wyjaśnia przyczyny i skutki procesów i zjawisk geograficznych;

 • potrafi wyprowadzić wnioski na podstawie analizy wykresów i danych statystycznych;

 • prawidłowo stosuje terminy geograficzne;

 • wskazuje na mapie świata i Polski większość ważnych obiektów geograficznych.

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował materiał przewidziany w programie nauczania geografii;

 • samodzielnie rozwiązuje zadania programowe, wykorzystuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych;

 • bezbłędnie posługuje się nazewnictwem geograficznym, prawidłowo stosuje terminy geograficzne;

 • potrafi oceniać i prognozować na podstawie danych statystycznych wykresów;

 • wskazuje na mapie świata i Polski wszystkie ważne obiekty geograficzne.

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

 • pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania;

 • umie wyjaśnić złożone problemy teoretyczne i praktyczne;

 • ocenia i wartościuje procesy i zjawiska;

 • wykazuje się dużą aktywnością na lekcjach;

 • bierze udział w konkursach i olimpiadzie.


Tryb poprawy oceny semestralnej i rocznej

Uczeń ma prawo do poprawy oceny semestralnej i rocznej na wyższą, gdy spełnione zostały poniższe warunki: 1. Zgłasza chęć do poprawy co najmniej 2 tygodnie przed wystawieniem ocen.

 2. Nigdy nie wykazywał negatywnego stosunku do przedmiotu i do nauczyciela.

 3. Był aktywny na zajęciach lekcyjnych.

 4. Dopuszczalna ilość opuszczonych godzin lekcyjnych nie przekroczyła 25%.

 5. Wszystkie sprawdziany i kartkówki zaliczał terminowo.

 6. W wyznaczonych przez nauczyciela terminach przystępował do poprawy sprawdzianów.


IV. INFORMACJA ZWROTNA

Nauczyciel – uczeń

 1. Nauczyciel przekazuje uczniowi uzasadnienie do każdej wystawionej oceny.

 2. Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny.

 3. Nauczyciel pomaga uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju.

 4. Nauczyciel motywuje ucznia do dalszej pracy.

 5. Oceny uzyskane przez ucznia wpisywane są do dziennika.

Nauczyciel – rodzice

Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów z rodzicami, nauczyciel przekazuje: 1. Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów ucznia w nauce.

 2. Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia

 3. Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.

 4. Uczeń na prośbę nauczyciela przekazuje rodzicom sprawdzian, który ma być podpisany przez rodziców

Nauczyciel – wychowawca

Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o osiągnięciach i zachowaniu ucznia.V. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
ZAKRES PODSTAWOWY
Dział I: Podstawy korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:


- wymienia źródła informacji geograficznej;

- podaje definicję mapy, wymienia elementy mapy;

- zamienia skalę liczbową na mianowaną i odwrotnie;

- porównuje wielkość skal;

- wie, jakie są kartograficzne sposoby prezentacji zjawisk;

- wie, jakie są typy wykresów stosowanych w naukach geograficznych;

- odczytuje dane z tabel statystycznych;

- określa kierunki główne na mapie;

- lokalizuje na mapie położenie wybranych punktów;

- odczytuje z mapy wysokość bezwzględną obiektów geograficznych.Ocena dostateczna

Uczeń:


- j.w.

- przelicza skale;

- podaje definicje odwzorowania kartograficznego i generalizacji;

- porównuje cechy siatki geograficznej i kartograficznej;

- określa położenie geograficzne obiektów;

- dokonuje obliczeń liniowych z wykorzystaniem skali;

- odczytuje elementy rzeźby na podstawie mapy topograficznej;

- określa cięcie poziomicowe;

- porównuje dane z tabel statystycznych;

- wykonuje wykresy przebiegu temperatury i sum opadów w ciągu roku;

- planuje działania z wykorzystaniem map turystycznej i samochodowej.

Ocena dobra

Uczeń:


- j.w.

- odczytuje treści map;

- porównuje walory różnych źródeł informacji geograficznej;

- dobiera źródła informacji do potrzeb;

- oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową obszaru;

- oblicza różnice wysokości, interpoluje poziomice;

- wykonuje diagramy kołowe, słupkowe, kwadratowe na podstawie wybranych danych;

- dobiera metodę do przedstawiania obiektów, zjawisk i procesów geograficznych.Ocena bardzo dobra

Uczeń:


- j.w.;

- rozróżnia siatki kartograficzne;

- omawia metody kartograficznego przedstawiania zjawisk;

- odczytuje treści map tematycznych;

- oblicza spadek rzeki, nachylenie terenu, rzeczywistą powierzchnię;

- interpretuje dane, wykresy, tabele;

- porównuje dane przedstawione różnymi metodami;

- wykonuje profil terenu i krzywą hipsograficzną;

- hierarchizuje zebrane informacje.

Ocena celująca

Uczeń:


- j.w.;

- wyjaśnia, czym jest, do czego służy i jak używać GPS;

- posługuje się mapą nieba;

- rysuje profil terenu i oblicza jego przewyższenie;

- wykonuje i interpretuje profile kazualne.

Dział II: Funkcjonowanie systemu przyrodniczego.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:


- rozróżnia pojęcie środowiska przyrodniczego i geograficznego;

- wymienia elementy środowiska przyrodniczego i geograficznego;

- określa, co to jest atmosfera, litosfera, hydrosfera, biosfera, pedosfera, magnetosfera;

- wymienia w kolejności planety Układu Słonecznego;

- wie, jak tworzy się rachuby czasu;

- wie, że czas słoneczny zależy od długości geograficznej;

- rozróżnia ruch obrotowy od ruchu obiegowego Ziemi;

- wymienia daty graniczne astronomicznych pór roku;

- wymienia główne następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi;

- rozróżnia terminy wiek względny i bezwzględny skał, skamieniałości, era okres;

- wymienia nazwy er i okresów geologicznych;

- podaje najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi;

- rozróżnia formy powierzchni Ziemi;

- rozróżnia i definiuje procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi;

- odróżnia terminy: minerał i skała; wymienia główne rodzaje skał

- rozróżnia i zdefiniuje rodzaje klęsk żywiołowych;

- definiuje pogodę i prognozę pogody;

- wymienia i zdefiniuje elementy pogody;

- wskazuje anomalie pogodowe i wskazuje ich przyczyny;

- definiuje klimat i jego elementy;

- przedstawia czynniki antropogeniczne wpływające na zmiany klimatu miasta;

- wymienia i charakteryzuje strefy klimatyczne Ziemi;

- określa podstawowe cechy klimatu morskiego;

- podaje przykłady obszarów o wyraźnych wpływach klimatu monsunowego;

- analizuje diagram klimatyczny;

- rozróżnia podstawowe pojęcia dotyczące rzeki i dorzecza;

- podaje dziedziny życia człowieka, na które ma wpływ rzeka;

- definiuje pojęcie jeziora;

- podaje warunki występowania jezior;

- opisuje podział wód Wszechoceanu na oceany i morza;

- wskazuje rozmieszczenie obszarów zalesionych na świecie;

- rozróżnia główne typy gleb strefowych i astrefowych;

- zdefiniuje pojęcie równowagi ekologicznej;

- podaje przykłady zmian środowiska wywołanych przyczynami naturalnymi i działalnością człowieka;

- wie, w której części Europy znajduje się Polska i jakie jest jej położenie na tle wielkich struktur geologicznych Europy;

- wie, jak ukształtowana jest rzeźba powierzchni Polski;

- wie, jakie wartości elementów meteorologicznych opisują klimat Polski;

- wymienia najważniejsze elementy systemu rzecznego Polski;

- zna genezę polskich jezior;

- wie jak rozmieszczone są w Polsce określone typy gleb;

- wie, jaki jest stan środowiska przyrodniczego w Polsce i jakie podejmuje się działania dla jego zachowania i poprawy.

Ocena dostateczna

Uczeń:


- j.w.;

- wskazuje zależności pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego;

- oblicza różnicę czasu pomiędzy różnymi punktami na Ziemi;

- charakteryzuje formy powierzchni Ziemi na wybranych przykładach;

- podaje granice płyt litosfery;

- określa zjawiska typowe dla tych obszarów;

- wskazuje formy powierzchni typowe dla poszczególnych procesów zewnętrznych;

- podaje przyczyny i konsekwencje wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi, powierzchniowych ruchów masowych;

- omawia czynniki geograficzne i meteorologiczne kształtujące pogodę;

- charakteryzuje podstawowe elementy pogody, wskazuje ich wzajemną zależność;

- przedstawia przykłady klęsk żywiołowych, podając ich przyczyny i skutki;

- omawia czynniki klimatotwórcze;

- oblicza roczną amplitudę temperatury powietrza;

- omawia elementy klimatu podlegające zmianom;

-omawia powstawanie i regiony występowania monsunów i bryzy;

- omawia obieg wody w przyrodzie;

- opisuje rzeźbotwórczą działalność rzeki;

- określa czynniki kształtujące misę jeziorną, podaje przykłady;

- opisuje cechy wybranego oceanu( temperaturę, zasolenie, falowanie, pływy, prądy morskie);

- podaje zależność występowania lasów od klimatu;

- klasyfikuje i omawia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny naruszania równowagi środowiska;

- wyjaśnia przyczyny przejściowości klimatu Polski;

- rozumie uwarunkowania mające wpływ na kształt sieci hydrograficznej i zróżnicowanie powłoki gleb, szaty roślinnej i świata zwierzęcego w Polsce.

Ocena dobra

Uczeń:


- j.w.

- opisuje geosfery;

- porównuje widome drogi Słońca na sklepieniu niebieskim w ciągu doby w różnych porach roku;

- opisuje oświetleni Ziemi przez Słońce w dniach równonocy i przesileń;

- określa obszary Ziemi powstałe w różnych okresach geologicznych i wskazuje je na mapie;

Opisuje powstawanie skał osadowych, magmowych i przeobrażonych; podaje ich przykłady;

- omawia budowę geologiczną prowincji tektonicznych świata;

- podaje przyczyny powstawania i przemieszczania płyt litosfery;

- określa przebieg granic jednostek tektonicznych w obrębie płyt litosfery, ze szczególnym uwzględnieniem polski;

- omawia sposoby powstawania poszczególnych form powierzchni Ziemi;

- opisuje przyczyny, przebieg i konsekwencje klęsk żywiołowych na wybranych przykładach;

- wskazuje regiony sejsmiczne na świecie;

- omawia sposoby pomiaru siły trzęsienia ziemi;

- odczytuje mapę synoptyczną;

- rozpoznaje zjawiska zapowiadające zmianę pogody;

- omawia wpływ pogody na organizm człowieka;

- wyjaśnia mechanizm powstawania zjawisk atmosferycznych wywołujących klęski żywiołowe;

- charakteryzuje poszczególne strefy klimatyczny i podaje ich zasięg;

-charakteryzuje wybraną rzekę (dorzecze, system, spadek, zasilanie, ustrój);

- podaje przykłady zagospodarowania doliny rzecznej i przystosowania człowieka do warunków środowiska przyrodniczego;

- przedstawia podział jezior ze względu na obecność substancji organicznej;

- charakteryzuje globalną cyrkulację prądów morskich;

- omawia wpływ prądów morskich na klimat;

- charakteryzuje ekosystem lasów równikowych i tajgi;

- przedstawia przykłady obszarów zagrożenia ekologicznego i klęski ekologicznej w Polsce i na świecie, omawiając ich przyczyny i skutki;

- lokalizuje krainy geograficzne, rzeki, jeziora, lasy PolskiOcena bardzo dobra

Uczeń:


- j.w.

- wskazuje następstwa ruchów Ziemi i jej kształtu oraz ich wpływ na zjawiska na naszej planecie;

- wyjaśnia przyczyny zmian długości dnia i nocy;

- oblicza wysokość górowania Słońca na różnych szerokościach geograficznych w dniach równonocy i przesileń;

- omawia różnice w budowie geologicznej i stratygraficznej jednostek tektonicznych;

- rozróżnia typy wulkanizmu na świcie;

-opisuje genetyczne rodzaje gór na świecie; omawia genezę gór Polski;

- charakteryzuje działalność rzeźbotwórczą na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, pojezierzach, Pobrzeżu Słowińskim, Tatrach;

- omawia możliwości przewidywania katastrofalnych zjawisk i zapobiegania im;

- omawia klęski żywiołowe występujące w Polsce;

- podaje przyczyny zróżnicowania pogody na Ziemi i jej zmienność w czasie;

- prognozuje pogodę na podstawie map synoptycznych;

- wyjaśnia, jak powstaje prognoza pogody i dlaczego czasem nie jest trafna;

- analizuje obszar pod względem możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych różnego typu;

- opisuje cechy wybranego klimatu i wyjaśnia przyczyny występowania danych cech;

- omawia wpływ klimatu na rzeźbę terenu, gleby, roślinność i świat zwierzęcy na wybranych przykładach;

- podaje przyczyny zróżnicowania cech rzek świata;

- ocenia skutki działalności człowieka w dolinie rzeki;

- określa wpływ mórz i oceanów na środowisko przyrodnicze i gospodarkę;

- omawia skutki zmian układów krążenia wód oceanicznych, w tym EL Nino;

- omawia znaczenie lasów dla środowiska geograficznego;

- porównuje ekosystemy leśne na świecie.Ocena celująca

Uczeń:


- j.w.

- porównuje budowę planet Układu Słonecznego;

- opisuje widomą drogę Słońca na sklepieniu niebieskim w ciągu doby w różnych szerokościach geograficznych;

- podaje czas poszczególnych wydarzeń geologicznych, wpływających na powstanie wskazanych jednostek tektonicznych;

- opisuje położenie i genezę jednostek tektonicznych Polski;

- zna genezę złóż mineralnych Polski

- opisuje cykl skałotwórczy;

- odczytuje z mapy stratygraficznej polski rozmieszczenie skał różnego wieku;

- porównuje warunki procesów egzogenicznych na świecie;

- analizuje wybrany region pod względem zróżnicowania rzeźby;

- szczegółowo charakteryzuje elementy pogody, np. rodzaje wiatrów;

- podaje propozycje zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych;

- oblicza długość i spadek rzeki z mapy topograficznej;

- wykonuje przekrój batymetryczny wybranego jeziora;

- proponuje działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego.

Dział III. Funkcjonowanie i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka. Typy gospodarowania w środowisku i ich następstwa, na wybranych przykładach.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:


- wyjaśnia pojęcia determinizmu i nihilizmu geograficznego;

- podaje przykłady regionów o zróżnicowanej gospodarce, wynikającej z odmienności kulturowej;

- wymienia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze różnicujące poziom rolnictwa na świecie;

- prawidłowo stosuje terminy: sposób gospodarowania, gospodarka intensywna, gospodarka ekstensywna, rolnictwo towarowe, rolnictwo naturalne, monokultura;

- wymienia główne regiony rolnicze świata;

- wymienia uprawy typowe dla rolnictwa danej strefy klimatycznej;

- różnicuje kraje świata pod względem stopnia lesistości;

- wskazuje regiony występowania dużych powierzchni leśnych;

- określa pojęcia: rybactwo i rybołówstwo;

- podaje państwa o najlepszych warunkach połowowych na świecie;

- wymienia największych światowych producentów podstawowych produktów żywnościowych;

- wskazuje obszary występowania głodu na świecie;

- omawia podział i wykorzystanie poszczególnych grup surowców mineralnych;

- wymienia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody;

- wymienia konsekwencje intensywnej eksploatacji surowców mineralnych;

- rozumie pojęcia restrukturyzacji i rekultywacji, recyklingu, antropopresji, zrównoważonego rozwoju;

- przedstawia czynniki lokalizacji przemysłu; wymienia funkcje przemysłu;

- wymienia najważniejsze gałęzie przemysłu;

- wyjaśnia pojęcie przemysłu nowych technologii; podaje przykłady technopolii na świecie;

- definiuje pojęcie specjalnej strefy ekonomicznej;

- omawia źródła energii na świecie;

- omawia podział i znaczenia komunikacji;

- wymienia wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu;

- wymienia (i wyjaśnia ) formy ochrony przyrody i krajobrazu;

- podaje przykłady form ochrony przyrody i krajobrazu we własnym regionie.

Ocena dostateczna

Uczeń:


- j.w.;

- omawia czynniki przyrodnicze w sposób bezpośredni wpływające na działalność człowieka;

- omawia przyczyny odmienności gospodarki na podanych przykładach;

- omawia podstawowe czynniki wpływające na rozwój rolnictwa na świecie;

- analizuje wydajność rolnictwa określonego obszaru;

- podaje cechy rolnictwa Polski, które uległy zmianie po 1989 roku;

- korzystając z map, omawia rozmieszczenie głównych roślin uprawnych w Polsce;

- omawia funkcje lasu;

-wskazuje główne kompleksy leśne w Polsce i omawia lesistość Polski;

- podaje przykłady rodzajów drewna znajdujących się na rynkach świata i określa skąd pochodzą;

- określa najlepsze warunki połowu ryb na świecie;

- wymienia główne łowiska na kuli ziemskiej;

- uzasadnia występowanie obszarów głodu i niedożywienia na świecie;

- charakteryzuje konwencjonalne źródła energii; podaje przykłady państw, w których ten rodzaj energii odgrywa największą rolę;

- omawia warunki powstania podstawowych surowców energetycznych;

- wskazuje na mapie obszary występowania surowców energetycznych na świecie i w Polsce;

- wyjaśnia konieczność racjonalnego gospodarowania energią;

- wykazuje wpływ przemysłu energetycznego na przekształcenia środowiska naturalnego;

- uzasadnia wpływ nowych osiągnięć technologicznych na życie współczesnego człowieka;

- podaje przykłady wykorzystania lokalnych zasobów surowcowych na potrzeby budownictwa;

- korzystając z danych statystycznych, porównuje rozwój przemysłu Polski i wybranych krajów;

- charakteryzuje rodzaje transportu i omawia ich znaczenia;

- podaje przykłady antropopresji w różnych skalach: lokalnej, regionalnej i globalnej;

- porównuje wybrane regiony świata pod względem zróżnicowania procesów antropopresji;

- uzasadnia potrzebę ochrony przyrody;

- wskazuje na mapie parki narodowe Polski;

- przedstawia wkład światowych konferencji na rzecz ochrony środowiska.

Ocena dobra

Uczeń:


- j.w.;

- omawia znaczenie środowiska jako źródła zasobów odnawialnych i nieodnawialnych;

- porównuje regiony świata o odmiennej gospodarce, analizując ich przyczyny;

- porównuje rolnictwo wybranych krajów;

- ocenia warunki rozwoju rolnictwa w Polsce;

- porównuje cechy rolnictwa Polski sprzed 1989 roku i po 1989 roku;

- porównuje gospodarkę leśną państw o różnym poziomie rozwoju;

- prognozuje wzrost znaczenia mórz i oceanów w wyżywieniu ludności świata;

- formułuje i omawia problemy polskiego rybołówstwa;

- ocenia na przykładach zmiany w środowisku przyrodniczym wywołane gospodarką rolną;

- charakteryzuje alternatywne źródła energii, podając przykłady państw, w których ten rodzaj energii odgrywa największą rolę;

- ocenia strukturę wykorzystania surowców energetycznych na świecie i w Polsce;

- ocenia lokalizację wybranej gałęzi przemysłu w Polsce;

- podaje czynniki lokalizacji zakładów przemysłu zaawansowanej technologii;

- analizuje strukturę gałęziową w wybranych okręgach przemysłowych;

- charakteryzuje procesy restrukturyzacji w niektórych okręgach;

- analizuje gęstość sieci komunikacji lądowej na świecie i w Polsce, największe węzły komunikacji lotniczej i żeglugi morskiej;

- ocenia wpływ transportu na środowisko;

- ocenia wpływ komunikacji na rozwój społeczno-gospodarczy kraju;

- proponuje i uzasadnia obejmowanie ochroną obszarów o szczególnych walorach krajobrazowych.Ocena bardzo dobra

Uczeń:


- j.w.;

- analizuje mapy tematyczne pod kątem oceny warunków środowiska dla życia i działalności człowieka;

- analizuje różnice gospodarowania w Polsce, określając ich pryczyny i zasięg regionów historyczno – kulturowych;

- na wybranych przykładach omawia rozwój rolnictwa, wskazując na zależność od przedstawionych czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych;

- przedstawia analizę konsekwencji rabunkowej gospodarki leśnej na wybranych przykładach;

- analizuje dane dotyczące ilości i jakości wyżywienia ludności wybranych krajów;

- zajmuje stanowisko w kwestii niesienia pomocy żywnościowej ludności regionów dotkniętych głodem;

- formułuje prognozy dotyczące wykorzystania surowców energetycznych na świecie i w Polsce;

- wyjaśnia wzrastającą rolę odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata i wybranych regionów;

- wyjaśnia konieczność poszukiwania nowych źródeł energii;

- omawia problemy wynikające z uprzemysłowienia na świecie;

- omawia rozwój i znaczenie łączności na świecie i w Polsce;

- projektuje utworzenie nowego obszaru chronionego.

Ocena celująca

Uczeń:


- j.w.;

- przedstawia wnikliwą analizę cech kulturowych samodzielnie wybranych regionów gospodarki na świecie;

- przedstawia analizę czynników wpływających na zróżnicowanie cech rolnictwa w skali całego świata;

- przedstawia przykłady państw, których rozwój zależny jest od rybołówstwa i gospodarki rybackiej;

- przedstawia i argumentuje własne stanowisko dotyczące budowy elektrowni jądrowej na świecie i w Polsce;

- przedstawia uzasadnioną propozycję lokalizacji okręgu nowoczesnej technologii w Polsce;

- przedstawia wnikliwą analizę problemów komunikacyjnych w Polsce;

- przedstawia wzrastający wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w ujęciu historycznym;

- podaje przykłady ilustrujące rozbieżność interesów różnych grup społecznych w zakresie wykorzystania i ochrony zasobów przyrody.


: doc -> PSO

Pobieranie 254.48 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna