Przedmiotowy system oceniania z geografii w XIII lo w BiałymstokuPobieranie 345.44 Kb.
Strona1/2
Data10.05.2016
Rozmiar345.44 Kb.
  1   2
Przedmiotowy system oceniania z geografii w XIII LO w Białymstoku
System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów w szkołach publicznych.
I Wymagania edukacyjne z geografii dla klas I – II.

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I liceum do programu nauczania „Oblicz geografii”, numer dopuszczenia w szkolnym zestawie programów nauczania.


Materiał nauczania

Wymagania podstawowe

uczeń poprawnie:

Kat.

Wymagania ponadpodstawowe

uczeń poprawnie:

Kat.

I. MAPA ŚWIATA

 • Państwo

 • Elementy państwa

 • Różnice w powierzchni państw

 • Nowe światy – nowe podziały – nowa Europa

 • Dekolonizacja

 • Procesy integracyjne i dezintegracyjne

 • Obszar i granice Polski
 • wyjaśnia znaczenie terminów: państwo, integracja, dezintegracja

 • wskazuje na mapie politycznej świata wybrane państwa i ich stolice

 • wymienia przykłady największych i najmniejszych państw pod względem powierzchni i liczby ludności

 • wymienia nazwy państw powstałych w Europie po 1989 r.

 • wymienia nazwy państw sąsiadujących z Polską

 • wymienia elementy państwa

 • wyjaśnia różnicę między enklawą i eksklawą

 • wskazuje na mapie politycznej świata przykłady enklaw i eksklaw

 • porównuje powierzchnię państw na podstawie danych statystycznych

 • wymienia nazwy kontynentów objętych procesem dekolonizacji

 • podaje przyczyny dekolonizacji

 • wymienia przykłady terytoriów zależnych

 • podaje przyczyny procesów integracji i dezintegracji państw

 • wymienia regiony świata, w których zachodzą procesy integracji
  i dezintegracji

 • opisuje położenie i granice Polski

 • opisuje podział administracyjny Polski

 • wymienia nazwy województw Polski

B C A A A A C C C A B A B A B B A

 • opisuje zmiany na mapie politycznej świata w różnych okresach historycznych

 • opisuje skutki dekolonizacji

 • analizuje mapę polityczną świata

 • opisuje zmiany na mapie politycznej świata po 1989 r. oraz następstwa tych zmian

 • opisuje na podstawie mapy Polski i danych statystycznych zmiany granic Polski po 1945 r.

 • wyjaśnia kształtowanie się aktualnego podziału politycznego od okresu wielkich odkryć geograficznych przez kolonializm po proces dekolonizacji

 • opisuje ustroje polityczne na świecie

 • wykazuje gospodarcze, społeczne i polityczne skutki integracji i dezintegracji w skali lokalnej, regionalnej i globalnej

 • wykazuje korzyści wynikające z położenia geograficznego Polski

 • analizuje przyczyny integracji i dezintegracji państw

 • uzasadnia, dlaczego niektóre kraje ulegają rozpadowi politycznemu

 • ocenia znaczenie położenia geopolitycznego Polski w Europie i na świecie

B
B

C

B


C
B

B

D


C

C

CD


II. LUDNOŚĆ I URBANIZACJA

 • Aktualna liczba ludności świata i jej zmiany

 • Udział mieszkańców poszczególnych kontynentów w ogólnej liczbie ludności świata

 • Przyrost naturalny i jego zróżnicowanie na świecie

 • Eksplozja demograficzna – przyczyny i skutki

 • Fazy przejścia demograficznego

 • Zmiany liczby ludności w Polsce

 • Struktura wieku na świecie

 • Średnia długość trwania życia na świecie

 • Starzenie się społeczeństw

 • Struktura płci, współczynnik feminizacji
  i maskulinizacji

 • Struktura demograficzna ludności Polski

 • Struktura zatrudnienia na świecie, przyczyny
  i skutki bezrobocia

 • Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie

 • Bariery osadnicze

 • Terminy: ekumena, anekumena, subekumena

 • Zróżnicowanie wskaźnika gęstości zaludnienia

 • Rozmieszczenie ludności w Polsce

 • Przyczyny i skutki migracji

 • Podział i kierunki migracji

 • Współczesne migracje zagraniczne Polaków

 • Pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych

 • Odmiany ludzkie

 • Zróżnicowanie językowe na świecie

 • Religie świata

 • Kręgi cywilizacyjne na świecie

 • Zróżnicowanie kulturowe ludności Polski

 • Kryteria podziału jednostek osadniczych

 • Charakterystyka osadnictwa wiejskiego

 • Obszary wiejskie w krajach wysoko i słabo rozwiniętych

 • Miasta i ich funkcje

 • Fizjonomia miast

 • Kryteria wyróżniania miast w Polsce

 • Typy miast w Polsce

 • Urbanizacja
  i dezurbanizacja

 • Płaszczyzny urbanizacji

 • Fazy urbanizacji

 • Wskaźnik urbanizacji

 • Pozytywne i negatywne skutki urbanizacji

 • Typy zespołów miejskich

 • Urbanizacja w Polsce

 • wyjaśnia znaczenie terminów: demografia, przyrost naturalny, eksplozja demograficzna

 • wymienia czynniki wzrostu liczby ludności na świecie

 • wymienia nazwy najludniejszych kontynentów i wskazuje te kontynenty na mapie świata

 • wymienia nazwy krajów o wysokim i niskim przyroście naturalnym

 • odczytuje z wykresu wartość współczynników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w Polsce

 • opisuje na podstawie danych statystycznych zmiany liczby ludności na poszczególnych kontynentach

 • opisuje czynniki wpływające na zmiany liczby ludności na świecie

 • odczytuje z mapy tematycznej zróżnicowanie współczynnika przyrostu naturalnego na świecie

 • wymienia czynniki wpływające na eksplozję demograficzną

 • analizuje wykres przedstawiający model przejścia demograficznego

 • opisuje na podstawie wykresu i danych statystycznych zmiany liczby ludności w Polsce po 1946 r.

 • wyjaśnia znaczenie terminów: struktura demograficzna, struktura zatrudnienia

 • wymienia cechy struktury demograficznej

 • wymienia państwa o różnej średniej długości trwania życia na świecie i wskazuje je na mapie

 • odczytuje dane z piramidy wieku i płci

 • definiuje bezrobocie

 • opisuje strukturę wieku i płci na podstawie danych statystycznych oraz piramidy wieku i płci na wybranych przykładach

 • odczytuje z mapy średnią długość trwania życia na świecie

 • omawia przyczyny wzrostu średniej długości trwania życia w Europie

 • omawia przyczyny starzenia się społeczeństw

 • charakteryzuje na podstawie piramidy wieku cechy społeczeństwa młodego i starego

 • charakteryzuje strukturę zatrudnienia ludności w wybranych krajach

 • wyjaśnia znaczenie terminu gęstość zaludnienia

 • wymienia nazwy obszarów o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia na świecie i wskazuje te obszary na mapie

 • wymienia na podstawie mapy bariery osadnicze na świecie

 • odczytuje z danych statystycznych gęstość zaludnienia na kontynentach

 • omawia czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na wybranych przykładach

 • omawia na podstawie mapy gęstości zaludnienia zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na świecie

 • wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do zamieszkania w skali globalnej i regionalnej

 • opisuje na podstawie mapy rozmieszczenie ludności w Polsce

 • wyjaśnia znaczenie terminów: migracja, emigracja, imigracja, reemigracja, saldo migracji

 • wymienia czynniki migracji na świecie

 • wymienia przyczyny migracji zagranicznych Polaków

 • wymienia nazwy krajów, do których migrują Polacy, i wskazuje te kraje na mapie

 • klasyfikuje migracje i podaje ich przyczyny

 • odczytuje z wykresu saldo migracji w wybranych krajach świata

 • wyjaśnia przyczyny ujemnego salda migracji ludności w wybranych krajach

 • opisuje główne kierunki migracji na świecie

 • wymienia główne i mieszane odmiany ludzkie i wskazuje rozmieszczenie ich przedstawicieli na mapie

 • wymienia główne rodziny i grupy językowe na świecie

 • wymienia główne religie na świecie

 • wyjaśnia znaczenie terminu mniejszość narodowa

 • wymienia mniejszości narodowe w Polsce

 • wyjaśnia przyczyny kulturowego zróżnicowania ludności na świecie

 • opisuje na podstawie danych statystycznych strukturę wyznaniową na świecie

 • opisuje na podstawie mapy zróżnicowanie językowe ludności świata

 • opisuje na podstawie mapy kręgi cywilizacyjne na świecie

 • wymienia nazwy regionów zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe w Polsce i wskazuje je na mapie

 • wymienia rodzaje jednostek osadniczych

 • wyjaśnia znaczenie terminów: miasto, wieś

 • wymienia funkcje miast na świecie

 • wskazuje na mapie świata i Polski największe miasta

 • wymienia kryteria wyróżniania miast w Polsce

 • wyjaśnia różnicę między miastem a wsią

 • podaje przykłady typowych form osadnictwa wiejskiego

 • opisuje czynniki miastotwórcze i funkcje miast

 • opisuje na podstawie fotografii typy fizjonomiczne przykładowych miast świata

 • wymienia i wskazuje na mapie miasta w Polsce liczące powyżej 200 tysięcy mieszkańców

 • wyjaśnia znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, zespoły miejskie

 • wyjaśnia zróżnicowanie procesów urbanizacji na świecie

 • wymienia płaszczyzny urbanizacji

 • wymienia czynniki mające wpływ na intensywność urbanizacji

 • odczytuje na podstawie danych statystycznych wskaźniki urbanizacji
  w wybranych krajach świata

 • wymienia nazwy najlepiej i najsłabiej zurbanizowanych województw w Polsce

 • opisuje przyczyny urbanizacji na świecie

 • wymienia typy aglomeracji miejskich

 • wyjaśnia proces dezurbanizacji

 • wskazuje na mapie świata obszary najsilniej i najsłabiej zurbanizowane oraz największe zespoły miejskie

 • wymienia fazy urbanizacji

B
A

C
A


C
C
B

C
A


C

C
B
A

C
C

BC
C

B

B

C


C

B

C


A

C
B
C


C
C

A
A


A

C
C


C

B
B


C
A

A

BA

B

C


C

C

C


A

B

AC

A

BB

B

C


C
B
B

A

AC
A
B

A

BC
A • oblicza współczynnik przyrostu naturalnego

 • wyjaśnia przyczyny zmian współczynnika przyrostu naturalnego na świecie

 • porównuje na podstawie danych statystycznych współczynnik przyrostu naturalnego w krajach słabo i wysoko rozwiniętych

 • charakteryzuje fazy przejścia demograficznego i epidemiologicznego na przykładach z całego świata

 • wymienia czynniki wpływające na niską wartość przyrostu naturalnego w Polsce

 • wyjaśnia przyczyny dysproporcji między wartością współczynnika przyrostu naturalnego w krajach wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo

 • analizuje skutki eksplozji demograficznej

 • analizuje skutki ujemnego przyrostu naturalnego w krajach wysoko rozwiniętych

 • opisuje cechy społeczeństw w różnych fazach przejścia demograficznego na wybranych przykładach

 • analizuje model przejścia epidemiologicznego na wybranych przykładach

 • ukazuje zmiany liczby ludności w Polsce

 • prognozuje zmiany liczby ludności na świecie

 • przewiduje skutki wzrostu liczby ludności na świecie

 • formułuje wnioski na podstawie analizy diagramu ilustrującego zmiany współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce w wybranych latach

 • wymienia skutki starzenia się społeczeństw

 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania współczynnika feminizacji i maskulinizacji w krajach słabo i wysoko rozwiniętych gospodarczo

 • analizuje piramidę wieku i płci ludności Polski

 • porównuje strukturę zatrudnienia w wybranych krajach świata na podstawie danych statystycznych i wykresu

 • omawia przyczyny bezrobocia na wybranych przykładach

 • wyjaśnia przyczyny różnych rodzajów bezrobocia

 • interpretuje piramidę wieku i płci społeczeństwa młodego (rozwojowego), zastojowego i starego (regresywnego)

 • wykazuje zależność pomiędzy strukturą płci a wiekiem społeczeństwa

 • porównuje strukturę demograficzną Polski ze strukturą demograficzną w wybranych krajach świata

 • wykazuje zależność struktury zatrudnienia od poziomu gospodarczego państw

 • wymienia społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia na świecie

 • analizuje konsekwencje struktury wieku w społeczeństwach odznaczających się wysokim i niskim odsetkiem dzieci i młodzieży

 • wymienia sposoby przeciwdziałania bezrobociu na świecie

 • wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy w skali globalnej i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

 • uzasadnia konieczność dostosowania kwalifikacji zawodowych
  do zmieniających się potrzeb gospodarki w Europie i w Polsce

 • porównuje gęstość zaludnienia w krajach słabo i wysoko rozwiniętych gospodarczo

 • oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia

 • porównuje wartość gęstości zaludnienia w wybranych krajach

 • opisuje geograficzne czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności
  w Polsce

 • wykazuje wpływ barier osadniczych na rozmieszczenie ludności na świecie

 • wykazuje zależność pomiędzy liczbą ludności a poziomem rozwoju gospodarczego na danym obszarze

 • formułuje prawidłowości rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie

 • analizuje skutki dużej lub małej gęstości zaludnienia w krajach słabo i wysoko rozwiniętych gospodarczo

 • porównuje saldo migracji w wybranych krajach

 • oblicza współczynnik przyrostu rzeczywistego

 • opisuje wpływ ruchów migracyjnych na zmiany liczby ludności na świecie

 • charakteryzuje współczesne kierunki emigracji Polaków

 • charakteryzuje czynniki wpływające na atrakcyjność niektórych państw
  dla imigrantów

 • opisuje pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych

 • analizuje główne kierunki migracji we współczesnym świecie

 • ocenia skutki migracji zagranicznych

 • charakteryzuje na podstawie mapy zróżnicowanie odmian ludzkich

 • charakteryzuje różnice między poszczególnymi kręgami kulturowymi
  na świecie

 • analizuje zróżnicowanie kulturowe ludności Polski

 • podaje konsekwencje występowania wielu odmian ludzkich oraz dużego zróżnicowania etnicznego na świecie

 • wyjaśnia znaczenie kultury i tradycji regionalnych w procesie różnicowania się regionów pod względem rozwoju społeczno-
  -gospodarczego

 • wyjaśnia rolę tradycji w rozwoju przedsiębiorczości w państwach Azji Południowo-Wschodniej

 • podaje przykłady działań, które mogłyby ograniczyć negatywne przejawy zróżnicowania rasowego, językowego i religijnego na świecie

 • opisuje typy form osadnictwa wiejskiego

 • opisuje zmiany w funkcji obszarów wiejskich na wybranych przykładach (np. w Unii Europejskiej, w regionach turystycznych, w państwach rozwijających się)

 • porównuje miasta typowe dla poszczególnych regionów świata

 • wymienia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia miast w Polsce

 • ocenia pozytywne i negatywne skutki życia w mieście

 • podaje przykłady typów miast odznaczających się podobnymi elementami architektonicznymi i układem przestrzennym

 • opisuje kryteria wyróżniania miast w Polsce

 • wyjaśnia szanse i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i mieszkańców poszczególnych regionów wynikające z procesów przemian zachodzących na terenach wiejskich

 • opisuje fazy urbanizacji

 • porównuje i opisuje wskaźniki urbanizacji na świecie i w wybranych regionach

 • opisuje procesy tworzenia się aglomeracji miejskich oraz ich formy

 • wykazuje różnice między aglomeracją monocentryczną a policentryczną

 • wykazuje przyczyny i skutki ekspansji przestrzennej wielkich metropolii świata

 • charakteryzuje proces suburbanizacji i reurbanizacji w Polsce

 • opisuje przyczyny powstawania dzielnic nędzy w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo

 • identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji przestrzennej wielkich metropolii świata

 • wyjaśnia przyczyny powstawania dzielnic nędzy, wzrostu przestępczości, degradacji środowiska przyrodniczego i problemów komunikacyjnych w dużych miastach

 • proponuje działania, które mogą poprawić jakość życia mieszkańców
  w dzielnicach nędzy (slumsach, fawelach)

C

B
C
C


A
B

C

C


B
C
C

D

DC
A

B
C


C
B

B

C


D

C
D
B

C
A

B

D


C
C

C

B


D
D
D

C
C


C

B
C


C
B

C

DC

C
C


C
B

B
B
B

B

C

AD

B
B


B

B

C


C

D

D


C

B
C
BD


III. GLOBALNA GOSPODARKA

 • Znaczenie rolnictwa

 • Przyrodnicze
  i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

 • Struktura użytkowania ziemi w wybranych państwach

 • Plony i zbiory
  w różnych częściach świata

 • Obliczanie wielkości plonów

 • Rolnictwo wysokotowarowe i samozaopatrzeniowe

 • Sposoby gospodarowania i typy rolnictwa

 • Skutki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego

 • Podział roślin uprawnych

 • Rozmieszczenie wybranych upraw

 • Główni producenci wybranych upraw

 • Uprawy w Polsce

 • Wykorzystanie gospodarcze zwierząt hodowlanych

 • Intensywny
  i ekstensywny chów zwierząt

 • Rozmieszczenie hodowli zwierząt na świecie

 • Struktura i wielkość hodowli zwierząt na świecie

 • Chów zwierząt
  w Polsce

 • Funkcje lasów

 • Rozmieszczenie lasów na świecie

 • Gospodarcze wykorzystanie lasów

 • Skutki nieracjonalnej gospodarki leśnej

 • Rozmieszczenie kompleksów leśnych w Polsce

 • Różnica między rybołówstwem
  a rybactwem

 • Pojęcie akwakultury
  i marikultury

 • Gospodarcze wykorzystanie wód morskich

 • Obszary korzystne dla rybołówstwa

 • Największe łowiska świata

 • Udział w połowach morskich wybranych krajów świata

 • Ochrona zasobów morza

 • Gospodarka morska w Polsce

 • Rozwój przemysłu

 • Rewolucje przemysłowe

 • Kryteria podziału przemysłu

 • Funkcje i znaczenie przemysłu

 • Czynniki lokalizacji przemysłu

 • Zmiany w polskim przemyśle w ostatnim 30-leciu

 • Inwestycje zagraniczne w Polsce

 • Rodzaje okręgów przemysłowych i ich lokalizacja na mapie świata

 • Czynniki lokalizacji przemysłu

 • Restrukturyzacja
  i modernizacja przemysłu

 • Deglomeracja przemysłu

 • Przemysł high-tech
  i jego występowanie

 • Czynniki lokalizacji przemysłu high-tech

 • Formy organizacji przestrzennej przemysłu high-tech

 • Źródła energii na świecie

 • Zmiany w bilansie energetycznym

 • Nieodnawialne surowce energetyczne

 • Produkcja energii elektrycznej na świecie

 • Przemysł energetyczny
  w Polsce

 • Typy elektrowni

 • Alternatywne źródła energii

 • Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii na świecie

 • Usługi i jego działy

 • Definicja i podział komunikacji

 • Podział transportu

 • Zróżnicowanie sieci transportowej

 • Rola łączności

 • Transport samochodowy, kolejowy i przesyłowy na świecie

 • Transport morski
  i śródlądowy na świecie

 • Transport lotniczy na świecie

 • Wady i zalety różnych rodzajów transportu

 • Problemy transportu w Polsce

 • Rodzaje turystyki

 • Czynniki rozwoju turystyki

 • Ruch turystyczny
  w wybranych państwach

 • Pozytywne
  i negatywne skutki rozwoju turystyki

 • Atrakcyjność turystyczna wybranych regionów na świecie

 • Wyjazdy turystyczne Polaków

 • wymienia nazwy obszarów o korzystnych czynnikach rozwoju rolnictwa
  i wskazuje te obszary na mapie

 • wymienia czynniki ograniczające rozwój rolnictwa

 • wyjaśnia znaczenie terminów: struktura użytkowania ziemi, monokultura, rolnictwo wysokotowarowe, rolnictwo samozaopatrzeniowe

 • wyjaśnia znaczenie rolnictwa

 • opisuje na podstawie map warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa na świecie

 • wymienia pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

 • opisuje na podstawie danych statystycznych i wykresu główne cechy struktury użytkowania ziemi

 • opisuje na podstawie danych statystycznych poziom mechanizacji rolnictwa w wybranych krajach świata

 • wymienia cechy rolnictwa ekstensywnego i intensywnego

 • wymienia nazwy głównych roślin uprawnych na świecie

 • wymienia czynniki warunkujące rozmieszczenie upraw na świecie

 • wymienia główne uprawy w Polsce

 • klasyfikuje rośliny uprawne

 • podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu obszarów upraw wybranych roślin

 • wymienia nazwy obszarów upraw wybranych roślin i wskazuje je na mapie świata

 • wymienia największych producentów wybranych roślin

 • wyjaśnia znaczenie roślin zbożowych i przemysłowych w Polsce

 • wymienia cele hodowli zwierząt

 • wymienia główne gatunki zwierząt hodowlanych w różnych regionach świata

 • wymienia możliwości gospodarczego wykorzystania wybranych zwierząt hodowlanych

 • przedstawia czynniki wpływające na hodowlę zwierząt na świecie

 • omawia na podstawie wykresów pogłowie zwierząt hodowlanych w wybranych krajach

 • wymienia nazwy regionów hodowli zwierząt i wskazuje je na mapie świata

 • opisuje główne kierunki produkcji zwierzęcej w Polsce

 • wyjaśnia znaczenie terminów: monokultura leśna, lesistość

 • wymienia największe kompleksy leśne na Ziemi

 • wymienia funkcje lasów

 • wymienia na podstawie mapy województwa o największym i najmniejszym zalesieniu w Polsce

 • przedstawia gospodarcze wykorzystanie lasów

 • wymienia różnice między rabunkową a racjonalną gospodarką leśną

 • wymienia kraje na świecie o zróżnicowanej lesistości

 • opisuje na podstawie mapy rozmieszczenie głównych kompleksów leśnych w Polsce

 • wyjaśnia znaczenie terminów: rybołówstwo, rybactwo, akwakultura
  i marikultura


 • wymienia na podstawie danych statystycznych nazwy państw o największych połowach morskich

 • wymienia nazwy portów rybackich w Polsce

 • przedstawia podział obszarów morskich na świecie

 • podaje przykłady wykorzystania oceanu światowego

 • opisuje na podstawie mapy obszary połowów morskich

 • porównuje na podstawie danych statystycznych wielkość połowów morskich w Polsce z innymi krajami

 • wymienia sekcje i działy przemysłu

 • wymienia funkcje przemysłu

 • wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu

 • wymienia najlepiej rozwijające się działy produkcji przemysłowej w Polsce

 • przedstawia znaczenie przemysłu

 • omawia na wybranych przykładach czynniki lokalizacji przemysłu

 • wymienia na podstawie danych statystycznych nazwy krajów o największej produkcji przemysłowej w wybranych dziedzinach i wskazuje te kraje na mapie

 • charakteryzuje na podstawie wykresu udział przemysłu w tworzeniu PKB w wybranych krajach

 • przedstawia na podstawie danych statystycznych i wykresu strukturę produkcji przemysłowej w Polsce

 • wyjaśnia znaczenie terminów: okręg przemysłowy, ośrodek przemysłowy

 • wymienia na podstawie mapy nazwy okręgów przemysłowych na świecie

 • wymienia cechy okręgu przemysłowego

 • wymienia rodzaje okręgów przemysłowych na świecie i lokalizuje je na mapie

 • wyjaśnia znaczenie terminów: restrukturyzacja, modernizacja, deglomeracja przemysłu

 • wymienia branże przemysłu high-tech

 • wymienia na podstawie mapy regiony, w których rozwija się przemysł high-tech

 • wymienia cechy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu

 • przedstawia cechy przemysłu wysokiej technologii

 • wymienia czynniki lokalizacji przemysłu high-tech

 • opisuje rozmieszczenie ośrodków high-tech na świecie

 • wymienia źródła energii na świecie

 • wymienia nazwy surowców energetycznych

 • wymienia największych producentów surowców energetycznych

 • wymienia główne surowce energetyczne w Polsce

 • przedstawia na podstawie mapy rozmieszczenie surowców energetycznych na świecie

 • opisuje znaczenie surowców energetycznych

 • wymienia nazwę organizacji skupiającej największych eksporterów ropy naftowej

 • odczytuje z wykresu zmiany w bilansie energetycznym świata

 • odczytuje na podstawie wykresów udział wybranych krajów w światowej produkcji energii elektrycznej

 • lokalizuje na mapie surowce energetyczne w Polsce

 • wymienia typy elektrowni

 • wymienia odnawialne źródła energii

 • wymienia nazwy różnych typów elektrowni w Polsce

 • wymienia zalety i wady różnych rodzajów elektrowni

 • wymienia i lokalizuje na mapie obszary występowania różnych typów elektrowni

 • wyjaśnia znaczenie odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla gospodarki

 • lokalizuje na mapie Polski elektrownie cieplne i wodne

 • wyjaśnia znaczenie usług

 • wymienia rodzaje usług

 • wymienia działy komunikacji

 • klasyfikuje różne rodzaje transportu

 • wyjaśnia znaczenie usług we współczesnej gospodarce

 • wykazuje znaczenie transportu

 • opisuje zróżnicowanie sieci transportowej na świecie

 • opisuje działy łączności

 • wyjaśnia znaczenie terminu infrastruktura transportowa

 • wymienia czynniki rozwoju transportu

 • wymienia na podstawie mapy nazwy głównych portów morskich oraz wskazuje główne szlaki transportu morskiego

 • wymienia na podstawie mapy nazwy regionów o największej gęstości dróg kołowych na świecie

 • opisuje znaczenie poszczególnych rodzajów transportu lądowego na świecie

 • opisuje na podstawie mapy przestrzenne zróżnicowanie gęstości sieci dróg kołowych i sieci kolejowej na świecie

 • opisuje znaczenie transportu wodnego i lotniczego

 • wyjaśnia znaczenie terminów: turystyka, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna

 • wymienia rodzaje turystyki

 • wymienia przyczyny rozwoju turystyki

 • wyjaśnia znaczenie turystyki w gospodarce państw świata

 • klasyfikuje turystykę wg różnych rodzajów kryteriów

 • charakteryzuje rodzaje turystyki

 • wymienia nazwy regionów o wysokich walorach turystycznych i wskazuje te regiony na mapie

C
A

B
B


C
A

C
B
A

A

A

AC

B
C
A

B

A

A


A

B

CC
B

B

AA

C

AC
B

A

AC
B
C
A

B

BC

C
A


A

A
A
B

B

C

C


C
B
C
A

C
B
A

C
A

B

AC

A

AA

A

C


C

A
B


C
C

A

AA

A

C


B
C

B

AA

C

BC

B

BB

A

C


C
B
C
B

B
A


A

B

CC

C


 • wyjaśnia przyczyny przestrzennego zróżnicowania rolnictwa na świecie

 • porównuje cechy rolnictwa intensywnego i ekstensywnego na wybranych przykładach

 • oblicza wielkość plonów na wybranych przykładach

 • ocenia wpływ wybranych czynników przyrodniczych i społeczno-
  -gospodarczych na zmiany struktury użytkowania ziemi

 • wykazuje pozytywne i negatywne skutki rolnictwa uprzemysłowionego

 • analizuje przestrzenne rozmieszczenie sposobów gospodarowania na świecie i w wybranych regionach

 • wykazuje na wybranych przykładach zależność poziomu produkcji rolnej od warunków pozaprzyrodniczych

 • porównuje warunki rozwoju rolnictwa w Polsce z warunkami rozwoju rolnictwa w krajach Unii Europejskiej i formułuje wnioski

 • opisuje główne obszary upraw na świecie

 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia obszarów wybranych upraw na świecie

 • porównuje wielkość produkcji rolniczej w wybranych krajach świata
  i w Polsce

 • uzasadnia przyczyny zróżnicowania upraw roślin w wybranych regionach

 • ocenia zmiany w strukturze zasiewów w Polsce

 • opisuje główne obszary chowu zwierząt na świecie

 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia chowu zwierząt na świecie

 • porównuje intensywny i ekstensywny chów zwierząt

 • omawia czynniki wpływające na zróżnicowanie rozmieszczenia hodowli bydła w różnych regionach

 • wyjaśnia przyczyny spadku pogłowia zwierząt hodowlanych w Polsce

 • ocenia strukturę hodowli zwierząt na świecie

 • ocenia znaczenie chowu zwierząt dla polskiej gospodarki

 • wykazuje zależność w rozmieszczeniu chowu niektórych gatunków zwierząt hodowlanych od warunków produkcji rolnej (przyrodniczych
  i pozaprzyrodniczych)

 • charakteryzuje racjonalną gospodarkę leśną na wybranych przykładach

 • charakteryzuje zmiany powierzchni lasów na świecie (w wyniku wylesiania i zalesiania)

 • omawia problemy gospodarki leśnej w Polsce

 • analizuje skutki nieracjonalnej gospodarki leśnej na świecie i w Polsce

 • podaje przykłady pozytywnego i negatywnego gospodarowania zasobami leśnymi

 • wykazuje przyczyny rabunkowej gospodarki leśnej na wybranych przykładach

 • uzasadnia potrzebę ochrony zasobów leśnych oraz formułuje wnioski

 • charakteryzuje cechy gospodarki morskiej

 • porównuje udział oceanów w światowych połowach

 • omawia problemy gospodarki morskiej w Polsce

 • analizuje zagrożenia wynikające ze zbyt intensywnej eksploatacji zasobów morskich

 • uzasadnia potrzebę współdziałania państw w zakresie ochrony zasobów morskich

 • omawia różnice między przymusową, związaną i swobodną lokalizacją przemysłu

 • podaje przykłady lokalizacji przymusowej, związanej i swobodnej

 • charakteryzuje rewolucje przemysłowe

 • wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w polskim przemyśle w ostatnim 30-leciu

 • wyjaśnia związki między lokalizacją przemysłu a warunkami naturalnymi, rynkiem zbytu, szlakami komunikacyjnymi i potencjałem ludzkim

 • analizuje przyczyny prywatyzacji i restrukturyzacji przemysłu w Polsce

 • wyjaśnia udział i znaczenie inwestycji zagranicznych w Polsce

 • ocenia skutki procesu restrukturyzacji i modernizacji przemysłu na świecie i w Polsce

 • charakteryzuje na podstawie mapy czynniki lokalizacji wybranych okręgów przemysłowych

 • omawia strukturę gałęziową przemysłu w wybranych okręgach

 • wymienia pozytywne i negatywne skutki koncentracji przemysłu

 • ocenia politykę państw wysoko rozwiniętych gospodarczo dotyczącą restrukturyzacji okręgów przemysłowych

 • charakteryzuje formy przestrzenne przemysłu high-tech (technopolie, klastry, dystrykty przemysłowe)

 • charakteryzuje wybrany ośrodek high-tech

 • wymienia przykłady najszybciej rozwijających się gałęzi nowoczesnego przemysłu

 • analizuje na podstawie mapy udział produktów wysokiej technologii
  w eksporcie artykułów przemysłowych w wybranych krajach

 • opisuje wpływ przemysłu wysokich technologii na rozwój gospodarczy państw

 • uzasadnia korzyści wynikające z rozwijania nowoczesnych gałęzi przemysłu

 • wymienia czynniki wpływające na strukturę energii w danym kraju

 • analizuje bilans energetyczny świata

 • charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców energetycznych na świecie

 • ocenia zjawisko uzależnienia produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych

 • wyjaśnia twierdzenie, że ropa naftowa rządzi światem

 • analizuje strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce

 • wymienia skutki eksploatacji i wykorzystywania tradycyjnych surowców energetycznych

 • prognozuje zmiany w bilansie energetycznym świata do 2050 r.

 • uzasadnia konieczność racjonalnej gospodarki surowcami energetycznymi i energią

 • wykazuje korzyści z wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii

 • ocenia pozytywne i negatywne skutki rozwoju energetyki atomowej

 • przedstawia problemy przemysłu energetycznego w Polsce

 • ocenia możliwości wykorzystania w Polsce źródeł energii odnawialnej

 • ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki i w życiu codziennym

 • opisuje na podstawie wykresu dostęp do internetu w wybranych krajach świata

 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania udziału sektora usług w tworzeniu dochodu narodowego na świecie

 • uzasadnia, że wielkość zatrudnienia w usługach jest jednym z mierników poziomu rozwoju gospodarczego

 • wyjaśnia znaczenie łączności w funkcjonowaniu polskiej gospodarki

 • wyjaśnia przyczyny, które zadecydowały o stanie sieci transportowej
  w poszczególnych państwach,

 • charakteryzuje wady i zalety różnych rodzajów transportu

 • omawia znaczenie nowoczesnych terminali w rozwoju regionów

 • omawia zmiany zachodzące w kierunkach i natężeniu ruchu osób i towarów na świecie oraz w wybranych regionach

 • charakteryzuje główne problemy transportu w Polsce

 • charakteryzuje wybrane obszary intensywnie zagospodarowane turystycznie

 • identyfikuje pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki dla gospodarki i środowiska przyrodniczego

 • opisuje atrakcje turystyczne wybranych regionów świata

 • wyjaśnia przyczyny zmian kierunków wyjazdów turystycznych Polaków

 • ocenia atrakcyjność turystyczną Polski

 • wykazuje potrzebę ochrony walorów turystycznych

 • opisuje turystykę jako źródło dochodu ludności

B

C
C


D
D

C
C
D


B

B
C
D


D

B

B


C

B
B


D

D

DC

C
B


C

B
D
D

C

C

BC
C
B
B

C

B


B

C

BD
C
B

A

D


C
C

A
C
B


D
A

C

D


D
B

C

A


D

D
D
C

D

D

C


D
C
B
B

B
C


B

B
C


C
D
B

B

DD

B


IV. GLOBALNE PROBLEMY

 • Klasyfikacja wskaźników społeczno-
  -gospodarczych

 • Przyczyny dysproporcji
  w rozwoju społeczno- gospodarczym świata

 • Porównanie wskaźników społeczno-gospodarczych

 • Cechy państw wysoko, średnio
  i słabo rozwiniętych,

 • Bogata Północ
  i biedne Południe

 • Skutki nierównomiernego rozwoju państw

 • Działania państw
  i organizacji międzynarodowych na rzecz zmniejszenia nierówności
  w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów

 • Przyczyny niedożywienia i głodu

 • Obszary głodu
  i niedożywienia

 • Poziomy wyżywienia

 • Zielona rewolucja

 • Działania państw
  i instytucji międzynarodowych mających na celu zwalczanie głodu

 • Przyczyny globalizacji

 • Płaszczyzny globalizacji

 • Przejawy globalizacji

 • Otwartość polityczna i indeks globalizacji

 • Pozytywne
  i negatywne skutki globalizacji

 • Cele integracji

 • Przykłady integracji politycznej, militarnej i gospodarczej na świecie

 • Handel międzynarodowy

 • Bilans handlowy państwa

 • Wybrane organizacje międzynarodowe

 • Pozytywne
  i negatywne skutki integracji europejskiej

 • Współpraca międzynarodowa na szczeblu lokalnym
  i regionalnym

 • Przyczyny konfliktów zbrojnych

 • Skutki konfliktów

 • Przykłady konfliktów zbrojnych po
  II wojnie światowej

 • Zamachy terrorystyczne
  w XXI w.

 • wyjaśnia znaczenie terminu produkt krajowy brutto (PKB)

 • wymienia przyczyny dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym świata

 • odczytuje z tabeli wybrane wskaźniki społeczno-gospodarcze na danym obszarze

 • opisuje wskaźniki społeczno-gospodarcze na danym obszarze

 • porównuje na podstawie mapy i danych statystycznych produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w wybranych krajach

 • charakteryzuje wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)

 • odczytuje z mapy zróżnicowanie wskaźnika HDI w wybranych krajach

 • wymienia i wskazuje na mapie politycznej świata przykłady państw wysoko, średnio i słabo rozwiniętych gospodarczo

 • wyróżnia na podstawie mapy regiony bogate i biedne

 • opisuje cechy krajów o różnym poziomie rozwoju na wybranych przykładach

 • określa na podstawie mapy i danych statystycznych, które regiony zalicza się do bogatej Północy, a które – do biednego Południa

 • wymienia czynniki wpływające na nierównomierny dostęp do żywności

 • wymienia na podstawie mapy kraje o niedoborze i nadprodukcji żywności

 • opisuje przyczyny głodu i niedożywienia

 • odczytuje z wykresu strukturę niedożywienia w wybranych regionach świata

 • wskazuje na mapie świata regiony głodu i niedożywienia

 • wymienia nazwy organizacji międzynarodowych zajmujących się pomocą dla regionów, w których występuje zjawisko głodu

 • wyjaśnia znaczenie terminu globalizacja

 • wymienia przyczyny globalizacji

 • wymienia płaszczyzny globalizacji

 • podaje przykłady procesów globalizacji

 • wymienia korzyści wynikające z rozwoju procesu globalizacji

 • wymienia nazwy największych korporacji na świecie

 • wyjaśnia znaczenie terminów: integracja międzynarodowa, handel zagraniczny, import, eksport, bilans handlu zagranicznego

 • wymienia płaszczyzny integracji międzynarodowej

 • wymienia nazwy wybranych organizacji międzynarodowych

 • opisuje cele integracji w skali globalnej i regionalnej

 • wyjaśnia znaczenie handlu międzynarodowego

 • wyjaśnia, co składa się na bilans handlu zagranicznego

 • wymienia na podstawie diagramów głównych światowych eksporterów
  i importerów

 • wymienia na podstawie mapy nazwy euroregionów na obszarach przygranicznych Polski

 • wyjaśnia znaczenie terminu terroryzm

 • wymienia źródła konfliktów na świecie

 • podaje przykłady wybranych konfliktów zbrojnych

 • opisuje przyczyny konfliktów zbrojnych

 • wskazuje na mapie świata najważniejsze obszary konfliktów zbrojnych
  i zamachów terrorystycznych
B

A
C
B

C
C

C

C


C

B
C
A

C
B

C

CA
B

A

AA

A

AB
A

A

BB

B

C


C
B

A

BB

C • klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników społeczno-
  -gospodarczych

 • porównuje wybrane kraje świata pod względem wartości PKB na 1 mieszkańca (tys. USD) oraz wskaźnika HDI

 • dostrzega zależności między wskaźnikami PKB i HDI

 • wyjaśnia przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-
  -gospodarczego regionów świata

 • opisuje skutki nierównomiernego rozwoju państw

 • analizuje działania państw bogatych i organizacji międzynarodowych mających na celu zniwelowanie różnic pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi krajami

 • proponuje sposoby zmniejszenia nierówności w rozwoju społeczno-
  -gospodarczym świata

 • opisuje poziomy wyżywienia na świecie

 • wyjaśnia, z czego wynikają różnice w wielkości i strukturze spożycia żywności na świecie

 • wyjaśnia przyczyny otyłości na świecie

 • wyjaśnia, na czym polegała zielona rewolucja

 • wykazuje zależność poziomu wyżywienia ludności od warunków rozwoju rolnictwa

 • analizuje skutki głodu i niedożywienia na świecie

 • wyjaśnia skutki zielonej rewolucji

 • wyjaśnia skutki otyłości jako choroby cywilizacyjnej

 • ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom dotkniętym głodem

 • ocenia skuteczność działań organizacji międzynarodowych zajmujących się pomocą dla regionów dotkniętych głodem

 • opisuje procesy globalizacji na świecie oraz ich wpływ na rozwój regionalny i lokalny

 • charakteryzuje wielkie korporacje i ich rolę w procesie globalizacji

 • omawia pozytywne i negatywne skutki procesu globalizacji

 • podaje i analizuje przyczyny sprzeciwu wobec globalizacji

 • analizuje korzyści, jakie osiągają kraje średnio i słabo rozwinięte gospodarczo z lokalizacji filii międzynarodowych koncernów na ich terenie

 • uzasadnia na dowolnych przykładach, że Polska jest objęta procesem globalizacji

 • przedstawia korzyści wynikające ze współpracy międzynarodowej

 • analizuje znaczenie ONZ

 • charakteryzuje organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Polska

 • wymienia nazwy euroregionów na obszarach przygranicznych Polski

 • wyjaśnia znaczenie współpracy międzynarodowej na szczeblu krajowym i regionalnym

 • wyjaśnia na wybranych przykładach przyczyny procesów integracyjnych i ich skutki gospodarcze, społeczne i polityczne

 • analizuje pozytywne i negatywne skutki integracji europejskiej

 • uzasadnia, że integracja polityczna i gospodarcza jest korzystna dla krajów zrzeszonych w poszczególnych organizacjach

 • opisuje miejsce i charakter wybranych zamachów terrorystycznych w XXI w.

 • opisuje skutki terroryzmu

 • wymienia skutki konfliktów zbrojnych

 • opisuje wybrany konflikt zbrojny, podając strony konfliktu, jego przebieg
  i przyczyny

 • wyjaśnia, w jaki sposób społeczność międzynarodowa może zapobiec istniejącym lub potencjalnym konfliktom zbrojnym

 • ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom dotkniętym konfliktami zbrojnymi

C
C
D

B
B


C

D
B


B
B

B

D


C

B

BD
D
B
C

B

CC

D
C


C

C
A


B
B
C

D
B
BA

B
B
D
V. RELACJE CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO

 • Środowisko przyrodnicze
  a środowisko geograficzne

 • Wpływ rolnictwa
  na środowisko

 • Wpływ przemysłu
  na środowisko

 • Wpływ transportu
  na środowisko

 • Skutki wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze

 • Zrównoważony rozwój

 • Filary zrównoważonego rozwoju

 • Zmiana relacji człowiek – środowisko

 • Sposoby ochrony przyrody

 • Międzynarodowe formy ochrony przyrody

 • Działania na rzecz ochrony przyrody
  w Polsce

 • wyjaśnia znaczenie terminów: środowisko przyrodnicze, środowisko geograficzne, antropopresja

 • wymienia przyczyny antropopresji

 • wymienia nazwy obszarów o dużej antropopresji

 • wymienia przejawy antropopresji związanej z rozwojem rolnictwa

 • opisuje wpływ przemysłu i transportu na środowisko przyrodnicze

 • wymienia czynniki wpływające na niedobór wody na świecie

 • wyjaśnia znaczenie terminów: ekorozwój, recykling, rekultywacja

 • rozróżnia formy ochrony przyrody w Polsce

 • wymienia nazwy parków narodowych w Polsce

 • przedstawia koncepcję zrównoważonego rozwoju

 • charakteryzuje filary zrównoważonego rozwoju

 • omawia na podstawie schematu działania związane z recyklingiem

B A A A B A B B A C C B

 • opisuje efekt cieplarniany i mechanizm powstawania dziury ozonowej

 • opisuje przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego)

 • charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i określa przyczyny tego zróżnicowania

 • wymienia działania człowieka przyczyniające się do deficytu zasobów wody na świecie

 • projektuje działania stosowane w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych strefach klimatycznych

 • wymienia skutki wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze

 • ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające ocieplaniu się klimatu

 • formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych

 • opisuje działania podejmowane na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej

 • wymienia nazwy międzynarodowych form ochrony przyrody

 • analizuje zmiany relacji człowiek – środowisko

 • proponuje sposoby ochrony przyrody

 • przewiduje globalne przyrodnicze i pozaprzyrodnicze skutki zakłóceń równowagi ekologicznej

 • proponuje sposoby działań na rzecz zachowania równowagi w środowisku przyrodniczym

 • wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz nieumiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wielu częściach świata degradację gleb, co w konsekwencji prowadzi do spadku produkcji żywności, a w niektórych regionach świata do ubóstwa i głodu

 • wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek – środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska)

C

C
C
A


D
A

D
D
B


A

C

DD
D
D

D
  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna