Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1 – 3 szkoły podstawowejPobieranie 83.31 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar83.31 Kb.
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej
Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach:

Podręcznik z ćwiczeniami, zeszyt przedmiotowy (jeśli będzie on wymagany), przybory do pisania i prac plastycznych (kredki, nożyczki, klej).


Sposób oceniania:

Ocena śródroczna i roczna przedstawiana jest w formie opisowej.

Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów cztery sprawności językowe: jako pierwsze rozumienie ze słuchu oraz mówienie, następnie czytanie i pisanie. W klasie 1 rozwijana jest sprawność rozumienia ze słuchu oraz mówienia, poprawnej wymowy, intonacji. W drugim semestrze klasy I wprowadza się czytanie i pisanie rozpoczynając od pisania po śladzie pojedynczych wyrazów. W klasie 2 i 3 rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.
Umiejętności ucznia oceniane są poprzez:

- znajomość poznanych słów i zwrotów (odpowiedzi ustne)

- sprawdziany, testy

- aktywność ucznia na lekcjach

- ćwiczenia na lekcjach

- przygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych

- prace domowe

- staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego (jeśli będzie on wymagany).Sprawdziany (przeprowadzane po skończeniu danego rozdziału) przewidziane

są na jedną godzinę lekcyjną, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową. Dopuszcza się możliwość testów sprawdzających opanowanie konkretnej umiejętności językowej oraz testów semestralnych.

Ocena z testu jest stosowana w celach diagnostycznych, aby sprawdzić postępy uczniów

w nauce oraz zdecydować, co wymaga dalszego powtórzenia.

Dodatkowo podczas trwania zajęć uczniowie będą oceniani cząstkowo za realizowanie

poszczególnych umiejętności.

Skala według której uczniowie będą oceniani:

6–wspaniale

5–bardzo dobrze

4–dobrze


3–wystarczająco

2–słabo


1- bardzo słabo (jeszcze nie umie)
Nieprzygotowanie do lekcji: uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia (książka, zeszyt) lub przygotowania do zajęć dwa razy w semestrze bez konsekwencji. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ‘-‘minus.

Zadania domowe zadawane są przeważnie z zeszytu ćwiczeń, ewentualnie z podręcznika. W razie braku zadania domowego uczeń musi je uzupełnić na następną lekcję i pokazać zrobione zadanie nauczycielowi. Jeśli tego nie zrobi otrzymuje 1 z zadania domowego. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla rodzica.


Kryteria ocen z języka angielskiego:
W klasie 1 przy ocenie brane jest przede wszystkim pod uwagę:

 • Opanowanie materiał u w mowie

 • Rozumienie tekstu słuchanego

 • Zaangażowanie w pracę na lekcji

 • Przygotowanie do lekcji

 • Systematyczne i terminowe odrabianie zadań domowych


W klasach 1-3

 • 6 wspaniale: uczeń w pełni opanował poznane wyrazy i wyrażenia i stosuje je swobodnie. Potrafi łączyć je w dłuższe zdania. Płynnie czyta proste zdania i prawidłowo wymawia wyrazy. Zawsze odrabia zadania domowe, jest bardzo aktywny na lekcjach.

 • 5 bardzo dobrze : uczeń bardzo dobrze opanował materiał, sprawnie czyta i wypowiada się prostymi zdaniami, posiada dobrą wymowę, odrabia sumiennie zadania domowe, jest aktywny na lekcji i przygotowany

 • 4 dobrze: uczeń opanował poznawany materiał w stopniu dobrym, powoli czyta i wypowiada proste zdania, posiada poprawną wymowę. Przeważnie odrabia zadania domowe, jest dość aktywny na lekcji

 • 3 przeciętnie: uczeń opanował poznawane wyrazy i wyrażenia w stopniu dostatecznym. Odczytuje typowe wyrazy i wcześniej usłyszane proste zdania. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami. Często ma problemy z wymową. Dość często nie odrabia zadań domowych. Rzadko jest aktywny na lekcji.

 • 2 słabo: uczeń ma braki w opanowaniu podstawowego słownictwa, rozpoznaje poznane wyrazy, ma jednak trudności z ich odczytaniem. Ma problemy z wymową wyrazów. Sporadycznie odrabia zadania domowe, nie udziela się na lekcji, często bywa nieprzygotowany.

 • 1 bardzo słabo: uczeń nie jest w stanie opanować podstawowego słownictwa, ma znaczne trudności z czytaniem, mówieniem i pisaniem typowych wyrazów. Bardzo słaba wymowa. Notorycznie nie odrabia zadań domowych, często jest nieprzygotowany.
KLASA II „Bugs Word 2”WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
POZIOM PODSTAWOWY

CZYNNOŚCI UCZNIA

POZIOM PONADPODSTAWOWY

CZYNNOŚCI UCZNIA:

WELCOME TO BUGS WORLD

 • Wita się z bohaterami książki, kolegami / koleżankami i nauczycielem: Hello!

 • Rozumie pytanie o to, kim są dane postaci: Who’s this?

 • Rozumie polecenia nauczyciela i potrafi wykonać je wraz z nauczycielem i kolegami / koleżankami: Stand up! Jump! Run! Swim! Fly! Stop!

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi dokończyć zdanie z pomocą nauczyciela: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Rozumie pytanie Can you find ...? w kontekście odnajdywania zwierząt, zabawek, jedzenia i członków rodziny na obrazku w podręczniku.

 • Powtarza nazwy liczebników 1-7.

 • Rozumie pytanie o to, jak ma na imię: What’s your name?

 • Rozumie zdania pytające z zaimkiem pytajnym who i czasownikiem be w formie is: Who’s this?

 • Rozumie zdania z czasownikiem be i przysłówkiem here: Here’s …

 • Rozumie tryb rozkazujący i instrukcje.

 • Rozumie znaczenie zaimka pytajnego what w pytaniach z czasownikiem be: What day is it ...? What’s your name?, jeśli pytania są poparte pomocniczymi gestami.

 • Rozumie i potrafi dokończyć zdanie z podmiotem pozornym:

 • It’s Monday.

 • Rozumie pytanie z czasownikiem modalnym Can you find... ?, jeśli jest poparte pomocniczymi gestami.

 • Wykonuje odpowiednie czynności do słów piosenek: Hello rap, Days of the week, Bugs World, Tidy up rap.

 • Z pomocą nauczyciela określa, jaki jest dzień tygodnia.

 • Odszukuje szczegóły na obrazku.

 • Wita się z bohaterami książki, kolegami / koleżankami i nauczycielem i pyta ich o samopoczucie: Hello! How are you?

 • Rozumie pytanie o to, kim są dane postaci: Who’s this? i odpowiada na pytanie: It’s … / Here’s …

 • Potrafi samodzielnie wykonać polecenia nauczyciela.

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Rozumie pytanie nauczyciela o znalezienie zwierząt, zabawek, jedzenia i członków rodziny na obrazku w podręczniku, a także potrafi nazwać niektóre lub wszystkie z nich; dodatkowo wykazuje się znajomością nazw innych słów z tej tematyki.

 • Samodzielnie liczy w zakresie 1-7.

 • Rozumie pytanie o to, jak ma na imię: What’s your name? i potrafi na nie odpowiedzieć pełnym zdaniem: I’m …

 • Rozumie zdania pytające z zaimkiem pytajnym who i czasownikiem be w formie is: Who’s this? i potrafi na nie odpowiedzieć: It’s … / Here’s …

 • Potrafi samodzielnie budować zdania z czasownikiem be i przysłówkiem here: Here’s …

 • Rozumie tryb rozkazujący i instrukcje oraz próbuje sam je wydawać.

 • Rozumie znaczenie zaimka pytajnego what w pytaniach z czasownikiem be: What day is it ...? What’s your name?

 • Potrafi samodzielnie zbudować zdanie z podmiotem pozornym.

 • Rozumie pytanie z czasownikiem modalnym Can you find ...? i reaguje na nie.

 • Wykonuje odpowiednie czynności do słów piosenek: Hello rap, Days of the week, Bugs World, Tidy up rap i próbuje śpiewać wraz z nagraniem.

 • Samodzielnie potrafi określić, jaki jest dzień tygodnia.

 • Odszukuje szczegóły na obrazku i potrafi je nazwać.

UNIT 1 LUCY’S NEW PENCIL CASE

 • Stosuje zwroty grzecznościowe przy wyrażaniu zgody: Yes, of course, odmawianiu: No, sorry, wręczaniu czegoś: Here you are.

 • Rozumie zdania opisujące umiejętności I can …

 • Rozumie pytania o pozwolenie Can I borrow…, please? i potrafi na nie odpowiedzieć.

 • Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Lucy’s new pencil case, ustalać kolejność wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów.

 • Wyraża posiadanie: I’ve got …, Lucy’s got … i rozumie pytania o to, co posiada: Have you got …?

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi dokończyć zdanie z pomocą nauczyciela: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Poznaje świat małych stworzonek, zapamiętuje ich nazwy: spider, wings, insects. Rozpoznaje, które z nich mają skrzydła i ile mają nóg, rozumie pytania: Has the spider got wings? Is a spider an insect?

 • Potrafi dokonać samooceny wiedzy, udzielać krótkich odpowiedzi na pytania nauczyciela, dotyczące osiągnięć w nauce.

 • Stosuje zwroty grzecznościowe adekwatne do sytuacji, potrafi wyrażać zgodę i dezaprobatę.

 • Potrafi samodzielnie wyrazić umiejętności I can …

 • Samodzielnie zadaje pytania o pozwolenie Can I borrow …, please? i potrafi na nie odpowiedzieć.

 • Rozumie dokładnie pełną treść historyjki Lucy’s new pencil case. Potrafi wskazać właściwe rysunki i odpowiedzieć na szczegółowe pytania nauczyciela dotyczące historyjki; potrafi odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę własnymi słowami lub z wykorzystaniem oryginalnego tekstu historyjki.

 • Wyraża posiadanie I’ve got …, Lucy’s got … i potrafi zadać pytania o to, co ktoś posiada: Have you got …?, a także odpowiedzieć na nie.

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Wykazuje zainteresowanie światem przyrody, swobodnie operuje słownictwem z życia małych stworzonek, rozróżnia je, zadaje pytania i odpowiada na nie pełnymi zdaniami, potrafi opisać stworzonka.

 • Ocenia własną wiedzę, odpowiada pełnymi zdaniami na pytanie o efekty nauki: Are you happy with your work? I am happy with my work, I’m not happy with my work.

UNIT 2 – LET’S PLAY TANYA

 • Potrafi nazwać czynności, rozróżnia zachowania wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie człowieka: Activities which are good exercise: ride a bike, walk, run, swim, dance, exercise, play football, play basketball, play tennis. Activities which are not good exercise: play cards, play a board game, play computer games, watch TV, listen to music, read a book, draw.

 • Pamięta nazwy kolorów: orange, red, yellow, green, blue, brown; poznaje nowe kolory: black, white, pink.

 • Rozumie słownictwo komputerowe: click, press enter, look at the screen, use the mouse.

 • Potrafi wyrażać życzenia: I want to play football, Tanya wants to play a computer game, Me too!

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi dokończyć zdanie z pomocą nauczyciela: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Potrafi wyrazić przynależność i relacje między ludźmi: These are Tanya’s friends.

 • Potrafi zachęcić do zabawy, a także zareagować na propozycję – przyjąć ją lub odrzucić: Come on everyone! Great idea! Oh, brilliant! Oh, alright! Oh, no! Not now!

 • Odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące historyjki: Who’s this? Do Jack and Debbie want to listen to music? What does Tanya want to do?

 • Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Let’s play, Tanya, potrafi ustalać kolejność wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów.

 • Rozumie polecenia wydawane przez nauczyciela podczas zabawy z kartami rysunkowymi: Hold your cards like this, Shuffle your cards, Now match the words and pictures like this, Now put the word cards here.

 • Potrafi rozmawiać o różnych czynnościach związanych ze zdrowym i niezdrowym trybem życia, zadaje pytania i odpowiada na nie.

 • Operuje szerokim słownictwem w zakresie kolorów.

 • Operuje słownictwem komputerowym, potrafi wykorzystać znajomość języka w kontakcie z komputerem, rozumie polecenia w grach komputerowych.

 • Potrafi wyrażać życzenia, buduje zdania z czasownikami want i like, potrafi zadawać pytania i odpowiadać pełnymi zdaniami.

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Potrafi opowiadać o swoim najlepszym przyjacielu.

 • Stosuje różne zwroty zachęcające do zabawy, a także spontanicznie reaguje na usłyszane propozycje.

 • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania nauczyciela dotyczące historyjki.

 • Rozumie dokładnie pełną treść historyjki Let’s play, Tanya. Potrafi wskazać właściwe rysunki i odpowiedzieć na szczegółowe pytania nauczyciela dotyczące historyjki; potrafi odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę własnymi słowami lub z wykorzystaniem oryginalnego tekstu historyjki.

 • Rozumie i wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela podczas zabawy z kartami rysunkowymi.

UNIT 3 – THE MOON IS IN THE RIVER

 • Zna nazwy zwierząt z gospodarstwa domowego: duck, hen, horse, cat, sheep, cow i podstawowe słownictwo z życia na wsi: farm, on the farm, river.

 • Rozumie określenia dotyczące pogody: It’s cold, It’s hot, It’s sunny, It’s cloudy, It’s raining.

 • Zna nazwy ubioru na złą pogodę: Let’s put on our coats / hats.

 • Rozumie określenia związane z lokalizacją: on the farm, by the river, There’s a moon in the river, It’s in the sky!

 • Zna określenie pory dnia: It’s night time.

 • Potrafi wyrazić zamiar: I’m going to get a boat.

 • Potrafi określić, jak czują się stworzonka: The sheep is very thirsty.

 • Rozumie pytania na temat wykonywanej czynności: Where are you going? Where are the sheep and the duck going?

 • Rozumie pytanie o pozwolenie i możliwość: Can I come with you? How many stars can you see?

 • Potrafi wyrazić zniecierpliwienie: Come on! Quick!

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi dokończyć zdanie z pomocą nauczyciela: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Odpowiada na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki: Do they get a boat? What do the animals do? What happens?

 • Rozumie zjawisko ruchu Ziemi i Księżyca, zna słownictwo: star, earth, moon, sun, The earth goes round the sun like this, The moon goes round the earth like this.

 • Zna nazwy różnych obiektów na niebie: star, moon, sun, planet, rocket.

 • Liczy w zakresie 11-20.

 • Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela: Look at the moon! Whisper, Make a book, Cut and fold the pages like this.

 • Rozumie pytanie o to, jaki jest dzień tygodnia What day is it today? i potrafi na nie odpowiedzieć z pomocą nauczyciela It’s Monday.

 • Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki The moon is in the river, potrafi ustalać kolejność wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów.

 • Operuje nazwami zwierząt z gospodarstwa domowego i słownictwem z życia na wsi, samodzielnie opowiada o swoich doświadczeniach z życia na wsi i opisuje rysunki z książki.

 • Rozmawia o pogodzie w codziennych kontaktach z nauczycielem.

 • Wie, jak ubrać się w deszczowy i chłodny dzień i potrafi nazwać strój.

 • Potrafi określać, gdzie ktoś się znajduje, stosując wyrażenia przyimkowe.

 • Potrafi określić porę dnia i nocy: It’s night time. Wie, jak brzmi powitanie o różnych porach.

 • Potrafi wyrazić swój rzeczywisty zamiar w sytuacjach klasowych.

 • Potrafi opisywać stan osób i mówić o tym.

 • Potrafi zadawać pytania na temat wykonywanej czynności.

 • Zadaje pytania o pozwolenie i możliwość.

 • Wyraża zniecierpliwienie, potrafi ponaglać kolegów.

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki.

 • Posiadł wiedzę na temat praw fizyki, ruchu Ziemi i Księżyca, zna słownictwo z tym związane.

 • Potrafi opisać, jakie obiekty widzi na niebie.

 • Posługuje się liczbami w zakresie powyżej 20.

 • Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela przy wykonywaniu zadań z książki.

 • Potrafi zadać pytanie o to, jaki jest dzień tygodnia What day is it today? i samodzielnie na nie odpowiedzieć: It’s Monday.

 • Rozumie dokładnie pełną treść historyjki The moon is in the river. Potrafi wskazać właściwe rysunki i odpowiedzieć na szczegółowe pytania nauczyciela dotyczące historyjki; potrafi odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę własnymi słowami lub z wykorzystaniem oryginalnego tekstu historyjki.

UNIT 4 – THE OLD HOUSE

 • Zna nazwy domowych pomieszczeń: kitchen, living room, bathroom, bedroom, garden, garage i otoczenia szkoły: playground, dining room, classroom. Rozumie zdania na temat szkolnego życia: We play in the playground, We eat in the dining room, We work in the classroom.

 • Potrafi zachęcić innych do pójścia do danego pomieszczenia: Let’s go to the …

 • Rozumie pytania o lokalizację: Where’s Felix? Is Lucy in the …?

 • Wyraża stany i emocje, pyta o samopoczucie: Sandra is very sad, Im scared, I’m so happy! Is Sandra sad? Are mum and dad scared?

 • Potrafi wyrazić wielkość części ciała: What big eyes / ears / teeth!

 • Potrafi wyrazić swoje uczucia: I love you, I love you very much.

 • Przedstawia członków rodziny: This is my mum / dad / brother / sister

 • / grandma / grandpa.

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi dokończyć zdanie z pomocą nauczyciela: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Zna nazwy zwierząt domowych i jedzenia, którym się żywią: pet, dog, cat, hamster, rabbit, guinea pig, turtle, meat, vegetables.

 • Rozumie polecenia nauczyciela: Cut out the old house and fold it like this.

 • Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki The old house, potrafi ustalać kolejność wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów.

 • Potrafi rozmawiać o domu i szkole, zna nazwy pomieszczeń i czynności, które się w nich wykonuje, zadaje pytania, odpowiada pełnymi zdaniami na pytania nauczyciela.

 • Spontanicznie zachęca innych do wykonania różnych czynności i reaguje na sugestie i propozycje innych.

 • Pyta o lokalizację, o to, gdzie znajdują się różne postaci i przedmioty i spontanicznie udziela odpowiedzi na takie pytania.

 • Spontanicznie wyraża swoje emocje i określa stany, w których się znajduje; pyta o samopoczucie swoich kolegów i członków rodziny.

 • Wyraża wielkość różnych przedmiotów, reaguje spontanicznie w różnych sytuacjach.

 • Wyraża swoje uczucia i pyta o uczucia innych, stosuje czasowniki like, love.

 • Przedstawia członków bliższej i dalszej rodziny, potrafi rozmawiać o relacjach rodzinnych.

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Zna nazwy zwierząt domowych i jedzenia, którym się żywią, potrafi powiedzieć, co jedzą zwierzęta: Dogs eat meat, Rabbits eat vegetables, Hamsters eat meat and vegetables. Rozmawia o swoich ulubionych zwierzętach i o tym, co lubią jeść.

 • Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela, poprzedzające

 • wykonanie zadań z książki.

 • Rozumie dokładnie pełną treść historyjki The old house. Potrafi wskazać właściwe rysunki i odpowiedzieć na szczegółowe pytania nauczyciela dotyczące historyjki, potrafi odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę własnymi słowami lub z wykorzystaniem oryginalnego tekstu historyjki.

UNIT 5 – THE CROCODILE TEARS

 • Zna nazwy części ciała: head, ear, tooth, tummy, back, neck i potrafi je wskazać: This is my head / my ear / my tooth.

 • Potrafi określić swoje cechy i uczucia I’m clever, I’m hungry.

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi dokończyć zdanie z pomocą nauczyciela: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Rozróżnia i nazywa stadia rozwoju człowieka: baby, child, teenager, adult.

 • Zna czynniki sprzyjające rozwojowi człowieka: What do you need to grow? We need sleep, vegetables, meat, We need to move / run / swim

 • / walk / play.

 • Rozumie pytanie o wiek: How old are you? i potrafi na nie odpowiedzieć I’m …

 • Rozumie pytanie o dolegliwości i opisuje swoje samopoczucie: What’s the matter? I’ve got a headache / tummy ache / toothache / earache / neck ache.

 • Zna nazwy zwierząt: turtle, crocodile, mouse, frog, monkey.

 • Odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące historyjki: Who’s this? What happens? Is the crocodile hungry? Has he got a headache?

 • Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki Crocodile tears, potrafi ustalać kolejność wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów.

 • Dobrze operuje nazwami części ciała i potrafi je wskazać.

 • Rozmawia z kolegami / koleżankami o uczuciach – wyraża swoje cechy i uczucia, a także pyta innych: Is everybody sad / scared / happy?

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Rozróżnia i nazywa stadia rozwoju człowieka. Wykazuje się wiedzą na temat czynników sprzyjających rozwojowi człowieka, potrafi rozmawiać o tym, czego potrzebuje człowiek, aby rosnąć.

 • Pyta kolegów / koleżanki o wiek, a także poprawnie odpowiada na ich pytanie.

 • Pyta o dolegliwości i opisuje samopoczucie swoje i kolegów.

 • Operuje bogatym słownictwem dotyczącym zwierząt, zna ich

 • upodobania i potrafi o nich mówić.

 • Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania nauczyciela dotyczące historyjki.

 • Rozumie dokładnie pełną treść historyjki Crocodile tears. Potrafi wskazać właściwe rysunki i odpowiedzieć na szczegółowe pytania nauczyciela dotyczące historyjki; potrafi odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę własnymi słowami lub z wykorzystaniem oryginalnego tekstu historyjki.

THE PRINCESS AND THE FROG

 • Zna słownictwo związane z jedzeniem: breakfast, lunch, dinner, toast, cereal, pizza, ice cream, bread, soup.

 • Rozumie pytania o to, z czego składa się dany posiłek: What’s for breakfast / lunch / dinner?

 • Wyraża prośbę i możliwości oraz pyta o pozwolenie: Can I have some, please?

 • Zna słownictwo związane z życiem i środowiskiem żaby: pond, croak, jump, dive in the pond, I’m a little green frog.

 • Poznaje stadia rozwoju żaby: egg, tadpole, frog.

 • Zna kluczowe słowa z historyjki: princess, prince, frog, palace, pond, butterfly .

 • Rozumie polecenia z nowymi czasownikami: Wait for me! Remember!

 • Określa więzi międzyludzkie: You’re my best friend!

 • Wyraża swoje upodobania: I like / don’t like the frog.

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi dokończyć zdanie z pomocą nauczyciela: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Wykonuje polecenia nauczyciela: Cut out the princess, Use your fingers to …, Fold the paper like this …, Open the paper like this to

 • Potrafi wskazać właściwe rysunki, słuchając historyjki The princess and the frog, potrafi ustalać kolejność wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu i ilustracji, odpowiedzieć na pytania pomocnicze nauczyciela dotyczące historyjki, odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę z użyciem kluczowych słów.

 • Zna słownictwo związane z jedzeniem, mówi o swoich preferencjach kulinarnych, wie, jak zachować się przy stole i jakie zwroty grzecznościowe zastosować.

 • Pyta, z czego składa się dany posiłek What’s for breakfast / lunch / dinner? i potrafi na to pytanie odpowiedzieć.

 • Wyraża spontanicznie prośby i mówi o możliwościach, pyta o pozwolenie w rzeczywistych sytuacjach lekcyjnych.

 • Zna słownictwo związane z życiem i środowiskiem żaby, chętnie dzieli się swoją wiedzą, samodzielnie opisuje rysunki.

 • Zna stadia rozwoju żaby: a little egg, a little tadpole in the egg, a little tadpole in the water, a big tadpole in the water, a little frog with a tail, a big, green frog; odgrywa role i komentuje, jakie stadium prezentuje.

 • Zna kluczowe słowa z historyjki princess, prince, frog, palace, pond, butterfly i potrafi je wykorzystać w innym kontekście.

 • Rozumie i wydaje polecenia z nowymi czasownikami: Wait for me! Remember!

 • Potrafi określać więzi międzyludzkie, kierując swoje wypowiedzi do kolegów / koleżanek

 • Spontanicznie wyraża swoje upodobania w różnych kontekstach sytuacyjnych.

 • Rozumie pytania o to, jaki jest dzień tygodnia: What day is it today? i potrafi samodzielnie na nie odpowiedzieć: It’s Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday.

 • Wykonuje bezbłędnie polecenia nauczyciela związane z wykonywaniem zadań z książki, stara się je zapamiętać i naśladować nauczyciela.

 • Rozumie dokładnie pełną treść historyjki The princess and the frog. Potrafi wskazać właściwe rysunki i odpowiedzieć na szczegółowe pytania nauczyciela dotyczące historyjki; potrafi odegrać scenkę i opowiedzieć historyjkę własnymi słowami lub z wykorzystaniem oryginalnego tekstu historyjki.

CHRISTMAS

 • Zna słownictwo dotyczące świąt Bożego Narodzenia: Christmas, present, card, bell, ball, star, Christmas tree, lovely, branches, Christmas calendar.

 • Rozumie słowa wprowadzenia do opowieści wigilijnej wypowiadane przez nauczyciela: It’s nearly Christmas, What do you like about Christmas? Here are some things to go on Christmas tree: balls, stars …

 • Rozumie polecenia nauczyciela związane z ubieraniem choinki: Let’s decorate the Christmas tree, Put the ball on the tree, please.

 • Potrafi opisywać choinkę: The Christmas tree’s got a star / ball

 • / Christmas card / present / bell.

 • Słucha instrukcji nauczyciela przy wykonywaniu kalendarza adwentowego: Cut out the windows like this, Stick the calendar page on to the piece of paper like this, Draw and colour a picture in each window.

 • Operuje bogatym słownictwem dotyczącym świąt Bożego Narodzenia, zna tradycje związane ze świętami i potrafi o nich opowiadać po polsku.

 • Rozumie w pełni słowa wprowadzenia do opowieści wigilijnej wypowiadane przez nauczyciela.

 • Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela związane z ubieraniem choinki i wykonuje je.

 • Potrafi mówić o tym, co wiesza na choince i opisywać już ubraną choinkę.

 • Słucha instrukcji nauczyciela przy wykonywaniu kalendarza adwentowego, rozumie i wykonuje wszystkie polecenia. Próbuje się domyślać znaczenia nowych słów lub pyta o nie.

EASTER

 • Nazywa postaci i przedmioty związane z Wielkanocą: Easter bunny, Easter egg, Easter chick.

 • Wyraża zadowolenie z nadejścia Wielkanocy It’s Easter time!

 • Rozumie pytanie o to, gdzie znajdują się pisanki i szuka ich w pomieszczeniach domu.

 • Wyraża propozycje z konstrukcją Let’s …

 • Potrafi określić liczbę pisanek i kurczaczków: two Easter chicks, four Easter eggs.

 • Dysponuje szerokim słownictwem związanym z Wielkanocą.

 • Wyraża zadowolenie z nadejścia Wielkanocy; samodzielnie i spontanicznie składa życzenia świąteczne.

 • Zadaje pytania o to, gdzie znajdują się pisanki, a także o ich liczbę, i szuka ich w pomieszczeniach domu.

 • Spontanicznie wyraża propozycje, zachęca kolegów / koleżanki do wykonania danej czynności.

 • Poprawnie określa liczbę narysowanych pisanek i kurczaczków i łączy podpisy z rysunkami


: dok -> pso
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna