Przedmiotzam ó wieni aPobieranie 46.15 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar46.15 Kb.
Załącznik nr 4 do SIWZ

P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wdrożenie miejskiego Systemu Informacji

Przestrzennej (SIP) obejmujące:  1. Dostarczenie oprogramowania:
 1. Serwera bazodanowo - aplikacyjnego wewnętrznego – służącego realizacji procesów administracyjnych oraz obsłudze SIP wewnątrz UM,

 2. Serwera bazodanowo - aplikacyjnego zewnętrznego – obsługującego plan miasta oraz wirtualny urząd,

 3. Przeglądarki danych GIS,

2. Wykonanie usługi: 1. Instalacja i konfiguracja oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania SIP na serwerach sprzętowych,

 2. Instalacja, konfiguracja i ładowanie danych,

 3. Przeszkolenie użytkowników (min. 8 godzin) i administratora systemu (min. 8 godzin),

 4. Udzielenie 12-miesięcznej gwarancji na funkcjonowanie wdrożonego systemu i dostarczonego oprogramowania oraz dodatkowo rękojmi na taki sam okres.

N a j w a ż n i e j s z e c e c h y s y s t e m u :  • System ma mieć architekturę wielowarstwową i ma pracować w architekturze klient-serwer,

  • System musi dawać możliwość rozbudowy zarówno w zakresie funkcjonalności jak i liczby użytkowników,

  • System musi umożliwiać przeglądanie danych GIS nieograniczonej liczbie użytkowników,

  • Administrator systemu w Urzędzie Miasta Leszna powinien mieć kompetencje zarządzania systemem,

  • Dostarczone oprogramowanie będzie działać w dowolnej sieci komputerowej w standardzie TCP/IP (LAN, WAN, Internet),

  • Wszystkie komponenty systemu muszą działać poprawnie zarówno na architekturze 32-bitowej, jak i na architekturze 64-bitowej procesora,

  • Elementami zewnętrznymi SIP muszą być: plan miasta prezentujący odpowiednio przygotowane dane przestrzenne w sieci Internet oraz wirtualny urząd prezentujący strukturę fizyczną i logiczną Urzędu Miasta Leszna wraz z zaawansowanymi informacjami i możliwościami wyszukiwania.O p r o g r a m o w a n i e s e r w e r a b a z o d a n o w o - a p l i k a c y j n e g o .
Miejski SIP będzie funkcjonować w oparciu o dwa serwery bazodanowo - aplikacyjne. Jeden z nich przeznaczony będzie do wspierania procesów wewnątrz UM, drugi – zewnętrzny będzie stanowił podstawę bazodanową i funkcjonalną dla Planu Miasta i Wirtualnego Urzędu.
Serwer bazodanowo-aplikacyjny powinien być oparty na relacyjnej bazie danych z zaimplementowanym oprogramowaniem serwera danych przestrzennych, który umożliwiał będzie zarządzanie i dystrybucję danych przestrzennych.

Serwer powinien umożliwiać: • Przechowywanie i zarządzanie różnymi rodzajami danych (dane wektorowe, dane rastrowe, dane opisowe, dane multimedialne),

 • Zapis danych wektorowych i rastrowych w relacyjnej bazie danych w sposób usystematyzowany i jawny (dla danych rastrowych może być to zapis w postaci binarnej (ang. Binary Large Objects, BLOB) lub w postaci zewnętrznych plików o określonych lokalizacjach,

 • Pracę wielu użytkownikom jednocześnie,

 • Indeksowanie danych przestrzennych,

 • Serwer bazodanowo-aplikacyjny musi udostępniać różnym typom klientów funkcjonalność niezbędną do realizacji zadań (wspieranie procedury administracyjnej, przeglądanie danych GIS, umożliwiać tworzenie zapytań do bazy danych, analizę danych GIS, wyszukiwanie danych) w oparciu o dane przechowywane w bazie danych Systemu,

 • Serwer bazodanowo-aplikacyjny powinien być opracowany w środowisku programistycznym, które umożliwia łatwe tworzenie rozszerzeń systemu,

 • Serwer bazodanowo-aplikacyjny powinien mieć budowę modularną umożliwiającą wzbogacenie funkcjonalności systemu o nowe moduły bez konieczności wymiany całego systemu oraz w sposób nie odczuwalny dla użytkowników końcowych,

 • Aktualizacja systemu powinna odbywać się w sposób nieodczuwalny dla użytkowników końcowych.

Serwer wewnętrzny oraz zewnętrzny powinny działać na dwóch odrębnych, ściśle

współpracujących ze sobą komputerach.

P r z e g l ą d a r k i d a n y c h G I S

Wdrażany system SIP musi dawać możliwość przeglądania danych przestrzennych (bez możliwości ich edycji) każdemu pracownikowi Urzędu Miasta poprzez aplikację webową. Dostęp do przeglądarki musi być poprzedzony procedurą logowania.

Zakres danych prezentowany przez Przeglądarkę musi być zróżnicowany w zależności od uprawnień zalogowanego użytkownika.

Elementy przeglądarki i ich funkcjonalność:  1. Funkcje nawigacji mapy:

   • Przesuwanie,

   • Przybliżanie,

   • Oddalanie,

   • Powrót do poprzedniego widoku mapy,

   • Zmiana skali wyświetlania mapy (poprzez wpisanie wartości „z klawiatury” oraz poprzez narzędzia typu „przybliż/oddal”,

   • Przejście do pełnego widoku mapy,

   • Przybliżanie do konkretnych warstw informacyjnych i obiektów,

  2. Funkcje pomiaru odległości i powierzchni na mapie,

  3. Informacja o współrzędnych położenia kursora na mapie (układ WGS 84),

  4. Informacja o aktualnej skali mapy,

  5. Miniatura mapy z aktualnym widokiem umożliwiająca nawigację,

  6. Obsługa nieograniczonej liczby warstw informacyjnych (wektorowych i rastrowych),

  7. Możliwość przeliczania układu współrzędnych wczytywanych warstw informacyjnych w locie. SIP musi obsługiwać co najmniej układy współrzędnych: 1942, 1965, 1992, 2000, UTM,

  8. Możliwość jednoczesnego wyświetlania warstw wektorowych i rastrowych oraz ustawiania przeźroczystości dowolnych kolorów z warstw rastrowych,

  9. Interaktywna legenda mapy umożliwiająca zmianę kolejności wyświetlania warstw oraz ich włączanie/wyłączanie z widoku mapy,

  10. Selekcja obiektów na mapie przy pomocy warunków geometrycznych (prostokąt, wielokąt, okrąg) i logicznych (z użyciem kreatorów zapytań),

  11. Identyfikacja obiektów na mapie – wyświetlanie informacji z tabeli atrybutów o obiekcie,

  12. Obsługa plików graficznych przynajmniej w formacie JPG skojarzonych z obiektami poprzez hyperlink, a także plików wideo i dźwiękowych przez lokalnie zainstalowane aplikacje multimedialne (np. Windows Media Player, AllPlayer, WinAmp itp. ).

  13. Funkcje związane z wydrukiem:

 1. Wydruk zgodny z przyjętym szablonem,

 2. Eksport do pliku graficznego oraz HTML,

 3. Możliwość wyboru rozdzielczości eksportu (dpi),

 4. Podgląd wydruku,

 5. Możliwość wydruku na formatach: A4, A3,

 6. Możliwość wyboru orientacji arkusza,

  1. Eksport danych opisowych obiektów do HTML,

  2. Możliwość rysowania bufora o zadanej wielkości wokół obiektów,

  3. Możliwość ustawiania ogólnej symbolizacji warstw informacyjnych wektorowych i rastrowych przez administratora,

  4. Możliwość ustawiania indywidualnej symbolizacji warstw informacyjnych przez uprawnionego użytkownika,

  5. Symbolizacja warstw musi obejmować konfigurację kolorów, kształtów symboli, grubości obrysów, stylów linii i wypełnień, etykiet oraz rozkolorowania wg kategorii zawartych w tabeli atrybutów (pola tekstowe i liczbowe),

  6. Możliwość zmiany wielkości okna mapy,

  7. Funkcja wyświetlania opisów (etykiet) obiektów na mapie.

  8. Możliwość eksportu, przez użytkowników z określonymi prawami dostępu, warstw mapy do postaci plików w wektorowych formatach: SHAPE/DBF oraz GML

  9. Możliwości zapisu obrazu mapy w formatach rastrowych (TIFF, GeoTIFF, BMP, JPG, PNG), oraz w schowku systemowym.P l a n m i a s t a

 • Plan musi stanowić część SIP,

 • Służyć do publikacji odpowiednio przygotowanych, wybranych danych przestrzennych z SIP miasta Leszna w Internecie,

 • Plan musi czerpać dane bezpośrednio z SIP lub z dedykowanej kopii bazy danych i powinien być aktualizowany według określonych kryteriów na żądanie administratora,

 • Użytkownikami planu będą wszyscy użytkownicy Internetu,

 • Plan musi być dostępny poprzez przeglądarkę WWW (MS Explorer w wersji 7.0 i nowszej, Mozilla Firefox, Opera) w środowisku interfejsu wyświetlania mapy opartego na stronach HTML. Użytkowanie Planu nie może nakładać na użytkownika konieczności pobierania i instalacji dodatkowego oprogramowania np. ActiveX, środowiska JRE, Flash,

 • Plan musi mieć możliwość prezentacji danych GIS wektorowych i rastrowych, zdjęć, opisów tekstowych a także poprzez lokalnie zainstalowane aplikacje (np. Windows Media Player, AllPlayer, WinAmp itp. ) plików wideo,

Plan musi posiadać następującą funkcjonalność: • Opcje zbliżania i oddalania mapy w tym poprzez wprowadzenie skali, suwak, możliwość zbliżenia do zaznaczonego prostokąta,

 • Opcje przesuwania mapy,

 • Wyszukiwanie obiektów z użyciem interaktywnych list „zbliż do”,

 • Włączanie / wyłączanie warstw poprzez legendę lub listę warstw,

 • Drukowanie z użyciem przygotowanego szablonu,

 • Konfigurowalna lista profili np. środowisko, turystyka, inwestycje, instytucje publiczne, usługi, planowanie przestrzenne. Przez profil rozumie się zdefiniowany zestaw warstw informacyjnych. Liczba profili musi być nieograniczona. Administrator SIP musi mieć możliwość dodawania, modyfikacji lub usuwania profili.,

 • Interaktywna miniatura pokazująca zakres aktualnego widoku mapy, pozwalająca na nawigację w obszarze miasta,

 • Prezentacja danych opisowych i zdjęć obiektów w postaci „okienek” pojawiających się po najechaniu kursorem na obiekt,

 • Prezentowanie szczegółowych opisów obiektów w postaci specjalnych formularzy (kart) wywoływanych po kliknięciu w obiekt

 • Skalowalność, dostosowująca wielkość mapy do okna przeglądarki.W i r t u a l n y u r z ą d

 • Serwis wirtualnego urzędu musi udostępniać interaktywne plany budynków urzędu miejskiego w podziale na poszczególne kondygnacje.

 • Na każdej wydzielonej kondygnacji zaznaczone będą pomieszczenia wraz z numerami oraz przynależnością do pionów, wydziałów i referatów.

 • Do pokojów przypisane będą dane o pracownikach oraz załatwianych sprawach.

 • Serwis wyposażony musi zostać także we wzory formularzy/druków do pobrania oraz łatwą wyszukiwarkę umożliwiającą zaawansowane wyszukiwanie według wybranej kategorii takiej, jak referat, wydział, pion, kancelaria, biuro, pokój, sprawa, pracownik etc.

 • Wyszukiwanie musi umożliwiać dotarcie do informacji z obydwu stron (z interaktywnej części graficznej do opisowej i odwrotnie)

Zamawiający dostarczy, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, aktualne plany kondygnacji wszystkich budynków, zdjęcia elewacji, wzory formularzy/druków oraz dane opisowe (w uzgodnionej strukturze) zawierające informacje, które powinny być umieszczone w serwisie wirtualnego urzędu.

D a n e

Miejski SIP obejmował będzie następujące grupy danych:     1. Refererencyjne (dane MODGIK)

Dane referencyjne miejskiego Systemu informacji Przestrzennej stanowić będzie:

      • Baza danych ewidencyjnych w postaci źródłowej oraz wyeksportowana w formacie SWDE.

      • Mapa zasadnicza w postaci źródłowej oraz wyeksportowana w formacie SWDE.

      • Tematyczne dane GIS, będące w zasobie UM Leszna.

System SIP powinien mieć możliwość importu i poprawnego odczytu danych co najmniej w

formatach: SWDE, SHP+DBF, MAP+TAB, GeoTIFF, XML, danych multimedialnych (zdjęć,

rysunków, plików video, plików dźwiękowych).

W celu zapewnienia stałej aktualności danych referencyjnych baza danych SIP musi być zasilana systematycznie na żądanie administratora systemu.

Miejski SIP powinien pozwalać na bezpośrednie ładowanie danych z bazy danych do SIP przy wykorzystaniu dedykowanych skryptów (przy uwzględnieniu otwartej i jawnej struktury

bazy danych SIP).

Wykonawca systemu zobowiązany jest przeprowadzić inicjalne załadowanie danych

wskazanych przez zamawiającego do SIP.


A d m i n i s t r a c j a s y s t e m u

Dysponowanie narzędziami administracyjnymi pozwalającymi przynajmniej na: • Tworzenie dowolnej ilości kont użytkowników oraz profili uprawnień do przeglądania danych GIS,

 • Możliwość zmiany haseł dostępu użytkowników,

 • Udostępnianie zasobów danych dla użytkowników o określonych uprawnieniach,

 • Przygotowanie szablonu wydruku mapy w przeglądarce danych GIS (rozmieszczanie na arkuszu elementów mapy takich jak okno mapy, tytuł, skala, legenda, logo itp.),

 • Możliwość ustawiania ogólnej symbolizacji warstw informacyjnych i etykiet wyświetlanych w przeglądarce danych GIS,

 • Możliwość monitoringu logowań oraz innej aktywności użytkowników,

 • Możliwość zasilania bazy danych UM nowymi danymi GIS.

SIP musi umożliwiać zarządzanie systemem administratorowi w UM Leszno poprzez

graficzny interfejs (bez konieczności wydawania poleceń przez linię komend).
U ż y t k o w n i c y s y s t e m u

Użytkownicy zostaną podzieleni na 2 podstawowe grupy: • Głównymi użytkownikami systemu będą pracownicy Urzędu Miasta korzystający z sieciowych przeglądarek danych GIS,

 • Użytkownicy planu Miasta oraz Wirualnego Urzędu - wszystkie osoby mające dostęp przez Internet do części zewnętrznej miejskiego SIP.B e z p i e c z e ń s t w o s y s t e m u

Bezpieczeństwo SIP musi opierać się na następujących zasadach: • Poufność (SIP musi posiadać narzędzia zapobiegające przedostaniu się informacji w niepowołane ręce)

 • Integralność (SIP musi posiadać mechanizm gwarantujący, że kluczowe dane nie zostaną zmodyfikowane przez nieautoryzowanego użytkownika)

 • Dostępność (SIP musi zapewniać nieprzerwany dostęp do zasobów lub informacji, który będzie oparty na autoryzowanym dostępie do tych danych)

 • Autentyczność (SIP musi posiadać narzędzia weryfikacji tożsamości użytkowników)

System musi pozwalać na wykorzystywanie protokołów SSL we wszystkich połączeniach

pomiędzy komponentami systemu.

System musi być wyposażony w mechanizm identyfikacji i autoryzacji użytkowników

(login i hasło) i musi nadawać na czas sesji kompetencje przyznane użytkownikowi przez

administratora.System powinien umożliwić prześledzenie operacji wykonanych przez każdego użytkownika (historia operacji).

W y m a g a n i a s p r z ę t o w e s e r w e r ó w :
Serwery baz danych powinny bezproblemowo pracować na posiadanych przez Zamawiającego serwerach sprzętowych o konfiguracji:


 • Typ procesora: Intel Xeon 3040 Dual Core 1,86 GHz 1,86 GHz, 1 x 2 MB współdzielonej pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB 1066 MHz

 • Pamięć podręczna: 1 x 2 MB współużytkowanej pamięci podręcznej L2

 • Pamięć [MB]: 2048 DDR2 PC2-5300 (667 MHz)

 • Maksymalna ilość pamięci: 8 GB

 • Pojemność dysku twardego: 160 GB

 • Napęd CD-ROM IDE (ATAPI) 48x


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna