Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business ActPobieranie 22.15 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar22.15 Kb.
CES/10/121

3 grudnia 2010 r.Dwa lata programu „Small Business Act”: przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji

Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act” i krótko przed jego przeglądem przez Komisję Europejską, Grupa Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES i Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw spotkały się na drugiej dorocznej konferencji, której celem była dyskusja na temat dalszej realizacji programu. Podczas tego wydarzenia, będącego okazją do spotkania decydentów UE i przedsiębiorców, określono, jakie konkretne środki należy szybko przedsięwziąć w polityce krajowej i UE, by wspomóc wysiłki podejmowane w celu wywiązania się z założeń programu „Small Business Act”.

Europejscy przedsiębiorcy i przedstawiciele świata biznesu jasno stwierdzili, że obecnie podejmowane środki nie pozwoliły jeszcze na usunięcie przeszkód w rozwoju MŚP, tworzeniu miejsc pracy i innowacyjności w Europie.

We wnioskach z dyskusji (zob. załącznik) przedstawiciele świata biznesu przedstawili w skrócie dziesięć zaleceń w trzech obszarach priorytetowych wskazanych przez Radę w planie działania dotyczącym programu „Small Business Act” z grudnia 2008 r.: dostęp do rynków, lepsze stanowienie prawa i dostęp do źródeł finansowania.

Uczestnicy konferencji podkreślili potrzebę utworzenia bardziej korzystnego dla MŚP otoczenia regulacyjnego poprzez uważną ocenę wpływu wszystkich nowych przepisów prawnych i regulacji dotyczących MŚP. Zaznaczyli także, że MŚP potrzebują lepszego dostępu do rynków – jest on obecnie wciąż utrudniony ze względu na nadmiar biurokracji i brak harmonizacji na rynku wewnętrznym UE. Wezwali także do inicjatyw umożliwiających MŚP dostęp do zamówień publicznych.

Mimo niedawnych inicjatyw UE – podejmowanych zwłaszcza przez Europejski Bank Inwestycyjny i  za pośrednictwem programów ramowych w zakresie badań naukowych – dostęp do źródeł finansowania jest nadal kwestią problematyczną. Nowe regulacje UE dotyczące banków powinny być określone w sposób zrównoważony, tak by nie blokowały dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom. Uczestnicy konferencji stwierdzili, że należy uwzględnić łączny efekt – potencjalnie znaczący – szeregu podejmowanych obecnie środków.

Wezwali także do pomyślnego ukończenia negocjacji w Radzie w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej – jedynego wciąż niezrealizowanego wniosku ustawodawczego z programu „Small Business Act”. Brak takiego statutu ogranicza możliwości rozwoju mniejszych przedsiębiorstw i ich działalności w całej Europie.

Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES-u Henri Malosse podsumował dyskusję słowami: „Najwyższy czas na zastąpienie strategii, aktów i planów Komisji Europejskiej konkretnymi działaniami. 23 miliony europejskich MŚP bardzo dobrze przyjęłoby choćby jedno pozytywne działanie, jak te w dziedzinach zamówień publicznych, szkolenia zawodowego, przedsiębiorczości, opodatkowania i finansów”.

Wspieranie MŚP i przedsiębiorczości w Europie będzie jednym z kluczowych rozwiązań nie tylko z punktu widzenia kryzysu finansowego, lecz również w kwestiach społecznych i ekologicznych o zasięgu globalnym. MŚP mają decydujące znaczenie dla innowacyjności i kreatywności. Zasługują na poparcie. Chociaż na ogromnych obszarach UE perspektywy gospodarcze wyglądają zachęcająco, małe przedsiębiorstwa wciąż borykają się z tzw. „wąskimi gardłami” i problemami, które miały być rozwiązane w ramach programu „Small Business Act”. Komisja i niektóre państwa członkowskie z całą pewnością poczyniły przez ostatnie dwa lata postępy. By jednak pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego przełożyły się na długotrwałą poprawę połączoną ze zrównoważonym wzrostem i tworzeniem nowych miejsc pracy, realizacja programu „Small Business Act” i zastosowanie jego najważniejszej zasady – „Think Small First” (najpierw myśl na małą skalę) – muszą być odczuwalne w całej UE.

Grupa Pracodawców (Grupa I) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zrzesza 113 członków. Są to przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców działających w sektorze przemysłu, handlu, usług i rolnictwa w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Informacji udziela Sabrina Tesoka, 32(0)25469552, sabrina.tesoka@eesc.europa.eu____________

Bruksela, 2 grudnia 2010 r.

Program „Small Business Act”: dziesięć zaleceń, które zapewnią jego skuteczność

W związku z trzema priorytetami określonymi w planie działania Rady dotyczącym programu „Small Business Act” z grudnia 2008 r., BUSINESSEUROPE, EUROCHAMBRES i Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw formułują następujące zalecenia dla decydentów na szczeblu krajowym i europejskim.

UŁATWIENIE DOSTĘPU DO ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

  1. Reforma rynków finansowych Należy przyjąć zrównoważone podejście do nowych przepisów UE regulujących działalność banków (np. w zakresie wymogów kapitałowych), z uwzględnieniem faktu, że podejmowanie nieproporcjonalnych środków negatywnie wpłynęłoby na koszty i dostępność kapitału dla MŚP, a także mając na uwadze łączny efekt – potencjalnie znaczący – szeregu podejmowanych obecnie środków.

  2. Dostępność kredytów Należy nadal rozwijać instrumenty gwarancji kredytowych – zarówno publiczne, jak i prywatne – w ramach dążeń do stworzenia skutecznego i ogólnodostępnego systemu gwarancyjnego.

  3. Opracowanie alternatywnych źródeł finansowania MŚP Ze względu na ograniczoną – w perspektywie średnioterminowej – zdolność kredytową banków, należy przedsięwziąć środki mające na celu zwiększenie dostępu MŚP do rynków kapitałowych i pracować nad korzystniejszymi zachętami podatkowymi dla inwestorów.

  4. Systemy publiczne Należy stymulować publiczne systemy finansowania MŚP na szczeblu krajowym i europejskim, by zaradzić niedomaganiom rynku i poprawić dostępność środków. Szczególną uwagę należy poświęcić powszechnemu problemowi finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie działalności.

KORZYSTNE DLA MŚP OTOCZENIE REGULACYJNE WYMAGA

  1. Ulepszenia ocen wpływu polityki Należy zapewnić wykonywanie systematycznych i niezależnych ocen wpływu (opłacalności) wszystkich propozycji polityki dotyczącej MŚP, z uwzględnieniem różnych kategorii tego rodzaju przedsiębiorstw. Korzystne dla tego procesu będą konsultacje z przedstawicielami MŚP w sprawie pierwszej wersji projektu oceny wpływu.

  2. Systematyczne wprowadzanie i stosowanie zasady „tylko jeden raz” Władze publiczne muszą upewnić się, że nie żądają od przedsiębiorstw informacji, które zostały im już dostarczone jakąkolwiek inną drogą, i to na wszystkich szczeblach (europejskim, krajowym, regionalnym czy lokalnym).

  3. Uwzględnianie MŚP podczas podejmowania decyzji politycznych Zasada „think small first” („najpierw myśl na małą skalę”) oznacza, że przy opracowywaniu wszelkich przepisów małe przedsiębiorstwa powinny być punktem wyjścia, a nie przedmiotem wyjątków lub wyłączeń. Zasada ta powinna być stosowana w sposób bardziej konsekwentny w procesach związanych z regulacją i wdrażaniem na wszystkich poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU MŚP DO RYNKU

  1. Interoperacyjność elektroniczna Komisja i państwa członkowskie muszą razem dążyć do zwiększania interoperacyjności rozwiązań elektronicznych na rynku wewnętrznym. Odnosi się to zwłaszcza do zawartego w Akcie o jednolitym rynku wniosku dotyczącego podjęcia do 2012 r. decyzji, która zagwarantuje wzajemne uznawanie elektronicznej identyfikacji i elektronicznego uwierzytelniania w całej UE, oraz przeglądu – w 2011 r. – dyrektywy w sprawie podpisu elektronicznego.

  2. Statut europejskiej spółki prywatnej Dysponująca odnowionym wsparciem politycznym Komisji Europejskiej Rada powinna zintensyfikować wysiłki w kierunku wyjścia z impasu dotyczącego statutu europejskiej spółki prywatnej, jedynego nieuzgodnionego jeszcze wniosku ustawodawczego z programu „Small Business Act”. Priorytetem powinno być także przyjęcie patentu UE, jako że ma on zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności firm europejskich.

  3. Internacjonalizacja MŚP Zachęca się Komisję Europejską do przyjęcia bardziej spójnej strategii w kwestii internacjonalizacji MŚP, opierającej się na zasadzie komplementarności, trwałości i partnerstwa publiczno-prywatnego.

BUSINESSEUROPE skupia przedstawicieli ponad 20 mln małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Członkami aktywnego w sprawach europejskich od 1958 r. BUSINESSEUROPE jest 40 krajowych federacji branżowych oraz federacji pracodawców z 34 państw. Współpracują oni na rzecz wzrostu i konkurencyjności w Europie. BUSINESSEUROPE jest europejskim partnerem społecznym.

Informacji udziela Peter Vertessy, +32 (0)2 237 65 03, p.vertessy@businesseurope.euEUROCHAMBRES – Stowarzyszenie Europejskich Izb Gospodarczych – reprezentuje ponad 20 mln europejskich przedsiębiorstw (93% z nich to MŚP) poprzez członków w 45 krajach i europejską sieć 2 tys. izb lokalnych i regionalnych.

Informacji udziela Guendalina Cominotti, +32 (0)2 282 08 66, cominotti@eurochambres.euUEAPME – Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jest zrzeszeniem reprezentującym na szczeblu europejskim wyłącznie cechy rzemieślnicze, związki i MŚP z UE i krajów do niej przystępujących. W skład UEAPME wchodzi 85 organizacji członkowskich obejmujących ponad 12 mln przedsiębiorstw zatrudniających 55 mln pracowników. UEAPME jest europejskim partnerem społecznym.

Informacji udziela Francesco Longu, +32 (0)496 52 03 29, pressoffice@ueapme.com

_____________


Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469396 – fax +32 25469764e-mail: press@eesc.europa.eu – internet: www.eesc.europa.eu

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Komunikat prasowy
rapid -> IP/11/43 Bruksela, dnia 18 stycznia 2011 r. Komisja wzmacnia europejski wymiar sportu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna