Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o oPobieranie 17.6 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.6 Kb.
Załącznik Nr 3.

WZÓR UMOWY NR 26/T/2009


zawarta w dniu ............................ 2009 r. w Słupsku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000050232, Nr NIP 839-000-56-23 reprezentowaną przez:

dra Andrzeja B. Gazickiego - Prezesa Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

.......................................................

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Strony zawierają umowę o poniższej treści:


§ 1

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie się przez Wykonawcę do dostarczenia Zamawiającemu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska czterech (4) nowych opon przemysłowych Aeolus A2239, o konstrukcji radialnej, wymiar 23,5/R25, klasa L5 (bieżnik 7,9 cm), wypełnionych elastomerem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą, zwanymi dalej przedmiotem umowy.

 2. Opony, o których mowa w pkt 1, przeznaczone są do ładowarki kołowej KOMATSU WA380-6 (rok produkcji 2006).

 3. Dostawa opon nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia .............2009 r.

 4. Ryzyko z tytułu właściwego przechowania, utraty lub uszkodzenia opon spoczywa na Wykonawcy.

§ 2


 1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy odpowiada, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie posiada wad fizycznych, jak i prawnych.

 2. Zamawiającemu przysługuje 14 dni na sprawdzenie sprawności funkcjonowania przedmiotu umowy oraz jego zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3


Należność za dostarczenie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na kwotę netto w wysokości ............................zł, plus należny podatek VAT 22 % w kwocie ........................zł, co stanowi brutto (z podatkiem VAT) kwotę ......................zł.

(słownie:..................................................................................................................................................).


§ 4

 1. Rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na którą to okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego.

 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za nieterminową zapłatę faktury odsetki zwłoki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

§ 5


 1. W celu zapewnienia należytego wykonania zamówienia, strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3.

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3,

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, określonego w § 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, a także w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia określonego w § 3 - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.


 1. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

 2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 3. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje działanie firm, instytucji i osób, którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 6


 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad wynikających z projektowania, materiałów i wykonania.

 2. Wykonawca gwarantuje 12 - miesięczny okres gwarancji.

 3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia, wynikające z rękojmi jakości. Uprawnienia te mogą być realizowane niezależnie od uprawnień, wynikających z gwarancji.

 4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie ustalonym przez Strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

 5. Jeżeli Wykonawca w terminie ustalonym między Stronami, nie spełni tego warunku, Zamawiający jest upoważniony do tego, by na koszt Wykonawcy samodzielnie usunąć te usterki lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej.

§ 7


 1. Strony umowy zobowiązują się do pisemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o każdej zmianie siedziby lub nazwy firmy, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania naprawczego lub likwidacyjnego.

 2. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w pkt 1, pisma doręczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.

§ 8


 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 pzp.

 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

§ 9


Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - nr sprawy 26/T/2009.

 2. Oferta Wykonawcy.

§ 11


 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2007 r., Nr 223, poz. 655 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ww. ustawy nie stanowią inaczej.

 2. Strony oświadczają, iż spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


: files -> przetargi
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> OGÓlna charakterystyka obiektu podstawa opracowania
przetargi -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
przetargi -> Gdańsk tel./fax (058) 309-04-54 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
przetargi -> Umowa nr re
przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gmina kielce 25-303 kielce, ul. Rynek 1
przetargi -> Formularz oferta
przetargi -> SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia zamówienie publiczne
przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gmina kielce 25-303 Kielce ul. Rynek 1
przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gmina kielce 25-303 kielce, ul. Rynek 1
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna