Przedstawienie firmyPobieranie 33.03 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar33.03 Kb.
x60Plan zarządzania ryzykiem dla firmy „Poolz”

Przedstawienie firmy

1. Firma „Poolz” powstała 5 lat temu, zajmuje się produkcją ekskluzywnych i drogich stołów bilardowych z rzadkich rodzajów drewna.


2. Firma posiada w swojej ofercie 5 standardowych modeli stołów, oprócz tego na życzenie klienta firma może dokonać modyfikacji lub też stworzyć całkowicie nowy model dla danego klienta.
3. Firma produkuje około 30-40 stołów rocznie
4. Prowadzona działalność wymaga używania w firmie środków łatwopalnych takich jak kleje, farby i lakiery.
5. Firma ma 2 właścicieli-założycieli, oprócz tego zatrudnia 6 wyspecjalizowanych pracowników zajmujących się produkcją, sekretarkę oraz 1 kierowcę.
6. Drewno do produkcji firma sprowadza od pośrednika z Grecji, firmę „Wood Stock”
7. Firma posiada 2 budynki, jeden większy o powierzchni 400m2 w którym odbywa się produkcja oraz drugi, mniejszy, o powierzchni 50m2, w którym znajduje się biuro.
8. Swoje produkty firma dostarcza własnym samochodem dostawczym.
9. Od dwóch lat firma sprzedaje swoje wyroby na rynku niemieckim, gdzie jej pośrednikiem jest firma „ARN”
10. Obecnie większość produkcji trafia właśnie na rynek niemiecki.
11. Klienci firmy „Poolz” mogą osobiście umówić się w firmie, zobaczyć cały proces produkcyjny i omówić indywidualne potrzeby.
12. Firma posiada stałe zapasy drewna wystarczające na produkcję 4 stołów bilardowych

I Analiza Ryzyka

CZĘŚĆ PIERWSZA:

IDENTYFIKACJA
Źródła i zagrożenia

RYZYKO POŻARU

- podpalenie

- przepalenie się instalacji elektrycznej

- używanie środków łatwopalnych w procesie produkcyjnym

- nie przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników

- bezpośrednie uderzenie piorunu w budynek firmyRYZYKO NIE OTRZYMANIA ZAPŁATY ZA EKSPORTOWANE TOWARY

- brak płynności finansowej firmy „ARN” spowodowany opóźnieniami zapłaty od

klientów

- odmowa zapłaty za odebrany towar przez firmę niemiecką – oszustwo

- bankructwo firmy niemieckiej spowodowane rosnącymi długami z pozostałej działalności,

którą prowadzi


RYZYKO KURSU WALUTOWEGO

- zmiany nominalnych stóp procentowych, którym odpowiadają zmiany kursów walutowych

- zmiany sytuacji gospodarczej

- zmieniający się poziom inflacji w poszczególnych krajach

RYZYKO KRADZIEŻY

- brak zabezpieczeń budynków (ochrona, system alarmowy)

- nieuczciwość pracowników

- możliwość zwiedzania firmy przez klientów


RYZYKO USZKODZENIA TOWARU PODCZAS TRANSPORTU

- wywrócenie się samochodu transportującego

- kolizja drogowa samochodu transportującego, zależna od złych warunków atmosferycznych,

innych kierowców lub zawiniona przez naszego kierowcę (np. prowadzenie samochodu pod

wpływem alkoholu)

- niewłaściwe zabezpieczenie towaru podczas transportu

CZĘŚĆ DRUGA:

ANALIZA ZAGROŻEŃ I STRAT

Potencjalne straty i koszty
RYZYKO POŻARU

- koszt odbudowy budynków

- koszty leczenia pracowników, odszkodowania dla rodzin

- koszty zakupu nowych maszyn, materiałów i urządzeń

- utracone korzyści z tytułu niewykonanych zamówień spowodowana tymczasowym zastojem

działalności podczas odbudowy

- utrata klientów na rzecz konkurencji spowodowana tymczasowym zastojem działalności

- koszt płacenia podatku od nieruchomości w czasie odbudowy

- koszt płacenia pensji pracownikom, którzy nie pracują w czasie odbudowy

- koszty pracy w nadgodzinach po skończonym remoncie w celu dokończenia niewykonanych

na czas zamówieńRYZYKO NIE OTRZYMANIA ZAPŁATY ZA EKSPORTOWANE TOWARY

- wartość dostarczonych towarów

- poniesione koszty transportu towarów

- koszty i czas na poszukiwanie nowego pośrednika w razie zrezygnowania z obecnego oraz

utrata potencjalnych klientów z tym powiązana

- koszt związany z rezygnacją z zaplanowanych inwestycji (utracone zyski z tytułu

możliwości zainwestowania kapitału)

RYZYKO KURSU WALUTOWEGO

- strata jako różnica między kursem waluty w czasie zawarcia umowy a kursem w dniu

zapłaty

RYZYKO KRADZIEŻY


- wartość skradzionych materiałów, towarów, sprzętu

- odtworzenie inwentarza (koszt zakupu nowych dóbr w miejsce skradzionych)

- koszt zatrudnienia nowych pracowników w razie gdy jeden z naszych pracowników

uczestniczyłby w kradzieży

● czas potrzebny na zatrudnienie nowych pracowników

● czas i koszt szkolenia nowych pracowników  • koszt naprawy zniszczonego mienia w trakcie włamania
RYZYKO USZKODZENIA TOWARU PODCZAS TRANSPORTU

- koszt naprawy towarów

- utrata wynagrodzenia za uszkodzoną partię towaru

- w razie całkowitego zniszczenia towaru koszt dostarczenia nowego towaru – produkcja,

transport, czas

- możliwość utraty klienta z powodu opóźnienia

- dodatkowe koszty transportu (powrót z uszkodzonym towarem do firmy a następnie po naprawie transport do klienta)

CZĘŚĆ TRZECIA:

POMIAR RYZYKAMapa Ryzyka
Ze względu na używanie w procesie produkcyjnym łatwopalnych materiałów takich jak farby, lakiery, drewno, można stwierdzić, że w razie wybuchu pożaru bardzo szybko może się spalić cała zawartość budynku w którym odbywa się produkcja. Jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru jest niskie.

Zmiany kursu walutowego są ciągłe, jednak strata nimi spowodowana nie jest zbyt duża, gdyż zazwyczaj nie są to duże zmiany i raczej oscylują wokół stałej wartości.

Prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru podczas transportu jest spore, ale strata z tym związana jest niewielka, a ewentualne szkody można stosunkowo szybko naprawić.

Strata związana z nieotrzymaniem zapłaty za eksportowane towary jest znaczna, lecz biorąc pod uwagę dwuletnią, bezproblemową współpracę z niemieckim pośrednikiem, ryzyko to jest mało prawdopodobne.

Ze względu na rodzaj i ilość towaru oraz urządzeń techniczno-biurowych znajdujących się na terenie firmy zarówno potencjalna strata jak i prawdopodobieństwo kradzieży są niewielkie.
CZĘŚĆ CZWARTA:

HIERARCHIZACJA RYZYKAZgodnie z ustaloną mapą ryzyka, ustaliliśmy hierarchizację działań, tzn. którymi ryzykami firma powinna zająć się od razu, a którymi może później.


1. Ryzyko pożaru

2. Ryzyko nie otrzymania zapłaty za eksportowane towary

3. Ryzyko kursu walutowego

4. Ryzyko kradzieży

5. Ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu

II Kontrola ryzyka

RYZYKO POŻARU


Pomniejszanie:

- Zamawianie takiej ilości drewna jaka jest potrzebna do realizacji aktualnych zamówień (brak niepotrzebnych zapasów)

Ograniczanie:

- Zakup i instalacja zabezpieczeń przeciwpożarowych (czujniki, dodatkowe gaśnice, detektor informujący straż pożarną o ew. pożarze)

- Przechowywanie łatwopalnych środków chemicznych w oddzielnym pomieszczeniu

RYZYKO NIE OTRZYMANIA ZAPŁATY ZA EKSPORTOWANE TOWARY


Eliminacja:

- Wymaganie od niemieckiego pośrednika akredytywy w banku w wysokości 100% wartości zamówienia

Pomniejszanie:

- Wymaganie od firmy niemieckiej zaliczek na zamówiony towar w wysokości 10% wartości zamówienia
RYZYKO KURSU WALUTOWEGO

Eliminacja:

- Przy zamówieniu towaru przez kontrahenta zawrzeć umowę ze stałym kursem walutowym

- Zakup większej ilości waluty obcej do rozliczeń z kontrahentami

RYZYKO KRADZIEŻY

Pomniejszanie:

- Trzymanie jak najmniejszej gotówki w kasie firmy

Ograniczanie:

- Zatrudnienie firmy ochroniarskiej

- Zakup i montaż zabezpieczeń antywłamaniowych – krat w oknach, systemu

alarmowego

- Zrezygnowanie z możliwości odwiedzin firmę przez klientów

RYZYKO USZKODZENIA TOWARU PODCZAS TRANSPORTU

Ograniczanie:

- częste kontrole techniczne samochodu

- Odpowiednie zabezpieczenie towaru podczas transportu:

● liny mocujące

● stosowanie materiałów ochronnych (gąbka, styropian)

Przemieszczanie:

- Wynajęcie firmy spedycyjnej i przemieszczenie na nią odpowiedzialności za

ewentualne uszkodzenia towaru podczas transportu


III Finansowanie ryzyka

RYZYKO POŻARU


Zastosowanie ubezpieczenia od ognia mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczyć należy obydwa budynki należące do przedsiębiorstwa.

Proponujemy również wykupienie ubezpieczenia ryzyka utraty zysku w następstwie ryzyk ogniowych, które obejmuje rekompensatę utraty zysku oraz wzrostu kosztów wytwarzania, poniesionych w celu zminimalizowania spadku obrotu. np. koszty pracy w nadgodzinach.


RYZYKO NIE OTRZYMANIA ZAPŁATY ZA EKSPORTOWANE TOWARY


Proponujemy finansowanie tego ryzyka poprzez:

1. Samoubezpieczenie: Otworzenie rachunku na który zostaje wpłacane 3% wartości wytworzonych towarów dla zabezpieczenia płynności finansowej firmy aż do osiągnięcia na tym koncie środków wystarczających na wykonanie 2 zamówień oraz ponoszenia kosztów stałych firmy przez 3 miesiące.

2. Wykupienie ubezpieczenia kredytu towarowego udzielanego importerowi przez eksportera w formie odroczenia płatności.

- Obejmujące wypłacenie odszkodowania z tytułu utraconej wierzytelności w przypadku niewypłacalności importera

- Pozwalające zmniejszyć ryzyko dzięki nadzorowi firmy ubezpieczeniowej nad śledzeniem wiarygodności importera


RYZYKO KURSU WALUTOWEGO

Zastosowanie retencji pasywnej – finansowanie ewentualnej straty ze środków bieżących

RYZYKO KRADZIEŻY

W wypadku ryzyka kradzieży proponujemy wykupienie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą
RYZYKO USZKODZENIA TOWARU PODCZAS TRANSPORTU

W przypadku wynajęcia firmy spedycyjnej ponoszącej odpowiedzialność za towar – dodatkowe ubezpieczenie nie jest konieczne.


W przeciwnym razie należy zastosować samoubezpieczenie w formie pokrywania kosztów ze środków zgromadzonych na koncie wymienionym przy ryzyku nie otrzymania zapłaty za eksportowany towar.

Pobieranie 33.03 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna