Przemysłowego instytutu maszyn rolniczych w poznaniuPobieranie 22.37 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar22.37 Kb.
Ogólna instrukcja dotycząca publikacji

przeznaczonych do periodyków

przemysłowego instytutu maszyn rolniczych w poznaniu

 1. Uwagi ogólne

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu wydaje następujące periodyki:
 1. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering w języku angielskim lub rosyjskim.
 1. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - Series Monograph.

Redakcja mieści się w PIMR, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań.


 1. Rodzaje publikacji

W wymienionych periodykach mogą być publikowane:  1.  Artykuły przeglądowe, do 8 stron maszynopisu formatu A4 (wraz z tabelami, rysunkami i bibliografią), zamawiane przez redakcję, prezentujące stan i kierunki rozwoju wiedzy w zakresie wybranej tematyki.

  2.  Artykuły naukowe, do 8 stron jw., zawierające oryginalne wyniki zakończonych badań eksperymentalnych lub teoretycznych, których treść może przyczynić się do wzrostu wiedzy naukowej w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

  3.  Komunikaty naukowe, do 3 stron jw., przedstawiające wyodrębnione fragmenty prowadzonych badań, a także oryginalne stanowiska badawcze, metody pomiarów lub metody opracowanie wyników pomiarów.

  4.  Informacje wiążące się z działalnością instytucji wzbogacających wiedzę w dyscyplinie inżynieria rolnicza oraz uwagi krytyczne lub dyskusyjne o artykułach opublikowanych w Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering do 3 stron maszynopisu jw.
 1. Przygotowanie maszynopisu

Wszystkie teksty należy pisać pojedynczą interlinią.

Należy unikać podawania wiadomości powszechnie znanych, eksponując informacje o zagadnieniach nowych i wartościowych dla inżynierii rolniczej. Zaleca się przygotowanie maszynopisu z pomocą edytora tekstu Word for Windows.  1.  Ustawienie strony: margines górny 1,5 cm; margines dolny 2 cm; .marginesy lewy i prawy po 1,7 cm.

  2.  Rysunki mogą być wykonane w formie wydruku komputerowego drukarką laserową lub tuszem na kartonie względnie kalce technicznej. Opis wykresów i tekstu na rysunkach musi być wykonany dobrze czytelną czcionką średniej wielkości. Należy umieścić pod rysunkami ich numery oraz podpisy w języku polskim i angielskim wraz z objaśnieniami symboli.

  3.  Formuły matematyczne należy zapisywać czytelnie, zwracając uwagę zarówno na czytelność symboli, jak i na umieszczenie ich we właściwych miejscach i poziomach. Numery wzorów należy podawać w nawiasach w pobliżu prawego marginesu tekstu.
 1. Układ graficzny

Maszynopis należy przygotować według następującego schematu:  1.  Tytuł artykułu, starając się aby był on możliwie adekwatny do treści i krótki, napisać większą czcionką (12 pkt) w stosunku do użytej w tekście (10 pkt).

  2.  Imię i nazwisko Autora (Autorów), oznaczając gwiazdką nazwisko Autora do korespondencji. Adres tego Autora należy podać w stopce pierwszej strony maszynopisu.

  3.  Bezpośrednio po imieniu i nazwisku Autora (Autorów) należy podać nazwę instytucji, w jakiej została wykonana praca będąca przedmiotem artykułu.

  4.  Streszczenie zawierające nie więcej niż 150 słów, pisane kursywą pojedynczą interlinią.

  5.  Słowa i frazy kluczowe, nie więcej niż 10 wyrazów.

  6.  Wykaz symboli i ich nazw oraz właściwych im jednostek miar zgodnych z obowiązującą normą SI.

  7.  Wprowadzenie krótko uzasadniające, na podstawie aktualnego stanu wiedzy, pojęcie pracy badawczej będącej przedmiotem artykułu.

  8.  Cel lub cele jakie miały być osiągnięte w wyniku realizacji pracy badawczej. Każdy cel określić jednym krótkim zdaniem.

  9.  Założenia badawcze lub projektowe oraz hipotezy istnienia i, o ile jest to możliwe, także hipotezy wyjaśniające.

  10.  Wyniki prowadzonych pomiarów wraz z analizą błędów pomiarów. Wyniki pomiarów należy podać w tabelach lub w postaci graficznej.

  11.  Analiza wyników pomiarów, którą w miarę możliwości należy poprzedzić formułowaniem matematycznych modeli lub w ostateczności formułami empirycznymi. Zaleca się posługiwać modelami wynikającymi z istniejących teorii. Konieczna jest informacja o przeprowadzonej analizie błędów systematycznych i ewentualnie losowych, jakimi są obarczone wyniki uzyskiwane z zaproponowanych matematycznych modeli lub formuł.

  12.  Uzasadnienie lub falsyfikacja założeń badawczych.

  13.  Dyskusja nawiązująca do celu (celów pracy i hipotez.

  14.  Wnioski zawierające tylko takie nowe informacje, które wiążą się z celami oraz wynikają z treści tego artykułu i są w nim uzasadnione.

  15.  Zalecenia o ile istnieje możliwość praktycznego wykorzystania wyników prezentowanych w tym artykule lub dalszego ukierunkowania badań na dany temat.

  16.  Ewentualne podziękowania instytucjom lub osobom, które przyczyniły się do powstania artykułu.

  17.  Literatura (bibliografia), zawierająca wyłącznie te publikacje, na które Autor (Autorzy) powołują się w tekście. Pozycje publikacji należy umieścić w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów. Prace jednego autora należy umieszczać w porządku chronologicznym, oznaczając prace publikowane w tym samym roku dodatkowo symbolami a, b, c itd., po umieszczonym w nawiasach roku ich publikacji. Nie należy oddzielać przecinkami nazwiska autora od inicjałów imion.

Powołując się w tekście na pozycję bibliograficzną należy w nawiasach kwadratowych podać numer pozycji literaturowej, np. [1] lub [1, 2, 8].
Przykłady:
Książki:

[1] Kanafojski Cz.: Halmfruchterntemaschinen, VEB Verlag Technik, Berlin, 1974.


Periodyki:

[2] Michałek R., Kowalski J.: Metodyczne aspekty określania postępu naukowo-technicznego w rolnictwie, Cz. I. RNR 79-C-4: 43-48, 1993.


Materiały z konferencji:

[3] Piotrowski S.: Ocena energetyczna przyczep rolniczych. I Krajowa Konferencja Naukowa „Problemy Techniki Rolniczej i Leśnej”, s. 55-56, SGGW, Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej, SGGW, Warszawa, 1984.


Prace niepublikowane:

[4] Trawczyński A.: Modelowanie i komputerowa symulacja procesu suszenia ziarna w silosie z okresowym przemieszczaniem ziarna. Praca magisterska, Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej, SGGW, Warszawa, 1999.
 1. Uwagi końcowe
  1.  Maszynopisy przekazane Autorowi (Autorom) do korekty powinny być zwrócone Redakcji razem z egzemplarzem zawierającym uwagi recenzentów w ciągu 10 dni od ich otrzymania.

  2.  O kolejności opublikowania decyduje data akceptacji maszynopisu, pozytywnie zaopiniowana przez dwu recenzentów.

  3.  Do maszynopisu, który Autorzy przesyłają w jednym egzemplarzu, należy dołączyć dyskietkę zawierającą zapis artykułu lub (zamiast dyskietki) przesłać pocztą elektroniczną na adres: pawlicki@pimr.poznan.pl

  4.  Struktura punktu 4 „Układ graficzny” zależy od problematyki artykułu. Oznacza to, że nie wszystkie wymienione zalecenia muszą (niekiedy bowiem nie mogą) być uwzględnione w każdym artykule, jednakże pod warunkiem, że nie wpływa to na obniżenie poziomu publikacji.

  5.  Autorzy nie otrzymują honorarium za publikacje.


Wymagania dotyczące streszczeń do artykułów

 1. Streszczenie powinno zawierać krótko sformułowany cel pracy, najważniejsze wyniki badań, o ile to możliwe parametry, wskaźniki i najważniejsze wnioski. Nie może być tylko spisem treści lub zbiorem bardzo ogólnikowych stwierdzeń.
 1. Nie należy powtórnie podawać treści zawartych w tytule.
 1. Jeżeli przedmiotem badań jest zestaw maszyn lub linia technologiczna, w streszczeniu należy podać maszyny (zespoły robocze) wchodzące w skład zestawu (linii).
 1. Przy omawianiu nowości technicznych, nowych procesów, w których termin w języku polskim nie jest jeszcze przyjęty, obok propozycji terminu polskiego dobrze jest podać w nawiasie termin z języka, z którego ta informacja została zaczerpnięta.
 1. Obowiązkowo należy stosować jednostki z Międzynarodowego Układu Miar – SI.
 1. Należy wykorzystać maksymalnie ograniczoną objętość streszczenia (do ok. 20 wierszy maszynopisu) na dane faktograficzne. Trzeba unikać terminów nie niosących informacji, np.:

zamiast: lepiej:

w opracowaniu (artykule) omówiono ..., omówiono...

przeprowadzono badania ..., badano...,

na podstawie wyników stwierdzono ..., stwierdzono ... lub wystarczy podać treść stwierdzenia
 1. Słowa kluczowe

Stosować słowa zawarte w tezaurusach PIMR, IBMER oraz AGRIS.
Wydawnictwa recenzowane, zawierające streszczenia w języku angielskim, PIMR przesyła do bazy CAB (W. Brytania), z której publikowane są w „Agricultural Engineering Abstracts” oraz do bazy AGRIS FAO (Włochy). Mają one podobne do naszych wymagania wobec streszczeń. Również te wydawnictwa wysyłane są do filadelfijskiej bazy cytowań – Institute for Scientific Information. W interesie autorów leży więc dobre ich opracowanie.
Pobieranie 22.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna