Przepisy weterynaryjno- sanitarne dla ferm mleczno- towarowych organizacji rolniczych, indywidualnych gospodarstw chłopskich (ferm) produkcji mleka mińsk – 2005 rPobieranie 272.57 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar272.57 Kb.
  1   2   3   4

Ministerstwo Rolnictwa i Żywności

Republiki Białoruś
Główny Urząd Weterynarii z Państwową Inspekcją Weterynarii i Państwową Inspekcją Żywności


PRZEPISY WETERYNARYJNO- SANITARNE DLA FERM MLECZNO- TOWAROWYCH ORGANIZACJI ROLNICZYCH, INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW CHŁOPSKICH (FERM) PRODUKCJI MLEKA


Mińsk – 2005 r
Opracowane przez:

Główny Urząd Weterynarii z Państwową Inspekcja Weterynaryjną i Państwową Inspekcją Żywnościową Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białoruś (Aksienow A.M., Buszyło M.M.).

Państwowy Urząd «Białoruski Urząd Państwowego Nadzoru Weterynaryjnego na granicy państwowej i transporcie» (Rusinowicz А.А., Bojkо W.P., Fiedotow I.А.)

UO «Witebska orderu «Znak Czci» Państwowa Akademia Medycyny Weterynaryjnej (Łemesz W.М.)

Republikańskie naukowo- badawcze przedsiębiorstwo unitarne „Instytut weterynarii eksperymentalnej im. S.N. Wyszelesskogо NAN Białorusi» (Bogusz А.А, Iwanow W.Е).

Republikańskie przedsiębiorstwo unitarne «Instytut hodowli zwierząt NAN Białorusi» (Тrofimow А.F., Baranowski М.W.).

Przy opracowaniu uwzględniono uwagi i propozycje Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Transportu Samochodowego i Łączności i komitetów do spraw rolnictwa i komitetów wykonawczych Republiki Białoruś.

Niniejsze przepisy zostały przyjęte w zamian za „Przepisy sanitarne i weterynaryjne dla ferm mlecznych i kołchozów, sowchozów i gospodarstw pomocniczych” zatwierdzonych 29 września 1986 r. przez Państwowy Komitet Agro-przemysłowy ZSRR i „Przepisy Weterynaryjno- sanitarne dla przedsiębiorstw (kompleksów) produkujących mleko na zasadach przemysłowych” zatwierdzonych przez PUW MR ZSRR 27 grudnia 1978 r.

******

Zatwierdzone i wprowadzone w życie decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białoruś z dnia 17 marca 2005 Nr 16, uzgodnione z Ministerstwem Ochrony Zdrowia 09 marca 2005 r.

ZATWIERDZONE

Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Żywności

Republiki Białoruś.

«17» marcа 2005 r. Nr 16

Przepisy weterynaryjno- sanitarne dla ferm mleczno- towarowych, organizacji prowadzących działalność odnośnie produkcji mleka
Rozdział 1. Przepisy ogólne
1. Niniejsze Przepisy Weterynaryjno- sanitarne dla ferm mleczno- towarowych, organizacji prowadzących działalność odnośnie produkcji mleka (dalej- przepisy) opracowane zostały zgodnie z Ustawami Republiki Białoruś z dnia 2 grudnia 1994 r. „O weterynarii” i z dnia 20 czerwca 2003 r. „O jakości i bezpieczeństwie surowców produkcyjnych i produktów żywnościowych dla życia i zdrowia człowieka», а także Dyrektywami Unii Europejskiej z dnia 26 maja 1989 r. Odnośnie ogólnych wymogów higieny dla mlecznych gospodarstw produkcyjnych (89/362/ЕЕС), z dnia 16 czerwca 1992 r. оkreślającej przepisy zdrowotne przy produkcji i rozmieszczeniu na rynku surowego mleka, mleka, które przeszło obróbkę termiczną i produktów na bazie mleka (92/46/ЕЕС).

Przepisy ustalają wymogi odnośnie urządzenia i wyposażenia pomieszczeń, zagospodarowania terenu ferm i kompleksów mlecznych, wymogi sanitarno- weterynaryjne odnośnie utrzymania i pielęgnacji zwierząt, dojenia krów, pierwotnej obróbki, przechowywania i transportu mleka, odnośnie ochrony przyrody przed zanieczyszczeniem ściekami i odpadami przemysłowymi ferm (kompleksów). Określają wymogi higieniczne odnośnie produkcji surowego mleka gwarantujące produkcję wyrobów odpowiadających sanitarnym normom jakości i bezpieczeństwa.

2. W niniejszych przepisach przyjmuje się następujące pojęcia i ich definicje:

weterynaria – sfera działalności osób fizycznych i prawnych, skierowana na ochronę zdrowia zwierząt, za wyjątkiem przypadków, przewidzianych ustawodawstwem, ochronę ludzi przeciw chorobami, wspólnymi dla człowieka i zwierząt, uzyskanie dobrej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego pod względem weterynaryjno- sanitarnym;

ferma mleczno- towarowa – pododdział strukturalny organizacji, zajmującej się produkcją surowego mleka;

kompleks hodowli zwierząt – specjalistyczne przedsiębiorstwo typu produkcyjnego w dziedzinie produkcji mleka na bazie współczesnych technologii przemysłowych utrzymania zwierząt;

surowe mleko – mleko, otrzymywane w rezultacie sekrecji gruczołów mlecznych jednej lub więcej krów i innych zwierząt mlecznych, nie poddawane nagrzewaniu ponad 400C lub przetwarzaniu z analogicznym rezultatem;

zbierane mleko – mleko krowie surowe pełne schłodzone, zebrane od zwierząt należących do kilku osób fizycznych i/lub prawnych i które przeszło pierwotną obróbkę (oczyszczanie od postronnych domieszek mechanicznych, schładzanie) jako jedna partia mleka;

obróbka sanitarna – kompleks przedsięwzięć, skierowanych na zniszczenie i zmniejszenie ilości mikroorganizmów nie chorobotwórczych do poziomu, kiedy nie mają one istotnego wpływu na jakość mleka przy powtórnym wykorzystaniu wyposażenia;

kompetentny organ – organ terytorialny, sprawujący kontrolę weterynaryjną.

3. Fermy mleczno- towarowe zabezpieczane są w wodę, odpowiadającą wymogom WBS 1188-99 «Woda pitna. Оgólne wymogi odnośnie organizacji i metod kontroli jakości», SanPiN 10-124 RB 99 «Woda pitna. Wymogi higieniczne odnośnie jakości wody scentralizowanych systemów wodociągowych. Kontrola jakości »

Przy braku możliwości zabezpieczenia wszystkich potrzeb produkcyjnych w wodę o jakości wody pitnej dopuszcza się do pojenia bydła, przygotowania karm, sprzątania pomieszczeń używanie wody z podwyższonym składem soli, zgodnie z załącznikiem 1.

Kontrola jakości wody na farmach mleczno- towarowych dokonywana jest na podstawie umowy przez laboratoria produkcyjne lub laboratoria akredytowane państwowego nadzoru sanitarnego lub weterynaryjnego.

4. Wszystkie stada dojnych krów i innych zwierzat mlecznych, powinny znajdować się pod stałym nadzorem lekarza weterynarii lub felczera i podlegają badaniu na brucelozę, gruźlicę, leukozę, za[alenie gruczołu sutkowego, a w razie koniecznosci także na inne choroby w terminach i metodami zgodnie z obowiązujacymi instrukcjami o przedsięwzięciach w profilaktyce i walce z nimi, zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Białoruś. Przedsięwzięcia weterynaryjne powinny być wykonywane zgodnie z corocznymi Planami przedsięwzieć przeciwepizootycznymi i według rezultatów przeprowadzonej dyspanseryzacji.

5. W celach zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt kieroenicy organizacji, prowadzących działalność w związku z produkcją mleka, powinni zapewnić przestrzeganie przepisów weterynaryjnych i nowoczesne przeprowadzenie innych przedsięwzięć, przewidzianych Statutem Weterynaryjnym Republiki Białoruś.

6. Wszystkie krowy ferm mleczno- produkcyjnych, od których mleko skupowane jest przez organizacje prowadzące produkcję mleczną dla dziecięcych instytucji przedszkolnych, instytucji oświatowych i uzdrowiskowych, podlegają obowiązkowym weterynaryjnym badaniom klinicznym zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi. Zaświadczenie o dobrym stanie fermy mleczno- towarowej przedstawiane jest co miesiąc głównemu lekarzowi weterynarii rejonu.

7. Na fermach mleczno- towarowych, o niedobrym stanie w związku z chorobami zakaźnymi bydła rogatego, podejmowane są środki, zapewniające w krótkim terminie pełne wyzdrowienie stada. W cleu likwidacji choroby, przy rozwiązaniu problemu wykorzystania mleka jako pokarm i jego wypuszczenia z gospodarstwa, należy kierować się odpowiednimi instrukcjami odnośnie profilaktyki i likwidacji chorób zakaźnych, zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Białoruś, innymi prawnymi normatywami i technicznymi normatywnymi aktami prawnymi i punktem 9 niniejszych przepisów.

8. Przy podejrzeniu choroby zakaźnej bydła jego włąściciel zobowiązany jest neizwłocznie odizolować takie zwierzęta i poinformować o tym specjalistę weterynaryjnego, obsługującego je lub regionalną słuzbę weterynaryjną.

Мleko od takich krów należy zlewać do oddzielnych naczyń. Zabrania się jego wykorzystania jako pokarmu dla ludzi lub karmy dla zwierząt i oddawania do przedsiębirstw przetwórstwa mleka. Przed ustaleniem diagnozy choroby i wnioskiem służby weterynaryjnej podlega ono zniszczeniu po przegotowaniu.

9. W przypadku zachorowania bydła na choroby zakaźne, przechodzące ze zwierzat na człowieka, pracownicy weterynaryjni zobowiązani są zakazać wywozu mleka z fermy mleczno- towarowej, wykorzystania jego wewnątrz gospodarstwa do czasu sprecyzowania diagnozy i powinni żądać wykonania przedsięwzięć, zgodnie z istniejącymi instrukcjami o walce z nimi. Równocześnie powinni poinformować o tym organy terytorialne i urzędy, prowadzace państwowy nadzór weterynaryjny i sanitarny.

Zakazuje się wykorzystywania jako pożywienie dla ludzi lub skarmiania dla zwierzat mleka krów, chorych na wąglik, rozedmowy czyrak mnogi, wściekliznę, obrzęk złośliwy, leptospirozę, księgosusz, epidemiczne zapalenie płuc, gorączkę Q, chlamydiozę, gąbczastą encefalopatię, a także przy porażeniu wymion antynomikozą, nekrobakteriozą. Takie mleko po przegotowaniu w ciagu 30 minut podlega zniszczeniu.

Мleko od krów chorych, lub podejrzewanych o zachorowanie na gruźlicę, brycelozę lub leukozę, wykorzystywane jest zgodnie z obowiązującymi dokumentami normatywnymi o przedsięwzięciach odnośnie profilaktyki i likwidacji gruźlicy, brucelozy i leukozy bydła rogatego.

10. Мleko od porażonych ćwiartek wymion chorych na zapalenie gruczołów sutkowych, zwierząt, podlega zniszczeniu po przegotowaniu. Mleko od nieporażonych ćwierci wymion tych zwierzat poddawane jest odkazaniu termicznemu (przegotowywaniu lub pasteryzacji 20 sek. Przy 760C) i używane jest do karmienia młodych zwierząt rolniczych.

Мleko od krów chorych na zapalenie gruczołów sutkowych, poddanych leczeniu, należy wykorzystywać zgodnie z zalecenaimi odnośnie walki z zapaleniem gruczołu sutkowego krów.

11. W celu wykrycia zwierząt, chorych na zapalenie gruczołu sutkowego, personel obsługujacy codziennie prowadzi przegląd kliniczny wszytskich krów na farmie i przed dojeniem, przy masażu, oględziny i sparwdzanie palcami części wymion, a także według cech zewnętrznych dokonywany jest przegląd pierwszych strumieni mleka, dojonego do oddzielnego naczynia. Służba weterynaryjna organizacji nie rzadziej niż raz w miesiącu bada próbki mleka od każdej ćwiartki wymienia zwierzęcia na subkliniczne zapalenie gruczołów sutkowych- jednym z testów na badanie zapalenia gruczołów sutkowych (z belmastinem, dimastinem, mastidinium) lub przy pomocy zestawu do określenia komórek somatycznych w mleku zgodnie z nastawienaimi odnośnie ich stosowania, a także przy pomocy przyrządów dozwolonych do prowadzenia danego badania, zgodnie z instrukcjami odnośnie ich eksploatacji. Diagnostyka subklinicznych zapaleń sutka u krów może byc również wykonywana w specjalistycznych laboratoriach odnośnie określenia jakości mleka przy kontrolnym dojeniu.

Wyniki dostarczane są do państwowego urzędu weterynaryjnego raz w miesiącu.

12. Мleko, otrzymywane od krów, poddanych leczeniu preparatami weterynaryjnymi, podlega sprzedazy zgodnie z nastawieniami odnośnie zastosowania danych preparatów.

13. Przy eksporcie mleko powinno odpowiadać wymogom obowiązujacych dokumentów normatywnych krajów- importerów.

14. Zabrania sięoddawania mleka, otrzymanego od krów w ciagu pierwszych 7 dni po ocieleniu i 7 dni przed zakończeniem laktacji. Wykorzystuje się je na karmę dla młodych zwierzat rolniczych.

15. Surowe mleko powinno napływać do przedsiębiorstw z ferm mleczno- towarowych, gdzie:

zwierzęta przechodzą weterynaryjne badania diagnostyczne w zależności od zaistniałej sytuacji epizootycznej;

przechodzą planowaną weryfikację inspektorską w celu kontroli zgodności z wymogami, przedstawionymi wobec higieny pomieszczeń, utrzymania zwierzat, jakości i bezpieczeństwa produkowanych wyrobów. Weryfikacje prowadzone są w zależności od oceny stopnia ryzyka produkcji surowego mleka o złej jakości.
Rozdział 2. Wymogi odnośnie urzadzenia i wyposażenia pomieszczeń i terenu ferm mleczno- towarowych
16. Projektowanie, budowa, techniczna wymiana wyposażenia, modernizacja i rozbudowa ferm mleczno- towarowych powinny być dokonywane według typowych projektów, a także według projektów powtórnego zastosowania lub specjalnych projektów, odpowiadających wymogom, obowiązujących dokumentów normatywno- techynicznych, normom budowlanym i, technologicznym, przepisom i normom zoohigienicznym hodowli zwierząt.

17. Тeren do zlokalizowania ferm mleczno- towarowych wybierany jest zgodnie z istniejącymi projektami planowania rejonowego, schematem ich lokalizacji w terenie, z przestrzeganiem pasów zooweterynaryjnych, stref sanitarno- ochronnych i z uwzględnieniem mozliwości przygotowania i utylizacji obornika i ścieków obornikowych, perspektyw rozsbudowy zasiedlonych punktów i przedsiębiorstw przemysłowych regionu do projektowanej budowy.

Przy wyborze działki pod budowę pomieszczeń do hodowli zwierząt ferm mleczno- towarowych do produkcji mleka uwzględnia się epizootyczne, weterynaryjno- sanitarne i inne osobliwości terenu.

18. Państwowa służba weterynaryjna bierze udział w opracowaniu zadań odnośnie projektowania budowy ferm mleczno- towarowych. Prowadzi kontrolę, zgodności budowanych obiektów zgodnie z projektami w części przestrzegania wymogów i norm weterynaryjno- sanitarnych.

19. Przy etapowym wprowadzaniu fermy mleczno- towarowej do eksploatacji pomieszczenia produkcyjne powinny byc odgrodzone od pozostałej strefy budowlanej, z wyodrębnionymi drogami dojazdu, a także z zakończoną budową obiektów.

20. Po zkończeniu budowy, wprowadzane pomieszczenia produkcyjne ferm mleczno- towarowych przyjmowane są do eksploatacji przez państwową komisje do spraw odbiorów pod warunkiem, jeśli zostały wykonane: badanie, próby i przyjęcie przez komisję roboczą całego zamontowanego wyposażenia i obiekty przygotowane są do eksploatacji. Eksploatacja wyposażenia w obiekcie (jego części), nie przyjętej przez państwową komisje odbiorczą nie jest dopuszczalna.

21. Przedstawiciele państwowego nadzoru weterynaryjnego, wchodzący w skład państwowej komisji odbiorczej, sprawdzają zgodność pomieszczeń ferm hodowli zwierząt z projektami, a także wydają wniosek na ich zgodność z obowiązującymi wymogami weterynaryjno- sanitarnymi i higienicznymi dla wprowadzanych do eksploatacji obiektów hodowli zwierząt.

22. Zabrania się wprowadzania do eksploatacji pomieszczeń do hodowli zwierząt przy niezakończonych pracach budowlanych odnośnie systemów pobierania, usuwania, przechowywania, odkażania i utylizacji ścieków nawozowych i produkcyjnych, obiektów weterynaryjnych, a także z niedopracowaniami, przeszkadzającymi w ich normalnej eksploatacji i pogarszającymi warunki sanitarno- higieniczne i weterynaryjno- sanitarne i bezpieczeństwo pracy pracowników, z odstepstwami od zatwierdzonego projektu.

23. Do przyjęcia i przechowywania mleka na terenie fermy przewidywana jest budowa bloku mlecznego (odizolowanego pomieszzcenia w oborze lub oddzielnego budynku) do pierwotnej obróbki i czasowego przechowywania mleka, do obróbki sanitarnej wyposażenia dojącego, przechowywania i przygotowania środków myjących i dezynfekujących. Ściany i podłogi powinny mieć pokrycia łatwe do mycia i dezynfekcji. W bloku mlecznym urzadza się oddzielne pomieszczenie do badania mleka (laboratorium) lub jedno laboratorium – nа całe gospodarstwo pod warunkiem istnienia w nich na kilku fermach nieznacznego pogłowia zwierzat (od 100 i mniej krów na fermę).

Оbowiązkowym obiektem nа każdej farmie hodowli zwierząt jest pomieszzcenie przejscia sanitarnego wybudowane według typowego projektu.

24. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego obiektów hodowli zwierząt, należy stale śledzić ich czystość, zagospodarowanie terenu ferm, placów wybiegowych, dojazdów do obór, pomieszczeń do dojenia i bloku mlecznego.

Ferma powinna być otoczona po całym obwodzie ogrodzeniem i pasem nasadzeń zielonych. Teren wolny od zabudowy także zagospodarowuje się i obsadza zielenią.

Теren kompleksu powinien być ogrodzony zwartym płotem lub metalową siatką z drobnymi oczkami o wysokości nie mniej niż 1,6 metra i rozdzielony na strefy: produkcyjną, gospodarcza, przechowywania i przygotowania pasz, przechowywania i odkażania obornika.

Przy wejściu do tamburów obór i innych pomieszczeń produkcyjnych w celu dezynfekcji obuwia montuje się kuwety dezynfekcyjne (wanny z roztworem dezynfekcyjnym, maty, skrzynki z trocinami lub drobno naciętą słomą i in.), które systematycznie wypełnia się roztworem dezynfekującym.

25. Budowa zbiorników na obornik powinna być dokonywana zgodnie z istniejącą dokumentacją normatywno- techniczną. Strefa sanitarno- ochronna dla zbiorników obornika, budowli oczyszczalni ferm określana jest zgodnie z wymogami SanPiN 10-5 RB 2002 «Klasyfikacja sanitarna przedsiebiorstw, budowli i innych obiektów. Strefy sanitarno- ochronne».

Теren budowli oczyszczalni powinien być ogrodzony ogrodzeniem, zazieleniony nasadzeniami drzewno- krzewowymi, zagospodarowany, mieć przejazdy i drogę doajzdową z twardym pokryciem.

Urzadzenie budowli oczyszczalni powinno zostać zakończone przed oddaniem i uruchomieniem do eksploatacji ferm mleczno- towarowych.

Systemy usuwania nawozu płynnego z obór powinny zapewniać usuwanie ekskrementów w odpowiednim czasie, maksymalną czystość pomieszczeń do hodowli zwierząt przy minimalnym zużyciu czystej wody, środków i zyżyciu pracy.

Na każdej fermie mleczno- towarpwej powinien być przewidziany jeden ze sposobób odkazania nawozu płynnego: długie przetrzymywanie, sposób chemiczny lub biologiczny. Obornik z ferm mleczno- towarowych, z obecnością gruźlicy i brucelozy, odkaża się zgodnie z obowiązującymi instrukcjami odnośnie odkażania obornika w organizacjach z obecnością gruźlicy i brucelozy.

26. Toalety na dworze (przy barku węzłów sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych) i szamba na terenie fermy urządza się w odległości nie bliższej niż 25 m od obory i innych pomieszczeń produkcyjnych fermy.

Przy wypełnieniu szamb i toalet do ¾ głębokości oczyszcza się je. Odkazanie i wypuszczanie ścieków dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami.

27. Należy obserwować parametry mikroklimatu w pomieszczeniach dla zwierząt. Parametry mikroklimatu przewidywane są zgodnie z RNTP-1-2004. Pomieszczenia powinny mieć wystarczające oświetlenie i wentylację.

28. W pomieszczeniu do dojenia, przechowywania i chłodzenia mleka, laboratorium mlecznym, pomieszczeniach do przechowywania środków dezynfekujących, panele ścian maluje się farbą olejną o jasnych barwach lub wykańcza płytkami z kafli lub materiałów polimerowych, a górną część ścian maluje się farbą olejną, podłogi powinny zapewniać dobry ściek wody.

29. Przy utrzymywaniu zwierzat bez uwięzi na otwartym terenie, w organizacji, prowadzacej działalność odnośnie produkcji mleka, powinno byc miejsce do dojenia.

30. Miejsca letniego wypasu zabezpieczone są we wszystko co niezbędne do dojenia krów: odpowiednią ilość wody zimnej i ciepłej o jakości wody pitnej zgodnie z punktem 3 niniejszych przepisów, materiały filtracyjne, urzadzenia do mycia rąk, ławeczki dla dojarek itp.

31. Dla celów gospodarczo- socjalnych i technologicznych (obróbki sanitarnej wyposażenia do dojenia i naczyń na mleko, obmywania wymion i in.) ferma powinna mieć zapewnioną wodę o jakości wody pitnej zgodnie z punktem 3 niniejszych przepisów.

Мiejsca do dojenia powinny być wyposażone w taki sposób, żeby wykluczyć wpływ czynników zanieczyszczających na jakość mleka. Wyposażenie przewoźne mleczno- dojarskie, wykorzystywane do dojenia, powinno wykluczać zanieczyszczenie mleka.
Rozdział 3. Wymogi weterynaryjno- sanitarne i higieniczne odnośnie utrzymania pomieszczeń, terenów ferm mleczno- towarowych i pielęgnacji zwierząt
32. W celu zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pomie3szczeń do hodowli zwierząt i terenów ferm mleczno- towarowych należy stale dbać o ich czystość i zagospodarowanie. Pomieszczenia i stanowiska do dojenia powinny być zlokalizowane i skonstruowane w taki sposób, żeby mleko nie było narażone na zanieczyszczenia.

33. Obora, gdzie utrzymywane jest bydło rogate i należące do niej pomieszzcenia powinny być stale czyste i suche. Nie dopuszcza się do tworzenia skroplin na ścianach i sufitach. .

Dostęp do obory i innych pomieszczeń produkcyjnych powienien być wolny od nagromadzonych odpadów i innych substancji zanieczyszczających. .

Obornik powinien być zabierany z kanałów ściekowych w miarę konieczności.

Stanowiska powinny być utrzymane w suchości, w razie konieczności wykorzystywać materiał do podściółki, który posiada organizacja, oprócz torfu.

W miarę konieczności, ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu urządza się sanitarny dzień na fermie. W tym dniu poddaje się dokładnemu oczyszczaniu ściany, koryta, automatyczne poidła i inne wyposażenie, a także okna w pomieszczeniach produkcyjnych, socjalnych i pomocniczych, pomieszczeniu przejścia sanitarnego. Po oczyszczeniu mechanicznym przeprowadza się dezynfekcję.

W dniu sanitarnym personel weterynaryjny przegląda wszystkie zwierzęta dojne, zwracając szczególna uwagę na stan wymion, dojek i sprawdza sanitarną jakość oczyszczenia pomieszzcenia i terenu. Wyniki przeprowadzenia dnia sanitarnego protokołuje się.

W oborze lub w innych pomieszczeniach do dojenia krów nie powinny byc utrzymywane inne gatunki zwierząt i powinien być wykluczony dostęp innych gatunków zwierzat.

Pasze, których obecność może negatywnie odbić się na jakości mleka, w okresie dojenia nie powinny znajdować się w oborze.

34. Wejście na teren wewnętrzny ferm mleczno- towarowych dla personelu obsługującego zezwolony jest tylko przez pomieszczenia przejścia sanitarnego za okazaniem przepustek stałych, przechowywanych w punkcie kontrolnym pomieszczeń przejścia, dla osób postronnych- po uzgodnieniu ze służbą weterynaryjną.

Wejście na teren fermy mleczno- towarowej dozwolony jest po zmianie odzieży własnej i obuwia w pomieszczeniu przejścia sanitarnego na odzież specjalną fermy.

Wjazd transportu na teren fermy mleczno- towarowej dopuszczalny jest bezpośrednio przez bariery dezynfekcyjne.

35. Na całym terenie, w pomieszczeniach produkcyjnych i pomocniczych ferm mleczno- towarowych przeprowadza się dezynfekcję profilaktyczną i przedsięwzięcia odnośnie walki z muchami i gryzoniami zgodnie z instrukcjami do przeprowadzania dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i dezakaryzacji, zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Białoruś.

36. W pomieszczeniu do przechowywania i chłodzenia mleka, Sali do dojenia ściany oczyszcza się w miarę zabrudzenia, maluje się je, dezynfekuje i w razie konieczności przeprowadza remont kosmetyczny. Podłogi i ściany myje się codziennie. Dezynfekcję przeprowadza się nie mniej niż 2 razy w miesiącu w sposób wykluczający trafianie do mleka środka dezynfekującego. Do dezynfekcji stosuje się środki dezynfekujace, dozwolone przez Ministerstwo ochrony zdrowia Republiki Białoruś, zgodnie z rekomendacjami producenta odnośnie ich stosowania w danej dziedzinie.

37. Pomieszczenia do dojenia powinny być odizolowane od wszystkich źródeł zanieczyszczeń.

38. Dojne krowy przy utrzymywaniu bez uwięzi należy trzymać na czystek podściółce słomianej lub innej z rozliczenia 5 kg na dobę.

Przy utrzymywaniu krów na stanowiskach materiał na podściółkę (słoma, trociny, itp.) podlega wymianie codziennie.

Dla krów dojnych zabrania się wykorzystywania torfowej podściółki.

39. Czyszczenie pokrycia skóry i mycie kończyn tylnych wykonują dojarki (operatorzy dojenia maszynowego) regularnie, w miarę ich zabrudzenia.

40. Zabrania się wprowadzania na teren fermy mleczno- towarowej zwierząt z innych organizacji lub ferm bez zezwolenia lekarza weterynarii i bez przestrzegania niniejszych przepisów.
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna