Przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Saluk, wszczętego w dniu 21 marca 2012 r w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemiaPobieranie 26.17 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar26.17 Kb.Łódź, 23 lipca 2012 r.
Uchwała

Komisji Habilitacyjnej powołanej w dniu 4 czerwca 2012 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455) w sprawie:

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanny Saluk, wszczętego w dniu 21 marca 2012 r. w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia.

§ 1


Komisja, działając zgodnie z ww. ustawą, w oparciu o rozporządzenie MNiSzW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) i stosując kryteria zawarte w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165), na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2012 r., w którym uczestniczyło sześć spośród siedmiu wybranych członków Komisji, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia Pani dr Joannie Saluk – adiunktowi w Katedrze Biochemii Ogólnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

§ 2


Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik stanowiący jej uzasadnienie.

§ 3


Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Radzie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Ewa Bartnik - przewodniczący komisji .............................................................

dr hab. Tomasz Popławski, prof. nadzw. UŁ – sekretarz .........................................................................

prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz – recenzent ...................................................................................

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz – recenzent .......................................................................................

dr hab. Maria Anna Kowalska – recenzent ...................................................................................................

prof. dr hab. Wanda M. Krajewska – członek komisji ............................................................................

prof. dr hab. Sławomir Pikuła - członek komisji ......................................................................................

Załącznik

do Uchwały podjętej przez Komisję Habilitacyjną powołaną w dniu 04 czerwca 2012 r przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu:

przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia Pani dr Joannie Saluk

1. Krótkie dane z życiorysu naukowego Habilitantki:

Cała dotychczasowa kariera zawodowa i naukowa dr Joanny Saluk związana jest z Jej działalnością na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Habilitantka studiowała biologię w Uniwersytecie Łódzkim obierając specjalizację w zakresie biologii molekularnej. Pracę magisterską pt. „Wpływ lipopolisacharydu Proteus mirabilis na płytki krwi świni” wykonała w Katedrze Biochemii Ogólnej UŁ pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wachowicz w 1996 roku. W tym samym roku Habilitantka podejmuje studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w Łodzi, które ukończyła w 2001 r. Jej rozprawa doktorska pt. "Zmiany aktywności płytek krwi wywołane działaniem lipopolisacharydów Proteus mirabilis" wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wachowicz, dotyczyła fizjologicznej odpowiedzi płytek krwi w wyniku działania endotoksyny. Rok wcześniej habilitantka została zatrudniona w Katedrze Biochemii Ogólnej UŁ na etacie asystenta, a po uzyskaniu stopnia doktora do chwili obecnej na etacie adiunkta.

Komisja zapoznała się ze wszystkimi materiałami dotyczącymi postępowania habilitacyjnego dr Joanny Saluk: (1) autoreferatem, (2) wykazem opublikowanych przez Habilitantkę prac naukowych, (3) dostarczonymi informacjami o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i zagranicą, (4) kopiami publikacji stanowiących wskazane przez Habilitantkę osiągnięcie naukowe (jednotematyczny cykl publikacji) wraz z oświadczeniami współautorów, (5) kopią dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora poświadczoną za zgodność z oryginałem, jak również z recenzjami przygotowanymi przez recenzentów powołanych w postępowaniu habilitacyjnym – prof. dr hab. Jędrzeja Antosiewicza, prof. dr hab. Grzegorza Bartosza i dr hab. M. Anny Kowalskiej.

Komisja stwierdza, że dokumentacja wniosku została przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455) i od strony formalnej nie budzi zastrzeżeń.

Wszystkie trzy opinie recenzentów zawierające zarówno ocenę osiągnięcia naukowego dr Joanny Saluk w formie jednotematycznego cyklu publikacji, jak również jej aktywności naukowej oraz dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego, a także prowadzonej współpracy międzynarodowej są pozytywne i kończą się poparciem wniosku o nadanie dr Joannie Saluk stopnia doktora habilitowanego.Ocena osiągnięcia naukowego przedstawionego w postaci jednotematycznego cyklu publikacji

Na osiągnięcie naukowe zatytułowane „ Ochrona hemostatycznej aktywności płytek krwi oraz elementów osocza przez antyoksydanty egzogenne w stresie oksydacyjnym” składa się zestaw spójnych tematycznie 11 prac oryginalnych. Dziesięć z nich z nich ukazało się w czasopismach międzynarodowych znajdujących się w bazie Journal Citation Reports i jedna w czasopiśmie o zasięgu krajowym (Kosmos) o łącznym współczynniku wpływu wynoszącym 21,35. Prace te zostały opublikowane w latach 2007-2011. Wszystkie prace są współautorskie jednak w 7 z nich Habilitantka jest pierwszym autorem. Oświadczenia współautorów jednoznacznie wskazują na kluczowy udział Habilitantki we wszystkich etapach prac prowadzących do ich publikacji.

Osiągniecie naukowe Habilitantki jest usytuowane w obszarze badań dotyczących wykorzystania bioaktywnych składników roślinnych w prewencji płytek krwi przed skutkami stresu oksydacyjnego i zaburzeniem hemostazy.

Głównym nurtem badawczym dr Joanny Saluk była oceny potencjalnych właściwości antyoksydacyjnych oraz przeciwpłytkowych związków, których zastosowanie w formie nutriceutyków lub suplementów diety może ochronić układ hemostazy przed skutkami stresu oksydacyjnego. W swoich badania Habilitantka analizowała L-karnitynę, beta-glukan, pochodne kwasu glukarowego i glukonowego oraz wyciągi antocjanów. Habilitantka wykazała silne antyoksydacyjne działanie badanych związków na płytki krwi i białka osocza. Pewien niedosyt budzi wg prof. dr hab. Grzegorza Bartosza i dr hab. M. Annę Kowalskiej brak wglądu w mechanizm antyoksydacyjny badanych związków oraz ograniczona metodyka publikowanych badań. Za ważne osiągnięcie habilitantki prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz uznał wyniki pokazujące przeciwdziałanie toksyczności nadtlenoazotynu L-karnityny oraz beta-glukanu. Zauważył również fakt zaproponowania przez Habilitantkę alternatywy dla kwasu acetylosalicylowego w postaci antocjanów.


O wadze uzyskanych obserwacji świadczy także cytowalność prac, w których opublikowano wyniki tych badań.

W podsumowaniu: Komisja stwierdza, że osiągnięcie naukowe przedstawione w postaci monotematycznego cyklu publikacji dr Joanny Saluk w pełni odpowiada kryteriom stawianym kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia.

        1. Ocena aktywności naukowej

Dorobek naukowy dr Joanny Saluk stanowi 50 recenzowanych publikacji (37 oryginalnych, 12 poglądowych) o łącznym IF 58,36 (pkt MNiSW 842), które ukazały się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub krajowym. Trzydzieści sześć z tych publikacji zamieszczonych zostało w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports.

45 spośród tych prac zostało opublikowanych po doktoracie (IF 55,69). Publikacje dr Joanny Saluk były cytowane 246 razy (Indeks Hirscha 9). Spośród tych publikacji jedenaście stanowi podstawę postępowania habilitacyjnego. Ponadto dr Joanna Saluk jest współautorką rozdziału w monografii dotyczącej wykorzystania Rzepiku (Agrimonia) w medycynie.

Badania nad zagadnieniami związanymi z funkcją hemostatyczną płytek krwi oraz wpływem niektórych składników pożywienia na ich funkcje stanowi główny nurt badań dr Joanny Saluk.

Badania nad tymi zagadnieniami Habilitantka prowadziła już przed uzyskaniem stopnia doktora nauk biologicznych i wówczas koncentrowały się na odpowiedzi płytek na działanie endotoksyn bakteryjnych. Wykazano indukcję peroksydacji lipidów płytek oraz pobudzenie wytwarzania anionorodnika podtlenkowego i tlenku azotu przez te komórki w wyniku działania lipopolisacharydu. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Habilitantka oprócz prac przedstawionych jako osiągnięcie naukowe, uczestniczyła w badaniach, które wykazały ochronny wpływ rezweratrolu na płytki poddane działaniu lipopolisacharydu. Porównywała aktywność antyoksydacyjną ebselenu i innych organicznych pochodnych selenu wykazując silną aktywność antyoksydacyjną bis(2-aminofenylo)diselenidu. Prowadziła również badania dotyczące zastosowania suplementów diety w ochronie układu hemostazy, zwłaszcza w zakresie wykorzystania substancji czynnych obecnych w ziołach leczniczych, wykazując m. in. antyoksydacyjne właściwości ekstraktów z przymiotna kanadyjskiego Conyza canadensis, krwawnika pospolitego Achillea millefolium, arniki górskiej Arnica montana i jeżówki purpurowej Echinacea purpurea. Stwierdziła także przeciwpłytkowe i antykoagulacyjne działanie szeregu preparatów roślinnych. Uczestniczyła w badaniach procesów pro- i antyoksydacyjnych u chorych na stwardnienie rozsiane, wykazując m. in. korzystny wpływ krioterapii ogólonoustrojowej.

Według prof. dr hab. Jędrzeja Antosiewicza „Przegląd dorobku Habilitantki, wskazuje że Jej tematyka badawcza jest jednorodna” i że „tematyka pracy magisterskiej i doktorskiej jest zbliżona do tematyki rozprawy habilitacyjnej, co trudno uznać za plus”. Zastrzeżenia te podziela dr hab. M. Anna Kowalska pisząc, że ”habilitantka nie rozszerzyła zbytnio swojego tematu badań i praktycznie nie wyszła poza nurt znakomitego pionierskiego laboratorium Prof. B. Wachowicz”. Jednakże według prof. dr hab. Jędrzeja Antosiewicza ma to też swoje zalety gdyż „zagadnienia badawcze są rozpatrywane z coraz szerszej perspektywy i bardziej dogłębnie, o czym świadczy chociażby stosowanie coraz nowocześniejszych technik badawczych”. Zaznacza również, że „dorobek ten był doceniony, o czym świadczy nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymana w 2002 roku.”

W podsumowaniu: Komisja stwierdza, że aktywność naukowa dr Joanny Saluk spełnia wymogi stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia, a jej dorobek naukowy stanowi istotny wkład w rozwój biologii.
Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej
Dorobek dydaktyczny dr Joanny Saluk jest charakterystyczny dla nauczyciela akademickiego. Od roku 1996 Habilitantka prowadziła zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia z biochemii, z chemii organicznej i biochemii, enzymologii, wstępu do analizy biochemicznej, ćwiczenia w ramach pracowni specjalistycznej oraz seminarium licencjackie) dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunków: biologia, biotechnologia i ochrona środowiska. Kierowała sześcioma pracami licencjackimi. Pełniła funkcje pełnomocnika Dziekana ds. praktyk specjalizacyjnych, była członkiem Rady Wydziału oraz sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Była wykonawcą i głównym wykonawcą szeregu grantów, obecnie uczestniczy w pracach badawczych w ramach projektu WSROVASC, który obejmuje wiele ośrodków badawczych.

Na uwagę zasługuje uczestnictwo Habilitantki w konferencjach międzynarodowych i krajowych i autorstwo lub współautorstwo 42 doniesień naukowych na zjazdy i konferencje (20 krajowych i 22 międzynarodowe).

Dr Joanna Saluk brała udział w organizacji Konferencji Biologii Komórki w Łodzi (2005) i 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Łodzi (2009). Recenzowała manuskrypty m. in. dla czasopism: World Journal of Biological Psychiatry i Platelets.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (od 2008) i Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (od 2010).

Jedynym mankamentem tej części oceny Habilitantki jest brak współpracy z zagranicą. Mimo dr Joanna Saluk opublikowała wiele wartościowych publikacji.W podsumowaniu: Komisja stwierdza, że oceniany dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom do stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia.
Wniosek końcowy

Wszyscy członkowie Komisji zgodnie stwierdzają, że osiągnięcie naukowe zatytułowane „Ochrona hemostatycznej aktywności płytek krwi oraz elementów osocza przez antyoksydanty egzogenne w stresie oksydacyjnym” stanowi istotny wkład w rozwój biologii, a całkowity dorobek naukowy wskazuje na znaczną aktywność naukową habilitantki. Te dokonania dr Joanna Saluk oraz dorobek organizacyjny spełniają kryteria określone w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455) i przedkładają Wysokiej Radzie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego podjętą uchwałę popierającą wniosek o nadanie dr Joannie Saluk stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia.


Łódź 23 lipca 2012 r. Przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Ewa Bartnik: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna