Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego do wywozu śmieci oraz samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnychPobieranie 39.99 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar39.99 Kb.
Tarnowo Podgórne, dnia 7 lutego 2014 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego do wywozu śmieci oraz samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.


 1. ZAMAWIAJĄCY:

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP- KOM Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne,

tel. (061) 814-64-30, fax.: 814 74 07,

REGON: 639910084, NIP: 777-00-04-121.

Adres strony internetowej: www.tp-kom.pl, e-mail: mdzik@tp-kom.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych i merytorycznych – Marlena Dzik, tel. (061) 8959 424.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm).


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego do wywozu śmieci oraz samochodu ciężarowego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym:

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

DO WYWOZU ŚMIECI

DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

PODWOZIE

 • trzyosiowe

 • moc min. 280 KM

 • przebieg do 260 000 km

 • oś środkowa podnoszona i skrętna

 • kamera wsteczna

 • koła 22,5 cala

 • zawieszenie: tył na poduszkach powietrzna, przód na resorze

 • ładowność min. 12 000 kg

 • kabina dzienna 3 miejscowa

 • dopuszczalna masa całkowita min.

26 000 kg

 • półautomatyczna lub automatyczna skrzynia biegów

 • blokada tylnego mostu

 • ABS

 • elektrycznie sterowane szyby

 • pojazd wypiaskowany i pomalowany

 • kabina w kolorze białym RAL 700

 • zabudowa pomarańczowa RAL 2008
 • dwuosiowe

 • moc silnika 240-260 KM

 • przebieg do 200 000 km

 • blokada tylnego mostu

 • kamera wsteczna

 • koła 22,5 cala

 • zawieszenie przód i tył poduszka powietrzna

 • ładowność konstrukcyjna min. 5 000 kg

 • kabina dzienna 3 miejscowa

 • dopuszczalne masa całkowita: konstrukcyjna 15 000-16 000 kg

 • automatyczna skrzynia biegów

 • pojazd wypiaskowany i pomalowany

 • kabina w kolorze białym RAL 700

 • zabudowa pomarańczowa RAL 2008EMISJA SPALIN

 • min. EURO3

 • min. EURO3

ROK PRODUKCJI

 • 2003 lub młodszy

 • 2006 lub młodszy

ZABUDOWA

 • zabudowa półokrągła 18-20 m3

 • zabudowa wyprodukowana w 2003 r. lub później

 • prasa ze zgniotem liniowym x4

 • niski zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-1100 l

 • 2 stopnie dla ładowaczy

 • wyposażony w światła ostrzegawcze

 • dwukomorowa (podzielona 1/3, 2/3)

 • pojemność 12-13 m3

 • dwie niezależne płyty wypychowe

 • mechanizm blokujący wypadanie odpadów z małej komory

 • zabudowa wyprodukowana w tym samym roku jak podwozie lub później

 • prasa ze zgniotem linowym x4

 • zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110-360 li 700-1100 l do dużej komory

 • 2 stopnie dla ładowaczy

 • wyposażony w światła ostrzegawcze

GWARANCJA

 • 6 miesięcy na pojazd i zabudowę

 • 6 miesięcy na pojazd i zabudowę

POZOSTAŁE

 • pojazd zarejestrowany na terenie RP

 • instrukcja obsługi w języku polskim

 • przeszkolenie pracowników wraz z wydaniem stosownego oświadczenia o przeszkoleniu


Informacje dodatkowe:

 • W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 • Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonej ceny.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

34.14.45.11-3 – pojazdy do zbierania odpadów.


 1. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.


 1. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.


 1. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.


 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie: data zakończenia 12.03.2014 r.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIANIA WARUNKÓW:

    1. Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 – na podstawie oświadczenia

    2. Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 2 – na podstawie oświadczenia

    3. Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 – na podstawie oświadczenia

    4. Warunek art. 22 ust. 1 pkt. 4 – na podstawie oświadczenia

    5. Warunek art. 24 ust. 1 – na podstawie oświadczenia

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt. 9 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.


9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub kserokopie:

 1. ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,

 2. oświadczenia oferenta w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika do SIWZ.

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 4. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją §3 pkt. 3 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Wymagany dokument to: dokument potwierdzający że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Forma dokumentów zgodnie z §7 w/w Rozporządzenia.


Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewali się w formie pisemnej. Forma pisemna wymagana jest także do przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się także drogą faksową lub elektroniczną jednakże każda przekazana informacja lub dokument muszą być potwierdzone w formie pisemnej
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Każda kartka oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według wzoru: „dokładna nazwa i adres zamawiającego, przetarg na: nazwa przedmiotu zamówienia, nie otwierać przed: data i godzina otwarcia ofert.”

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
13. OFERTA WSPÓLNA:

Wykonawcy zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie warunków. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców.
 1. FORMA WYJAŚNIANIA WĄTPLIWOŚCI W TREŚCI SPECYFIKACJI:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez wskazywania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza na stronie internetowej

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz stosowna informację zamieści na stronie internetowej.
15. TERMIN ZWIĄZANIA, ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT:

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.Ofertę należy złożyć w siedzibie Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP- KOM, w pokoju nr 15 nie później niż do dnia 17.02.2014 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.02.2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na jego wniosek zostanie mu przesłany protokół z sesji otwarcia ofert.


16. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY:

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „zmiana”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „wycofane”. Koperty oznaczone napisem „wycofane” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. Wewnętrzne koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą odbywały się w walucie polskiej.


18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:

W formularzu oferty należy podać cenę brutto za realizacje zamówienia. Cena podana w ofercie jest niezmienna i zostanie przeniesiona do umowy. Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną w złotych i uwzględniającą wymagania techniczne, zgodne z SIWZ i obejmującą wszystkie koszty.

Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia z wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).


19. OPIS KRYTERIÓW:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: • cena – 100 %.

Wybranie zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną. Przydzielając punkty w tym kryterium Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną 100 pkt., każda kolejna oferta otrzyma 1 pkt. mniej.
20. WYJAŚNIANIE TREŚCI ZŁOŻONEJ OFERTY:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.


21. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA:

Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec tajności informacji dotyczących: nazwy oraz adresu wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:


 • Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,

 • Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

 • po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę.


22. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIE UMOWY:

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców wskazując zgodnie z art. 92 ust1 pkt.4 termin w którym może zostać zawarta umowa o zamówienia publiczne. Informacja zostanie przesłana droga elektroniczna lub faksem. Ponadto informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Umowa zostaje podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, załączonej do niniejszej specyfikacji.


23. OBOWIĄZYWANIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


24. POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.


25. Załączniki do siwz:

 1. formularz oferty- załącznik nr 1,

 2. oświadczenie art. 22 – załącznik nr 2,

 3. oświadczenie art. 24 – załącznik nr 3,

 4. grupa kapitałowa – załącznik nr 4,

 5. projekt umowy – załącznik nr 5.

Pobieranie 39.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna