Przetarg nieograniczony Zamówienie publiczne pn. „Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2015 2017”Pobieranie 178.12 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar178.12 Kb.
Załącznik Nr 1
OFERTAPrzetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne pn. „Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie

miasta Płocka w latach 2015 - 2017”


Zamawiający:

Gmina Miasto Płock

Miejski Zarząd Dróg w Płocku

09-400 Płock, ul. Bielska 9/11


Wykonawca:
Cena oferowana [zł]:

Wartości netto wg załącznika nr 2


Okres realizacji:


od 01.01.2015 do 31.12.2017 r.Okres gwarancji:

- na roboty montażowe

- na nasadzenia
.....................

24 miesiące


Termin związania ofertą:60 dni


Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem pn. „Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2015 - 2017” zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wymagany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni.

 3. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy sami/część zamówienia zlecimy podwykonawcom*. Zamawiający zastrzega, że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….W przypadku gdy wykonawca powoła się w złożonej ofercie na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest podać nazwę podwykonawcy ze wskazaniem części zamówienia jaką będzie on wykonywał.
Nie wypełnienie punktu 3 będzie oznaczało, że wykonawca wykonana zamówienie siłami własnymi


 1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wzór umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:

………………………………………………………………………………………………..

 1. Wadium wysokości 50 000 zł zostało wniesione w formie…………………………………

 2. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja

 1. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

nr fax. …………………..

nr tel. …………………….

e-mail ………………………………………. 1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .................................................................................................................

 1. ..................................................................................................................

 2. ..................................................................................................................

 3. ..................................................................................................................

 4. ..................................................................................................................

 5. ..................................................................................................................

 1. Oferta zawiera ........ stron ponumerowanych w sposób ciągły.

......................................................

podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

..................................................

miejscowość, dataZałącznik Nr 2

FORMULARZ CENOWY

Tab.I. Zryczałtowane ceny jednostkowe i wartości na konserwację drzewostanu.
Tabela I

Lp.

Wyszczególnienie robót
Jednostka

miary


Szacunkowe wielkości roczne

Cena netto za jednostkę

[zł]


Szacunkowa Wartość netto za 1 rok [4] x [5]

Szacunkowa wartość netto za 3 lata [6] x 3

1.

2.

3.

4

5

6

7

1.

Frezowanie karp korzeniowych wraz z wywozem, kosztami utylizacji oraz uzupełnieniem ziemią miejsca po wyfrezowaniu pnia

1 cm średnicy pnia3000


2.

Wycinka drzew wraz z wywozem i kosztami utylizacji

1 cm obwodu pnia

55000


3.

Wycinka krzewów i żywopłotu wraz z wywozem i kosztami utylizacji

1 m2 rzutu skupiny

1500


4.

Cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew (tj. przycięcie drzew: usuwanie posuszu, formowanie koron, skracanie koron, dostosowanie koron drzew do skrajni jezdni i chodnika) wraz z wywozem

i kosztami utylizacji


1 cm obwodu pnia206000


5.

Usuwanie odrostów na pniu i przy korzeniach bez wykonywania pielęgnacji drzewa, wraz z wywozem i kosztami utylizacji

za

1 drzewo


1000


6.

Podlewanie drzew przy jednorazowym zużyciu wody 50 litrów

za

1 drzewo


300


7.

Nawożenie drzew nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi

za

1 drzewo


400


8

RAZEM

Tab.II. Zryczałtowane ceny jednostkowe i wartości na chirurgię drzew.
Tabela II

Lp.

Wyszczególnienie robót
Jednostka

miary


Szacunkowe wielkości roczne

Cena netto za jednostkę

[zł]


Szacunkowa Wartość netto za 1 rok [4] x [5]

Szacunkowa wartość netto za 3 lata [6] x 3

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

1.


Założenie wiązania elastycznego

1 szt. wiązania

10

2.


Założenie odciągu linowego

1 szt. drzewa

3

3.


Zabezpieczenie ubytku poprzez uformowanie krawędzi rany, wygładzenie powierzchni, chemiczne zabezpieczenie krawędzi rany, zabezpieczenie powierzchni środkami impregnacyjnymi

m2

20


4.

Naprawa stelaży po okresie gwarancyjnym – zbudowanych z 3 palików

1 szt.

100


5.

Naprawa stelaży po okresie gwarancyjnym – zbudowanych z 2 palików

1 szt.

40

RAZEMCeny wyszczególnione w tabeli I i II obowiązują bez względu na natężenie ruchu kołowego czy pieszego oraz inne utrudnienia ujawnione w trakcie prowadzenia prac.
III. Zryczałtowane ceny jednostkowe i wartości na wykonanie nasadzeń.
Tabela III

Lp.


Wyszczególnienie nasadzeń

wg gatunku oraz obwodu pniaJednostka

miary


Szacunkowe wielkości roczne

Cena netto za jednostkę

[zł]


Szacunkowa wartość netto za 1 rok [4]x[5]

Szacunkowa wartość netto za 3 lata [6] x 3

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.
I. Drzewa
1.

Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)

obwód pnia 10-12 cm

Betula rerrucosa (brzoza brodawkowata)

obwód pnia 10-12 cm

Platanus acerifolia hispanica (platan klonolistny)

obwód pnia 10-12 cmszt.

75


2.

Acer platanoides (klon pospolity)

obwód pnia 10-12 cm

Sorbus intermedia (jarząb)

obwód pnia 10-12 cm

Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)

obwód pnia 12-14 cmszt.

65


3.

Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ (głóg dwuszyjkowy)

obwód pnia 10-12 cm

Prunus serrulata 'Kanzan' (wiśnia piłkowana)

obwód pnia 10-12 cm

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (robinia akacjowa)

obwód pnia 10-12 cm

Tilia cordata ‘Greenspire’(lipa drobnolistna)

obwód pnia 10-12 cm

Tilia europea Pallida

obwód pnia 10-12 cm

Acer platanoides ‘Globosum’ (klon kulisty)

obwód pnia 10-12 cm

Acer platanoides (klon pospolity)

obwód pnia 12-14 cm

Platanus acerifolia hispanica (platan klonolistny)

obwód pnia 12-14 cm

Betula rerrucosa (brzoza brodawkowata)

obwód pnia 14-16 cm

Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)

obwód pnia 14-16 cmszt.

30


4.

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (robinia akacjowa)

obwód pnia 12-14 cm

Acer platanoides ' Royal Red' (klon pospolity)

obwód pnia 12-14 cm

Acer rubrum 'Red Sunset'( klon czerwony)

obwód pnia 12-14 cm

Sorbus intermedia (jarząb)

obwód pnia 12-14 cm

Tilia cordata ‘Greenspire’(lipa drobnolistna)

obwód pnia 12-14 cm

Tilia europea Pallida (lipa holenderska)

obwód pnia 12-14 cm

Platanus acerifolia hispanica (platan klonolistny)

obwód pnia 14-16 cmszt.

30


5.

Aesculus hippocastanum carnea (kasztanowiec czerwony)

obwód pnia 10-12 cm

Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ (głóg dwuszyjkowy)

obwód pnia 12-14 cm

Prunus serrulata 'Kanzan' (wiśnia piłkowana)

obwód pnia 12-14 cm

Acer platanoides ‘Globosum’ (klon kulisty)

obwód pnia 12-14 cm

Acer tataricum subsp. Ginnala - klon tatarski

obwód pnia 12-14 cm

Betula rerrucosa (brzoza brodawkowata)

obwód pnia 16-18 cm

Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)

obwód pnia 16-18 cmszt.

20


6.

Prunus serrulata 'Kanzan' (wiśnia piłkowana)

obwód pnia 14-16 cm

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (robinia akacjowa)

obwód pnia 14-16 cm

Acer platanoides ‘Globosum’ (klon kulisty)

obwód pnia 14-16 cm

Acer campestre 'Elsrijk' (klon polny)

obwód pnia 14-16 cm

Acer tataricum subsp. Ginnala (klon tatarski)

obwód pnia 14-16 cm

Acer platanoides ' Royal Red' (klon pospolity)

obwód pnia 14-16 cm

Acer rubrum 'Red Sunset' (klon czerwony)

obwód pnia 14-16 cm

Sorbus intermedia (jarząb)

obwód pnia 14-16 cm

Tilia cordata ‘Greenspire’(lipa drobnolistna)

obwód pnia 14-16 cm

Tilia europea ‘Pallida’ (lipa holenderska)

obwód pnia 14-16 cm

Tilia tomentosa 'Varsaviensis'(lipa srebrzysta)

obwód pnia 14-16 cm

Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ (głóg dwuszyjkowy)

obwód pnia 14-16 cm

Carpinus betulus 'Frans Fontaine’ (grab pospolity)

obwód pnia 14-16 cm

Pyrus calleryana 'Chanticleer' (grusza drobnoowocowa)

obwód pnia 14-16 cm

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (glediczja trójcierniowa)

obwód pnia 14-16 cm

Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański

obwód pnia 14-16 cm

Platanus acerifolia hispanica (platan klonolistny)

obwód pnia 16-18 cmszt.

15


7.

Aesculus hippocastanum carnea (kasztanowiec czerwony)

obwód pnia 12-14 cm

Prunus serrulata 'Kanzan' (wiśnia piłkowana)

obwód pnia 16-18 cm

Acer platanoides (klon pospolity)

obwód pnia 16-18 cm

Sorbus intermedia (jarząb)

obwód pnia 16-18 cm

Tilia cordata ‘Greenspire’(lipa drobnolistna)

obwód pnia 16-18 cm

Tilia europea Pallida

obwód pnia 16-18 cm

Fraxinus excelsior (jesion wyniosły)

obwód pnia 18-20 cm

Platanus acerifolia hispanica (platan klonolistny)

obwód pnia 18-20 cm
szt.

15


8.

Aesculus hippocastanum carnea (kasztanowiec czerwony)

obwód pnia 14-16 cm

Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ (głóg dwuszyjkowy)

obwód pnia 16-18 cm

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (robinia akacjowa)

obwód pnia 16-18 cm

Acer platanoides ‘Globosum’ (klon kulisty)

obwód pnia 16-18 cm

Acer platanoides (klon pospolity)

obwód pnia 18-20 cmszt.

10


9.

Prunus serrulata 'Kanzan' (wiśnia piłkowana)

obwód pnia 18-20 cm

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (robinia akacjowa)

obwód pnia 18-20 cm

Acer platanoides ‘Globosum’ (klon kulisty)

obwód pnia 18-20 cm

Acer campestre 'Elsrijk' (klon polny)

obwód pnia 18-20 cm

Acer tataricum subsp. Ginnala (klon tatarski)

obwód pnia 18-20 cm

Acer platanoides ' Royal Red' (klon pospolity)

obwód pnia 18-20 cm

Acer rubrum 'Red Sunset' (klon czerwony)

obwód pnia 18-20 cm

Sorbus intermedia (jarząb)

obwód pnia 18-20 cm

Tilia cordata ‘Greenspire’(lipa drobnolistna)

obwód pnia 18-20 cm

Tilia europea ‘Pallida’ (lipa holenderska)

obwód pnia 18-20 cm

Tilia tomentosa 'Varsaviensis'(lipa srebrzysta)

obwód pnia 18-20 cm

Crataegus media ‘Paul’s Scarlet’ (głóg dwuszyjkowy)

obwód pnia 18-20 cm

Carpinus betulus 'Frans Fontaine’ (grab pospolity)

obwód pnia 18-20 cm

Pyrus calleryana 'Chanticleer' (grusza drobnoowocowa)

obwód pnia 18-20 cm

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (glediczja trójcierniowa)

obwód pnia 18-20 cm

Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański

obwód pnia 18-20 cm

Platanus acerifolia hispanica (platan klonolistny)

obwód pnia 20-25 cmszt.

10


10.

Aesculus hippocastanum carnea (kasztanowiec czerwony)

obwód pnia 18-20 cm

Tilia cordata ‘Greenspire’(lipa drobnolistna)

obwód pnia 20-25 cm

Tilia europea ‘Pallida’ (lipa holenderska)

obwód pnia 20-25 cm

Acer rubrum 'Red Sunset' (klon czerwony)

obwód pnia 20-25 cm

Acer platanoides (klon pospolity)

obwód pnia 20-25 cmszt.

10

II. Krzewy
11.

Berberis thunbergii (berberys Thunberga)

Cotoneaster horizontalis (irga pozioma)

Forsythia intermedia (forsycja pośrednia)

Jałowiec sabiński (Juniperus sabina)

Ligustrum vulgare (liguster pospolity)

Potentilla fruticosa (pięciornik krzewiasty)

Spirea Japonica (tawuła japońska)szt.

550


12

RAZEM

IV. Rozliczenie innych robót.
W przypadku konieczności zlecenia usług nie ujętych w w/w tabelach rozliczenie prac odbywać się będzie kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi przez Wykonawcę według następujących wskaźników cenotwórczych:
robocizna ( R ) r-g ......... zł

koszty pośrednie (Kp) od (R+S) Kp ......... %

koszty zakupu (Kz) od M Kz ......... %

zysk (Z) od (R+S+Kp) Z ......... %

przy czym w/w stawki nie mogą być większe, niż średnie stawki publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD za okres poprzedni; koszty materiałów i sprzętu według średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów; w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.


Szacunkowa cena ofertowa netto (za 3 lata ) ...………………

(wartość razem tab. I +wartość razem tab. II + wartość razem tab. III)Zastosowana stawka podatku VAT …………… %
Szacunkowa cena ofertowa brutto

(szacunkowa cena ofertowa netto za 3 lata z VAT)

………………


......................................................

podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy


..................................................

miejscowość, data


Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................

Numer tel./fax , e-mail ....................................................................................._______________________________________________________________

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.


Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2015 - 2017”

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

..................................................

podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

..................................................

miejscowość, data


 • W przypadku składania oferty wspólnej, w/w oświadczenie, składają wszyscy partnerzy podpisując się na jednym formularzu lub ustanowiony pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich (w nagłówku oświadczenia należy wpisać nazwę wykonawcy tj. konsorcjum, spółki cywilnej itp.).


Załącznik Nr 4


OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................

Numer tel./fax , e-mail ....................................................................................._______________________________________________________________

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:


Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2015 - 2017”
oświadczam, iż w terminie składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

................................................

podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

..................................................

miejscowość, data_______________________________________________________________

 • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z partnerów lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z partnerów osobno.

Załącznik Nr 5

Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług
dot. przetargu nieograniczonego pn.:

Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2015 - 2017”

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................

Numer tel./fax , e-mail .....................................................................................

_______________________________________________________________
Przedkładamy wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia, i których opis został zamieszczony w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 SIWZ.Lp.


Nazwa podmiotu wykazującego spełnienie warunku


Przedmiot zamówienia
nazwa zadania wraz z informacjami potwierdzającymi spełnianie warunku opisanego w Dziale I Rozdziale 6 ust. 1 pkt 2 SIWZ
Wartość zamówienia w zł bruttoPodmiot na rzecz którego usługi zostały wykonaneData wykonania
(dzień, miesiąc i rok zakończenia

robót)

1.

2.

3.

..................................................

miejscowość, data

......................................................

podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy
_______________________________________________________________

 • Do wykazu należy załączyć dowody czy usługi te zostały wykonane należycie w rozumieniu § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poświadczenie bądź oświadczenie wykonawcy).
 • W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik Nr 6

Wykaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
dot. przetargu nieograniczonego pn.:

Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2015 - 2017””

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................

Numer tel./fax , e-mail .....................................................................................

_______________________________________________________________


Lp.


FunkcjaImię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
( lata praktyki i w jakim zakresie)


Wykształcenie

Podstawa do dysponowania*

(pracownik własny – np. umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenie/pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot)


1.

2
3
4
5
6
7.
8.
9
10

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..................................................

miejscowość, data

.......................................................

podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy


_____________________________________________________________

 • W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


Załącznik nr 7
INFORMACJA

O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITALOWEJna podstawie art. 26 ust. 2d w zawiązku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................

Numer tel./fax , e-mail ....................................................................................._______________________________________________________________
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2015 - 2017””
Oświadczam, iż nie należę do grupy kapitałowej.
..................................................

miejscowość, data


...............................................................

podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy

Składam listę podmiotów razem z którymi należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.)


LP.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu
..................................................

miejscowość, data

...............................................................

podpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy
 • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotową informację bądź listę podmiotów, składa oddzielnie każdy z partnerów lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z partnerów osobno.
 • Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Pobieranie 178.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna