Przetarg nieograniczonyPobieranie 1.54 Mb.
Strona1/11
Data03.05.2016
Rozmiar1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 TYS. EURO


Numer sprawy: UKW/BZP-D-36/2015

Zatwierdził:


................................

(pieczęć i podpis)

Bydgoszcz, dnia 19.11.2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2: Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 5 Informacja o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku obowiązku podatkowego u Zamawiającego, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp

Załącznik nr 7 Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego, o których mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp
Rozdział 3: Istotne dla stron postanowienia umowy ( projekt umowy)
Rozdział 4: Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ 1.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

e-mail: kancelaria@ukw.edu.pl

adres strony internetowej: www.ukw.edu.pl

Godziny urzędowania: od 7:15 do 15:15.

NIP 5542647568

REGON 340057695
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: UKW/BZP-D-36/2015

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.


4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), Rozdziale 4 SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ.

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).


  1. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne

33793000-5Laboratoryjne wyroby szklane

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne


  1. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).

  2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.


5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

- Środki ogólnouczelniane.


6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie od 3 do 7 dni od dnia podpisania umowy.


7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.3. IDW oraz Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

7.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

7.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

  1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

7.3.1. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie warunku określonego w pkt. 7.2.1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

7.3.2. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie warunku określonego w pkt. 7.2.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

7.3.3. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie warunku określonego w pkt. 7.2.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

7.3.4. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie warunku określonego w pkt. 7.2.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.  1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

  2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wówczas należy powyższe załączyć do oferty).

  3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

7.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP.

7.6.2. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.6.3 Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.6.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie tylko dane pełnomocnika.

Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7.6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp Wykonawcy wykazują łącznie. W przypadku warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.2. chociaż jeden z Wykonawców musi spełniać opisany warunek w całości.
 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  1. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

   1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania - złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.

  2. Wykonawca składa wraz z ofertą - pod rygorem wykluczenia z postępowania – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt 8.2.2 IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  1. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

  2. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5.1) lit a) lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 8.6. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  4. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.5. i 8.3 IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

  1. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

  2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  1. oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW, dokument o którym mowa w pkt. 8.4 IDW oraz dokumenty wymienione w pkt 8.2.2. albo odpowiadające im określone w pkt 8.5. i 8.6. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

  2. oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW każdy wykonawca składa odrębnie lub wykonawcy składają jedno oświadczenie podpisane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


9. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

9.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

9.1.1. Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty kart katalogowych (lub specyfikacji technicznej) w języku polskim, potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego równoważności.

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

9.1.2. Wykonawca oferujący produkty równoważne w części nr 20, 21, 22 zobowiązany jest do dołączenia próbek oferowanych produktów.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  1. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za żadne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.

  3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  4. Zamawiający podzielił postępowanie na 46 części, z których każda będzie oceniana oddzielnie.

  5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej części winna być pełna.

  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  8. Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” oraz niżej wymienione dokumenty:

   1. Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

   2. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 8 i 9 IDW;

   3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

   4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty.

  9. Wszelkie dokumenty, które nie są składane w oryginale, powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej przez Wykonawcę.

  10. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  11. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  12. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

  13. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd., powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

  14. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.15 i 10.16. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

  15. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8 i 9 IDW powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

  16. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 ze zm.) uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą , co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  17. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

NAZWA I ADRES WYKONAWCY
oraz opisane:

Numer sprawy: UKW/BZP-D-36/2015

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH”

Nie otwierać przed dniem 27.11.2015 r., godz. 11:00


  1. Wymagania określone w pkt 10.14. – 10.16. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

  2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.


11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

11.2. Następnie Wykonawca przepisuje wartość brutto zadania wyliczonego w załączniku nr 2 do SIWZ do Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

11.3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11.4 Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty transportu, inne opłaty i podatki) oraz będzie uwzględniała także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

11.4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:


 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

 • importu usług lub towarów,

 • mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, tym celu należy złożyć wypełnione Oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 lub 7 do SIWZ.


12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

12.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30
Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w terminie do dnia 27.11.2015 r. do godziny 10:00


  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30
pokój 257,blok „A”, I piętro w dniu 27.11.2015 r. o godzinie 11:00
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.

13.4. W przypadku złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
 1. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

15.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

15.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:


Cena brutto – 90%

Termin dostawy – 10%
15.3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

15.3.1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:


Oferta o najniższej cenie brutto

C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 90 %

Cena brutto oferty badanej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
15.3.2. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium termin dostawy, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Ilość punktów przyznanych za

zaoferowany termin dostawy

T = ( ------------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 10 %

Maksymalna możliwa do zdobycia

ilość punktów za termin dostawy
gdzie: T – wartość punktowa badanej oferty
Parametr podlegający ocenie:


L.p.

Termin dostawy (w dniach)

Punktacja

1.

3

4

2.

3 < … ≤ 4

3

3.

4 < … ≤ 5

2

4.

5 < … ≤ 6

1

5.

6 < … ≤ 7

0
    UWAGA: minimalny termin dostawy to 3 dni a maksymalny termin dostawy to 7 dni, oferta nie może być opatrzona terminem dostawy innym niż z tego zakresu, gdyż będzie niezgodna z SIWZ.

15.4. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 15.2., obliczona wg wzoru:


O = C + T - ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy
15.5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki oraz uzyska najwyższą ilość punktów w określonych w SIWZ kryteriach.

  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, po którego upływie, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  1. Informację, o której mowa w pkt 16.2. ppkt 1, Zamawiający zamieści niezwłocznie również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. Umowa nie może być zawarta na czas krótszy, niż okres realizacji umowy z Zamawiającym.

  3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 16.4 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.
 1. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

18.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:


 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 3. odrzucenia oferty odwołującego.

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

18.5. Terminy wniesienia odwołania:

18.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

18.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.5.1. i 18.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

18.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy Pzp.

18.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


19. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

19.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 52 3419213) lub mailem zampub@ukw.edu.pl z uwzględnieniem pkt. 19.2.

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem lub mailem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej faksem lub mailem, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

19.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

19.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

  1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

   1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 19.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

   2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 19.4.

  1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

  2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.

  4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

  5. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

  6. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:


a) w sprawach merytorycznych:

Joanna Gurgul – Sekcja Zaopatrzenia, telefon (52) 34-19-224

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00,

b) w sprawach proceduralnych:

Wojciech Kubera – Dział Zamówień Publicznych, telefon (52) 34-19-167,

fax 052/34-19-213, e-mail: zampub@ukw.edu.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00,


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna