Przetargu nieograniczonegoPobieranie 248.56 Kb.
Strona1/2
Data09.05.2016
Rozmiar248.56 Kb.
  1   2
ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR DS- 23/zp/2010 NA DOSTAWĘ RÓŻNYCH PRODUKTÓW

LECZNICZYCH -ANTYBIOTYKÓW, AEROZOLI,SUBSTANCJI RECEPTUROWYCH DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PONIŻEJ 125 000 EURO

Poznań grudzień 2010Rozdział 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Dokładny adres do korespondencji:Areszt Śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań

NIP: 778-10-38-603

REGON:000590415

Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (61) 856-82-52

Telefon: (61)856-84-23 lub (61)856-84- 24

Adres strony internetowej:www.sw.gov.pl

Znak Postępowania: Ds -23 /zp/2010
Uwaga: w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia


Tryb udzielenia zamówienia to przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zmianami).
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych – antybiotyków (pakiet A), aerozoli (pakiet B), substancji recepturowych (pakiet C)do Aresztu Śledczego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 1 do SIWZ.


Wspólny Słownik Zamówień (CPV);

główny przedmiot: 33600000-6 produkty lecznicze
33600000-6

Produkty farmaceutyczne

33630000-5

Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego

33631000-2

Produkty lecznicze dla dermatologii

33631100-3

Środki przeciwgrzybicze do użytku dermatologicznego

33631110-6

Kwasy salicylowe

33631200-4

Środki zmiękczające i ochronne

33631300-5

Środki przeciw łuszczycy

33631400-6

Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego

33631500-7

Kortykosterydy do użytku dermatologicznego oraz do preparatów dermatologicznych

33631600-8

Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33651100-9

Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

 

33670000-7

Środki lecznicze dla układu oddechowego

33680000-0

Różne wyroby farmaceutyczne

33692000-7

Roztwory lecznicze

33692100-8

Roztwory do wstrzykiwania


§ 4. Termin i warunki wykonania zamówienia

1.Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w okresie od dnia 02.01.2011r. do 31.12.2011r.

2.Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w dostawie wynosić będzie 0,5 % wartości faktury za każdy dzień zwłoki.

3.Miejscem wykonania Zamówienia jest Areszt Śledczy w Poznaniu, ul Młyńska 1, 61-729 Poznań

4.Dostawy “na ratunek” (cito) realizowane będą w dniu zamówienia w ilościach określonych przez Zamawiającego.

5.Zamówienia zwykłe składane będą telefonicznie lub faksem w dniu poprzedzającym dostawę.

6.Wykonawca w celu realizacji dostaw, zapewni odpowiednio przystosowany transport, na swój koszt.

7.Rozładunku dostarczonego towaru będą dokonywać pracownicy Wykonawcy, przestrzegając obowiązujących na terenie dostawy przepisów porządkowych.

8.Ze względu na szczególny charakter miejsca dostaw, Wykonawca zobowiązany będzie do postępowania określonego przez Zamawiającego.

9.Pracownicy Wykonawcy naruszający przepisy obowiązujące na terenie dostaw nie będą mieli prawa wstępu na teren Aresztu Śledczego.

10.Odbioru jakościowego i ilościowego towaru lub ewentualnej reklamacji dokonywać będzie po otrzymaniu dostawy upoważniony przez Zamawiającego pracownik.

11.W przypadku dostaw przedmiotu umowy wymienionego w § 3 o złej jakości lub posiadającego wady eliminujące jego użycie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający odmawia przyjęcia, a Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na pozbawiony wad, eliminujących jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2.Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty. Są one opisane w niniejszej SIWZ, oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

4.Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
§ 6. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP Zamawiający wymaga złożenia: 1. koncesji, zezwolenia lub licencji,

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 3. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi dodatek nr 5 do SIWZ;

 4. oświadczenia o niewykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, zawartego w dodatku nr 6 do SIWZ;

2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dokumentów stwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami uprawnienia;

3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda:  1. oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że jego firma nie jest w stanie likwidacji, bądź upadłości, a środki finansowe zdeponowane na koncie(kontach) bankowych, którymi dysponuje nie podlegają egzekucji komorniczej lub innym tytułom wykonawczym;

  2. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

5. Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych oświadczeń lub dokumentów na zasadzie „spełnia" – „nie spełnia".

6. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim.


§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą pocztową.

3.Adres, adres strony internetowej, numer telefonu i faksu są wskazane w § 1 SIWZ.

4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu

5.Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 7.00 do 15.00 w dni robocze.

6.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami :

● Renata Walerych tel.: 61 856-84-23(24)


§ 8. Wymagania dotyczące wadium

Na podstawie art. 45 ust. 2 PZP Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.§ 9. Termin związania ofertą

1.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.

2.W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w § 11 SIWZ.


§ 10. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie;

 2. Oferta musi być przygotowana pisemnie, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

 3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

 4. Oferta powinna być złożona na trwale spiętych stronach;

 5. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta (dalej "osoby uprawnione"), przy czym Wykonawca nie musi podpisywać stron niezapisanych;

 6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i dodatkowo każda poprawka musi być podpisana przez osoby uprawnione do podpisywania oferty. Ponadto, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy);

 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;

 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać Przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie;

 9. Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu. Ofertę należy umieścić w jednej w trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę różnych produktów leczniczych – antybiotyków (pakiet A),aerozoli (pakiet B), substancji recepturowych (pakiet C) nie otwierać przed dniem 17.12.2010 godz 9ºº.”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerami telefonów oferenta (dopuszcza się odcisk stempla). Wszystkie elementy nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku ustawowego wymogu otwarcia oferty;

 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;

 11. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio § 10 ust. 1 pkt. 9 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”;

2.Na ofertę składają się następujące dokumenty:

   1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem podanym w dodatku nr 4 do SIWZ;

   2. Oświadczenia, zawarte w jednym lub kilku odrębnych dokumentach oraz podpisane przez osoby uprawnione, w których wykonawca potwierdza, że wypełnia warunkiudziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w § 5 SIWZ;

   3. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z § 6 SIWZ;

   4. Podpisane przez osoby uprawnione oświadczenie dotyczące Wzoru Umowy, o których mowa w § 16 SIWZ;

   5. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przygotowane zgodnie z rozdz. 3 SIWZ,

   6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r.Dz.U.09 Nr 226, poz. 1817).

   7. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w § 6 ust. 1 oraz § 6 ust. 3 przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie oferenta. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP.
§ 11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.Miejsce składania ofert:Areszt Śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań.

2.Termin składania ofert upływa 17.12.2010r o godz. 9ºº. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. Oferty należy dostarczyć do siedziby zamawiającego (biuro podawcze lub apteka okręgowa) i zaadresować jak w ust. 1.

3.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2010r o godz. 915 w siedzibie Zamawiającego (pokój 513)

4.Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym wykonawcom na ich pisemny wniosek.


§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT), wypełniając wszystkie rubryki tabeli zawartej w formularzu oferty. Przy obliczaniu wartości oferty należy :


- wpisać cenę jednostkową netto(kolumna 5)

-wpisać stawkę VAT (kolumna 6)

-obliczyć kwotę VAT dla ceny danego preparatu (kolumna 7)

- wpisać cenę brutto – suma z kolumn 5 + 7 (kolumna 8)

-obliczyć wartość netto preparatu (kolumna 9)

-obliczyć wartość brutto (kolumna 10)

-zsumować wartość netto i wartość brutto dla wszystkich pozycji asortymentowych

Uzyskane wyniki Wykonawca jest obowiązany podać wpisać również słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.Przed obliczeniem ceny oferty oferent powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

3.Cena umowna wynikająca z ceny ofertowej będzie obejmowała całość zamówienia wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ.

4.Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona zgodnie z obowiązującymi przepisami t.j. ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535).

5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.Jedynym kryterium, jakie będzie brane pod uwagę przy wyborze oferty jest cena.

2.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

3.Wszystkie oceny zostaną podsumowane w "Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert" (druk ZP-21).

4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z wymogami art. 92 PZP.

2. Niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt. 1 PZP, na stronie internetowej, oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.


§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na dostawę różnych produktów leczniczych.


2.Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia przedstawiony w dodatku nr 3 do SIWZ.

3.Do oferty należy załączyć Wzór Umowy, parafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z zamawiającym na warunkach zawartych we Wzorze Umowy. Wzór oświadczenia zawarty jest w dodatku nr 2 do SIWZ.§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej unormowane są w art. 179 -198 PZP i przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów cyt. Ustawy.Rozdział 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.


§ 19. Określenie pozostałych postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu .

5.Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

6.Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9.Zamawiający określa, iż realizacja żadnej części zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.


§ 20. Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

2) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy;

3) wzór umowy;

4) wzór formularza oferty;

5) wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuna podst art. 22

ustawy;


6) wzór oświadczenia o niewykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy;

Rozdział 3. Formularze dodatków do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 21. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Dodatek nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

..................................................(pieczęć adresowa wykonawcy)


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.


 1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest sukcesywna dostawa leków na podstawie podpisanej umowy od dnia 02.01.2011 do 31.12.2011r.

 2. Zamawiający zobowiązuje do zaoferowania najtańszych odpowiedników leków przedstawionych w dodatku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przez odpowiednik rozumie się produkt leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej, przeznaczony do podawania w ten sam sposób. W przypadku produktów leczniczych ordynowanych drogą doustną zamawiający dopuszcza zamianę np. tabletek na drażetki, drażetek na kapsułki itp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie czasu działania tj. preparaty o przedłużonym działaniu nie mogą być zamienione na te, o nie modyfikowanym czasie uwalniania. Zmiana nazwy i korekta ilości opakowań po uwzględnieniu różnic w ich zawartości między wymienioną w niniejszym załączniku, a oferowanym odpowiednikiem jest jedyną zmianą jakiej może dokonać Wykonawca w arkuszu oferty. Przy przeliczaniu ilości preparatu w przypadku zaoferowania z inną liczbowo zawartością np tabletek, ampułek itd Zamawiający wymaga dokonywania zaokrągleń do pełnych opakowań w górę.

 3. Zaoferowane produkty lecznicze muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające do ich stosowania.

 4. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty, w której zaproponowane produkty lecznicze nie będą spełniały wymogu określonego w punkcie 3.

 5. Wybrany w postępowaniu oferent będzie w okresie trwania umowy zobowiązany do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy Młyńskiej 1 w ilościach wskazanych przez Zamawiającego podczas składania zamówienia własnym transportem na swój koszt i ryzyko.

 6. Każde dostarczone opakowanie produktu leczniczego powinno zawierać nr serii i datę ważności.

 7. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia odpowiednich produktów leczniczych umieszczonych w ofercie, po cenach takich samych, bądź niższych od tych przedstawionych w arkuszu oferty.

 8. Okres ważności dostarczonych zgodnie z zamówieniem produktów leczniczych nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza dostawę produktów leczniczych z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy po uzyskaniu każdorazowo akceptacji Zamawiającego.

 9. Podane poniżej ilości poszczególnych preparatów mają charakter szacunkowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia, bądź zwiększenia ilości niektórych pozycji asortymentowych z zakresu przedmiotu zamówienia w ramach wartości umowy.


Antybiotyki (PAKIET A)


lp.

Nazwa międzynarodowa

Przykładowa nazwa produktu leczniczego

Ilośc na 2011Mupirocin

Bactroban maść op 15 tuba

10Bacitracin, Neomycin

Baneocin maść 20g

10Amikacin

Biodacyna krople oczne

100Prepart złożony

Biseptol zaw. 240mg/5ml 100ml

12Preparat złozony

Biseptol 96 mg 10 tabl.

1840Ciprofloxacinum

Cipronex tabl 500mg x 10szt

515Preparat złozony

Dalacin T żel 30g

5Preparat złozony

Davercin płyn 2,5% op30ml

207Preparat złozony

Davercin żel 30g

490Preparat złożony

Detreomycyna maść 1% op5g

151Preparat złożony

Detreomycyna maść 2% op5g

290Doxycyclinum

Doxycyclinum 0,02g/1ml 10 fiol 5ml

10Doxycyclinum

Doxyratio M kaps100mg x 10szt

2740Amoxycyclinum

Duomox 1000 mg 20 tabl.

188Erythromycinum

Erythromycinum tabl 0,2g x 16szt

29Ethambutol

Ethambutol kaps. 0,25mg 250 szt.

1Ofloxacin

Floxal krople do oczu

5Ofloxacin

Floxal maść do oczu

3Furaginum

Furaginum tabl 0,05g 30szt

305Gentamycini sulfas

Gentamycin krople do oczu 0,3% op 5 ml

40Gentamycini sulfas

Gentamycin 40mg/ml inj 2ml x 10amp

38Acyclovir

Heviran tabl powl 200mg x30szt

10Acyclovir

Heviran tabl powl 400mg x30szt

35Acyclovir

Heviran tabl powl 800mg x30szt

35Amoxycyclinum

Hiconcil kaps 500mg x 16szt

609Clindamycinum

Klimicin 150mg/ml inj 2ml x 5amp

96Clindamycini hydrochloridum

Klimicin kaps 300mg x 16szt

549Preparat złożony

Maxitrol krople do oczu

5Neomycinum

Neomycinum maść oczna 0,5% op 3g

154Neomycinum

Neomycinum aerozol 55 ml

97Nifuroxasidum

Nifuroksazyd tabl 100mg x 24szt

163Nifuroxasidum

Nifuroksazyd zawiesina 4% 100g

10Norfloxacinum

Nolicin 0,4 tabl. 20 szt.

25Nystatin

Nystatyna draż. 500 000 16 draż

5Nystatin

Nystatyna zaw.100jm/1ml 24ml

3Amoxycillinum

Ospamox 125ml/5ml zaw.

38Ceftriaksonum

Oframax proszek do sp zaw fiol 1g

285Oxytetracycline

Oxycort maść 3% op 10g

260Preparat złożony

Oxycort A maść oczna op 3g

108Benzylpenicillin procaine

Penicillinum procainicum inj. 1 200 000j.m. x 20fiol

12Benzylpenicillin potassium

Penicillinum krystalicum 5.000 000 x 1fiol.

50Benzylpenicillin potassium

Penicillinum krystalicum 1.000 000 x 1fiol.

50Ciprofloxacin

Proxacin 0,3% krople do oczu 5ml

8Methylorosallinum chloride

Pyoctaninum 1 % r.wodny 20ml

5Pyrazinamide

Pyrazinamid 500mg 250 tabl

3Amoxycillinum + acidum clavulonicum

Ramoclav 625 mg x 21tabl

500Rifampicin

Rifampicyna kaps 0,3g x 100szt

3Colxacillin

Syntarpen 0,5g 16 tabl.

10Clarithromycin

Taclar tabl 500mg x 14szt

59Amoxicillinum+Acidum clavulanicum

Taromentin 1000 14 szt.

5Amoxicillinum+Acidum clavulanicum

Taromentin 1,2g x 10fiol

825Tetracycline

Tetracyklinum draż 0,25 x 16szt

60Tobramycin

Tobrex krople do oczu

7Denotivir

Vratizolin krem 3% op 3g

79Cefuroxime axetil

Zinnat zaw.0,25g/5ml 50 ml

21


Aerozole (PAKIET B)


lp.

Nazwa międzynarodowa

Przykładowa nazwa produktu leczniczego

Ilośc na 2011Ciclesonide

Alvesco 160 aerozol 160dawek

5Preparat złożony

Atrovent N aerozol 0,02mg/dawkę op 15ml

150Preparat złożony

Berodual roztwór do inhalacji 20ml

10Preparat złożony

Berodual N aerozol 200 daw.

111Fenoterol h/ch

Berotec N 100 aerozol

340Budesonide

Buderhin arozol 200 daw.

300Fluticasone propionate

Flixotide aerozol 250 µg/daw 120 dawek

8Fluticasone propionate

Flixotide dysk proszek do inh 250mcg/dawkę 60doz

103Fluticasone propionate

Flixotide dysk proszek do inh 500mcg/dawkę 60doz

51Lidocaini hydrochloridum

Lidocain aerosol 10% op 38g

3Budesonidum

Miflonide proszek do inh 200mcg/dawkę kaps x 60szt

145Budesonidum

Miflonide proszek do inh 400mcg/dawkę kaps x 60szt

188Ambroxol h/ch

Mucosolvan 7,5mg /ml 100 ml płyn do inh.

3Formoteroli fumaras

Oxodil proszek do inh 12mcg/dawkę kaps x 60szt

268Salmetrolum

Serevent aerozol 25mcg/dawkę op 120doz

103Salmetrolum

Serevent dysk 60doz

283Salbutamol

Ventolin aerozol 100mcg/dawke op 200doz

198


Receptura (PAKIET C)


lp.

nazwa substancji recepturowej


ilość na 2011Acidum boricum subst op 1000g

9Acidum lacticum płyn op 100g

5Acidum salicylicum subst.op 1000g

8Adeps suilus podłoże op 250g

15Ammonium sulfobituminicum op 100g

7Aqua calcis roztwór op 250g

7Bezocainum 10g

2Calcium carbonicum 100g

3Collodium płyn op 250ml

5Ditranol subst op 25g

32Euceryna podłoże op1000g

111Formaldehyd 40% roztwór op 100ml

1Gliceryna roztwór op 1000ml

11Glukoza subst op 1000g

2Hascobaza podłoże op 1000g

36Hydrocortisonum subst op 25g

63Hydrargyrum aminochloratum op 25g

6Jodum 10g

1Jodyna 100g

10Kalium jodatum op 10g

1Lanolinum op1000 g

5Olej rycynowy płyn op l000ml

13Pasta cynkowa op 250g

5Perhydrol roztwór 30% op 1000g

8Rezorcyna subst op 100g

7Spirytus salicylowy roztwór 2% op 800ml

5Spirytus skażony hibitanem roztwór 70%op 1000ml

3Spirytus vini 70%obj op 1000ml

10Siarka strącona subst op 100g

50Talk subst op 1000g

3Tlenek cynku subst op 1000g

6Urea op 250g

10Wazelina biała podłoże op 1000g

28Wazelina zółta podłoże op 1000g

200
Pobieranie 248.56 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna