Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „Pobieranie 11.52 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar11.52 Kb.


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiWarszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku

Radio ABC” Sp. z o.o.

Al. Waszyngtona 1

30-204 Kraków
D E C Y Z J A Nr DK – 442/2007 – 6/128/P

w sprawie zmiany Koncesji Nr 128/P/2002-R z dnia 21 maja 2002 roku

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.) i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 września 2007 roku i w związku z pismem z dnia 17 października 2007 roku spółki „Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz w wykonaniu Uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: Nr 527/2007 i Nr 528/2007 z dnia 11 września 2007 roku


postanawia się

zmienić w koncesji Nr 128/P/2002-R z dnia 21 maja 2002 roku, wydanej spółce „Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RMF MAXXX - Szczecin”, punkt I oraz nadać temu punktowi następujące brzmienie:

I. Udzielić spółce „Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - zwanej dalej „Koncesjonariuszem”, koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RMF MAXXX - Szczecin” przeznaczonego do powszechnego odbioru - zwanego dalej „programem”.

Program będzie oznaczany na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji.”
U z a s a d n i e n i e


Spółka „Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uzyskała w dniu 21 maja 2002 roku koncesję Nr 128/P/2002-R na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ABC” (obecnie: „RMF MAXXX - Szczecin”), przeznaczonego do powszechnego odbioru.

W piśmie z dnia 14 września 2007 roku Koncesjonariusz wniósł o dokonanie zmiany punktu I ww. koncesji, poprzez wpisanie nowej siedziby i adresu spółki „Radio ABC” Sp. z o.o. Koncesjonariusz stwierdził, iż w wyniku Uchwały Zgromadzenia Wspólników siedziba Spółki została przeniesiona ze Szczecina do Krakowa.

Koncesjonariusz przedstawił odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 września 2007 roku, z którego wynikało, iż obecnie siedzibą spółki „Radio ABC” Sp. z o.o. jest Kraków, natomiast adres podmiotu zmienił się na Al. Waszyngtona 1 w Krakowie.

W piśmie z dnia 8 października 2007 roku Departament Koncesyjny Biura KRRiT poinformował Koncesjonariusza, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła o zaprzestaniu każdorazowego ustalania adresu Spółki-Koncesjonariusza w formie zmiany decyzji o udzieleniu koncesji. Ponadto,


aby uniknąć sprzeczności w treści koncesji z aktualnym stanem prawnym, Departament Koncesyjny Biura KRRiT zwrócił się w ww. piśmie o wyrażenie zgody na wykreślenie z pkt. I koncesji adresu podmiotu w zakresie nazwy ulicy i jej numeru.

W związku z powyższym Koncesjonariusz w piśmie z dnia 17 października 2007 roku wyraził zgodę na zaproponowaną zmianę brzmienia pkt. I koncesji, poprzez wykreślenie adresu Spółki-Koncesjonariusza.

Przedmiotowa decyzja jest wydana na podstawie Uchwał KRRiT: Nr 527/2007 i Nr 528/2007 z dnia 11 września 2007 roku, które zawierają upoważnienie Przewodniczącego KRRiT do wydawania decyzji w tym zakresie (tj. w sprawie zmiany punktu I koncesji, poprzez zmianę siedziby Spółki-Koncesjonariusza oraz wykreślenie jej adresu, bez konieczności podejmowania odrębnych uchwał).

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Witold Kołodziejski


Otrzymują:

1. „Radio ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;2. a/a.


: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 11.52 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna