Przewodniczący krajowej Rady RadiofoniiPobieranie 114.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar114.21 Kb.


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiWarszawa, dnia 28 listopada 2008 rokuRadiostacja” Sp. z o.o.

ul. Żurawia 8

00-503 WarszawaD E C Y Z J A Nr DK – 342/2008 – 1/010/K

w sprawie zmiany Koncesji Nr 010/K/2008-R z dnia 11 sierpnia 2008 roku
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.)
i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2008 roku, zmodyfikowanego pismem z dnia 6 października 2008 roku spółki „Radiostacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz w wykonaniu Uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 503/2008 i 504/2008 z dnia 21 października 2008 roku

postanawia się

zmienić w koncesji Nr 010/K/2008-R z dnia 11 sierpnia 2008 roku, wydanej spółce „Radiostacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, punkt I oraz punkt II, poprzez nadanie tym punktom następującego brzmienia:
I. Udzielić spółce Radiostacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, koncesji na kolejny okres, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „CHILLI ZET”, tworzonego zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku z dnia 29 sierpnia 2008 roku, zmodyfikowanego pismem z dnia 6 października 2008 roku oraz na podstawie dotychczas wykonywanej koncesji Nr 046/P/2001-R, a w szczególności:

1. Program będzie oznaczany na antenie przez jego nazwę zapisaną w Koncesji – „CHILLI ZET”.

2. Program będzie rozpowszechniany codziennie, przez 24 godziny na dobę.3. Program będzie miał charakter uniwersalny, tzn. będzie zawierał różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę, w tym w szczególności będzie informował i omawiał aktualne wydarzenia społeczno-polityczne, zagadnienia dotyczące stylu życia oraz kultury polskiej, europejskiej i światowej (film, książka, sztuki plastyczne, festiwale, wystawy, itp.)

4. Audycje słowne i inne przekazy słowne oraz elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych realizujące charakter programu określony w punkcie I.3 będą zajmować nie mniej niż 15% tygodniowego czasu nadawania programu.

5. Program będzie zawierał własne audycje informacyjne nadawcy.6. Utwory muzyczne i słowno-muzyczne nadawane w programie będą prezentacją muzyki jazzowej, inspirowanej jazzem, acid jazzem, smooth jazzem, lounge’em, chill outem, soulem itp. Muzyka jazzowa będzie stanowiła 15% muzyki nadawanej w programie w ciągu tygodnia.

7. Prowadzący audycje będą wykazywać szczególną dbałość o poprawność językową, unikać wulgaryzmów językowych oraz prezentować postawę tolerancji i odpowiedzialności za wypowiadane opinie i sądy.

8. Program nie będzie zawierać audycji i innych przekazów, które mogłyby sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu.

9. Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie nadawanym na podstawie odrębnej koncesji, nie mogą stanowić więcej niż 33% dobowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00 - 22.00.

10. Reklamy mogą zajmować nie więcej niż 7% dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 6 minut w ciągu godziny.”

II. Po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek nadawcy, rezerwacji lub zmiany rezerwacji częstotliwości program będzie rozpowszechniany w sposób rozsiewczy naziemny za pomocą stacji nadawczych o następujących parametrach technicznych:

Lp

Lokalizacja

(województwo)

Obiekt

f

[MHz]

Współrzędne geograficzne

Hter

[m]

Hant

[m]

ERP

[kW]

Polary-

zacja

Charakterystyka promieniowania anteny

1.

Gdańsk

ul. Wiślna 6

(pomorskie)


komin EC

92,0

18E 38'34" 54N 22'35"

3

161

1,0

H

D - ERP

na azymucie 40°/0,5 kW;


w sektorze 50°-60°/0,3 kW

2.

RTCN Gdynia Oksywie ul. Bosmańska 51 (pomorskie)

TP EmiTel

101,1

18E 32'10" 54N 32'50"

55

55

0,5

H

D - zgodna z załącznikiem Nr 1

do koncesji 010/K/2008-R3.

RTON Koszalin
Góra Chełmska (zachodniopomorskie)

TP EmiTel

106,9

16E 13'42" 54N 12'15"

105

87

0,1

H

D -ERP

w sektorze 20°-80°/20 W4.

Kraków

ul. Hallera 8

(małopolskie)

PSN

101,0

19E 59'30" 50N 00'15"

270

57

1,0

V

ND

5.

Łódź

ul. Traugutta21/23

(łódzkie)

PSN

89,6

19E 27'53" 51N 46'08"

211

70

0,6

V

ND

6.

RTCN Olsztyn - Pieczewo (warmińsko-mazurskie)

TP EmiTel

91,9

20E 31'14" 53N 45'13"

150

102

0,5

V

ND

7.

SLR Poznań Piątkowo
ul. Szymanowskiego 17 (wielkopolskie)

TP EmiTel

101,6

16E 54'27" 52N 27'35"

106

112

1,0

V

D - zgodna z załącznikiem Nr 3

do koncesji 010/K/2008-R8.

RTON Rzeszów Baranówka
ul. Broniewskiego 1 (podkarpackie)

TP EmiTel

96,4

21E 59'16" 50N 03'02"

224

61

0,1

V

ND

9.

RSN Szczecin/Warszewo ul. Poznańska 3D (zachodniopomorskie)

TP EmiTel

104,9

14E 32'45" 53N 28'32"

107

90

0,16

V

D - zgodna z załącznikiem Nr 4

do koncesji 010/K/2008-R10.

RTCN Warszawa PKiN Pl. Defilad 1 (mazowieckie)

TP EmiTel

106,8

21E 00'29" 52N 13'55"

112

204

0,2

V

D - zgodna z załącznikiem do decyzji Nr DK- 342/2008 - 1/010/K

11.

Wrocław
ul. Grunwaldzka 69 (dolnośląskie)

DS Kredka

RS TV S.A.106,9

17E 04'07" 51N 06'56"

117

75

0,5

V

ND

12.

RTCN Zielona Góra

Góra Jemiołów

(lubuskie)


TP EmiTel

98,4

15E 16'41" 52N 20'51"

160

124

0,4

H

D - zgodna z załącznikiem Nr 6

do koncesji 010/K/2008-R13.

Zielona Góra/Wilkanowo Góra Wilkanowska (lubuskie)

RON/PSN

92,9

15E 27'48" 51N 54'52"

218

70

0,1

V

D -ERP

w sektorze 270°-280°/12,5 Wgdzie: Hter – wysokość terenu u podstawy masztu mierzona w metrach nad poziomem morza;

Hant – wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny mierzona w metrach od poziomu terenu u podstawy masztu


Maksymalna dewiacja częstotliwości  75 kHz

System z tonem pilotującym


Sygnał będzie dosyłany do stacji nadawczych za pośrednictwem łącza satelitarnego.

Zastrzeżenia:

1. Dotychczasowe warunki techniczne rozpowszechniania ze stacji w Krakowie, Łodzi i Warszawie, określone w poz. 4, 5 i 10 tabeli w pkt. II koncesji Nr 010/K/2008-R obowiązują do dnia wydania, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (na wniosek nadawcy), decyzji zmieniających warunki rezerwacji tych częstotliwości.

2. Warunki techniczne określone dla stacji Kraków 101,1 MHz oraz Warszawa 106,8 MHz obowiązują po dokonaniu przez Przewodniczącego KRRiT zmiany parametrów technicznych stacji Kraków i Warszawa zawartych w koncesji Nr 161/P/2003-R z dnia 28 listopada 2003 roku oraz po dokonaniu przez Prezesa UKE zmiany rezerwacji częstotliwości zawartych w ww. koncesji.

3. Warunki techniczne określone dla stacji Łódź 89,6 MHz obowiązują po dokonaniu przez Przewodniczącego KRRiT zmiany parametrów technicznych stacji Łódź zawartych w koncesji Nr 091/P/2002-R z dnia 25 stycznia 2002 roku oraz po dokonaniu przez Prezesa UKE zmiany rezerwacji częstotliwości zawartej w ww. koncesji.”

Opłata za dokonanie zmiany koncesji wynosi 37.680 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych.U z a s a d n i e n i e


Spółka „Radiostacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskała w dniu 11 sierpnia 2008 roku koncesję Nr 010/K/2008-R na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „PLANETA FM”, przeznaczonego do powszechnego odbioru.

W dniu 29 sierpnia 2008 roku Koncesjonariusz wniósł o dokonanie zmiany pkt. I ww. koncesji, poprzez zmianę nazwy programu radiowego na „CHILLI ZET” wraz ze zmianą dotychczasowych obowiązujących zapisów programowych.

W/w wniosek został zmodyfikowany przez Koncesjonariusza, pismem z dnia 6 października 2008 roku.

Wnioskodawca zaproponował następujące zmiany:

1. Poszerzenie grupy odbiorców programu, poprzez:

- rezygnację z określenia grupy wiekowej adresata (młodzież w wieku 15-25 lat); obecna propozycja zarówno w zakresie tematyki, poprzez którą ma być realizowany uniwersalny charakter programu (aktualne wydarzenia społeczno-polityczne, dotyczące kultury oraz stylu życia), jak też formatu muzycznego (muzyka chillout’owa, soul’owa, jazzowa, inspirowana jazzem) wskazuje, że odbiorcą programu „CHILLI ZET” ma być słuchacz młody, aktywny zawodowo, interesujący się zarówno polityką jak też kulturą i gustujący w muzyce niszowej;

- zmianę tematyki realizowanej w ramach uniwersalnego charakteru programu: z dotychczasowego poświęconego sprawom interesującym młodzież (m.in. rynek pracy, działalność organizacji młodzieżowych, harcerstwo, problemy związane z okresem dorastania – audycje poświęcone tej tematyce mają zajmować min. 15% w godz. 6.30-23.00), na zagadnienia społeczno-polityczne, dotyczące stylu życia oraz kultury polskiej, europejskiej, światowej (film, książka, sztuki, plastyczne, festiwale, wystawy) – audycje słowne poświęcone tej tematyce mają zajmować nie mniej niż 15% tygodniowego czasu nadawania programu.

2. Rezygnację z określenia udziałów rodzajów audycji wymienionych w koncesji (w tygodniowym czasie nadawania programu: audycje informacyjne – min. 3%, publicystyczne – min. 2% oraz magazyny - min. 6%), na rzecz określenia łącznego udziału audycji słownych poświęconych wybranej przez Wnioskodawcę tematyce, realizowanej w ramach uniwersalnego charakteru programu.

3. Zmianę formatu muzycznego – z dotychczasowego: „awangarda polskiej i światowej muzyki młodzieżowej, np. hip-hop, rap, metal, muzyka etniczna i elektroniczna”, na muzykę jazzową, inspirowaną jazzem, acid jazzem, smooth jazzem, lounge’em, chill outem, soulem itp. Ponadto Wnioskodawca zobowiązuje się, że muzyka jazzowa stanowić będzie 15% muzyki nadawanej w programie w ciągu tygodnia.

4. Modyfikację tzw. bufora (zamiana sformułowania „w programie innego nadawcy” na „w programie nadawanym na podstawie odrębnej koncesji”), co stanowi zmianę pozytywną, zmierzającą do uszczelnienia koncesji w zakresie udziału w programie audycji pochodzących z innych programów.

Wnioskowane zmiany, jak pisze Koncesjonariusz są wynikiem analizy dotychczasowej działalności w zakresie nadawania programu, z której wynika, iż program w dotychczasowym kształcie nie znajduje obecnie szerszego uznania wśród słuchaczy, czego konsekwencją jest opracowanie nowych założeń formatu muzycznego stacji.

Jednocześnie o zmianę dotychczasowej nazwy programu, rozpowszechnianego na podstawie koncesji Nr 161/P/2003-R z dnia 28 listopada 2003 roku, z „Radio JAZZ” na „PLANETA FM” wystąpiła spółka „FM Radio JAZZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz rozpowszechnianego na podstawie koncesji Nr 091/P/2002-R z dnia 25 stycznia 2002 roku, z „Pogoda 89,6 FM Pogodne Przeboje” na „PLANETA Łódź” wystąpiła spółka „Classic FM” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Wnioskowana zmiana w koncesji Nr 010/K/2008-R oraz zmiany
w wymienionych powyżej dwóch innych koncesjach, mają związek
z postulowanymi przez spółkę „Radiostacja” Sp. z o.o. zmianami technicznych warunków rozpowszechniania programu w zakresie parametrów technicznych stacji nadawczych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Zmiany te polegają na wymianie między nadawcami tj. między spółką „Radiostacja” Sp. z o.o., a spółką „FM Radio JAZZ” Sp. z o.o. oraz między spółką „Classic FM” Sp. z o.o. a spółką „Radiostacja” Sp. z o.o. częstotliwości wykorzystywanych przez te podmioty do rozpowszechniania programów radiowych w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Nadawca, we wniosku o dokonanie zmian w koncesji, poinformował, że wszystkie trzy spółki, łącznie ze spółką Koncesjonariusza – „Radiostacja” Sp. z o.o. należą do tej samej grupy kapitałowej Eurozet oraz, że działania zmierzające do opisanych powyżej zmian w sposobie realizacji koncesji zostały poprzedzone porozumieniem Zarządów tych spółek z dnia 29 sierpnia 2008 roku.

Wniosek Koncesjonariusza został złożony w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, na podstawie którego organ administracyjny może dokonać zmiany decyzji ostatecznej (na mocy której strona nabyła prawo), jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się takiej zmianie i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Analizując przedmiotową zmianę, organ koncesyjny nie stwierdził istnienia przepisów prawa uniemożliwiających dokonanie zmian w zakresie nazwy programu, zapisów programowych koncesji oraz warunków technicznych jego rozpowszechniania, w przypadku stacji nadawczych w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Przedstawione przez Koncesjonariusza nowe parametry stacji w Krakowie, odpowiadają parametrom stacji wykorzystywanej przez spółkę „FM Radio JAZZ” Sp. z o.o. Parametry stacji w Łodzi i Warszawie różnią się lokalizacjami od stacji wykorzystywanych obecnie przez spółki „FM Radio JAZZ” Sp. z o.o. oraz „CLASSIC FM” Sp. z o.o.

Organ koncesyjny ustalił także, iż wspomniane powyżej spółki, wykonujące koncesje na rozpowszechnianie programu w Krakowie, Łodzi i Warszawie, złożyły wnioski o dokonanie zmian technicznych polegających na wymianie częstotliwości wraz ze szczegółowymi parametrami ich wykorzystania.

Ze względu na fakt, że wymiana częstotliwości między nadawcami nie oznacza stworzenia nowych możliwości rozpowszechniania programu, bowiem nie są one „wolne” i nie stanowią zasobu do zagospodarowania przez organ koncesyjny w postępowaniu o udzielenie koncesji, rozpatrzenie przedmiotowych wniosków nie wymaga zastosowania przepisów określonych w art. 34-36 ustawy o radiofonii
i telewizji. Zmiany takie mogą natomiast nastąpić z zastosowaniem art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego przy zgodnym stanowisku zainteresowanych nadawców.

Interes strony – Koncesjonariusza spółki „Radiostacja” Sp. z o.o., jak również dwóch innych nadawców spółek „FM Radio JAZZ” Sp. z o.o i „Classic FM” Sp. z o.o. jest uzasadniony, co potwierdza fakt, że należą one do jednej grupy kapitałowej, a złożenie wniosków o dokonanie zmian w wykonywanych przezeń koncesjach zostało poprzedzone porozumieniem Zarządów tych spółek.

Koncesjonariusz zapewnił, że dokonując zmian warunków technicznych rozpowszechniania programu zachowa ciągłość jego odbioru, a także wykazał, że posiada zgodę na używanie znaku towarowego, słowno-graficznego „CHILLI ZET” udzieloną przez właściciela tego znaku, spółkę „Radio ZET” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Przedstawiony przez Koncesjonariusza tygodniowy układ ramowy programu przeznaczony do stosowania po zmianie nazwy programu na „CHILLI ZET” potwierdza, że program będzie realizowany zgodnie z założeniami nowego formatu muzycznego stacji.

Nie stwierdzając przesłanek do dokonania odmowy przedmiotowych zmian


w koncesji Nr 010/K/2008-R oraz dostrzegając istnienie interesu Koncesjonariusza, który zamierza wykorzystywać inne warunki techniczne rozpowszechniania programu oraz oznaczać go na antenie nową nazwą „CHILLI ZET”, organ koncesyjny przychylił się do dokonania przedmiotowych zmian.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, że program w zaproponowanym przez Wnioskodawcę kształcie będzie nową propozycją programową w miastach, w których aktualnie nadawany jest program pod nazwą „PLANETA FM” (tj. w Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze), szczególnie w zakresie formatu muzycznego (muzyka jazzowa, inspirowana jazzem, acid jazzem, smooth jazzem, lounge’em, chill outem, soulem itp., z określeniem kwoty muzyki jazzowej na poziomie 15% muzyki nadawanej w programie w ciągu tygodnia) oraz treści, które mają być dostosowane do upodobań i stylu życia słuchaczy gustujących w muzyce proponowanej przez Wnioskodawcę, nieobecnej w programach nadawanych w ww. miastach, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła w dniu 21 października 2008 roku zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza dwie uchwały:

- Nr 503/2008 w sprawie zmiany warunków technicznych rozpowszechniania programu w Krakowie, Łodzi i w Warszawie;

- Nr 504/2008 w sprawie zmiany zapisów programowych wraz ze zmianą nazwy rozpowszechnianego programu.

W związku z wnioskiem spółki „Radiostacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz w wykonaniu Uchwały Nr 503/2008 Przewodniczący KRRiT wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który postanowieniem z dnia 5 listopada 2008 roku o numerze DZC-WRF-5153-233/08 (2) uzgodnił zmianę warunków technicznych rozpowszechniania programu ze stacji nadawczych w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

W piśmie z dnia 20 listopada 2008 roku Koncesjonariusz oświadczył, że akceptuje techniczne warunki rozpowszechniania określone w ww. postanowieniu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Opłata za dokonanie zmiany koncesji została ustalona na podstawie § 4 w zw. z § 1 ust. 2, § 3 oraz § 9 ust. 8 pkt 1 w zw. § 9 ust. 2 pkt 2 i ust. 8 pkt 4 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 roku w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz.U. Nr 12, poz. 153 z późn. zm.).
Pokrycie ludnościowe zostało obliczone przy pomocy programu RadioX, który określa zasięgi stacji radiowych i programu MapInfo, który proporcjonalnie do powierzchni zlicza wielkość populacji na podstawie danych ludnościowych gmin
z 2004 roku.

Miasta i gminy objęte w całości lub w części zasięgiem stacji nadawczej w Krakowie:

Kraków, Wieliczka.

Miasta i gminy objęte w całości lub w części zasięgiem stacji nadawczej w Łodzi:

Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Dłutów, Dobroń, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Łódź, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Tuszyn, Wodzierady, Zgierz.

Miasta i gminy objęte w całości lub w części zasięgiem stacji nadawczej w Warszawie:

Izabelin, Jabłonna, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Warszawa, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Liczba mieszkańców w zasięgu stacji Kraków określona
w decyzji nr DK-010/K/2008-R:

 454.300 osób

Liczba mieszkańców w zasięgu stacji Kraków po dokonaniu zmiany:

 107.800 osób

Zmniejszenie liczby mieszkańców w zasięgu programu ze stacji Kraków:

346.500 osób

Liczba mieszkańców w zasięgu stacji Łódź określona w decyzji nr DK-010/K/2008-R:

  856.800 osób

Liczba mieszkańców w zasięgu stacji Łódź po dokonaniu zmiany:

1.009.600 osób

Wzrost liczby mieszkańców w zasięgu programu ze stacji Łódź:

152.800 osób

Liczba mieszkańców w zasięgu stacji Warszawa określona
w decyzji nr DK-010/K/2008-R:

1.356.900 osób

Liczba mieszkańców w zasięgu stacji Warszawa po dokonaniu zmiany:

1.708.600 osób

Wzrost liczby mieszkańców w zasięgu programu ze stacji Warszawa:

351.700 osóbLiczba mieszkańców w zasięgu programu określona w decyzji
nr DK-010/K/2008-R:

5.196.000 osób

Liczba mieszkańców w zasięgu programu po dokonaniu zmiany:

5.354.000 osób

Wzrost liczby mieszkańców w pełnych dziesiątkach tysięcy:

16

Wysokość opłaty została wyliczona w następujący sposób:


(314 × 16) × 10 × 0,75 = 37.680 zł

16 – współczynnik związany ze wzrostem liczby mieszkańców w zasięgu programu;

10 – liczba lat do wygaśnięcia koncesji (zaokrąglona do pełnej liczby lat);

0,75 – współczynnik zniżki z tytułu rozpowszechniania programu, w którym reklamy zajmują nie więcej niż 7 % dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 6 minut w ciągu godziny.
Do zapłaty: 37.680 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych.

Opłatę należy wnieść w terminie do dnia 27 stycznia 2009 roku, na rachunek KRRiT:

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

Nr 13101010100095372231000000.

Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.


Witold KołodziejskiZałącznik:

1. Charakterystyka promieniowania anteny stacji nadawczej w Warszawie.


Otrzymują:

  1. Radiostacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

  2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

  3. a/a.


: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna