Przewodniczący krajowej Rady RadiofoniiPobieranie 71.65 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar71.65 Kb.


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiWarszawa, dnia 4 września 2013 r.
Telewizja Polska” S.A.

ul. J.P. Woronicza 17

00-999 Warszawa


K O N C E S J A

Nr 534/2013-T
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1 – 3a, art. 40 ust. 1, 2, 6, 7, 10 i 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosków:

- Nr DR.411.6.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. spółki Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- Nr DR.411.8.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. spółki „Telewizja Polska” S.A.
z siedzibą w Warszawie

o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym, złożonych


w związku z Ogłoszeniem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji
na rozpowszechnianie programu telewizyjnego (M.P z dnia 27 grudnia 2012 r., poz. 1017), po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
oraz w wykonaniu Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 324/2013
z dnia 5 lipca 2013 r.

postanawia sięI. Udzielić spółce „Telewizja Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie – zwanej dalej „Koncesjonariuszem”, koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TVP ABC” – zwanego dalej „programem”.
Program będzie:

 1. oznaczany na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji;

 2. rozpowszechniany codziennie, nie mniej niż 17 godzin na dobę;

 3. miał charakter wyspecjalizowany ze względu na odbiorcę, tzn. adresowany
  do dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców i wychowawców. Program poprzez różne rodzaje audycji (m.in. bajki, przedstawienia teatralne, audycje edukacyjne, filmy: fabularne, animowane, dokumentalne) będzie ułatwiał poznawanie świata, wspomagał wszechstronny rozwój tej grupy odbiorców,
  a także wskazywał wzorce i wspierał opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Program będzie zawierał audycje poradnikowe i edukacyjne (m.in. nauka języków obcych);

 4. zawierał audycje realizujące wyspecjalizowany charakter programu
  w wymiarze nie niższym niż 78% miesięcznego czasu nadawania programu
  w godz. 6.00-23.00;

 5. tworzony zgodnie z warunkami zadeklarowanymi we wniosku o udzielenie koncesji – w części „Informacje Programowe” oraz w załącznikach,
  do których przestrzegania po uzyskaniu koncesji Wnioskodawca się zobowiązał (formularz „Informacje Programowe” stanowi załącznik Nr 2
  do niniejszej decyzji);

 6. rozpowszechniany w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym, przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

 1. dla potrzeb udzielenia koncesji użyte zostaną kanały telewizyjne przeznaczone do wykorzystania dla telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T (standard EN 300 744 V1.6.1 2009 Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych – ETSI), w pierwszym ogólnopolskim multipleksie, wymienione i szczegółowo określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

 2. stacje nadawcze przeznaczone do rozpowszechniania programu będą zlokalizowane na poszczególnych obszarach wykorzystania częstotliwości wskazanych w powyższym planie zagospodarowania częstotliwości lub poza tymi obszarami w odległości nie większej niż 50 km od granicy obszarów;

 3. wartości parametrów technicznych stacji nadawczych, w tym mocy promieniowanej, będą zawierały się w takich granicach, aby dopuszczalny sumaryczny poziom natężenia pola sygnałów zakłócających, wyznaczony zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sektora Radiokomunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego – ITU-R (Porozumienie Regionalne w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w Regionie 1 (w części Regionu 1 położonej na zachód
  od południka 170°E i na północ od równoleżnika 40°S, z wyłączeniem terytorium Mongolii) oraz Islamskiej Republice Iranu, w pasmach częstotliwości 174–230 MHz oraz 470–862 MHz – Genewa 2006),
  tzn. obliczony metodą ITU R.P1546 dla 1% czasu, 50% miejsc,
  na wysokości 10 m n.p.t. nie przekraczał na granicy wspólnokanałowego obszaru wykorzystania częstotliwości wartości 46 dBμV/m;

 4. multipleks pierwszy tworzyć będzie nie więcej niż 8 programów telewizyjnych, przy czym składowa wizji sygnału telewizyjnego nadawana będzie z wykorzystaniem algorytmu kompresji H264/AVC;

 5. multipleks pierwszy, poza programem „TVP ABC”, będą tworzyć następujące programy:

– „ESKA TV”, „TTV”, „POLO TV” i „ATM Rozrywka TV”, rozpowszechniane na podstawie decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DK-137/2011 z dnia 29 lipca 2011r. oraz decyzji rezerwacyjnej Prezesa UKE
nr DZC-WTV-5157-17/11 (20) z dnia 19 grudnia 2011 r. wydanej
dla ESKA S.A., STAVKA Sp. z o.o., Lemon Records Sp. z o.o. i ATM Grupa S.A.;

– 3 programy o charakterze wyspecjalizowanym, rozpowszechniane


na podstawie decyzji wydanych przez Przewodniczącego KRRiT
w wyniku przeprowadzonych postępowań, o których mowa w art. 34 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji, przyznających prawo do umieszczenia programu w multipleksie pierwszym.
Uporządkowanie audiowizualnych składników multipleksu pierwszego będzie następujące:

– programy rozpowszechniane przez podmioty, które uzyskały prawo


do umieszczenia programu w multipleksie pierwszym, w wyniku decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DK-137/2011 w następującej kolejności:
„ESKA TV”, „TTV”, „POLO TV” i „ATM Rozrywka TV”;

– pozostałe 4 programy w kolejności odpowiadającej dacie wydania koncesji (począwszy od najwcześniej wydanej koncesji); 1. średnia przepływność strumienia danych przypadająca na jeden program będzie wynosić nie więcej niż 1/8 przepływności całkowitego strumienia danych powstałego z kodowania wszystkich treści, który po procesie modulacji będzie tworzył sygnał multipleksu pierwszego;

 2. program będzie niekodowany i udostępniany odbiorcom bezpłatnie;

 3. rozpoczęcie rozpowszechniania programu w sposób naziemny cyfrowy nastąpi po wydaniu przez Prezesa UKE decyzji w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości w trybie art. 37 ust. 3a ustawy o radiofonii
  i telewizji;

 4. usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału multipleksu drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy programów: „ESKA TV”, „TTV”, „POLO TV”
  i „ATM Rozrywka TV”;

 5. rozpoczęcie wykorzystania częstotliwości w multipleksie pierwszym, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, nastąpi w terminie,
  o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, jednak nie później niż od dnia 28 kwietnia 2014 r.;

 6. program będzie rozpowszechniany w sygnale ogólnopolskiego multipleksu pierwszego w standardzie DVB-T w systemie standardowej rozdzielczości.

II. Ustalić następujące parametry sygnalizacyjne:

ONID - 0x2268,

NID – 0x3401,

TSID – 0x1xxx,

SID dla programu „TVP ABC” – 51,

LCN dla programu „TVP ABC” – 30.
III. Koncesja obowiązuje od dnia 4 września 2013 r. i wygasa z dniem
3 września 2023 r.

IV. Opłata za udzielenie koncesji wynosi 12.945.000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych i zostanie uiszczona w następujący sposób:I rata 1.294.500 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych – płatna do dnia 3 listopada 2013 r.;

II rata 1.294.500 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych – płatna do dnia 3 listopada 2014 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 64.548,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem) złotych;

III rata 1.294.500 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych – płatna do dnia 3 listopada 2015 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 129.273,00 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) złote;

IV rata 1.294.500 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych – płatna do dnia 3 listopada 2016 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 194.175,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) złotych;

V rata 1.294.500 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych – płatna do dnia 3 listopada 2017 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 258.900,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) złotych;

VI rata 1.294.500 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych – płatna do dnia 3 listopada 2018 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 323.625,00 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć) złotych;

VII rata 1.294.500 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych – płatna do dnia 3 listopada 2019 r.
wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 388.350,00
(słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych;

VIII rata 1.294.500 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych – płatna do dnia 3 listopada 2020 r. wraz
z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 453.252,00
(słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa) złote;

IX rata 1.294.500 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych – płatna do dnia 3 listopada 2021 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 517.977,00 (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) złotych;

X rata 1.294.500 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych – płatna do dnia 3 listopada 2022 r. wraz z naliczeniem kwoty opłaty prolongacyjnej w wysokości 582.702,00 (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa) złote.

V. Odmówić udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego


w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w sygnale multipleksu pierwszego spółce Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

UZASADNIENIE

W pkt. I Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z dnia 20 grudnia 2012 r.


o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego (M.P z dnia 27 grudnia 2012 r., poz. 1017) wskazano, iż Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o udzielenie bądź zmianę koncesji, polegającą
na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym, w okresie do daty wygaśnięcia obecnie obowiązującej koncesji.

Zgodnie z Ogłoszeniem, program będzie miał charakter wyspecjalizowany -


dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców i wychowawców. Program poprzez różne rodzaje audycji (m.in. bajki, przedstawienia teatralne, audycje edukacyjne, filmy: fabularne, animowane, dokumentalne) będzie ułatwiał poznawanie świata, wspomagał wszechstronny rozwój tej grupy odbiorców, a także wskazywał wzorce
i wspierał opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Program będzie zawierał audycje poradnikowe i edukacyjne (m.in. nauka języków obcych).

Ponadto, zgodnie z pkt. II Ogłoszenia, elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po udzieleniu bądź rozszerzeniu koncesji wnioskodawca się zobowiąże.

Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych
po rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Termin do składania wniosków upłynął z dniem 25 lutego 2013 r.

Lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu została opublikowana
w dniu 13 marca 2013 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura KRRiT oraz zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej: www.krrit.gov.pl.

Przewodniczący KRRiT stwierdził, że w związku z pkt. I Ogłoszenia wnioski


o udzielenie koncesji złożyły spółki: Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie oraz „Telewizja Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie.

I.

Rozpatrując wniosek spółki „Telewizja Polska” S.A., KRRiT stwierdziła


co następuje:

 1. Spółka „Telewizja Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie powstała na mocy aktu notarialnego w dniu 19 listopada 1993 r. i została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 20 marca 2002 r., pod numerem KRS 0000100679;

2. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o udzielenie koncesji
na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym.

Wnioskodawca zadeklarował, że podstawowym celem kanału dla dzieci pod nazwą „TVP ABC” będzie: (…) wspieranie dzieci w ich nauce w systemie edukacji,


w uczestnictwie w kulturze i przestrzeni publicznej. (…) Zadania TVP ABC to m.in. wyrównywanie szans najmłodszych widzów, którzy nie zawsze mają identyczny dostęp do źródeł wiedzy i wartościowego przekazu medialnego, a także zapobieganie wykluczeniom i dyskryminacji. Ważnym elementem oferty będzie też możliwość obcowania z kulturą i sztuką a także wartościową rozrywką,
która oznacza nie tylko naturalną dla dziecka zabawę, ale także naukę jak mądrze
i pożytecznie spędzać wolny czas. Założenia programowe TVP ABC w pełni realizują misję nadawcy publicznego
.
Jednocześnie Wnioskodawca określił szczegółowe założenia merytoryczne, które będą realizowane podczas kształtowania programu tj.: wiedza - na poziomie grupy docelowej 4 - 12 lat, nauka słuchania i obserwacji świata, budowanie pozytywnych relacji z drugim człowiekiem niezależnie od różnic kulturowych, społecznych czy materialnych; aktywowanie do działań społecznych, kultura wokół nas - teatr, muzyka, muzeum, wiedza o człowieku, przyrodzie, zwierzętach, kosmosie
i świecie, edukacja matematyczna i sztuka percepcji, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i wyobraźni, nauka przez zabawę ale też aktywne wypoczywanie, pożyteczne spędzanie wolnego czasu, budowanie więzi rodzinnych
i społecznych, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, wspieranie realizacji podstawy programowej edukacji przedszkolnej i szkolnej, savoir vivre, poradnictwo skierowane do rodziców i wychowawców, promocja polskiej kultury i tradycji (emisja spektakli teatralnych dla dzieci, filmów), promocja czytelnictwa i książek polskich twórców. „TVP ABC” chce pozyskać zaufanie rodziców jakością prezentowanych audycji i atrakcyjnością przekazu, zachęcając rodziców
do wspólnego oglądanie programu z dziećmi. W ofercie programowej „TVP ABC” szczególne miejsce zajmie magazyn poradnikowy, tworzony wspólnie z ekspertami, który ma wspierać rodziców w wychowaniu dzieci. Wnioskodawca przedstawił także projekt ramówki, przygotowany zgodnie z rytmem dnia przedszkolaka
i ucznia. W paśmie porannym będą prezentowane audycje dla młodszych widzów
i ich rodziców, natomiast paśmie popołudniowym dla odbiorców starszych. Jednocześnie młodsi i starsi będą mogli znaleźć coś dla siebie w każdym z pasm układu ramowego.

W projektowanym programie Wnioskodawca planuje następujące rodzaje audycji (minimalny udział w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach


6.00-23.00 oraz minimalny udział audycji realizujących specjalizację programu
w czasie j.w.): audycje edukacyjne – 26 % (26% realizujących specjalizację programu); filmy animowane – 24 % (24% realizujących specjalizację programu); filmy fabularne – 11 % (11% realizujących specjalizację programu); audycje rozrywkowe – 4,5 % (4,5% realizujących specjalizację programu); dokument – 3 % (3% realizujących specjalizację programu); audycje poradnicze
z różnych dziedzin – 3 % (3% realizujących specjalizację programu);
spektakle teatralne i formy udramatyzowane - 2 % (2% realizujących specjalizację programu); audycje artystyczno-kulturalne - 2% (2% realizujących specjalizację programu); audycje publicystyczne - 1% (1% realizujących specjalizację programu); audycje prezentujące muzykę rozrywkową - 1% (1% realizujących specjalizacje programu); audycje religijne – 0,1% (0,1% realizujących specjalizację programu); audycje informacyjne - 0,1% (0,1% realizujących specjalizację programu); audycje o tematyce sportowej - 0,1% (0,1% realizujących specjalizację programu); audycje prezentujące muzykę poważną - 0,1% (0,1% realizujących specjalizację programu); audycje prezentujące inne rodzaje muzyki - 0,1% (0,1% realizujących specjalizację programu); inne rodzaje audycji m.in. audycje społeczne, zwiastuny wizerunkowe - 2%.

Z przedstawionej powyżej struktury programu wynika, że audycje realizujące wyspecjalizowany charakter programu, zajmą nie mniej niż 78% tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00. Ponieważ zgodnie z deklaracją


w pkt. B.3.4 załącznika nr 2 „Informacje Programowe”, ten rodzaj audycji również w miesięcznym czasie nadawania zajmie - nie mniej niż 78% w godzinach
6.00-23.00, należy wnioskować, iż prezentowany program będzie stabilny
pod względem zawartości specjalizacji w programie. W każdym tygodniu miesiąca udział specjalizacji będzie wynosił nie mniej niż 78% w godz. 6.00-23.00.

Wśród audycji realizujących wyspecjalizowany charakter programu znajdą się wszystkie, wymienione wyżej rodzaje audycji.


Ponadto Wnioskodawca zadeklarował iż, oprawa programu będzie tematycznie powiązana z nazwą stacji („TVP ABC”) oraz tematyką pór roku. Zapowiedzi
oraz zwiastuny będą uzupełnianie przez akcję „Dzień słowa” (tj. „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam” itd.), które danego dnia będzie promowane na antenie oraz cykl promujący poprawną polszczyznę. Interaktywność będzie istotnym warunkiem w projektowaniu programu dla dzieci, które uwielbiają telefonować, odpowiadać na konkursy.

W porównaniu do innych kanałów dziecięcych, program pod nazwą „TVP ABC” wyróżniać będzie tworzenie wyjątkowej więzi z widzami poprzez wykorzystywanie na antenie tworzonego przez dzieci programu, w zabawnej, rozrywkowej formie. Wnioskodawca planuje stworzenie: archiwum wybranych audycji na portalu, zastosowanie możliwości TV hybrydowej w postaci dodatkowych aplikacji dydaktycznych tworzonych przy audycjach edukacyjnych, gry edukacyjne


na portalu kanału, konkursy i quizy z nagrodami, oprawa programu
z wykorzystaniem nadsyłanych materiałów, żartów i dowcipów od dzieci, galerię sztuki najmłodszych (prezentacja „wyrobów artystycznych” widzów) na portalu, „wymieńmy się!” - widzowie zamieniają się różnymi rzeczami (książki, maskotki, kolekcje, z których wyrośli), przysyłają swoje i zgłaszają zapotrzebowanie na coś innego, oraz typowe aktywności na portalu jak czaty, fora etc.

Zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy, udział audycji wytworzonych pierwotnie


w języku polskim wyniesie – co najmniej 33%, a audycji europejskich - 51%,
z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów w kwartalnym czasie nadawania programu. Kwoty te są zgodne z określonymi w art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy
o radiofonii i telewizji.

Wnioskodawca planuje 33% udział powtórek w tygodniowym czasie nadawania programu.KRRiT stwierdziła, co następuje:

 • Wniosek Telewizji Polskiej S.A. na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku 4-12 lat jest zgodny z Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT z dnia 20 grudnia 2012 r.;

 • Udział audycji wyspecjalizowanych w programie będzie wynosić nie mniej niż 78% miesięcznego jak i tygodniowego czasu nadawania programu
  w godz. 6.00-23.00, tj. na poziomie wyższym o 8% niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy o radiofonii i telewizji;

 • Wnioskodawca proponuje bardzo zróżnicowaną ofertę programową. Zaplanował aż piętnaście różnych rodzajów audycji realizujących wyspecjalizowany charakter programu, w tym ponad jedną czwartą będą stanowiły audycje edukacyjne (26%), na podobnym poziomie będzie kształtował się udział filmów animowanych (24%), następnie filmów fabularnych (11%), audycji rozrywkowych (4,5%), dokumentu i audycji poradniczych (po 3%), spektakli teatralnych i innych form udramatyzowanych oraz audycji artystyczno-kulturalnych (po 2%), audycji publicystycznych i prezentujących muzykę rozrywkową (po 1 %)
  w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00.
  W ofercie programowej znajdą się także audycje religijne, informacyjne,
  o tematyce sportowej, prezentujące muzykę poważną i inne rodzaje muzyki tj. ludową i folklorystyczną (po 0,1%) czasu jw.;

 • Wnioskodawca zadeklarował, iż: Uruchomienie programu wyspecjalizowanego dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców
  i wychowawców wynika z wdrażania Strategii Programowej Telewizji Polskiej S.A. na lata 2012-2015 i wpisuje się w realizację zadań stawianych nadawcom publicznym, w szczególności program TVP ABC wypełniając zapisy art.21 Ustawy o radiofonii i telewizji będzie: Służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego, respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; służyć umacnianiu rodziny, służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych, służyć propagowaniu i upowszechnianiu sportu, służyć zwalczaniu patologii społecznych,
  służyć edukacji medialnej
  .;

 • Audycje powtórkowe zajmą 33% tygodniowego czasu nadawania programu;

 • Projekt wskazuje, że w programie będą realizowane zadania określone
  w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji;

 • Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim
  oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.

Wnioskodawca przedstawił ciekawy projekt programu skierowanego do dzieci
oraz rodziców i wychowawców, oparty na założeniach merytorycznych mających
na celu przez zabawę uczyć, ale także kreować bezpieczne i przyjazne formy spędzania wolnego czasu.
KRRiT stwierdziła, że złożony wniosek jest zgodny z warunkami Ogłoszenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozytywnie oceniła wniosek w zakresie projektowanego programu;

3. W części technicznej wniosek zawiera niezbędne informacje i załączniki. Wnioskodawca przedstawił podstawowe dane o bazie technicznej, która pozwala
na organizację, produkcję i realizację programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym;

4. Wniosek w części ekonomiczno-finansowej zawiera kompletną dokumentację finansową Wnioskodawcy.

Jako źródło finansowania nowego projektu telewizyjnego wskazano środki własne Wnioskodawcy z działalności komercyjnej oraz z wpływów abonamentowych,
o których mowa w art. 31 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

W związku z faktem, iż spółka „Telewizja Polska” S.A. posiada bogatą bibliotekę programową oraz infrastrukturę dla uruchomienia nowego programu,


koszty nowego projektu są ograniczone. Zapotrzebowanie na środki finansowe
w celu jego realizacji stanowi niewielki odsetek obrotów Spółki, w związku z tym jego wielkość nie wpłynie w istotny sposób na bieżącą działalność Spółki.

Opierając się na przedstawionej dokumentacji finansowej, należy przyjąć,


iż Wnioskodawca może dysponować niezbędnymi środkami finansowymi
do realizacji przedsięwzięcia w zaplanowany we wniosku sposób.

Ponadto należy stwierdzić, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia


18 lipca 2006 r. o sygnaturze akt II GSK 34/06 wskazał, iż „dopuszczalne jest zamieszczenie w decyzji koncesyjnej odesłania do informacji programowych, dołączanych do wniosku o przyznanie koncesji i przewidywanej struktury poszczególnych rodzajów programów, będącej elementem tychże informacji programowych.” Sąd stwierdził, że „informacje programowe dołączane do wniosku koncesyjnego są, wraz z innymi składnikami wniosku i załączników do niego, istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy rozstrzyganiu przez organ koncesyjny o tym, czy dany podmiot spełnia wymagania do otrzymania koncesji, a w razie ubiegania się o koncesję więcej niż jednego wnioskodawcy - o tym, komu koncesję przyznać”. Sąd podkreślił, iż „Koncesjonariusz ma obowiązek ich przestrzegania, jako zadeklarowanych przez siebie zamierzeń, przy ubieganiu się o otrzymanie koncesji, a nie jako warunków określonych jednostronnie i władczo przez organ.”

II.

Rozpatrując wniosek spółki Telewizja Polsat Sp. z o.o., KRRiT stwierdziła


co następuje:

1. Spółka Telewizja Polsat Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 czerwca 2011 r., pod numerem KRS 0000388899;

2. Wnioskodawca wystąpił o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Polsat Kids” w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny
w multipleksie pierwszym.

Wnioskodawca zadeklarował, że podstawowym założeniem programowym kanału dla dzieci „Polsat Kids” jest: emisja różnych rodzajów audycji dla dzieci m.in. bajek, audycji edukacyjnych, przedstawień teatralnych, filmów: fabularnych, animowanych, dokumentalnych mających na celu ułatwianie poznawania świata, wspomaganie wszechstronnego rozwoju tej grupy odbiorców, a także wskazywanie wzorców i wspieranie opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Program będzie zawierał audycje poradnikowe i edukacyjne (m.in. nauka języków obcych) … Polsat Kids będzie doskonałym uzupełnieniem aktualnej oferty programowej telewizji cyfrowej naziemnej. Prezentując mieszankę programów edukacyjnych, z flagową produkcją „Kidsplay”, wspartych ulubionymi filmami animowanymi od największych i najbardziej cenionych producentów kontentu dla dzieci.

W projektowanym programie Wnioskodawca planuje następujące rodzaje audycji (minimalny udział w tygodniowym czasie nadawania programu w godzinach
6.00-23.00 oraz minimalny udział audycji realizujących specjalizację programu
w czasie j.w.): film animowany – 63 % (63% realizujących specjalizację programu); audycje edukacyjne – 10 % (10% realizujących specjalizację programu); audycje dla dzieci i młodzieży – 5 % (5% realizujących specjalizację programu);
film fabularny – 2 % (2% realizujących specjalizację programu); spektakle teatralne i inne formy udramatyzowane - 1% (1% realizujących specjalizację programu).

Z przedstawionej powyżej struktury programu wynika, że audycje realizujące wyspecjalizowany charakter zajmują nie mniej niż 81% tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00. Ponieważ zgodnie z deklaracją w pkt B.3.4 załącznika „Informacje Programowe”, audycje realizujące specjalizację zajmą w miesięcznym czasie nadawania także nie mniej niż 81% w godzinach 6.00-23.00, należy wnioskować, iż prezentowany program będzie stabilny pod względem zawartości specjalizacji w programie. W każdym tygodniu miesiąca udział specjalizacji będzie wynosił nie mniej niż 81% w godz. 6.00-23.00.

Wśród audycji realizujących wyspecjalizowany charakter programu Wnioskodawca
w szczególny sposób wyróżnił audycje edukacyjne. Pozostałą ofertę programową będą stanowić wyselekcjonowane filmy animowane i fabularne, audycje dla dzieci i młodzieży oraz edukacyjne wybrane ze wszystkich wiodących światowych kanałów dziecięcych, tj. BBC, HIT Entertainment, Disney oraz Turner Broadcasting System Inc. a Time Warner Company.

Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim


z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów w kwartalnym czasie nadawania programu wyniesie – co najmniej 34% (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o radiofonii
i telewizji). Procentowy udział audycji europejskich z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów w kwartalnym czasie nadawania programu wyniesie - 51% (zgodnie z art. 15 ust.3 ustawy o radiofonii i telewizji).

Wnioskodawca przewiduje 75% udział powtórek w tygodniowym czasie nadawania programu.

KRRiT stwierdziła, co następuje:


 • Wniosek Telewizji Polsat Sp. z o. o. o udzielenie koncesji
  na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy
  w multipleksie pierwszym programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku 4-12 lat jest zgodny z Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT z dnia 20 grudnia 2012 r.;

 • Udział audycji wyspecjalizowanych będzie wynosić nie mniej niż 81% miesięcznego czasu nadawania programu w godz.6.00-23.00, tj. na poziomie wyższym o 11% niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy o radiofonii i telewizji;

 • Wnioskodawca proponuje zróżnicowaną ofertę programową w której większość będą stanowiły filmy animowane - 63%, audycje edukacyjne - 10%, dla dzieci i młodzieży - 5%, film fabularny - 2%, spektakle teatralne
  i inne formy udramatyzowane - 1% w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00;

 • Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim
  oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji;

 • Audycje powtórkowe zajmą 75% tygodniowym czasie nadawania programu.

3. W części technicznej wniosek zawiera niezbędne informacje i załączniki. Wnioskodawca przedstawił podstawowe dane o bazie technicznej, która pozwala
na organizację, produkcję i realizację programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym;

4. Wniosek w części ekonomiczno-finansowej zawiera kompletną dokumentację finansową Wnioskodawcy.

Jako źródło finansowania nowego projektu telewizyjnego wskazano środki własne Spółki.

Analiza dokumentacji finansowej Spółki wykazała, iż potencjał finansowy Telewizji Polsat sp. z o.o. na koniec 2012 r. umożliwia finansowanie projektu ze środków własnych Spółki.

Według załączonych do wniosku dokumentów oraz zebranych informacji, Wnioskodawca udokumentował możliwość dysponowania środkami finansowymi, niezbędnymi do realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia.

III.

Rozpatrując złożone wnioski kierowano się zasadą praworządności, prawdy obiektywnej, pogłębiania zaufania. Przy wydawaniu rozstrzygnięcia kierowano się również zasadą równości wobec prawa, bowiem art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) stanowi, iż wszyscy są wobec prawa równi oraz wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

W toku postępowania oceniano wnioski zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. w szczególności poddano ocenie stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją, możliwość dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu, przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami, przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii
i telewizji, dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków społecznego przekazu.

KRRiT stwierdziła, że Wnioskodawcy spełniają kryterium wiarygodności finansowej oraz dokonała porównania wniosków pod kątem programowym,


tj.:

1. Dobowy minimalny czas nadawania programu: „Telewizja Polska” S.A. –


nie mniej niż 17 godzin na dobę; Telewizja Polsat sp. z o.o. – nie mniej niż 14 godzin na dobę;

2. Adresat programu (deklarowany): „Telewizja Polska” S.A. – dzieci w wieku od 4 do 12 lat oraz ich rodzice i wychowawcy; Telewizja Polsat sp. z o.o. – dzieci


w wieku od 4 do 12 lat;

3. Audycje realizujące wyspecjalizowany charakter programu (udział


w tygodniowym i miesięcznym czasie nadawania programu w godz.6.00-23.00):
„Telewizja Polska” S.A. – nie mniej niż 78%; Telewizja Polsat sp. z o.o. –
nie mniej niż 81%;

4. Realizacja wyspecjalizowanego charakteru programu wg deklarowanej struktury gatunkowej (minimalny udział w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00): „Telewizja Polska” S.A. – 15 rodzajów audycji (edukacyjne, filmy animowane, filmy fabularne, rozrywkowe, dokument, poradnicze z różnych dziedzin, spektakle teatralne i formy udramatyzowane, artystyczno-kulturalne, publicystyczne, prezentujące muzykę rozrywkową, religijne, informacja, o tematyce sportowej, prezentujące muzykę poważną, prezentujące inne rodzaje muzyki); Telewizja Polsat sp. z o.o. – 5 rodzajów audycji (film animowany, audycje edukacyjne, dla dzieci i młodzieży, film fabularny, spektakle teatralne);

5. Planowane rodzaje audycji i ich udział (minimalny udział w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00): „Telewizja Polska” S.A. –
15 rodzajów audycji: edukacyjne - 26%, filmy animowane - 24%, filmy fabularne - 11%, rozrywkowe – 4,5%, dokument - 3%, poradnicze z różnych dziedzin- 3%, spektakle teatralne i formy udramatyzowane - 2%, artystyczno-kulturalne - 2%, publicystyczne - 1%, prezentujące muzykę rozrywkową - 1%, religijne – 0,1%, informacja – 0,1%, o tematyce sportowej – 0,1%, prezentujące muzykę poważną – 0,1%, prezentujące inne rodzaje muzyki – 0,1%, inne rodzaje audycji m.in. audycje społeczne, zwiastuny wizerunkowe - 2%; Telewizja Polsat sp. z o.o. – 5 rodzajów audycji: film animowany - 63%, audycje edukacyjne - 10%, dla dzieci i młodzieży - 5%, film fabularny - 2%, spektakle teatralne - 1%.

6. Łączny minimalny udział audycji w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00: „Telewizja Polska” S.A. – 80%; Telewizja Polsat sp. z o.o. – 81%;

7. Przewidywany procentowy udział powtórek w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00: „Telewizja Polska” S.A. – 33%; Telewizja Polsat
sp. z o.o. – 75%;

8. Przewidywany procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim w kwartalnym czasie nadawania programu: „Telewizja Polska” S.A. –


co najmniej 33%; Telewizja Polsat sp. z o.o. – co najmniej 34%;

9. Przewidywany procentowy udział audycji europejskich w kwartalnym czasie nadawania programu: „Telewizja Polska” S.A. – 51%; Telewizja Polsat sp. z o.o. – 51%.

KRRiT uznała, że program pod nazwą „TVP ABC”, prezentowany przez „Telewizję Polską” S.A., jest bardziej atrakcyjny dla odbiorcy niż program pod nazwą „Polsat Kids”, prezentowany przez Telewizję Polsat sp. z o.o.

Program pod nazwą „TVP ABC” jest kierowany do szerszej grupy odbiorców,


tj. dzieci, rodziców i wychowawców, zawiera rozbudowaną (15 rodzajów audycji
w porównaniu do 5 rodzajów prezentowanych przez konkurencję) ofertę programową. Ponadto, oprócz dłuższego czasu nadawania programu (nie mniej niż 17 godzin w porównaniu do nie mniej niż 14 godzin prezentowanych przez konkurencyjny program), zawiera dużo niższy procent powtórek w tygodniowym czasie nadawania, tj. 33% („Polsat Kids” - 75% powtórek w tygodniowym czasie nadawania programu).

W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż program „TVP ABC” w większym stopniu spełnia warunki Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT o możliwości uzyskania koncesji, oddając w większym stopniu wyspecjalizowany charakter programu, zapewniając tym samym odbiorom dostęp do urozmaiconej oferty programowej w ofercie bezpłatnej telewizji cyfrowej.

W wyniku porównania wniosków, przede wszystkim w zakresie zawartej w nich oferty programowej, KRRiT podjęła w dniu 5 lipca 2013 r. uchwałę Nr 324/2013,
w sprawie udzielenia koncesji „Telewizji Polskiej” S.A. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TVP ABC” w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym z jednoczesną odmową udzielenia koncesji spółce Telewizja Polsat sp. z o.o.

IV.

W związku z wnioskiem spółki „Telewizja Polska” S.A. o udzielenie koncesji


oraz w wykonaniu Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 324/2013, Przewodniczący KRRiT wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który postanowieniem Nr DZC-WRT-5157-24/13 (2) z dnia 19 lipca 2013 r. uzgodnił warunki techniczne rozpowszechniania programu w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2013 r. Koncesjonariusz poinformował,


iż akceptuje w całości techniczne warunki rozpowszechniania, określone
w ww. postanowieniu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Opłata za udzielenie koncesji została ustalona na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia KRRiT z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat


za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz sposobu ich wyliczania (Dz.U. poz. 1370) i wynosi: 12.945.000 zł.
Do zapłaty: 12.945.000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych.
Raty opłaty wynikającej z niniejszej decyzji należy uiszczać na rachunek KRRiT:

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

Nr 13101010100095372231000000.

Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jan DworakZałączniki:

 1. Obszary wykorzystania częstotliwości dla pierwszego multipleksu;

 2. Formularz „Informacje Programowe” załączony do wniosku
  Nr DR.411.8.2013.

Otrzymują:

 1. Małgorzata Stąpór - Romańska – pełnomocnik spółki „Telewizja Polska” S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa;

 2. Katarzyna Antonowicz – Borzestowska – pełnomocnik spółki Telewizja Polsat sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa;

 3. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

 4. a/a.


: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 71.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna