Przewodniczący krajowej Rady RadiofoniiPobieranie 18.8 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar18.8 Kb.

PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


Warszawa, dnia 4 grudnia 2012 r.Radio ABC Sp. z o.o.

Al. Waszyngtona 1

30-204 KrakówD E C Y Z J A Nr DR – 310/2012

Na podstawie art. 38a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia


2 października 2012 r. spółki Radio ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 387/2012 z dnia 30 października 2012 r.
postanawia się
1. Wyrazić zgodę na przejście uprawnień spółki Radio ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wynikających z koncesji Nr 035/K/2009-R z dnia 12 maja 2009 r., na spółkę Multimedia Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w związku
z planowanym połączeniem się ww. spółek w drodze przeniesienia całego majątku spółki Radio ABC Sp. z o.o. na spółkę Multimedia Sp. z o.o. w trybie art. 492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

2. Zobowiązać Koncesjonariusza do zarejestrowania połączenia się ww. spółek


w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wyrażenia zgody przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na przejście uprawnień wynikających z koncesji oraz do przedstawienia dowodu rejestracji, tzn. postanowienia sądu o dokonaniu wpisu do rejestru wraz z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS, w terminie czternastu dni od daty otrzymania postanowienia sądu w tej sprawie.

U z a s a d n i e n i e

Spółka Radio ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie uzyskała w dniu


12 maja 2009 r. koncesję Nr 035/K/2009-R, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RMF MAXXX – Szczecin”.

We wniosku z dnia 2 października 2012 r. Koncesjonariusz wniósł


o wyrażenie zgody na przejście uprawnień spółki Radio ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wynikających z koncesji Nr 035/K/2009-R z dnia 12 maja 2009 r., na spółkę Multimedia Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w związku
z planowanym połączeniem się ww. spółek w drodze przeniesienia całego majątku spółki Radio ABC Sp. z o.o. na spółkę Multimedia Sp. z o.o.

Wniosek został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji. Spółka Radio ABC Sp. z o.o. uzasadniła złożenie wniosku intencją uporządkowania własnej sytuacji właścicielskiej oraz spółki Multimedia Sp. z o.o. należącej do spółki Grupa RMF Sp. z o.o.s.k., tj. podmiotów nadających program „RMF MAXXX”. Wnioskodawca uważa, iż struktura organizacyjna – wiele podmiotów rozpowszechniających programy pod wspólnym znakiem „RMF MAXXX” – jest nieefektywna, utrudnia zarządzanie i zwiększa koszty utrzymania poszczególnych stacji. Dlatego też wyżej wskazane podmioty dążą do jej racjonalizacji, poprzez skupienie uprawnień koncesyjnych w ramach mniejszej ilości podmiotów.

Wnioskodawca podkreślił, iż nie zachodzą żadne przyczyny uniemożliwiające przeniesienie praw, o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji, zaś wszelkie zmiany odbywają się w drodze porządkowania struktury organizacyjnej w ramach tej samej grupy kapitałowej –Grupa RMF Sp. z o.o.s.k. Połączenie będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Do wniosku o wyrażenie zgody na przejście uprawnień Wnioskodawca dołączył:

- odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki Multimedia Sp. z o.o. z dnia 2 października 2012 r. numer
KRS 0000003445;

- odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki Radio ABC Sp. z o.o. z dnia 27 września 2012 r. numer


KRS 0000092836;

- listę wspólników spółek Multimedia Sp. z o.o. i Radio ABC Sp. z o.o.;

- plan połączenia spółek kapitałowych z dnia 27 września 2012 r.

Dokonując analizy wniosku, KRRiT stwierdziła co następuje:

Art. 491 §1 kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz spółkami osobowymi, spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

Zgodnie z art. 494 § 2 kodeksu spółek handlowych, na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Wskazany wyżej przepis wprowadza domniemanie, że czynność prawna mająca za przedmiot spółkę podlegającą połączeniu obejmuje także uprawnienia wynikające z koncesji. Przepis ten przewiduje jednak możliwość istnienia regulacji szczególnych, wyłączających możliwość przejścia uprawnień z koncesji lub określających warunki dopuszczalności przejścia takich uprawnień w sposób odmienny. Takim przepisem szczególnym jest art. 38a ust. 1 ustawy o radiofonii
i telewizji, zgodnie z którym, uprawnienia wynikające z koncesji są niezbywalne, z zastrzeżeniem ust. 3-5.

Zgodnie z art. 38a ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, w przypadku łączenia, podziału albo innego rodzaju przekształceń spółek handlowych, uprawnienia o których mowa w ust. 1 mogą przejść na inny podmiot za zgodą Krajowej Rady.

Odmowa wyrażenia zgody następuje, gdy:

1) nadawca osiągnie pozycję dominującą w dziedzinie środków masowego przekazu na danym rynku właściwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;

2) nastąpi przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę.

KRRiT stwierdziła, iż w świetle okoliczności przedstawionych przez Koncesjonariusza nie zachodzą przesłanki, wskazane w art. 38a ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, stanowiące podstawę do odmowy wyrażenia zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji na wskazany przez Koncesjonariusza podmiot.

Wobec powyższego, KRRiT w uchwale Nr 387/2012 z dnia
30 października 2012 r. postanowiła upoważnić Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wydania decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przejście uprawnień wynikających z koncesji Nr 035/K/2009-R z dnia 12 maja 2009 r., udzielonej spółce Radio ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na spółkę Multimedia Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

W przypadku niewykonania przez Koncesjonariusza powyższego obowiązku Przewodniczący KRRiT wyda w trybie art. 162 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, decyzję uchylającą niniejszą decyzję. Zgodnie


z art. 162 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.

Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jan DworakOtrzymują:

1. Radio ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3. a/a.

: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 18.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna