Przewodniczący krajowej Rady RadiofoniiPobieranie 14.48 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar14.48 Kb.


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r.Radio RADOM” Sp. z o.o.

ul. Jubilerska 10

04-190 WarszawaD E C Y Z J A Nr DR – 234/2013 – 1/113/K
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) oraz art. 104
i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 stycznia 2013 r. spółki „Radio RADOM” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 131/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
postanawia się
zmienić w pkt. I koncesji Nr 113/K/2011-R z dnia 27 lipca 2011 r., udzielonej spółce „Radio RADOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ESKA RADOM”, zdanie wprowadzające do wyliczeń i ppkt. 1 oraz nadać im następujące brzmienie:

I. Udzielić spółce „Radio RADOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 058/P/2001-R, wydanej na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „ESKA Radom”, tworzonego zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku Nr 202/2001


z dnia 23 sierpnia 2001 roku oraz na podstawie dotychczas wykonywanej koncesji Nr 058/P/2001-R, a w szczególności:

1. Program będzie oznaczany na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji – „ESKA Radom”.

U z a s a d n i e n i e

Spółka „Radio RADOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskała w dniu
27 lipca 2011 r. koncesję na kolejny okres Nr 113/K/2011-R, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ESKA RADOM”.

Pismem z dnia 15 stycznia 2013 r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem


o dokonanie zmiany ww. koncesji, polegającej na zmianie nazwy programu radiowego na „ESKA Radom”. Wniosek został złożony zgodnie z zasadami reprezentacji.

Wnioskodawca wskazał, iż wymogi konkurencyjności na rynku radiowym, zmieniający się sposób słuchania stacji radiowych, częste przełączanie się odbiorców z jednej stacji na inną wymaga od nadawcy częstego oznaczania programu w czasie jego trwania. Chcielibyśmy ilość obligatoryjnych słów


w oznaczaniu programu ograniczyć do tych kluczowych wyróżniających nasz program spośród innych programów – „ESKA Radom”. Uważamy że obligatoryjne używanie słowa „Radio” w odniesieniu do programu radiowego nie spełnia funkcji informacyjnej ani identyfikującej program. (…) Elementem wyróżniającym i informującym słuchaczy, jakiej stacji słuchają jest nazwa programu „ESKA” oraz informacja dotycząca jakiego miasta i regionu dotyczy tematyka lokalna poruszana w tym programie.

Jednocześnie Wnioskodawca zadeklarował, że wnioskowana zmiana nie wpłynie na realizację obowiązków programowych określonych w koncesji


Nr 113/K/2011-R.

Do wniosku Koncesjonariusz dołączył oświadczenie spółki Radio ESKA S.A., z którego wynika , że Spółka jest właścicielem znaku towarowego słowno-graficznego „ESKA” i udziela zgody na jego używanie w nazwie programu emitowanego przez spółkę „Radio RADOM” Sp. z o.o. na podstawie koncesji


Nr 113/K/2011-R. Z oświadczenia spółki Radio ESKA S.A. wynika również, że
w stosunku do znaku towarowego, którego jest właścicielem nie toczy się żadne postępowanie.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Z wykładni gramatycznej przepisu art. 155 wynika, że organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: a) strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji,
b) przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji,
c) za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony (por. M. Jaśkowska, A. Wróbel „Komentarz aktualizowany do art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego” LEX/el. 2013).

W przypadku wniosku z dnia 15 stycznia 2013 r. spółki „Radio RADOM


Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie organ uznał, że zachodzą przesłanki wskazane
w ww. artykule pozwalające na zmianę koncesji Nr 113/K/2011-R z dnia
27 lipca 2011 r.

W związku z powyższym w dniu 12 marca 2013 r. Krajowa Rada Radiofonii


i Telewizji podjęła uchwałę Nr 131/2013, w której upoważniła Przewodniczącego KRRiT do zmiany pkt. I koncesji Nr 113/K/2011-R z dnia 27 lipca 2011 r., wydanej spółce „Radio RADOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie zmiany nazwy programu na „ESKA Radom”.

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jan DworakOtrzymują:

1. „Radio RADOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ;

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3. a/a.: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 14.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna