Przewodniczący krajowej Rady RadiofoniiPobieranie 14.52 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.52 Kb.


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


Warszawa, dnia 6 września 2012 r.AIDA S.A.

ul. Szczęśliwa 38 A/2

53-418 Wrocław


D E C Y Z J A Nr DR – 185/2012 – 1/160/K
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) oraz art. 104
i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 kwietnia 2012 r. spółki AIDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 300/2012 z dnia
4 września 2012 r.
postanawia się
zmienić w pkt. I koncesji Nr 160/K/2012-R z dnia 3 lutego 2012 r., wydanej spółce AIDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio APLAUZ”, zdanie wprowadzające do wyliczeń i ppkt. 1 oraz nadać im następujące brzmienie:

I. Udzielić spółce AIDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 189/P/2005-R, wydanej na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RMF MAXXX Wrocław”, tworzonego zgodnie


z założeniami przedstawionymi we wniosku Nr 085/2003 z dnia 2 września 2003 r. oraz na podstawie dotychczas wykonywanej koncesji Nr 189/P/2005-R,
a w szczególności:

1. Program będzie oznaczany na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji – „RMF MAXXX Wrocław”.”
U z a s a d n i e n i e

Spółka AIDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uzyskała w dniu 3 lutego 2012 r. koncesję na kolejny okres Nr 160/K/2012-R, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio APLAUZ”.

Pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem


o dokonanie zmiany pkt. I ww. koncesji, polegającej na zmianie nazwy programu radiowego na „RMF MAXXX Wrocław”. Wniosek został złożony zgodnie
z zasadami reprezentacji.

Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku napisał, że „przeprowadzone (…) badania marketingowe wśród słuchaczy i potencjalnych klientów wykazały, że obecna nazwa programu – Radio Aplauz – ma negatywny przekaz oraz źle wpływa na wizerunek Spółki. Biorąc pod uwagę w/w dylematy oraz to, że Spółka działa na trudnym rynku, z niezwykle mocną konkurencją skupioną wokół najważniejszych graczy na polskim rynku radiowym, Aida S.A. zdecydowała się wystąpić o zmianę nazwy programu radiowego na RMF MAXXX Wrocław. W ten sposób uzbrojona


w mocną markę z bardzo dobrze rozpoznawalnym Brandem oraz dzięki wsparciu większościowego akcjonariusza tj. Spółki Multimedia – specjalizującego się
w rozwoju lokalnych projektów radiowych w Polsce – istnieje szansa na szybką poprawę kondycji finansowej Spółki jak i wzrost wyników słuchalności”. Ponadto, „ważnym aspektem planowanej zmiany, jest zaciśnięcie współpracy ze Spółką Multimedia, co daje gwarancję realizacji koncesji zgodnie z jej zapisami oraz daje pewność dalszego rozwoju Spółki Aida S.A.” Jednocześnie Wnioskodawca zadeklarował, że zmiana nie wpłynie na realizację warunków programowych koncesji Nr 160/K/2012-R.

Do wniosku została dołączona kopia umowy licencyjnej z dnia


2 kwietnia 2012 r., potwierdzona za zgodność z oryginałem, zawartej pomiędzy spółką AIDA S.A., a spółką „Multimedia” Sp. z o.o., w której spółka „Multimedia” Sp. z o.o. oświadcza, że jest uprawniona do korzystania ze słownego i słowno-graficznego znaku „RMF MAXXX” i udziela spółce AIDA S.A. odpłatnej, niewyłącznej i nieprzenaszalnej sublicencji na korzystanie z w/w znaku na warunkach ustalonych w umowie.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Z wykładni gramatycznej przepisu art. 155 wynika, że organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: a) strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji;
b) przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji;
c) za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony (por. M. Jaśkowska, A. Wróbel „Komentarz aktualizowany do art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego” LEX/el. 2012)

W przypadku wniosku z dnia 2 kwietnia 2012 r. spółki AIDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu organ uznał, że zachodzą przesłanki wskazane w ww. artykule, pozwalające na zmianę koncesji Nr 160/K/2012-R z dnia 3 lutego 2012 r.

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jan Dworak

Otrzymują:

1. AIDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ;

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3. a/a.: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 14.52 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna