Przewodniczący krajowej Rady RadiofoniiPobieranie 11.65 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.65 Kb.


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji


Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r.

AIDA S.A.

Al. Waszyngtona 1

30-204 Kraków
D E C Y Z J A Nr DR – 137/2015 – 3/160/K

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r.


o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) w związku
z art. 104, art. 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (sygn. DR.601.50.2015) spółki AIDA S.A. z siedzibą
w Krakowie oraz w wykonaniu uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 169/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r.

postanawia się

dokonać zmiany zdania wprowadzające do wyliczeń w pkt. I koncesji Nr 160/K/2012-R z dnia 3 lutego 2012 r., udzielonej spółce AIDA S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej we Wrocławiu) na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RMF MAXXX Wrocław”, które otrzymuje brzmienie:

I. Udzielić spółce AIDA S.A. z siedzibą w Krakowie, koncesji na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji Nr 189/P/2005-R, wydanej na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „RMF MAXXX Wrocław”, tworzonego zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku Nr 085/2003 z dnia


2 września 2003 r. oraz na podstawie dotychczas wykonywanej koncesji Nr 189/P/2005-R, a w szczególności:”.
U z a s a d n i e n i e

Spółka AIDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uzyskała w dniu 3 lutego 2012 r. koncesję na kolejny okres Nr 160/K/2012-R, na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio APLAUZ” (obecnie: „RMF MAXXX Wrocław”).

W piśmie z dnia 12 maja 2015 r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem


o dokonanie zmiany pkt. I koncesji Nr 160/K/2012-R, poprzez wpisanie nowej siedziby spółki, która jest w Krakowie.

Wniosek został złożony zgodnie z zasadami reprezentacji.

Do wniosku dołączono informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
z rejestru przedsiębiorców KRS z dnia 12 maja 2015 r. (nr KRS: 0000035316) spółki AIDA S.A., z którego wynika, że siedziba ww. spółki znajduje się
obecnie w Krakowie.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny


lub słuszny interes strony.

Z wykładni gramatycznej przepisu art. 155 wynika, że organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję ostateczną, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki: a) strona wyraziła zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji,


b) przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie lub uchyleniu takiej decyzji,
c) za uchyleniem lub zmianą decyzji przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony (por. M. Jaśkowska, A. Wróbel „Komentarz aktualizowany do art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego” LEX/el. 2014).

W przypadku wniosku z dnia 12 maja 2015 r. spółki AIDA S.A. z siedzibą


w Krakowie organ uznał, że zachodzą przesłanki wskazane w ww. artykule, pozwalające na zmianę koncesji Nr 160/K/2012-R z dnia 3 lutego 2012 r.

W związku z powyższym w dniu 16 czerwca 2015 r. KRRiT podjęła uchwałę Nr 169/2015, w której upoważniła Przewodniczącego KRRiT do dokonania zmiany zdania wprowadzającego do wyliczeń w pkt. I koncesji Nr 160/K/2012-R z dnia


3 lutego 2012 r., wydanej spółce AIDA S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej
we Wrocławiu), w zakresie zmiany siedziby spółki.

Wobec tego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo do złożenia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jan DworakOtrzymują:

1. AIDA S.A. z siedzibą w Krakowie;

2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

3. a/a.


DR-137/2015-3/160/K 1

: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 11.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna