Przewodniczący krajowej Rady RadiofoniiPobieranie 26.54 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar26.54 Kb.


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiWarszawa, dnia 28 listopada 2008 rokuMuzyka Jazz Radio” Sp. z o.o.

ul. Żurawia 8

00-503 WarszawaD E C Y Z J A Nr DK – 345/2008 – 4/180/P

w sprawie zmiany Koncesji Nr 180/P/2004-R z dnia 27 lipca 2004 roku
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.)
i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2008 roku, zmodyfikowanego pismem z dnia 6 października 2008 roku spółki „Muzyka Jazz Radio” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz w wykonaniu Uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 510/2008 z dnia 21 października 2008 roku
postanawia się

zmienić koncesję Nr 180/P/2004-R z dnia 27 lipca 2004 roku, wydaną spółce „Muzyka JAZZ Radio” Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku z dnia 29 sierpnia 2008 roku, zmodyfikowanego pismem z dnia 6 października 2008 roku, poprzez zmianę pkt. I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII, IX oraz nadać tym punktom następujące brzmienie:
  1. Udzielić spółce Muzyka JAZZ Radio” Sp. z o.o. z siedzibą
    w Warszawie - zwanej dalej „Koncesjonariuszem”, koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „CHILLI ZET Katowice” przeznaczonego do powszechnego odbioru – zwanego dalej „programem”.

Program będzie oznaczany na antenie przez jego nazwę zapisaną w koncesji.

  1. Program będzie rozpowszechniany codziennie, przez 24 godziny na dobę.

  2. Program będzie miał charakter wyspecjalizowany - muzyczny, tzn. będzie prezentował na antenie muzykę i wiedzę o muzyce, tj. w programie będzie nadawana muzyka jazzowa, inspirowana jazzem, acid jazzem, smooth jazzem, lounge’em, chill outem, soulem itp. oraz będą nadawane audycje słowne i inne przekazy słowne w audycjach słowno-muzycznych dotyczące nadawanej muzyki: poświęcone utworom, wykonawcom, kierunkom i prądom muzycznym, krytyce muzycznej, historii muzyki, aktualnym wydarzeniom muzycznym w Polsce i na świecie itd.

IV. Audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany charakter programu określony w punkcie III stanowić będą łącznie nie mniej niż 70% miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00, rozliczanego w okresach tygodniowych.

V. Audycje słowne i inne przekazy słowne dotyczące nadawanej muzyki, wymienione w punkcie III będą stanowić nie mniej niż 6% miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00, rozliczanego w okresach tygodniowych.

VI. Muzyka jazzowa będzie stanowiła 15% muzyki nadawanej w programie w ciągu tygodnia.

VII. W programie będą nadawane audycje słowne i inne przekazy słowne dotyczące tematyki lokalnej odnoszącej się do Katowic i innych miast aglomeracji śląskiej, inne niż dotyczące wyspecjalizowanego charakteru programu określone w punkcie V. Audycje i inne przekazy słowne poświęcone problemom lokalnym będą stanowić łącznie nie mniej niż 6% tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6.00-23.00.

VIII. Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie nadawanym na podstawie odrębnej koncesji, nie mogą stanowić więcej niż 33% dobowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00.

IX. Reklamy nie mogą zajmować więcej niż 7 % dziennego czasu nadawania programu i nie więcej niż 6 minut w ciągu godziny.

Opłata za dokonanie zmiany koncesji wynosi 6.316 (słownie: sześć tysięcy trzysta szesnaście) złotych.U z a s a d n i e n i e


Spółka „Muzyka Jazz Radio” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzyskała w dniu 27 lipca 2004 roku koncesję Nr 180/P/2004-R na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „NOWE RADIO JAZZ” (obecnie: „NRJ FM”), przeznaczonego do powszechnego odbioru.

W dniu 29 sierpnia 2008 roku Koncesjonariusz wniósł o dokonanie zmiany pkt. I ww. koncesji, poprzez zmianę nazwy programu radiowego na „CHILLI ZET Katowice” wraz ze zmianą dotychczasowych obowiązujących zapisów programowych.

W/w wniosek został zmodyfikowany przez Koncesjonariusza, pismem z dnia 6 października 2008 roku.

Wnioskodawca zaproponował następujące zmiany:

1. Określenie udziału specjalizacji w programie zgodnie z wymaganiami art. 4 pkt 4a ustawy o radiofonii i telewizji;

2. Zmianę formatu muzycznego programu: z dotychczasowego z muzyką jazzową i inspirowaną jazzem na program z muzyką jazzową, inspirowaną jazzem, acid jazzem, smooth jazzem lounge’em, chill outem, soulem itp. Ponadto Wnioskodawca zobowiązuje się, że muzyka jazzowa stanowić będzie 15% muzyki nadawanej w programie w ciągu tygodnia;

3. Zmniejszenie udziału audycji i przekazów słownych dotyczących nadawanej muzyki z 10% w tygodniowym programie w godz. 6.00-24.00 do 6% w miesięcznym czasie nadawania programu w godzinach 6.00-23.00, rozliczanym w okresach tygodniowych i wprowadzenie do programu nowego elementu, tj. tematyki lokalnej dotyczącej Katowic i innych miast aglomeracji śląskiej w wymiarze 6% tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00;

4. Wprowadzenie tzw. bufora (punkt VI niniejszej decyzji), co stanowi zmianę pozytywną, zmierzającą do uszczelnienia koncesji w zakresie udziału w programie audycji pochodzących z innych programów;

4. Wykreślenie z koncesji punktów VII i VIII, co stanowi konsekwencję dostosowania udziału specjalizacji do art. 4 pkt 4a ustawy o radiofonii i telewizji i jest związane z wprowadzeniem zmodyfikowanego formatu muzycznego;

5. Zwiększenie limitu reklam z 2% do 7% dziennego czasu nadawania programu.

Wnioskowane zmiany, jak pisze Koncesjonariusz są konsekwencją harmonizacji działań promocyjnych w Grupie Eurozet i planowanym wprowadzeniem przez Grupę Eurozet nowej oferty programowej w postaci projektu CHILLI ZET, realizowanego w ramach koncesji Nr 010/K/2008-R, udzielonej spółce „Radiostacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Projekt ten przewiduje wprowadzenie na polski rynek unikalnej oferty programowej w postaci prezentacji na antenie muzyki jazzowej, inspirowanej jazzem, acid jazzem, smooth jazzem, lounge’em, chill outem, soulem itp.

Z uwagi na fakt, iż spółka „Radiostacja” Sp. z o.o. w ramach koncesji Nr 010/K/2008-R nie posiada częstotliwości w Katowicach, intencją Grupy Eurozet jest, aby unikalna oferta programowa w postaci programu CHILLI ZET była także dostępna dla słuchaczy w tym mieście, co jest możliwe, poprzez program nadawany przez Wnioskodawcę – spółkę „Muzyka Jazz Radio” Sp. z o.o. na podstawie koncesji Nr 180/P/2004-R.

W związku z powyższym, mając na uwadze, iż obecna formuła radia jazzowego nie znalazła szerszego zainteresowania wśród słuchaczy programu dotychczas nadawanego przez Wnioskodawcę, kontynuowanie działalności radiowej przez Wnioskodawcę wymaga odpowiednich modyfikacji.

Zaproponowana zmiana nazwy i specjalizacji muzycznej programu, zdaniem Wnioskodawcy jest w pełni uzasadniona i ma większe szanse na sukces rynkowy.

Wniosek Koncesjonariusza został złożony w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, na podstawie którego organ administracyjny może dokonać zmiany decyzji ostatecznej (na mocy której strona nabyła prawo), jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się takiej zmianie i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Analizując przedmiotową zmianę, organ koncesyjny nie stwierdził istnienia przepisów prawa uniemożliwiających dokonanie zmian w zakresie nazwy programu oraz zapisów programowych przedmiotowej koncesji.

Interes strony – Koncesjonariusza spółki „FM Radio JAZZ” Sp. z o.o., jak również drugiego nadawcy - spółki „Radiostacja” Sp. z o.o jest uzasadniony, co potwierdza fakt, że należą one do jednej grupy kapitałowej.

Koncesjonariusz wykazał, że posiada zgodę na używanie znaku towarowego, słowno-graficznego „CHILLI ZET” udzieloną przez właściciela tego znaku, spółkę „Radio ZET” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedstawiony przez Koncesjonariusza tygodniowy układ ramowy programu przeznaczony do stosowania po zmianie nazwy programu na „CHILLI ZET Katowice” potwierdza, że program będzie realizowany zgodnie z założeniami zmodyfikowanego formatu muzycznego stacji.

Nie stwierdzając przesłanek do dokonania odmowy przedmiotowych zmian
w koncesji Nr 180/P/2004-R oraz dostrzegając istnienie interesu Koncesjonariusza, który zamierza oznaczać program na antenie nową nazwą „CHILLI ZET Katowice”, organ koncesyjny przychylił się do dokonania przedmiotowych zmian.

Ponadto w celu uporządkowania koncesji w zakresie obowiązków programowych Koncesjonariusza w sentencji niniejszej decyzji dokonano jedynie zmiany brzmienia pkt VII i VIII, zgodnie z treścią wniosku Koncesjonariusza, pomimo źądania Wnioskodawcy wykreślenia tych punktów z koncesji.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, że program w zaproponowanym przez Wnioskodawcę kształcie w Katowicach będzie oferował w ramach muzyki jazzowej i inspirowanej jazzem takie gatunki jak: acid jazz, smooth jazz, lounge’em, chill out, soul itp., przy czym muzyka jazzowa będzie zajmować nie niej niż 15% tygodniowego czasu nadawania, propozycja ta stanowi wzbogacenie formatu muzycznego, a zatem jest poszerzeniem oferty programowej dostępnej słuchaczom w Katowicach.

W związku z powyższym, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła w dniu 21 października 2008 roku, zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza uchwałę Nr 510/2008 w sprawie zmiany zapisów programowych wraz ze zmianą nazwy rozpowszechnianego programu.


Zmiana koncesji, poprzez zwiększenie limitu reklam z 2% do 7% dziennego czasu nadawania programu skutkuje naliczeniem opłaty.
Opłata za dokonanie zmiany koncesji została ustalona na podstawie § 4 w zw. z § 1 ust. 2, § 3 oraz § 9 ust. 8 pkt 1 w zw. § 9 ust. 2 pkt 2 z rozporządzenia KRRiT z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz.U. Nr 12, poz. 153 z późn. zm.).

Pełna liczba mieszkańców w zasięgu programu: 256.100 osób

Wysokość opłaty została wyliczona w następujący sposób:
(571 + 314 × 25) x 0,25 × 3 = 6.316 zł

571 – opłata stała przy liczbie mieszkańców do 0,5 mln;

25 – liczba mieszkańców w zasięgu programu w pełnych dziesiątkach tysięcy;

0,25 – współczynnik związany ze zmianą limitu emisji reklam z 2% do 7 % dziennego czasu nadawania programu;

3 – liczba lat do wygaśnięcia koncesji (zaokrąglona do pełnej liczby lat).
Do zapłaty: 6.316 (słownie: sześć tysięcy trzysta szesnaście) złotych.

Opłatę należy wnieść w terminie do dnia 27 stycznia 2009 roku, na rachunek KRRiT:

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

Nr 13101010100095372231000000.

Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.


Witold Kołodziejski
Otrzymują:

  1. Muzyka Jazz Radio” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

  2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

  3. a/a.


: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna