Przewodniczący krajowej Rady RadiofoniiPobieranie 203.19 Kb.
Strona1/4
Data27.04.2016
Rozmiar203.19 Kb.
  1   2   3   4


PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Radiofonii

i TelewizjiWarszawa, dnia 30 lipca 2008 roku
Radio PIN” S.A.

Pl. Inwalidów 10

01-552 Warszawa


D E C Y Z J A Nr DK – 225/2008 – 10/278

w sprawie zmiany Koncesji Nr 278/2002-R z dnia 5 czerwca 2002 roku
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosków:

- Nr 008/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku spółki „Radio PIN” S.A. (poprzednio Agencja Wydawnicza i Marketingowa „MEDIABANK” S.A.) z siedzibą


w Warszawie;

- Nr 009/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku spółki „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- Nr 010/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku spółki „Radio PLUS Polska-Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- Nr 011/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi z siedzibą w Łodzi;

- Nr 012/2007 z dnia 3 marca 2007 roku spółki „Fabryka Mediów” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;

- Nr 019/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku spółki „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

o udzielenie bądź zmianę (rozszerzenie) koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, złożonych w związku z pkt. I Ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 lutego 2007 roku o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 28 lutego 2007 roku, Nr 14, poz. 148, po porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz w wykonaniu Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr 10/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku
postanawia się
1. Zmienić koncesję Nr 278/2002-R z dnia 5 czerwca 2002 roku, wydaną spółce „Radio PIN” S.A. z siedzibą w Warszawie na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio PiN”, poprzez dodanie, po punkcie XII, punktu XIIa
w następującym brzmieniu:

XIIa. Po dokonaniu, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rezerwacji częstotliwości, program będzie rozpowszechniany w sposób rozsiewczy naziemny za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:


L.p.


Lokalizacja

(województwo)

Obiekt/

właściciel obiektu

f

[MHz]

Współrzędne geograficzne

Hter

[m]

Hant

[m]

ERP

[kW]

Charakterystyka promieniowania anteny

Polary-zacja

1.

PSN Łódź

ul. Andrzejewskiej 5

(łódzkie)
102,3

19E32'23"

51N44'45"

223

190

0,1

D – zgodna z załącznikiem do decyzji DK–225/2008–10/278

V

gdzie: Hter – wysokość terenu u podstawy masztu mierzona w metrach nad poziomem morza;

Hant – wysokość zawieszenia środka elektrycznego anteny mierzona w metrach od poziomu terenu u podstawy masztu

Maksymalna dewiacja częstotliwości  75 kHz

System z tonem pilotującym

Sygnał będzie dosyłany do stacji nadawczej za pośrednictwem łącza satelitarnego.”

Opłata za dokonanie zmiany (rozszerzenie) koncesji wynosi 8.792 (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) złote.


2. Dokonać zmiany koncesji Nr 278/2002-R z dnia 5 czerwca 2002 roku, poprzez zmianę pkt. V, przez co punkt ten otrzymują następujące brzmienie:

V. Program będzie tworzony zgodnie z warunkami zadeklarowanymi we wniosku Nr 008/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku o rozszerzenie koncesji


w części „Informacje programowe” oraz w załącznikach, do których przestrzegania po zmianie koncesji Wnioskodawca się zobowiązał,
tj. w szczególności audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany charakter programu
będą stanowiły łącznie nie mniej niż 70 % miesięcznego czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00, rozliczanego w okresach tygodniowych; w tym audycje słowne, elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych i inne przekazy słowne dotyczące tematycznej specjalizacji programu będą stanowić nie mniej niż 14 % miesięcznego czasu nadawania programu w tych godzinach, rozliczanego w okresach tygodniowych.

Za podstawę obliczania udziału w programie audycji realizujących wyspecjalizowany charakter programu przyjmuje się pełny czas nadawania programu (tj. łącznie z czasem emisji reklam i telesprzedaży) w tygodniu w godzinach


6.00–23.00 (z wyłączeniem okresu wakacyjnego, tj. lipca i sierpnia), czyli 119 godzin emisji w tygodniu.”

3. Odmówić udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim następującym podmiotom:

- spółce „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- spółce „Radio PLUS Polska-Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

- Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi z siedzibą w Łodzi;

- spółce „Fabryka Mediów” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

4. Odmówić zmiany (rozszerzenia) koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim spółce „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

U Z A S A D N I E N I E

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia


28 lutego 2007 roku, Nr 14, poz. 148, opublikowane zostało Ogłoszenie Przewodniczącego KRRiT z dnia z dnia 14 lutego 2007 roku o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Zgodnie z treścią pkt. I Ogłoszenie stanowiło podstawę do składania wniosków:

a) o udzielenie jednej koncesji na okres 10 lat na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym muzyczno-tematycznym,


w którym będą nadawane audycje słowne, elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych oraz inne przekazy słowne dotyczące wybranego tematu specjalizacji oraz muzyka dowolnego formatu,

bądź


b) o zmianę, w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, posiadanej przez wnioskodawcę koncesji, polegającą na rozszerzeniu koncesji
o kolejną stację nadawczą, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym muzyczno-tematycznym, w którym będą nadawane audycje słowne, elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych oraz inne przekazy słowne dotyczące wybranego tematu specjalizacji oraz muzyka dowolnego formatu.

Ogłoszenie stanowiło podstawę do ubiegania się o udzielenie bądź zmianę (rozszerzenie) koncesji o stację nadawczą zlokalizowaną w Łodzi, w województwie łódzkim (częstotliwość = 102,3 MHz; ERP = 0,1 kW).

Ponadto, zgodnie z pkt. II Ogłoszenia elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych miało być odesłanie do zadeklarowanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie/rozszerzenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu koncesji lub decyzji w sprawie zmiany koncesji wnioskodawca się zobowiązał.

Odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po rozszerzeniu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Termin do składania wniosków upływał w dniu 16 kwietnia 2007 roku.

Lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu została opublikowana


w dniu 5 czerwca 2007 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura KRRiT oraz zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej: www.krrit.gov.pl.

KRRiT stwierdziła, że w związku z pkt. I Ogłoszenia wnioski o udzielenie koncesji bądź dokonanie zmiany (rozszerzenie) koncesji polegającej na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu radiowego za pomocą ww. stacji nadawczej złożyły następujące podmioty:

1. „Radio PIN” S.A. (poprzednio Agencja Wydawnicza i Marketingowa „MEDIABANK” S.A.) z siedzibą w Warszawie;

2. „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

3. „Radio PLUS Polska-Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

4. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi z siedzibą w Łodzi;

5. „Fabryka Mediów” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;

6. „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


I.

Rozpatrując wniosek spółki „Radio PIN” S.A. z siedzibą w Warszawie, KRRiT stwierdziła, co następuje:

1. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany (rozszerzenie) koncesji Nr 278/2002-R z dnia 5 czerwca 2002 roku, polegającej na przyznaniu prawa do rozpowszechniania programu za pomocą dodatkowej stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.

Powyższy wniosek został złożony w związku z pkt. 1 Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z dnia 14 lutego 2007 roku, którego opublikowanie zostało poprzedzone wcześniejszą aplikacją z dnia 10 grudnia 2004 roku spółki Agencja Wydawnicza


i Marketingowa „MEDIABANK” S.A. (obecnie: „Radio PIN” S.A.) o dobranie częstotliwości w Łodzi w województwie łódzkim oraz ogłoszenie przez Przewodniczącego KRRiT postępowania w sprawie możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego z ww. stacji nadawczej.

Wnioskodawca rozpowszechnia na podstawie koncesji Nr 278/2002-R program radiowy pod nazwą „Radio PiN”, za pomocą stacji nadawczej w Warszawie.

2. Warunki ww. koncesji są zgodne z warunkami Ogłoszenia, co pozwoliło Wnioskodawcy od strony formalnej złożyć wniosek o rozszerzenie koncesji. Nadesłana dokumentacja programowa wniosku jest kompletna i daje obraz programu nadawanego aktualnie oraz planów programowych związanych z rozszerzeniem zasięgu nadawania programu.

Koncesja zobowiązuje Wnioskodawcę do nadawania programu o charakterze wyspecjalizowanym – informacyjno – biznesowo – muzycznym, który będzie prezentował analizy dotyczące rynku finansowego, przekazywał aktualne informacje z giełd polskich i światowych, doradzał w zakresie ubezpieczeń i inwestycji oraz zawierał muzykę jazzową i około-jazzową. Specjalizacja programu ma być realizowana poprzez audycje słowne i inne przekazy słowne: informacyjne, publicystyczne, edukacyjne itp. dotyczące tematycznej specjalizacji programu oraz przez muzykę jazzową i około-jazzową.

Audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany charakter programu, mają stanowić nie mniej niż 70 % tygodniowego czasu nadawania programu w godzinach 6.00–23.00, w tym audycje słowne, elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych i inne przekazy słowne dotyczące tematycznej specjalizacji programu mają stanowić nie mniej niż 14 % czasu określonego jw. Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza nie mogą stanowić więcej niż 33 % czasu nadawania programu w godzinach 6.00–22.00.

Analiza układu ramowego aktualnie nadawanego programu wykazała, że Wnioskodawca realizuje warunki programowe koncesji. Udział audycji słownych i elementów słownych w audycjach słowno-muzycznych realizujących tematyczną specjalizację programu przewyższa minimum zapisane w koncesji i wynosi 15,1% tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00.

Oprócz audycji realizujących specjalizację tematyczną programu Wnioskodawca nadaje jeszcze audycje muzyczne poświęcone jazzowi, w których warstwa słowna wynosi 6,5 % czasu określonego jw. oraz audycje słowne dotyczące kultury, motoryzacji, sportu, stylu życia, zdrowia i podróży, w których warstwa słowna zajmuje 4,5 % tygodniowej emisji programu. Łącznie warstwa słowna, jak wynika z ramówki, zajmuje 26,1 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00–23.00. Pozostała część programu to, zgodnie z koncesją, muzyka jazzowa i około-jazzowa oraz reklama i autopromocja.

W programie Wnioskodawcy nadawane są wyłącznie audycje tworzone przez Koncesjonariusza.

Wnioskodawca deklaruje, że po rozszerzeniu koncesji nie zamierza wprowadzać zasadniczych zmian w programie, a jedynie, w ramach już istniejących audycji, będzie podejmować tematy dotyczące lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych, lecz tak, by relacje te były również interesujące dla słuchaczy w innych ośrodkach. Na tej samej zasadzie poszerzone zostaną informacje kulturalne i promocja wydarzeń muzycznych głównie jazzowych.

Przedstawiony projekt jest zgodny z warunkami Ogłoszenia, a złożona dokumentacja programowa wskazuje, że Wnioskodawca realizuje i będzie realizował po rozszerzeniu koncesję w zakresie programu. KRRiT oceniając wniosek z punktu widzenia art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy stwierdziła, że program pn. „Radio PiN” będzie jedynym programem radiowym o tym charakterze rozpowszechnianym w Łodzi ponieważ żaden z działających na tym obszarze nadawców nie podejmuje w takim zakresie jak Wnioskodawca tematyki ekonomiczno – biznesowej w połączeniu


z niedostępną obecnie słuchaczom w Łodzi specjalizacją muzyczną tj. muzyką jazzową i około jazzową. Wszystkie rozgłośnie posiadające zasięg techniczny na tym obszarze, z wyjątkiem programu „RMF Classic” prezentującego muzykę klasyczną, filmową, operę itp. nadają w programie utwory muzyczne i slowno-muzyczne należące do gatunku popularnej muzyki rozrywkowej.

3. W części technicznej wniosek zawiera wszystkie niezbędne informacje


i załączniki. Wnioskodawca posiada i eksploatuje bazę sprzętową, która pozwala na realizację obowiązków koncesyjnych w zakresie produkcji programu, deklarowanego we wniosku. Wnioskodawca wykazał pełne nakłady i koszty techniczne pozwalające na realizację założeń przedstawionych we wniosku.

4. Wniosek w części ekonomiczno-finansowej zawiera informacje o Wnioskodawcy.

Wnioskodawca, jako źródło sfinansowania nakładów inwestycyjnych i opłaty koncesyjnej oraz dodatkowych kosztów związanych z początkową działalnością nowej stacji w Łodzi, założył środki finansowe pochodzące z pożyczki od udziałowca Wnioskodawcy – spółki Prokom Investments S.A.

W celu udokumentowania zaplanowanej formy finansowania inwestycji wniosek uzupełniono o:

- oświadczenie woli w zakresie udzielenia przez Prokom Investments S.A. pożyczki;

- list intencyjny dotyczący finansowania rozszerzenia działalności o stację nadawczą w Łodzi, podpisany przez przedstawicieli Prokom Investments S.A.


i AWiM MEDIABANK S.A., w którym strony uzgodniły, że jedyny właściciel Wnioskodawcy zobowiązuje się do udzielenia pożyczki z przeznaczeniem na opłatę koncesyjną i realizację programu inwestycyjnego, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do przeznaczenia pożyczki na powyższy cel;

- informacja BRE BANKU S.A. o depozycie na koncie Wnioskodawcy – spółki AWiM MEDIABANK S.A., na dzień 28 września 2007 roku;

- sprawozdanie finansowe spółki Prokom Investments S.A. za 2005 rok.

KRRiT stwierdziła, iż według załączonych do wniosku dokumentów i informacji Wnioskodawca dla sfinansowania projektu rozszerzenia działalności o nową stację nadawczą będzie mógł dysponować środkami pochodzącymi z pożyczki od jedynego udziałowca – spółki Prokom Investments S.A.

Wobec powyższego KRRiT postanowiła dokonać zmiany (rozszerzenia) koncesji Nr 278/2002-R z dnia 5 czerwca 2002 roku, wydanej spółce „Radio PIN” S.A. (poprzednio: Agencja Wydawnicza i Marketingowa „MEDIABANK” S.A.)
z siedzibą w Warszawie, w sposób podany w niniejszej decyzji.

W tym miejscu należy wskazać, iż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2006 roku o sygnaturze akt II GSK 34/06, rozpoznając skargę kasacyjną Przewodniczącej KRRiT od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2005 roku o sygnaturze akt VI SA/Wa 163/05 w sprawie ze skargi „Telewizji Polsat” S.A. z siedzibą w Warszawie na decyzję Przewodniczącej KRRiT Nr DK – 231/2004 – 1/171/P z dnia 15 listopada 2004 roku stwierdził, że żaden


z powołanych przez Przewodniczącą KRRiT przepisów Konstytucji ani ustawy
o radiofonii i telewizji nie może służyć jako podstawa prawna dla określenia przez organ w koncesji udziału procentowego poszczególnych rodzajów audycji w całości programu nadawanego przez Koncesjonariusza. Pozycja ustrojowa KRRiT i jej zadania służące zapewnieniu realizacji interesu publicznego w dziedzinie radiofonii
i telewizji, jak również kompetencje Przewodniczącego KRRiT nie uzasadniają takiego wpływu na kształt programu Koncesjonariusza.

Zdaniem NSA ustawa nakłada na Koncesjonariusza pewne obowiązki dotyczące wymiaru czasowego niektórych nadawanych programów (np. art. 15 ust. 1-3, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.). Są to obowiązki powstałe ex lege, które nie mogą być rozszerzone w decyzji koncesyjnej. NSA nie podzielił poglądu KRRiT, że określenie przez organ koncesyjny wymiaru czasowego poszczególnych rodzajów audycji jest podyktowane konkretyzacją zamierzeń programowych, określonych przez nadawcę, deklarowanych we wniosku


o udzielenie koncesji.

Zdaniem NSA dopuszczalne jest zamieszczenie w decyzji koncesyjnej odesłania do informacji programowych, dołączonych do wniosku o udzielenie koncesji, albowiem w ten sposób informacje programowe zaproponowane przez Wnioskodawcę będą mogły stać się składnikiem decyzji koncesyjnej. Jednocześnie nie zostanie naruszona samodzielność nadawcy w zakresie kształtowania programu, proklamowana


w art. 13 ustawy o radiofonii i telewizji, ponieważ informacje programowe są ustalane przez samego nadawcę, a zatem Koncesjonariusz ma obowiązek ich przestrzegania, jako zadeklarowanych przez siebie zamierzeń, przy ubieganiu się
o udzielenie koncesji, a nie jako warunków określonych jednostronnie i władczo przez organ. Takie rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie w pkt. V koncesji, co pozwoli na uniknięcie sytuacji w której organ koncesyjny wyznacza treść koncesji
w zakresie dotyczącym struktury nadawanego programu.

Ponadto, spółka Agencja Wydawnicza i Marketingowa „MEDIABANK” S.A. (obecnie: „Radio PIN” S.A.) wniosła w piśmie z dnia z dnia 10 stycznia 2008 roku


o dokonanie zmiany pkt. I koncesji Nr 278/2002-R w przypadku jej rozszerzenia, polegającej na zmianie nazwy programu radiowego na „Radio PiN”.
W tej sprawie Przewodniczący KRRiT wydał odrębną decyzję administracyjną
Nr DK–076/2008–8/278 z dnia 25 marca 2008 roku.
II.

Rozpatrując wniosek spółki „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRRiT stwierdziła, co następuje:  1. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym muzyczno-informacyjnym pod nazwą „Radio Planeta 102,3 FM” ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.

Wnioskodawca posiada obecnie dwie koncesje: Nr 131/P/2002-R z dnia 26 czerwca 2002 roku na nadawanie programu o charakterze uniwersalnym pod nazwą „Planeta” ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Zabrzu w województwie śląskim oraz
Nr 334/2005-R z dnia 23 grudnia 2005 roku na nadawanie programu o charakterze wyspecjalizowanym pod nazwą „Planeta 103,9 FM” ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Kielcach w województwie świętokrzyskim.

2. Przedstawiając założenia programu z punktu widzenia zadań radiofonii określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji Wnioskodawca deklaruje, że zamierza je realizować w zakresie dostarczania bieżących informacji, głównie


z regionu; popularyzacji dóbr kultury i sztuki, upowszechniania edukacji obywatelskiej, dostarczania rozrywki, popierania krajowej twórczości audiowizualnej, a przede wszystkim zamierza popularyzować muzykę polskich autorów i wykonawców. Realizacja tych zadań przebiegać będzie głównie
w aspekcie lokalnym i regionalnym.

W programie będą przedstawiane najważniejsze wydarzenia w regionie, zwłaszcza kulturalne. Wnioskodawca chce pełnić funkcję popularyzatora działań kulturalnych. Deklaruje również upowszechnianie wiedzy o kulturze i rozrywce regionu oraz promocję lokalnego sportu, a także podejmowanie problematyki związanej


z działalnością służb miejskich i samorządowych. Wnioskodawca deklaruje, że „Radio Planeta 102,3 FM” będzie programem muzyczno-informacyjnym
z rozbudowanymi wiadomościami kulturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem kina i muzyki. Poprzez treści zawarte w programie stacja chce jednocześnie krzewić idee wspólnoty europejskiej i wspierać uczestnictwo Polski w strukturach zjednoczonej Europy. Program ma być adresowany do mieszkańców Łodzi i okolic w wieku od 15 do 39 lat, bez względu na wykształcenie i status zawodowy.

Program zbudowany jest z bloków muzycznych i muzyczno informacyjnych, podczas których w tzw. animacjach prezenterów podawane są informacje o nadawanej muzyce, o wykonawcach, o lokalnych imprezach kulturalnych, przeprowadzane są konkursy rozrywkowe i rozdawane bilety na różne imprezy.


W czasie trwania bloków nadawane są co godzinę, trwające od jednej do pięciu minut, audycje informacyjne.

Projektowany program ma być nadawany przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia. Udział poszczególnych rodzajów audycji w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00–23.00 zaplanowano następująco: audycje informacyjne – 10,5 % ,w tym realizujące specjalizację – 6 %; audycje rozrywkowe (słowne i słowno-muzyczne) – 16 %, w tym realizujące specjalizację –12 %; muzyka w programie – 66 %, autopromocja i zapowiedzi – 2,6 %, płatne elementy programu – 4,9 %.

Z przedstawionej powyżej struktury gatunkowej planowanego programu wynika, że oprócz muzyki największy udział w programie będą miały audycje rozrywkowe, które Wnioskodawca kwalifikuje do audycji realizujących wyspecjalizowany muzyczno-informacyjny charakter programu.

Tematyka lokalna ma zajmować – zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy – 8,5 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00 i ma dotyczyć miejscowości objętych zasięgiem nadawania programu.

Udział warstwy słownej w projektowanym programie (bez autopromocji i płatnych elementów), jak deklaruje Wnioskodawca, ma wynosić 18 % tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00– 23.00, a planowany udział audycji realizujących wyspecjalizowany muzyczno-informacyjny charakter programu ma stanowić
84 % ww. czasu, w tym udział warstwy słownej audycji realizujących wyspecjalizowany charakter programu ma zająć 18 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00– 23.00.

Analiza ramówki i opisu audycji nie potwierdza założeń programowych udziału rodzajów audycji zadeklarowanych w strukturze gatunkowej.

Wnioskodawca wszystkie audycje poza informacyjnymi określa w ramówce jako rozrywkowe. Z dołączonego opisu audycji wynika, że Wnioskodawca do kategorii audycji rozrywkowych zaliczył również bloki muzyczne i muzyczno-informacyjne
i uznał je za audycje realizujące specjalizację. Kierując się tą kwalifikacją Wnioskodawcy należy stwierdzić, że ramówka wskazuje, że udział tych audycji wynosi 80,7 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00–23.00. Audycje informacyjne, również realizujące specjalizację zajmują 6,6 % ww. czasu.

Pozostałą część programu w tym czasie zajmują audycje rozrywkowe słowno


i słowno-muzyczne (1,3 %), autopromocja (3,4 %) i płatne elementy programu (8 %).

Wnioskodawca w założeniach i opisie audycji informuje, że ma zamiar upowszechniać edukację obywatelską i nadawać audycje publicystyczne. Jednak nie znajduje to potwierdzenia ani w ramówce ani w zaprojektowanej strukturze gatunkowej programu.

Tematyka lokalna, wg ramówki, zajmie łącznie 11,5 % w tygodniu
w godz. 6.00–23.00.

Muzyka w planowanym programie to pop, dance, r&b, hip-hop, trance, latino, rap oraz nowoczesna muzyka instrumentalna.

Według deklaracji we wniosku, audycje wytworzone przez Wnioskodawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami mają stanowić 100 %.

Przewidywany procentowy udział w dobowym czasie nadawania audycji nadawanych w innym programie Wnioskodawcy ma wynieść 25 %.

Wnioskodawca deklaruje, że utwory słowno-muzyczne wykonywane w języku polskim będą stanowić 33 % kwartalnego czasu nadawania utworów słowno–muzycznych w programie. Kwota ta stanowi ustawowe minimum wynikające
z art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

KRRiT stwierdziła, co następuje:

- analiza nadesłanej dokumentacji wykazała, że projekt programu pod nazwą „Radio Planeta 102,3 FM” spełnia warunki Ogłoszenia;

- program ma być adresowany do mieszkańców Łodzi i okolic w wieku od 15 do 39 lat, bez względu na wykształcenie i status zawodowy. Zaplanowano w nim udział audycji (słownych, słowno-muzycznych i muzycznych) realizujących wyspecjalizowany charakter programu na poziomie 84 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00, czyli powyżej kwoty określonej w ustawie


o radiofonii i telewizji, w tym udział warstwy słownej realizującej specjalizację ma wynosić 18 % czasu jw. Wnioskodawca zadeklarował, że udział całej warstwy słownej w programie wyniesie 18 % tygodniowego czasu nadawania
w godz. 6.00-23.00;

- analizując projekt programu z punktu widzenia realizacji zadań określonych


w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji należy stwierdzić, że projektowany program będzie realizował te zadania dostarczając muzyki, informacji i rozrywki;

- oceniając wniosek z punktu widzenia art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy KRRiT stwierdziła, że program pod nazwą „Radio Planeta 102,3 FM” nie stanowiłby uzupełnienia oferty programowej na łódzkim rynku.


Propozycje programowe Wnioskodawcy w zakresie informacji tj. serwis informacyjny oraz informatory użyteczne (prognoza pogody, traffic, informacje
o imprezach kulturalnych) pokrywają się z obowiązkami realizowanymi w ramach już istniejących programów na obszarze przyszłej koncesji: I tak w programach uniwersalnych o zasięgu lokalnym do zadań nadawców należy m.in. rozpowszechnianie audycji realizujących tematykę lokalną poprzez różne rodzaje
i gatunki radiowe, w których prezentowane są aktualne wydarzenia i problemy (społeczne, polityczne, gospodarcze, artystyczne, sportowe i inne) dotyczące społeczności objętej zasięgiem nadawania, kultura i historia regionu (w tym twórczość ludowa i muzyka ludowa danego regionu w wykonaniu zespołów ludowych itp.), a także użyteczne informacje lokalne dla mieszkańców objętych zasięgiem nadawania. Zgodnie z katalogiem rodzajów audycji i tematów realizacja tego zadania polega m.in. na emisji własnych lokalnych serwisów informacyjnych, informacji o lokalnych wydarzeniach nadawanych poza serwisami informacyjnymi np. w formie relacji reporterskich z wydarzeń na żywo, korespondencji
itd., informacji o działaniach administracji państwowej i terenowej odnoszących się do regionu i jego mieszkańców, przeglądów prasy lokalnej/regionalnej, lokalnych użytecznych informatorów: np. lokalna prognoza pogody, informacje drogowe dla kierowców, a także medyczne, o pracy służb miejskich, urzędów, służby zdrowia itd., o awariach, wypadkach itp., repertuary kin i teatrów, zapowiedzi imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itd., publicystyki na temat problemów lokalnych, realizowanej poprzez różne formy radiowe: dyskusje, rozmowy, felietony, komentarze, recenzje, wywiady, sondaże, opinie itd., reportaży lub innych form audycji dokumentujących zarówno bieżące problemy, jak i historię i kulturę regionu, transmisji i relacji z lokalnych imprez i wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itd., transmisji i relacji z imprez, akcji społecznych i wydarzeń, które stacja inicjuje, w których współuczestniczy, nad którymi sprawuje patronat, konkursów i quizów antenowych na temat wiedzy o miejscu i społeczności, dla której nadawany jest program (historia, kultura, krajoznawstwo i turystyka, ciekawostki przyrodnicze, kultura ludowa itp.) oraz aktualnych problemów regionu, audycji popularyzujących wiedzę na temat miejsca i społeczności, dla której nadawany jest program (historii, kultury, aktualnych problemów itd.), audycji
i innych przekazów prezentujących twórców danego regionu i ich twórczość. Nadawcy realizują uniwersalny charakter swoich programów samodzielnie dokonując wyboru form przykładowo wskazanych w powyższym katalogu. Wyjątek stanowi ich zobowiązanie do stałego umieszczania w programie dzienników lokalnych oraz publicystyki poświęconej tematyce lokalnej.

W Łodzi, a więc na obszarze objętym zasięgiem rozpowszechniania niniejszej koncesji, zadania opisane powyżej realizuje trzech nadawców:  • na podstawie koncesji Nr 145/P/2002-R, spółka „Radio Parada” Sp. z o.o. rozpowszechniająca program radiowy pod nazwą „Radio Parada”;

  • na podstawie koncesji Nr 293/2003-R, spółka „Tres” Sp. o.o. rozpowszechniająca program radiowy pod nazwą „Złote Przeboje 101,3 FM”;

  • na podstawie koncesji Nr 091/P/2002-R, spółka „CLASSIC FM” Sp. z o.o. rozpowszechniająca program radiowy pod nazwą „Pogoda 89,6 FM Pogodne Przeboje”.

Ponadto w ramach innych nadawanych w Łodzi programów wyspecjalizowanych – muzycznych, zawierających muzykę rozrywkową, zadania zamierzone przez Wnioskodawcę są realizowane przez dwóch Koncesjonariuszy.

Na podstawie koncesji Nr 074/P/2001-R wydanej spółce „Radio ESKA” S.A. na rozpowszechnianie programu radiowego pod nazwą „Radio ESKA Łódź” nadawany jest program, którego specjalizacja poświęcona jest muzyce rozrywkowej. Spółka „Radio ESKA” S.A. ma obowiązek nadawania audycji słownych i słowno-muzycznych dotyczących muzyki (tj. utworów i wykonawców, kierunków i prądów muzycznych, historii muzyki, aktualnych wydarzeń muzycznych w Polsce i na świecie itp.).

Program tego nadawcy zawiera także różne rodzaje audycji poświęconych tematyce lokalnej odnoszących się do miejscowości objętych zasięgiem nadawania zgodnie z katalogiem przedstawionym powyżej (przy omówieniu zadań nadawców programów uniwersalnych poświęconych tematyce), czyli również audycji informacyjnych i publicystyki, w tym lokalnych użytecznych informatorów oraz informacji kulturalnych.

Podobne zadania realizuje także inny łódzki nadawca programu wyspecjalizowanego muzycznego, emitowanego na podstawie koncesji Nr 249/2000-R pod nazwą „Radio WAWA 90,1” przez spółkę „RM Media” Sp. z o.o. Jego obowiązki dotyczą rozpowszechniania w programie lokalnych audycji informacyjnych, audycji publicystycznych o tematyce kulturalnej oraz audycji rozrywkowych.

Oceniając propozycję muzycznej specjalizacji, przedstawionej przez Wnioskodawcę, organ koncesyjny stwierdził, że podobnie jak proponowana specjalizacja w warstwie słownej, nie mają one innowacyjnego charakteru, w stosunku do dostępnej słuchaczom muzyki prezentowanej przez inne rozgłośnie.

Wnioskodawca spółka „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. proponuje bowiem nadawanie w ramach muzycznej specjalizacji programu muzykę rozrywkową: pop, dance, r&b, hip-hop, trance, latino, rap oraz nowoczesną muzykę instrumentalną. Należy stwierdzić, że wszystkie programy nadawców koncesjonowanych dostępne w Łodzi udostępniają słuchaczom ten najbardziej popularny rodzaj muzyki, z wyjątkiem programu nadawanego na podstawie koncesji Nr 122/P/2002-R przez spółkę „OPERA FM” Sp. z o.o. na program pod nazwą „RMF Classic”.

Muzykę rozrywkową nadają bowiem zarówno nadawcy programów uniwersalnych, począwszy od nadawców o zasięgu ogólnokrajowym: spółka „Radio Muzyka Fakty” Sp. z o.o. (koncesja Nr 001/K/2008-R na program pod nazwą „RMF FM” ) oraz spółka „Radio ZET” Sp. z o.o. (koncesja Nr 002/K/2008-R na program pod nazwą „Radio ZET”). Nadawcy ci nie mają obowiązków, określonych w koncesji, dotyczących rodzajów i gatunków nadawanej muzyki lecz monitoring tych programów wskazuje że ich format muzyczny mieści się w tej kategorii.

Oba lokalne, wyspecjalizowane programy muzyczne, dostępne w Łodzi, również emitują utwory muzyczne i słowno muzyczne z gatunku muzyki rozrywkowej. Program „Radio ESKA Łódź” poświęcony jest najnowszym przebojom tej muzyki drugi zaś „Radio Wawa 90,1” (dotychczas „ESKA Rock 90,1”) nadawało i nadal po zmianie nazwy zamierza nadawać muzykę rozrywkową w formacie TYLKO POLSKA MUZYKA.

Oceniając projekt programu przedstawiony przez Wnioskodawcę spółkę „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. pod kątem przygotowania do realizacji koncesji na rozpowszechniania programu wyspecjalizowanego muzyczno-informacyjnego organ koncesyjny dostrzegł brak spójności poszczególnych elementów projektu
tzn. ogólnych założeń, deklarowanej struktury gatunkowej i układu ramowego programu. Obraz programu wyłaniający się z ramówki jest uboższy niż wskazują ogólne założenia, zmniejsza to wiarygodność całego projektu.

3. Wnioskodawca dostarczył niezbędne informacje o bazie technicznej służące organizacji, produkcji i realizacji programu, dosyłowi modulacji oraz wykonaniu emisji programu radiowego.

4. Wniosek w części ekonomiczno-finansowej zawiera informacje o Wnioskodawcy i jego jedynym udziałowcu – spółce PUH „HITT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spółka „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. w związku z Ogłoszeniami Przewodniczącego KRRiT w 2007 roku złożyła trzy wnioski o uzyskanie koncesji: Nr 006/2007


o lokalizację w Toruniu, Nr 009/2007 o lokalizację w Łodzi oraz Nr 074/2007
o lokalizację w Wałbrzychu.

Jako źródło finansowania uruchomienia trzech nowych stacji (inwestycje techniczne, opłaty koncesyjne, działalność początkowa) wskazano pożyczki od pośredniego udziałowca, spółki „Ad.point” Sp. z o.o.

Wniosek uzupełniono o kopię umowy z dnia 15 października 2007 roku w zakresie udzielenia pożyczki, zawartą pomiędzy Wnioskodawcą, a spółką „Ad.point”
Sp. z o.o., pod warunkiem uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w Łodzi.

Wniosek uzupełniono o wyniki finansowe pożyczkodawcy za rok 2006, obejmujące również rok 2005, spółki „Ad.point” Sp. z o.o., będącej jednocześnie pośrednim właścicielem Wnioskodawcy.

Pismem z dnia 4 grudnia 2007 roku wniosek uzupełniono o umowę przeniesienia praw i obowiązków, zawartą pomiędzy spółką „Ad.point” Sp. z o.o., a spółką „Eurozet” Sp. z o.o., a Wnioskodawcą, w wyniku zawarcia której „Eurozet”
Sp. z o.o. wstąpiła w ogół praw i obowiązków przysługujących „Ad.point”
Sp. z o.o., w związku z zawarciem umowy pożyczki z dnia 15 października 2007 roku, pomiędzy „Ad.point” Sp. z o.o., a Wnioskodawcą. Ponadto w przedmiotowej umowie „Eurozet” Sp. z o.o. zobowiązuje się do udzielenia dodatkowej pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie działalności „SBB Rodło” Sp. z o.o.

Do pisma załączono sprawozdanie finansowe spółki „Eurozet” Sp. z o.o. za rok 2006, po przeanalizowaniu którego należy stwierdzić, że Pożyczkodawca posiada dobrą kondycję finansową, a kwota pożyczki wynikająca z umowy stanowi niewielki ułamek w potencjale finansowym spółki „Eurozet” Sp. z o.o.

Według załączonych do wniosku dokumentów i informacji, Wnioskodawca może dysponować środkami finansowymi pochodzącymi z pożyczki od pośredniego udziałowca Wnioskodawcy.

Wobec przedstawionych powyżej argumentów odnoszących się do kryteriów zawartych w art. 36 ust1 ustawy o radiofonii i telewizji, a w szczególności do punktu 1 tego artykułu, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się


w szczególności stopień zgodności zamierzonej działalności programowej
z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy , z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez nadawców działających na obszarze objętym koncesją organ koncesyjny odmówił spółce „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.

: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 203.19 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna