Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii


III. Rozpatrując wniosek spółki „Radio PLUS Polska-Zachód” Sp. z o.oPobieranie 203.19 Kb.
Strona2/4
Data27.04.2016
Rozmiar203.19 Kb.
1   2   3   4

III.

Rozpatrując wniosek spółki „Radio PLUS Polska-Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą


w Warszawie, KRRiT stwierdziła, co następuje:

1. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijno-muzycznym pod nazwą „Radio Plus Łódź” ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.

Spółka „Radio Plus Polska-Zachód” Sp. z o.o., nie rozpowszechniała dotychczas programu radiowego.

Wnioskodawca przedstawił komplet wymaganych dokumentów.

2. Wnioskodawca zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji zamierza realizować wszystkie zadania radiofonii. Głównym celem planowanego programu, jest wspieranie lokalnego Kościoła w jego misji ewangelizacyjnej. W tym celu Wnioskodawca zamierza „w porozumieniu ze stacjami katolickimi sieci PLUS, realizować specjalną ofertę programową, która ma pomagać odbiorcy w integralnym rozwoju człowieka pojmowanego jako istota religijna żyjąca w wolnym i demokratycznym społeczeństwie.”

Wnioskodawca informuje również, że program będzie również krzewił idee wspólnoty europejskiej. Ma zawierać – jak pisze Wnioskodawca - pełne spektrum informacji potrzebnych dla funkcjonowania życia społecznego. Będą nadawane informacje lokalne, ale też najważniejsze informacje z kraju i ze świata, informacje sportowe, gospodarcze i kulturalne. Rozrywka w tym programie ma być prezentowana „z zachowaniem dobrego smaku”. W procesie kształtowania programu będą angażowani słuchacze poprzez zapraszanie ich do studia, wysyłanie ankiet, uruchomienie specjalnych numerów telefonicznych oraz Internetu. Przewidywany jest także stały udział w programie uczniów z okolicznych szkół (praktyki uczniowskie). Audycje mają być tworzone zgodnie z zasadami obiektywizmu dziennikarskiego.

Projektowany program ma być nadawany przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia. Udział poszczególnych rodzajów audycji w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00 zaplanowano następująco: audycje informacyjne – 7,7 %, audycje publicystyczne – 0,5 %, audycje rozrywkowe (słowne i słowno-muzyczne) – 11,5 %, audycje edukacyjne i poradnicze – 1 %, audycje religijne ­2 %, audycje dla dzieci i młodzieży – 0,5 %, muzyka w programie – 72 %, autopromocja i zapowiedzi – 1,4 %, płatne elementy programu – 3,4 %.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w programie obok muzyki dominować będą audycje rozrywkowe i informacyjne.

Udział warstwy słownej w projektowanym programie (bez autopromocji i płatnych elementów) ma wynosić – jak deklaruje Wnioskodawca – 20 % tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00.

Wnioskodawca deklaruje, że udział audycji realizujących specjalizację wyniesie 90 % w tym warstwa słowna tych audycji wyniesie 18 % tygodniowego czasu emisji w godz. 6.00-23.00.

Wnioskodawca planuje też audycje poświęcone tematyce lokalnej, których udział ma wynieść 5,2 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00.

Adresatem programu mają być osoby w wieku 25-45 lat, „aktywni życiowo mężczyźni i kobiety, z akcentem na kobiety.” Ograniczenie wiekowe, jak podaje Wnioskodawca, „zostało podyktowane wypadkową oczekiwań reklamodawców i najszerszego grona osób zainteresowanych proponowanym przez Wnioskodawcę charakterem programu i muzyką, którą emituje Radio PLUS. Wnioskodawca nie ogranicza jednak dostępu do programu osobom spoza wyznaczonej grupy.”

Analiza nadesłanej ramówki planowanego programu nie potwierdza wszystkich deklaracji Wnioskodawcy. Z jej analizy wynika, że udział poszczególnych rodzajów audycji w programie będzie inny od wskazanego w strukturze gatunkowej programu.

Największy udział zaplanowano – jak wskazuje ramówka – dla audycji rozrywkowych, które stanowić mają 58,2 % tygodniowej emisji programu


w godzinach 6.00-23.00. Należy wyjaśnić, że Wnioskodawca zakwalifikował do tej kategorii audycje, które (jak wynika z opisu tych audycji) będą blokami muzyczno-informacyjno-rozrywkowymi, zawierającymi różne elementy: informacje kulturalne, quizy popularnonaukowe i konkursy rozrywkowe. Wnioskodawca proszony był
o podanie proporcji zawartych w tych blokach informacji i rozrywki, lecz nie udzielił odpowiedzi w tej sprawie. Należy zatem wnioskować, że udział audycji rozrywkowych będzie niższy niż wskazuje na to ramówka; trudno jednak
w powyższych powodów określić jaki.

Audycje informacyjne zajmą w planowanym programie 10,6 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00 i będą to serwisy informacyjne, prognoza pogody oraz audycja, w której mają być omawiane aktualne problemy społeczno-religijne. Następne co do wielkości udziału w tygodniowym programie mają być audycje religijne – 2,4 % ww. czasu.

Z ramówki wynika, że Wnioskodawca będzie również nadawał audycje edukacyjno-poradnicze, które zajmą 2 % tygodniowej emisji w ww. godzinach. Zaplanowano dwie tego rodzaju audycje: jedna poświęcona uzależnieniom, druga jednak ma edukować i udzielać porad - nie wiadomo w jakich dziedzinach. Wnioskodawca mimo, że był proszony, wyjaśnień w tej sprawie nie nadesłał.

Audycje dla dzieci i młodzieży zajmują w planowanej ramówce 1,4 % tygodniowej emisji programu w ww. godzinach.

Wnioskodawca zaplanował jedną audycję publicystyczną, której udział wyniesie 0,6 % tygodniowej emisji programu w ww. porze. Tu również nie możemy określić jakiego rodzaju problematyka będzie podejmowana w tej audycji. Wnioskodawca nie przysłał wyjaśnień również i w tej sprawie.

Audycje poświęcone tematyce lokalnej zajmują w ramówce 10,1 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00. Tematyka ta ma być obecna – jak deklaruje Wnioskodawca – we wszystkich zaplanowanych audycjach.

Planowany format muzyczny to łagodna muzyka pop, rock oraz nowoczesna muzyka instrumentalna (Soft AC), a także jazz (w niedzielny wieczór, dwugodzinna „Audycja jazzowa”).

Wnioskodawca deklaruje, że utwory słowno-muzyczne wykonywane w języku polskim stanowić będą 34 % kwartalnego czasu nadawania utworów słowno-muzycznych w programie. Deklarowana kwota jest nieco wyższa niż określona


w art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Audycje wytworzone przez Wnioskodawcę lub na jego zamówienie albo we współpracy z innymi nadawcami mają stanowić 100 % tygodniowego czasu emisji programu, a przewidywany procentowy udział w dobowym czasie nadawania programu audycji i innych przekazów niepochodzących od koncesjonariusza wyniesie 50 %. Analiza ramówki potwierdza tę deklarację. Około 50 % programu będzie pochodziło z sieci „Radia PLUS”.

KRRiT stwierdziła, co następuje:

- analiza nadesłanej dokumentacji wykazała, że projekt programu pod nazwą „Radio Plus Łódź” spełnia warunki Ogłoszenia. Program będzie miał charakter wyspecjalizowany muzyczno-społeczno-religijny. Wnioskodawca deklaruje, że udział audycji realizujących specjalizację wyniesie 90 % tygodniowego programu w godz. 6.00-23.00, w tym warstwa słowna tych audycji wyniesie 18 % tygodniowego czasu emisji w godz. 6.00-23.00;

- analizując projekt programu z punktu widzenia realizacji zadań określonych


w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji należy stwierdzić, że projektowany program będzie realizował wszystkie te zadania, szczególnie w zakresie rozrywki i informacji;

- odnosząc się do wniosku z punktu widzenia art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy należy stwierdzić, że na terenie Łodzi nadawane są trzy programy radiowe o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym:  • na podstawie koncesji Nr 003/P/2001-R, wydanej Warszawskiej Prowincji Ojców Redemptorystów, program pod nazwą „Radio Maryja”;

  • na podstawie koncesji Nr 054/P/2001-R, wydanej Prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych, program pod nazwą „Radio Niepokalanów”;

  • na podstawie koncesji Nr 065/P/2001-R, wydanej Archidiecezji Łódzkiej, program pod nazwą „Radio VOX FM Łódź”.

Nadawca ogólnokrajowego programu o charakterze społeczno-religijnym pod nazwą „Radio Maryja” ma obowiązek rozpowszechniania w programie w wymiarze nie mniej niż 70 tygodniowego czasu nadawania programu w porze dziennej w godzinach 6.00 – 23.00 audycji realizujących społeczno-religijną specjalizację programu. Są to audycje publicystyczne i edukacyjne o tematyce społecznej, realizowane poprzez różne formy radiowe, w tym edukacja obywatelska oraz audycje religijne (słowne, słowno-muzyczne, muzyczne), czyli przedstawiające wielostronnie zagadnienia wiary i życia Kościoła: informacja i publicystyka na temat życia
i działalności Kościoła – powszechnego i lokalnego, modlitwy, katechezy i homilie, transmisje mszy świętych, nabożeństw i uroczystości religijnych, edukacja religijna, tj. edukacja w zakresie prawd wiary i społecznej nauki Kościoła, lektura Pisma świętego, nauczania papieskiego, pism Ojców Kościoła i innych tekstów Kościoła, audycje literackie prezentujące teksty poświęcone wierze (poezja i proza religijna), audycje formacyjne, tj. kształtujące postawy i wartości chrześcijańskie, audycje
o tematyce religijnej adresowane do dzieci, muzyka sakralna, pieśni i współczesne piosenki religijne i inne.

Nadawcy programów społeczno–religijnych o zasięgu lokalnym tj. wspomniana powyżej Archidiecezja Łódzka oraz Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych mają obowiązek umieszczania w programie różnych rodzajów audycji i form radiowych, w tym poprzez udział audycji słownych realizujących społeczno-religijny charakter programu w wymiarze nie mniej niż 12 % tygodniowego czasu nadawania programu.

W stosunku do tych programów, program Wnioskodawcy w zakresie specjalizacji nie jest nową propozycją programową. Podobnie w zakresie pozostałych deklarowanych audycji: poświeconych tematyce lokalnej, serwisów informacyjnych i informacji kulturalnych użytecznych informatorów (takich jak prognoza pogody) oraz konkursów rozrywkowych, oferta Wnioskodawcy powiela istniejącą już, dostępną słuchaczom w Łodzi ofertę zawartą w programach innych nadawców:


  • programów uniwersalnych o zasięgu ogólnokrajowym i ponadregionalnym: „RMF FM”, „Radio Zet” oraz „Radio Eska ROCK”. Wszyscy oni mają obowiązek nadawania serwisów informacyjnych i audycji rozrywkowych;

  • programów uniwersalnych o zasięgu lokalnym: „Radio Parada”, Pogoda 89,6 FM Pogodne Przeboje”, „Złote Przeboje 101,3 FM”. Wszyscy oni mają obowiązek nadawania audycji poświęconych tematyce lokalnej.

Ponadto częściowo tej tematyce poświęcone są również lokalne programy wyspecjalizowane – muzyczne: „WAWA 90,1” oraz „Radio ESKA Łódź”.

Jako muzyczną specjalizację Wnioskodawca – spółka „Radio PLUS Polska- Zachód” Sp. z o.o. wskazał: łagodną muzykę pop, rock oraz nowoczesną muzykę instrumentalną. Proponowana specjalizacja muzyczna także nie stanowi nowej oferty programowej w porównaniu z formatami muzycznymi dostępnymi słuchaczom


w Łodzi. Argumentacja dotycząca obecności popularnej muzyki rozrywkowej w programach radiowych w Łodzi została przedstawiona przy ocenie wniosku spółki „SBB Rodło” Sp. z o.o.

Oceniając projekt programu przedstawiony przez Wnioskodawcę spółkę „Radio PLUS Polska-Zachód Sp. z o.o. pod kątem przygotowania do realizacji koncesji na rozpowszechniania programu wyspecjalizowanego muzyczno-społeczno-religijnego organ koncesyjny ocenił, że analiza nadesłanej ramówki nie potwierdza wszystkich deklaracji Wnioskodawcy (w szczególności udział poszczególnych rodzajów audycji będzie inny od wskazanego w strukturze gatunkowej programu). Wnioskodawca wezwany do wyjaśnień w zakresie podania proporcji informacji i rozrywki zawartych w blokach muzyczno–informacyjno–rozrywkowych nie udzielił odpowiedzi, co może prowadzić do wniosku, że udział audycji rozrywkowych będzie niższy niż wskazuje ramówka. Ponadto w przypadku jednej ze stałych audycji edukacyjno-poradnicznych Wnioskodawca nie wskazał jakiej dziedziny będzie ona dotyczyć. Wskazane powyżej niejasności zmniejszają wiarygodność całego projektu.

3. Wnioskodawca dostarczył niezbędne informacje o bazie technicznej służące organizacji, produkcji i realizacji programu, dosyłowi modulacji oraz wykonaniu emisji programu radiowego.

4. Wniosek w części ekonomiczno-finansowej zawiera informacje o Wnioskodawcy i jego głównym udziałowcu.

Jako źródło finansowania uruchomienia nowej stacji wskazano środki własne Spółki, pochodzące z nadwyżki wypracowanej w 2006 r., która ma być przeznaczona na podwyższenie wartości kapitału zapasowego (w planowanych przepływach finansowych, Wnioskodawca błędnie zaznaczył taki sposób finansowania jako finansowanie zewnętrzne).

Wnioskodawca nie przewidział środków finansowych na działalność początkową.

Kwota przeznaczona na podwyższenie wartości kapitału zapasowego, zgodnie
z planem inwestycyjnym, miałaby pokryć wydatki związane z zakupem sprzętu technicznego i kosztami usług oraz z opłatą koncesyjną.

Z powyższego wynika, że podwyższenie kapitału zapasowego nie dałoby możliwości sfinansowania wysokich kosztów działalności początkowej na łódzkim rynku.

Ponadto należy zauważyć, że:

- z załączonej do wniosku opinii bankowej dotyczącej Wnioskodawcy wynika, że Spółka na dzień 30 marca 2007 roku posiadała na rachunkach zgromadzone skromne środki finansowe, nieadekwatne do osiągniętego wyniku finansowego;

- z dokumentów finansowych Wnioskodawcy za rok 2006 wynika nadwyżka majątku obrotowego, w tym głównie należności od podmiotów powiązanych, nad bieżącymi zobowiązaniami, jednak zważywszy na problemy płatnicze spółek powiązanych z grupą kapitałową, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż może to być nadwyżka jedynie „papierowa”. Wypracowanie przez przedsiębiorstwo zysku nie jest bowiem równoznaczne z wygenerowaniem środków pieniężnych;

- ponieważ rok 2006 był pierwszym rokiem, w którym spółka „Radio Plus Polska Zachód” Sp. z o.o. osiągnęła zysk netto, a rok poprzedni został zakończony stratą, relatywnie wysoką do osiągniętych przychodów, Wnioskodawca pismem


z dnia 19 września 2007 roku został poproszony o przedstawienie wyników finansowych za I półrocze 2007 roku celem udokumentowania posiadania nadwyżki finansowej, co wyjaśniałoby, że możliwość wypracowywania zysku jest stabilna;

- do dnia wydania niniejszej decyzji Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku


o dokumenty uwiarygadniające możliwość posiadania przez spółkę „Radio Plus Polska – Zachód” Sp. z o.o. wolnych środków finansowych.

Według załączonych do wniosku dokumentów i informacji, Spółka – Wnioskodawca, nie zaplanowała środków finansowych w wysokości wystarczającej na sfinansowanie całości przedsięwzięcia, gdyż nie przewidziała środków na początkową działalność. Ponadto Wnioskodawca nie udokumentował w dostateczny sposób możliwości dysponowania nadwyżką bilansową (zyskiem netto) w postaci środków pieniężnych.

Wobec przedstawionych powyżej argumentów odnoszących się do kryteriów zawartych w art. 36 ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji, a w szczególności do punktu 1 tego artykułu, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez nadawców działających na obszarze objętym koncesją oraz wobec negatywnej oceny zdolności ekonomiczno – finansowych Wnioskodawcy do realizacji tego przedsięwzięcia, organ koncesyjny odmówił spółce „Radio PLUS Polska-Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.

IV.

Rozpatrując wniosek Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi z siedzibą w Łodzi, KRRiT stwierdziła, co następuje:  1. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie, pod nazwą „Radio Energia”, programu radiowego o charakterze, jak określa, wyspecjalizowanym propagującym sport, zdrowy styl życia, turystykę, rekreację i ekologię ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.

Wnioskodawca przedstawił komplet wymaganych dokumentów.

Wnioskodawca adresuje swój program do osób między 18 a 50. rokiem życia,


z wykształceniem średnim i wyższym, pragnących żyć aktywnie. Zamierza stworzyć stację, która będzie propagować uprawianie sportu, zdrowy styl życia, turystykę, rekreację oraz uczyć ekologicznych zachowań. Będzie to stacja, jak podaje Wnioskodawca, pomagająca mieszkańcom dużego miasta w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą, życiem w aglomeracji a naturalnymi potrzebami człowieka takimi jak odpoczynek, relaks, hobby, pasje, ciekawość świata, podróże. Oprócz treści specjalistycznych, Wnioskodawca zamierza dostarczać bieżących informacji dotyczących wydarzeń na świecie, w kraju, w Łodzi i okolicach oraz rozrywki.

Wnioskodawca planuje, że stacja będzie miejscem praktyk dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Projektowany program ma być nadawany przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia. Udział poszczególnych rodzajów audycji w tygodniowym czasie nadawania programu w godz. 6.00-23.00, zaplanowano następująco: audycje informacyjne – 3 %, audycje publicystyczne – 3 %, audycje rozrywkowe (słowne
i słowno-muzyczne) – 1 %, audycje sportowe – 3 %, audycje edukacyjne
i poradnicze – 2 %, muzyka w programie – 84%, autopromocja i zapowiedzi – 2 %, płatne elementy programu – 2 %.

Udział warstwy słownej w projektowanym programie (bez autopromocji i płatnych elementów), jak deklaruje Wnioskodawca, ma wynosić 12 % tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00, a udział audycji realizujących specjalizację wyniesie 75 % ww. czasu, w tym warstwa słowna tych audycji wyniesie 8 % tygodniowego czasu emisji w godz. 6.00-23.00.

Wnioskodawca zamierza również nadawać w programie audycje poświęcone tematyce lokalnej, której udział ma wynieść 2 % tygodniowej emisji programu w godzinach 6.00-23.00.

Analiza nadesłanej ramówki programu nie potwierdza deklaracji Wnioskodawcy dotyczących założeń oraz struktury gatunkowej projektowanego programu. Ramówka wskazuje, ze w programie dominować będzie informacja (7,8 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00). Będą to, nadawane co godzinę, serwisy informacyjne krajowe i lokalne, traffic, prognoza pogody, przeglądy prasy oraz informacje sportowe. Audycje realizujące specjalizację tematyczną programu zajmą 4,2 % tygodniowej emisji w godz. 6.00-23.00 i będą to codzienne 10-minutowe audycje edukacyjno-poradnicze dotyczące zdrowia, ekologii, krajoznawstwa oraz nadawana w sobotę audycja poświęcona nowinkom kosmetologii. Turystyce i podróżom ma być poświęcona dwugodzinna audycja rozrywkowa, w której znane w Łodzi postacie ze świata kultury, polityki i biznesu opowiadać będą o swoich przygodach w podróży. Wnioskodawca nie zaplanował audycji poświęconych sportowi, a jedynie informacje z tej dziedziny podawane w serwisach.

O audycjach publicystycznych realizujących specjalizację Wnioskodawca podał jedynie informację, że takie audycje będą nadawane o różnych porach od poniedziałku do piątku (relacje reporterskie, goście w studio, debaty i dyskusje) i będą trwały od jednej do piętnastu minut, lecz nie umieścił ich w ramówce.

W niedzielę będzie emitowana audycja, którą będą tworzyć studenci Dziennikarstwa i którą Wnioskodawca wskazał jako realizującą specjalizację. Ponieważ nie podał jej rodzaju i zakresu tematycznego, nie została więc zaliczona do specjalizacji programu.

Oprócz w/w audycji będą nadawane lekcje języka angielskiego i audycja poradnikowa adresowana do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. wychowanków domów dziecka i bezrobotnych). Audycja ta będzie realizowana w ramach programu UE, w którym Wnioskodawca bierze udział.

Udział tematyki lokalnej będzie wyższy od deklarowanego i będzie wynosił 4,7 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00.

Planowany format muzyczny stacji to muzyka z gatunku world music oraz, jak podaje, inspirowana; nie podaje jednak z jakim rodzajem muzyki należy wiązać te inspiracje. Dużo miejsca na antenie ma zajmować muzyka etniczna charakterystyczna dla poszczególnych państw i regionów geograficznych.

Wnioskodawca deklaruje, że utwory słowno-muzyczne wykonywane w języku polskim stanowić będą 33 % kwartalnego czasu nadawania utworów słowno-muzycznych w programie. Deklarowana kwota jest zgodna z art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Audycje wytworzone przez Wnioskodawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami mają stanowić 100 % tygodniowego czasu emisji programu.

KRRiT stwierdziła, co następuje:

- analiza nadesłanej dokumentacji wykazała, że projekt programu pod nazwą „Radio Energia” spełnia warunki Ogłoszenia. Program będzie miał charakter wyspecjalizowany propagujący sport, zdrowy styl życia, turystykę, rekreację
i ekologię. 76 % tygodniowego czasu emisji programu w godz. 6.00-23.00 mają stanowić w nim audycje realizujące wyspecjalizowany charakter programu,
w tym udział warstwy słownej realizującej specjalizację ma wynieść 8 % tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00. Deklaracji tych nie potwierdza ramówka projektowanego programu. Z jej analizy wynika, że program będzie uboższy niż przedstawiono w założeniach programowych. Zaplanowano w nim pięć tytułów audycji specjalistycznych w tygodniu. Nie będzie w nim audycji sportowych, a podróżom i turystyce będzie poświęcona audycja rozrywkowa. Program będzie zawierał audycje poświęcone tematyce lokalnej, której udział będzie wynosił 2 % (wg ramówki - 4,7 %) tygodniowej emisji programu w godz. 6.00-23.00;

- analizując projekt programu z punktu widzenia realizacji zadań określonych


w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji należy stwierdzić, że projektowany program będzie dostarczał przede wszystkim informacji i rozrywki.

Audycje informacyjne, których udział na antenie zgodnie z projektem programu mają wynosić 7,8 % tygodniowej emisji programy w porze dziennej tj. miedzy 6.00-23.00 to rodzaj audycji realizowany przez wszystkich nadawców obecnie działających na obszarze objętym zasięgiem rozpowszechniania niniejszej koncesji. Dzienniki ogólnokrajowe oraz użyteczne informatory są nadawane w programach:  • o zasięgu ogólnokrajowym: „RMF FM” w wymiarze 8,5 % tygodniowego czasu nadawania programu oraz „Radio ZET” w wymiarze 9 % tygodniowego czasu nadawania programu;

  • o zasięgu ponadregionalnym programy rozpowszechniane na podstawie koncesji:

- Nr 085/P/2001-R pod nazwą „Radio WAWA” (obecnie „ESKA Rock”) w wymiarze 7,2% tygodniowego czasu nadawania programu;

- Nr 155/P/2001-R pod nazwą „TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne” na program wyspecjalizowany informacyjno–publicystyczny, w którym warstwa słowna, tworzona przez audycje informacyjne i publicystyczne, stanowi nie mniej niż 70 % tygodniowego czasu nadawania programu
w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00;

- Nr 046/P/2001-R pod nazwą „Radiostacja” (obecnie „PLANETA FM”) na program uniwersalny adresowany do młodzieży w wieku od 15 do 25 lat w wymiarze nie mniej niż 3 % w tygodniowym czasie nadawania programu.

W zakresie audycji realizujących wyspecjalizowany charakter programu, których obecność w tygodniowej jego emisji ma wynosić 4,2 %, projekt Wnioskodawcy również powiela ofertę programową dostępną już mieszkańcom Łodzi, bowiem audycje edukacyjno-poradnicze, w tym m.in. poświęcone zagadnieniom wskazywanym przez Wnioskodawcę tj. dotyczące zdrowia, ekologii, krajoznawstwa, kosmetologii są nadawane w ramach innych programów: przez nadawcę ogólnokrajowego „RMF FM” w wymiarze 2 % tygodniowego czasu nadawania, nadawców ponadregionalnych w tym w szczególności w programie pod nazwą „Radiostacja” (obecnie „Planeta FM”), w którym audycje poświęcone m.inn. propagowaniu zdrowego stylu życia w ramach innych audycji poświęconych sprawom interesującym młodzież powinny zajmować nie mniej niż 15 % czasu nadawania programu w godzinach 6.00-23.00.

Wnioskodawca projektując w programie udział tematyki lokalnej w wymiarze 2 % tygodniowej emisji programu w godzinach 6.00 – 23.00 (w ramowym układzie programu udział ten został określony jako wyższy na poziomie 4,7 %) powielił również i w tym aspekcie zadania realizowane przez innych nadawców w Łodzi. Jak już wcześniej przedstawiono w Łodzi w ramach programów o zasięgu lokalnym tematykę tę realizują;


  • trzy programy uniwersalne poświęcone tematyce lokalnej tj. „Radio Parada”, „Złote Przeboje 101,3 FM”, „Pogoda 89,6 FM Pogodne Przeboje”;

  • dwa programy o charakterze wyspecjalizowanym – muzycznym tj. „Radio ESKA Łódź” oraz „Radio WAWA 90,1”.

Obowiązki tych nadawców zostały szczegółowo opisane przy omówieniu wniosku Nr 009/2007 złożonego przez spółkę „ Radio SBB Rodło” Sp. z o.o.

Obecność w programie audycji sportowych Wnioskodawca zaplanował w formie informacji z tej dziedziny umieszczanych w serwisach informacyjnych. Taka forma realizacji jest powszechna we wszystkich programach radiowych, w tym również rozpowszechnianych na obszarze objętym przyszłą koncesją zarówno w programach nadawców ogólnokrajowych (informacje dotyczące wydarzeń sportowych krajowych i międzynarodowych), jak i w programach nadawców o zasięgu lokalnym w ramach realizacji tematyki lokalnej. Ponadto w programie pod nazwą „Radiostacja” (obecnie „Planeta FM”) audycje o tematyce sportowej są obecne w wymiarze 0,7 % tygodniowego czasu nadawania jako odrębna pozycja.

Zaprojektowana przez Wnioskodawcę specjalizacja muzyczna – muzyka z gatunku world music oraz utwory nią inspirowane mieści się w pojęciu „muzyka rozrywkowa”. Planowana emisja utworów muzycznych z gatunku muzyki etnicznej nie została określona procentowo w stosunku do całości muzyki określonej jako world music a więc nie można uznać, że będzie to istotny (dominujący) gatunek w ramach wybranej specjalizacji muzycznej.

3. Wnioskodawca zaprezentował wyposażenie rozgłośni w sposób opisowy wymieniając zasadnicze elementy wyposażenia rozgłośni oraz dostarczając spis podstawowych urządzeń przewidywanych do zastosowania. Przewidział nakłady i koszty techniczne dla systematycznego doposażenia rozgłośni w dalszych dwóch latach jej działania.

4. Wniosek w części ekonomiczno-finansowej zawiera informacje o Wnioskodawcy.

Wnioskodawca załączył do wniosku bilanse i wyniki finansowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi za lata 2005 – 2006.

W omawianych latach Wnioskodawca posiadał dobrą sytuację finansową, gdyż Jego działalność była dochodowa, a ogólne zadłużenie miało pełne pokrycie nie w majątku obrotowym. Wysoki stan samych środków finansowych umożliwia Uczelni podejmowanie nowych inwestycji.

Zgodnie z przedstawionymi zaświadczeniami Wnioskodawca nie posiada zaległości w ZUS ani w Urzędzie Skarbowym.

Do wniosku załączono pismo Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi informujące, że wszystkie koszty związane z działalnością stacji radiowej zostaną pokryte z kapitału pochodzącego z nadwyżki finansowej osiągniętej przez Uczelnię w latach 2005-2006.

Powyższe pismo zostało potraktowane jako udokumentowana specyfikacja źródła finansowania.

Jednak deklaracja Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi nie znajduje odzwierciedlenia w założeniach złożonego wniosku, w których zaplanowano od samego początku utrzymywanie działalności radiowej z pozyskiwanych przychodów z emisji reklam.

Wnioskodawca przedstawił w złożonym wniosku oszacowanie programu inwestycyjnego (załącznik E.4) na kwotę 468 tys. zł, do realizacji w I roku po udzieleniu koncesji. Jednocześnie w załączniku ekonomiczno-finansowym (w poz. D.2.1) nakłady niezbędne na realizację inwestycji zostały oszacowane w I roku na 80 tys. zł, co oznacza poważny brak korelacji pomiędzy programem inwestycyjnym a zaplanowanymi nakładami na jego realizację.

Do Wnioskodawcy zwrócono się o wyjaśnienie braku spójności pomiędzy załącznikiem E.4 Program inwestycyjny a wartością planowanych nakładów inwestycyjnych ujętą w przepływach finansowych (poz. D.2.1).

Pismo KRRiT pozostało bez odpowiedzi.

Jednocześnie, Wnioskodawca wezwany do uzupełnienia załącznika E.4 Program inwestycyjny, o specyfikację sprzętu technicznego planowanego do zakupu,
w odpowiedzi przedstawił wyszczególnienie typów sprzętu, podając kolejną jego wartość, niezgodną ani z podaną w planowanym programie inwestycyjnym ani w nakładach inwestycyjnych.

Ponadto Wnioskodawca założył w przepływach finansowych, kwotę nakładów inwestycyjnych na zakup sprzętu technicznego, które są niezbędne do realizacji bezpośrednio po ewentualnym przyznaniu koncesji, a zgodnie z planem miałyby być sfinansowane z rocznych odpisów amortyzacyjnych oraz zysku netto wypracowanego na działalności nadawczej na koniec I roku.

Ponadto, w nakładach inwestycyjnych nie uwzględniono opłaty za koncesję, którą ujęto w kosztach I roku działalności, co ma wpływ na planowany wynik finansowy. Przy prawidłowym ujęciu opłaty za koncesję, planowana zyskowność na działalności I roku wynosiłaby 15 %, co jest niemożliwe do osiągnięcia.

Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo, iż z załączonych do wniosku dokumentów, do dnia wydania niniejszej decyzji, wynika, że Wnioskodawca dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi potrzebnymi do utworzenia stacji radiowej na konkurencyjnym rynku jakim jest Łódź, to jednak z przedstawionych mało realnych założeń ekonomiczno-finansowych, niespójnych planów dotyczących programu inwestycyjnego oraz niedookreślonych potrzeb finansowych niezbędnych na realizację przedsięwzięcia w I roku, wynika, że Uczelnia nie posiada rozeznania w zakresie komercyjnej działalności radiowej, pomimo, że został złożony wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, który ma być finansowany z przychodów z rynku reklamy.

Wobec przedstawionych powyżej argumentów odnoszących się do kryteriów zawartych w art. 36 ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji, a w szczególności do punktu 1 tego artykułu, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie koncesji ocenia się w szczególności stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez nadawców działających na obszarze objętym koncesją oraz wobec negatywnej oceny zdolności ekonomiczno–finansowych Wnioskodawcy do realizacji tego przedsięwzięcia, organ koncesyjny odmówił Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi z siedzibą w Łodzi udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej
w Łodzi w województwie łódzkim.


: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 203.19 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna