Przewodniczący krajowej Rady RadiofoniiPobieranie 203.19 Kb.
Strona4/4
Data27.04.2016
Rozmiar203.19 Kb.
1   2   3   4

VII.

Rozpatrując złożone wnioski kierowano się zasadą praworządności, prawdy obiektywnej, pogłębiania zaufania do organów Państwa. Przy wydawaniu rozstrzygnięcia kierowano się również zasadą równości wobec prawa, bowiem art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) stanowi, iż wszyscy są wobec prawa równi oraz wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

W toku postępowania oceniano wnioski zgodnie z kryteriami wymienionymi
w art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. w szczególności poddano ocenie stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi
w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją, możliwość dokonania przez wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu, przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami, przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, dotychczasowe przestrzeganie przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków społecznego przekazu.

KRRiT dokonując rozstrzygnięcia w oparciu o ocenę wniosków złożonych przez Wnioskodawców z punktu widzenia art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o radiofonii i telewizji tj. stopnia zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją, stwierdziła, co następuje:

- oceniając wniosek spółki „Radio PIN” S.A. z siedzibą w Warszawie należy stwierdzić, że program pod nazwą „Radio PiN” będzie jedynym programem radiowym o tym charakterze rozpowszechnianym w Łodzi, ponieważ żaden
z działających na tym obszarze nadawców nie podejmuje w takim zakresie jak Wnioskodawca tematyki ekonomiczno – biznesowej w połączeniu z niedostępną obecnie słuchaczom w Łodzi specjalizacją muzyczną tj. muzyką jazzową i około jazzową;

- oceniając wniosek spółki „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należy stwierdzić, że program pod nazwą „Radio Planeta 102,3 FM” nie stanowiłby uzupełnienia oferty programowej na łódzkim rynku. Rodzaje informacji, które zaplanował Wnioskodawca to standard (serwis informacyjny oraz informatory użytkowe: prognoza pogody, traffic, o imprezach kulturalnych), który pokrywa się z obowiązkami realizowanymi w ramach już istniejących programów rozpowszechnianych w Łodzi („Radio Parada”, „Złote Przeboje 101,3 FM”, „Pogoda 89,6 FM Pogodne Przeboje”, „Radio ESKA Łódź, „Radio WAWA 90,1”). To co proponuje Wnioskodawca w zakresie muzycznej specjalizacji nie ma innowacyjnego charakteru w stosunku do dostępnej słuchaczom oferty muzycznej prezentowanej przez inne rozgłośnie radiowe („RMF FM”, „Radio ZET”, „Radio ESKA Łódź, „Radio WAWA 90,1”);

- oceniając wniosek spółki „Radio PLUS Polska-Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należy stwierdzić, że na terenie Łodzi nadawane są trzy programy
o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym („Radio Maryja”, „Radio Niepokalanów” i „Radio VOX FM Łódź”). W stosunku do tych programów program Wnioskodawcy w zakresie specjalizacji nie jest nową propozycją programową. Podobnie w zakresie pozostałych deklarowanych audycji: poświeconych tematyce lokalnej, serwisów informacyjnych i informacji kulturalnych użytecznych informatorów oraz konkursów rozrywkowych. Oferta Wnioskodawcy powiela już istniejącą, dostępną słuchaczom w Łodzi ofertę zawartą w programach innych nadawców programów uniwersalnych o zasięgu ogólnokrajowym, ponadregionalnym oraz lokalnym („RMF FM”, „Radio ZET” oraz „Radio ESKA ROCK”, „Radio Parada”, Pogoda 89,6 FM Pogodne Przeboje”, „Złote Przeboje 101,3 FM”);

- oceniając wniosek Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi z siedzibą w Łodzi należy stwierdzić, że program pod nazwą „Radio Energia” powiela ofertę programową dostępną na łódzkim rynku radiowym. Rodzaje informacji, które zaplanował Wnioskodawca to gatunki i formy radiowe realizowane już przez wszystkich nadawców działających na terenie objętym zasięgiem rozpowszechniania przedmiotowej koncesji


(„RMF FM”, „Radio ZET”, „Radio ESKA ROCK”, „TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne”, „Planeta FM”). To co proponuje Wnioskodawca w zakresie audycji realizujących wyspecjalizowany charakter programu nie ma innowacyjnego charakteru w stosunku do dostępnej słuchaczom oferty programowj prezentowanej przez inne rozgłośnie radiowe („RMF FM”, „Planeta FM”). Podobnie propozycja Wnioskodawcy, dotycząca udziału tematyki lokalnej w programie powiela zadania realizowane przez innych nadawców w Łodzi („Radio Parada”, „Złote Przeboje 101,3 FM”, „Pogoda 89,6 FM Pogodne Przeboje”, „Radio ESKA Łódź” oraz „WAWA 90,1”);

- oceniając wniosek spółki „Fabryka Mediów” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi należy stwierdzić, że program pod nazwą „Patio FM” powiela ofertę programową dostępną na terenie objętym zasięgiem rozpowszechniania przedmiotowej koncesji. Biorąc pod uwagę grupę docelową do której adresowany jest program, przedstawiony projekt programu Wnioskodawcy byłby kolejnym programem tworzonym dla wąskiej grupy odbiorców mających już dostęp do programów podejmujących tożsamą problematykę („Studenckie Radio ŻAK Politechniki Łódzkiej”, „Planeta FM”). Analizując zaproponowaną przez Wnioskodawcę do realizacji strukturę gatunkową tygodniowego programu należy stwierdzić, że przeznaczone do realizacji audycje są obecne w programach nadawanych


w Łodzi (audycje informacyjne - „RMF FM”, „Radio ZET”, „TOK FM-Pierwsze Radio Informacyjne”, „Radio ESKA Rock”, „Planeta FM”, Studenckie Radio „ŻAK” Politechniki Łódzkiej, audycje publicystyczne - „RMF FM”, „Radio ZET”, „TOK FM-Pierwsze Radio Informacyjne”, „Radio ESKA Rock”, „Planeta FM”, audycje sportowe - „RMF FM”, „Radio ESKA Rock”, audycje religijne - „Radio Maryja”, „Radio Niepokalanów”, „Radio VOX Łódź”). Ponadto z całej zaplanowanej warstwy słownej programu ponad połowę audycji stanowi powielenie już dostępnej słuchaczom w Łodzi oferty radiowej, ponieważ zadanie to realizują inni nadawcy w szczególności ponadregionalny program wyspecjalizowany informacyjno – publicystyczny pod nazwą „TOK FM - Pierwsze Radio Informacyjne”. Również warstwa muzyczna programu „Patio FM” nie jest nowa w porównaniu z gatunkami muzycznymi obecnymi w innych rozgłośniach łódzkich, ponieważ zakładany do realizacji format muzyczny prawie w całości pokrywa się z warstwą muzyczną, prezentowaną na antenie rozgłośni po nazwą „Planeta FM”;

- oceniając wniosek spółki „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należy stwierdzić, że program pod nazwą „103,7 Roxy FM” nie stanowiłby istotnego uzupełnienia zróżnicowania oferty programowej dostępnej słuchaczom w Łodzi. W części słownej tj. w zakresie audycji słownych i słowno muzycznych dotyczących różnych dziedzin kultury i sztuki, program nie byłby nową propozycją programową w Łodzi, ponieważ specjalizacja wskazana przez Wnioskodawcę pokrywa się z zadaniami innego nadawcy- spółki „OPERA FM” Sp. z o.o., rozpowszechniającego na tym obszarze swój program pod nazwą „RMF Classic”, na podstawie koncesji Nr 122/P/2002-R. W zakresie pozostałej części warstwy słownej, w tym w szczególności w odniesieniu do tematyki lokalnej, program Wnioskodawcy powielałby zadania realizowane przez trzech nadawców programów uniwersalnych poświęconych tematyce lokalnej („Radio Parada”, „Pogoda 89,6 FM Pogodne Przeboje”, „Złote Przeboje 101,3 FM”) oraz nadawców dwóch programów wyspecjalizowanych muzycznych o zasięgu lokalnym („Radio WAWA 90,1” i „Radio ESKA Łódź”), których dodatkowym zadaniem jest także realizacja tematyki lokalnej. W odniesieniu do proponowanej przez Wnioskodawcę specjalizacji muzycznej – określonej jako muzyka rozrywkowa dowolnego formatu, byłby to trzeci z kolei nadawca programu poświęconego muzyce rozrywkowej, oprócz obecnych w Łodzi programów tego typu („Radio ESKA Łódź”, „Radio WAWA 90,1”).

KRRiT dokonała rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie bądź dokonanie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim, w oparciu o ocenę wniosków w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o radiofonii i telewizji i stwierdziła, że wniosek spółki Agencja Wydawnicza i Marketingowa „MEDIABANK” S.A. z siedzibą w Warszawie, jako jedyny w stopniu najwyższym spełnia ustawowe kryteria.

VIII.

W związku z wnioskiem spółki Radio PIN” S.A. z siedzibą w Warszawie o dokonanie zmiany (rozszerzenie) koncesji oraz w wykonaniu Uchwały Nr 10/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku, Przewodniczący KRRiT wystąpił do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który postanowieniem z dnia 8 lutego


2008 roku o numerze Nr DZC-WRF-5153-27/08(2) uzgodnił warunki techniczne rozpowszechniania programu ze stacji nadawczej zlokalizowanej w Łodzi w województwie łódzkim.

W piśmie z dnia 25 lutego 2008 roku Wnioskodawca oświadczył, że nie wnosi zastrzeżeń do w/w postanowień Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i nie będzie występował z wnioskami o ich ponowne rozpatrzenie.

W związku ze zmianą art. 37 ust. 3a ustawy o radiofonii i telewizji, wprowadzoną ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań
i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii
i telewizji (Dz.U. Nr. 267, poz. 2258 z późn. zm.), rezerwacji częstotliwości stacji dokona Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Nadawcy.

Opłata za dokonanie zmiany koncesji została ustalona na podstawie § 4


w zw. z § 1 ust. 2, § 3 oraz § 9 ust. 8 pkt 4 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 lutego 2000 roku w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (Dz.U. Nr 12, poz. 153 z późn. zm.).

Miasta i gminy objęte w całości lub w części zasięgiem stacji nadawczej w Łodzi:

Andrespol, Brójce, Łódź, Nowosolna.

Pokrycie ludnościowe zostało obliczone przy pomocy programu RadioX, który określa zasięgi stacji radiowych i programu MapInfo, który proporcjonalnie do powierzchni zlicza wielkość populacji na podstawie danych ludnościowych gmin z 2004 roku.Liczba mieszkańców w programu określona w decyzji
nr DK-095/2005-3/278:

998.400 osób

Liczba mieszkańców w zasięgu programu po dokonaniu zmiany:

1.277.500 osób

Wzrost liczby mieszkańców w pełnych dziesiątkach tysięcy:

28

Wysokość opłaty została wyliczona w następujący sposób:


(314 × 28) × 1 = 8.792 zł

28 – liczba mieszkańców w zasięgu programu w pełnych dziesiątkach tysięcy;

1 – liczba lat do wygaśnięcia koncesji (zaokrąglona do pełnej liczby lat).
Do zapłaty: 8.792 (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) złote.

Opłatę należy wnieść w terminie do dnia 28 września 2008 roku, na rachunek KRRiT:

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

Nr 13101010100095372231000000.


Wobec powyższego należało postanowić jak na wstępie.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Witold Kołodziejski

Załącznik:

1. Charakterystyka promieniowania anteny stacji nadawczej w Łodzi.Otrzymują:

1. „Radio PIN” S.A. z siedzibą w Warszawie;

2. „Radio SBB Rodło” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

3. „Radio PLUS Polska-Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

4. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi z siedzibą w Łodzi;

5. „Fabryka Mediów” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;

6. „Grupa Radiowa Agory” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

7. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;8. a/a.


: KoncesjeSync -> Decyzje
Decyzje -> Decyzja nr dk – 320/2006 – 4/125/P z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 125/P/2002-r z dnia 17 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Decyzja nr dk – 386/2005 – 4/128/P z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany koncesji Nr 128/P/2002-r z dnia 21 maja 2002 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Warszawa, dnia 10 grudnia 2007 roku „
Decyzje -> Decyzja (Zezwolenie) Nr dk – 255/2005 – 8/277 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów przez osobę zagraniczną
Decyzje -> Postanowienie nr dk 256/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii
Decyzje -> Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii

Pobieranie 203.19 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna