Przewodnik do przedmiotuPobieranie 53.33 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar53.33 Kb.
Akademia Leona Koźmińskiego


PRZEWODNIK DO PRZEDMIOTU
Marketing

(ćwiczenia)
Rok akademicki 2010/2011
Semestr: letni
Prowadzący zajęcia: dr Grzegorz Mazurek, dr Jolanta Tkaczyk
© Akademia Leona Koźmińskiego 2011

Spis treści 1. Wstęp……………………………………………………………….3
 1. Prezentacja osób prowadzących oraz dane kontaktowe……………3
 1. Punktacja zaliczeniowa…………………………………………......5
 1. Obecności………………………………………………………......5
 1. Zasady przygotowania zadań zespołowych………………............. .5
 1. Zasady przygotowania projektów indywidualnych…………….… .6
 1. Polityka wobec plagiatów……………………………………….....8
 1. Kolokwia……………………………………………………….......8
 1. Załączniki…………………………………………………………..9

10.1. Przypadki (case studies)

10.2. Adresy stron internetowych

10.3. Wybrane artykuły naukowe i popularnonaukowe

10.4. Przykładowe pytania z ubiegłych lat


 1. Wstęp


Niniejszy przewodnik jest opracowaniem podstawowego zbioru materiałów z zakresu ćwiczeń do przedmiotu Marketing.


Słuchacze powinni zapoznać się z niniejszym dokumentem przed rozpoczęciem zajęć, gdyż poza materiałami merytorycznymi, które są w nim zawarte, przewodnik zawiera szereg istotnych informacji m.in. na temat zaliczenia przedmiotu, sposobu realizacji projektów indywidualnych
i grupowych.
Poznanie poniższego teksu pozwoli zrozumieć cele jakie będą realizowane w trakcie zajęć, jakie umiejętności studenci pozyskają dzięki realizacji programu oraz jakie wymagania należy spełnić aby zaliczyć przedmiot. Niezbędne jest zapoznanie się z wykazem literatury - w szczególności w zestawieniu tym podany jest tytuł podstawowego podręcznika do zajęć, który będzie wykorzystywany w trakcie całego kursu. Co ważne, podręcznik ten jednocześnie może być bardzo praktycznym narzędziem wspomagającym samodzielną naukę.
Z uwagi na ciągłe podnoszenie jakości zajęć oraz nowości jakie przynosi praktyka gospodarcza, opracowywane są nowe materiały. Z tego powodu, dodatkowo do niniejszego przewodnika dołączona jest część określona jako „Załączniki”.


 1. Prezentacja osób prowadzących oraz dane kontaktowe
Dr Jolanta Tkaczyk jest pracownikiem naukowym Katedry Marketingu ALK . Jest autorką ponad 40 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Jej zainteresowani naukowe to przede wszystkim zachowania nabywców oraz nowoczesne narzędzia marketingu.

Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne w ramach współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą Ogma sp. z o.o. oraz MConsulting sp. z o.o, była współautorką programu „Sztuka i Biznes” dla Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (2 edycje). Realizowała moduły szkoleniowe dla Institute for International Research, Media Academy.

Obok pracy naukowej, Prowadząca pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Marketing na Uczelni oraz jest opiekunem Naukowego Koła Marketingu.

Adres strony internetowej Prowadzącego: www.rynkologia.pl


Gabinet A109
Telefon 22 51 92 151
E-mail jtkaczyk@alk.edu.pl
Dyżur
Środy od 16.02 do 30.03 godz. 16-17.00

6.04 (środa) godz. 14-15.00

13.04-1.06 (środa) godz. 10.30-11.30
12.03 (sobota) godz. 14.30-15.30

9.04 (sobota) godz. 12.15-13.15

7.05 (sobota) godz. 12.15-13.15

12.06 (niedziela) godz. 12.15-13.15Dr Grzegorz Mazurek od 2006 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Marketingu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK). W swojej pracy badawczej specjalizuje się w takich obszarach jak: innowacje w marketingu, nowa gospodarka oraz idea społeczeństwa opartego na wiedzy. Prowadzi wykłady i warsztaty z marketingu w ramach studiów MBA, zaocznych i dziennych. Prowadzi również seminaria magisterskie i licencjackie na tzw. „nitce angielskiej” oraz seminaria licencjackie na studiach polskojęzycznych dziennych.
Na uczelni pełni również funkcje koordynatora Programu Top 15 - skierowanego do najlepszych studentów uczelni i pozwalającego na zdobycie unikatowych kompetencji badawczych dzięki ścisłej współpracy studenta z wybranym opiekunem naukowym.
Jest członkiem założycielem Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, współpracuje z szeregiem organizacji branżowych oraz wydawnictw marketingowych.
Grzegorz Mazurek jest współautorem książki „Wskaźniki marketingowe” pod red. Roberta Kozielskiego (Oficyna Ekonomiczna, Wydanie II, 2006), redaktorem pierwszego drugiego i trzeciego wydania „Zeszytów Programu Top 15” (WSPIZ, 2007, ALK 2008, ALK 2009) oraz autorem dwóch książek poświęconych tematyce marketingu internetowego – „Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu” (Wolters Kluwer, 2007) oraz „Promocja w Internecie – narzędzia, zarządzanie, praktyka” (ODDK, 2008).
Adres strony internetowej prowadzącego: www.grzegorzmazurek.pl
Gabinet A118
Telefon 22 51 23 125
E-mail gmazurek@alk.edu.pl
Dyżur środy 11.00-12.00 A118


 1. Punktacja zaliczeniowa


60 – 70 pkt. ocena dostateczna

71 – 76 pkt. ocena dostateczna plus

77 – 85 pkt. ocena dobra

86 – 91 pkt. ocena dobra plus

92 – 100 pkt. ocena bardzo dobra
Kolokwium I

25 pkt

Kolokwium II

25 pkt

Praca w grupach

40 pkt

Praca indywidualna

10 pkt

Razem

100 pkt 1. Obecności


Studenci zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych w ramach kursu z marketingu. Aktywny udział w zajęciach jest przy tym możliwy jedynie po wcześniejszym przygotowaniu się do zajęć – powtórzeniu sobie materiału z wcześniejszych wykładów oraz zapoznaniu się z zalecaną literaturą. W trakcie zajęć studenci rozwiązują zadania grupowe, które są oceniane. W trakcie semestru za pracę na zajęciach można zdobyć 40 pkt.
Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

 1. Zasady przygotowania zadań zespołowychW trakcie pierwszego spotkania zostanie zaprezentowany studentom sposób pracy na zajęciach z ćwiczeń do Marketingu.


Na każdych punktowanych zajęciach będą przedstawiane problemy i zadania do rozwiązania w 3-4 osobowych grupach. Punkty będą przyznawane na jednego członka grupy (maksymalnie 4 punkty).

Każda prezentacja jest oceniana przez Prowadzącego na początku następnych zajęć. Grupa uzyskuje informacje co do zdobytych punktów oraz ewentualnie co do popełnionych błędów.

Przy ocenie zadań grupowych będą brane pod uwagę:

 • liczba i jakość podanych argumentów,

 • kreatywność proponowanych rozwiązań,

 • zgodność rozważań z prezentowaną podczas zajęć teorią.

 1. Zasady przygotowania projektów indywidualnych

Projekty przygotowywane są wyłącznie indywidualnie.


Przygotowanie projektu będzie polegało na dokonaniu analizy rynku ustalonego wspólnie z prowadzącym ćwiczenia. Analiza ta powinna koncentrować się na sytuacji wybranego przedsiębiorstwa, reprezentującego podaż na danym rynku (małe lub średnie przedsiębiorstwo - rodzinne, sąsiedzkie, osiedlowe).

Propozycja tematu wraz z krótkim uzasadnieniem jego wyboru oraz wstępnym spisem literatury powinna wpłynąć e-mailowo na adres Prowadzącego nie później niż do 16 marca 2011 r. do godziny 24.00.

Po uzyskaniu akceptacji, autor przystępuje do przygotowania projektu, który powinien być przedłożony w formie elektronicznej (wysyłka materiału drogą elektroniczną) i papierowej (przedłożenie pracy do Katedry Marketingu) nie później niż do 1 czerwca 2011 r. do godziny 12.00.


Praca powinna liczyć od 5 do 10 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman rozmiaru 12, interlinia 1,5 wiersza, ze standardowymi marginesami). Ewentualne materiały dodatkowe, wykresy i tabele nie są wliczane do podanego limitu. Tekst powinien być napisany przejrzyście, a treści zawarte w pracy powinny być odpowiednio uporządkowane.


Ramowy układ pracy jest następujący:

 1. Wprowadzenie – przedstawienie przedmiotu pracy

 2. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa i sektora

 • podstawowe informacje o sytuacji przedsiębiorstwa (kiedy powstało, cele, oferowany asortyment)

 • informacje o sektorze (liczba konkurentów i ich udziały, pozycja na rynku)

 • macierz BCG lub GE

 • analiza SWOT dla danego przedsiębiorstwa

 1. Analiza postępowania nabywców

 • kim są aktualni i potencjalni nabywcy (segmentacja rynku i wskazanie rynku docelowego)

 • powody, dla których nabywają dany produkt

 • sposób podejmowania decyzji o zakupie (rodzaj decyzji, czynniki wpływające na proces podejmowania decyzji, proces podejmowania decyzji, role)

 • zakres dostrzeganego przez nabywców ryzyka związanego z zakupem lub użytkowaniem produktu (rodzaj ryzyka, zakres, sposoby minimalizowania ryzyka)Format strony głównej
Strona tytułowa pracy powinna zawierać

 • Nazwę kursu

 • Tytuł pracy

 • Imię i nazwisko autora

 • Datę złożenia

 • Oświadczenie
  „Oświadczam, że praca została napisana samodzielnie, wszystkie użyte źródła zostały zreferowane i zawiera ona dokładnie ________ słów (nie uwzględniając spisu treści, tabel, diagramów, referencji i bibliografii)”

Referencje

W celu zachowania wysokiego poziomu prac oraz wyrównania szans wszystkim studentom praca będzie wymagać zreferowania wszystkich użytych źródeł. Brak referencji spowoduje obniżenie oceny końcowej.


Istnieje wiele systemów referowania. Dozwolone jest przyjęcie wybranego przez siebie sytemu pod warunkiem zachowania spójności i konsekwencji w jego stosowaniu. Minimalnym wymaganiem będzie umieszczenie nazwiska oraz daty publikacji zaraz po zreferowanym tekście w głównej części pracy oraz zamieszczenie listy referencji w ostatniej sekcji pracy. Celem jest umożliwienie czytelnikowi łatwego odnalezienie referowanej publikacji.
Preferowany system referowania - przykłady:
Dla książek
H. Domański, Polska klasa średnia, Wrocław, Funna, 2002.
A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard, Strategie i system: Polacy w obliczu zmiany społecznej, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 2000.
Dla artykułów z czasopism
D. L. Hoffman, T. P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, Journal of Marketing, 60, 1995, s. 53.

S. Dutta, A. Segev, Business transformation on the Internet, European Management Journal 17(5), 1999, ss. 466-476


Dla Internetu
PC Magazine. URL: http//www.ziff.com/npcmag/ (dostęp 01/01/01).

Jones P. (1999) Personnel on the Internet. URL: http://www.management_information.co.uk/personnel/ (dostęp 27/03/00).


Na końcu pracy niezbędne będzie umieszczenie sekcji ze źródłami podanymi w kolejności alfabetycznej na podstawie nazwiska autora

Ocena pracy indywidualnej składać się będzie z oceny części merytorycznej (50% punktów) oraz formalnej (język, edycja, formatowanie, wrażenia estetyczne) (50% punktów)

 1. Polityka wobec plagiatówPlagiatem jest przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu lub jego fragmentu (cudzych elementów twórczych), to znaczy ukrycia źródła ich pochodzenia. Plagiat oznacza – w języku potocznym – kradzież utworu lub pomysłu.


Praca, która będzie nosiła znamiona plagiatu, nie będzie podlegać ocenie i otrzyma zero punktów. Nie będzie możliwości poprawy pracy splagiatowanej. W przypadku plagiatu odpowiedzialnością zostaje obarczona osoba widniejąca jako autor referatu. Ponieważ przygotowanie referatu jest obligatoryjne, ujawnienie plagiatu powoduje konieczność przygotowania nowej pracy, przy czym można za nią uzyskać maksymalnie ocenę dostateczną.
Wszystkie prace –muszą być dostarczone w formie elektronicznej i papierowej. Wersja cyfrowa pozwala na przeskanowanie pracy specjalnym systemem komputerowym weryfikującym oryginalność pracy. 1. Kolokwia

Kolokwia składają się z czterech zasadniczych części:

Część 1. – Test wyboru

Część 2. – Test uzupełniania zdań

Część 3. – Wskazanie stwierdzeń prawdziwych i fałszywych

Cześć 4. – Pytania otwarte

W sekcji załączniki zawarte są przykładowe pytania z lat ubiegłych.


W semestrze odbywają się dwa kolokwia, którego zakres określa prowadzący

 1. Załączniki

 1. Przypadki (case studies)

Większość realizowanych podczas zajęć przypadków znajduje się w książce „Marketing-przewodnik” pod red. L. Garbarskiego, polecanej jako podstawowa literatura przedmiotu. Pozostałe przypadki będą dostarczone studentom podczas zajęć. 1. Adresy stron internetowych

Czasopisma • www.media.com – Media i Marketing Polska

 • http://www.marketing.org.pl/ - Marketing w Praktyce

 • http://www.swiatmarketingu.pl – Świat Marketingu

Portale i serwisy

 • www.rynkologia.pl

 • http://www.marketing-news.pl/

 • www.marketing.org.pl

Stowarzyszenia i agencje

 • www.federacja-konsumentow.org.pl – Federacja Konsumentów

 • www.pentor.com.pl

 • www.cbos.com.pl

 • www.obop.com.pl

Bazy danych

 • www.axciom.pl

 • www.presonicx.pl

 • www.directan.pl

 • www.databroker.pl

 • www.pcm.pl


 1. Wybrane artykuły naukowe i popularnonaukowe


Artykuły dostępne są on-line na stronie: http://rynkologia.pl/

Oraz www.grzegorzmazurek.pl


 1. Przykładowe pytania na kolokwium z ubiegłych latI. Proszę zaznaczyć jedną prawidłową odpowiedź w każdym z podanych niżej pytań.


 1. Rynek docelowy to:

  1. konsumenci znacznie różniący się między sobą,

  2. pewien geograficzny obszar działania przedsiębiorstwa,

  3. zbiór konsumentów, którzy wykazują znaczące zainteresowanie daną ofertą rynkową i docelowo mogą być obiektami działań przedsiębiorstwa,

  4. w miarę jednorodna grupa nabywców, do której chce dotrzeć przedsiębiorstwo.
 1. Marketing ma:

  1. największe znaczenie w monopolu,

  2. największe znaczenie w oligopolu,

  3. największe znaczenie w polipolu,

  4. takie samo znaczenie w monopolu, oligopolu i polipolu.
 1. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:
 1. Jakie zmiany zaszły w otoczeniu ekonomicznym w Polsce po 1989 roku? Proszę wymienić min 3 zmiany oraz krótko je scharakteryzować. Jaki wpływ miały wymienione przez Pana/Panią zmiany na rozwój konkurencji w sektorze spożywczym? 1. Proszę wymienić siły napędowe konkurencji (wg M.Portera).


III. Proszę uzupełnić poniższe zdania:


 1. Sytuacja, w której na rynku występuje przewaga .......................... nad ........................., nie sprzyja stosowaniu orientacji marketingowej.

 2. Konkurencja potencjalna na rynku to sytuacja w której .................................................................................................................................................

 1. Prawda czy fałsz?

 1. Stworzenie w przedsiębiorstwie działu marketingu oznacza, że przedsiębiorstwo to zaczęło stosować orientację marketingową.

Prawda Fałsz


 1. Dostawcy przedsiębiorstwa zaliczani są do jego mikrootoczenia.

Prawda Fałsz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna