Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13Pobieranie 79.69 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar79.69 Kb.

Zał. nr 1 do SIWZ

PREK3-251-42/13/ Nazwa i adres Wykonawcy / …………………………….. dnia ……………………..OFERTA


do

Przewozy Regionalne” Spółka z o.o.Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych

w Gdyni

do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym PREK3-251- 42 /13

na naprawę rewizyjną 5 silników spalinowych typu a8C22 do lokomotyw spalinowych serii SM42 i SU42

Oferujemy wykonanie powyżej określonego zamówienia :

za cenę netto:………………………..


plus podatek VAT …… % w kwocie. ……………… czyli cena ofertowa wynosi:


……………………………..........…….....………. PLN brutto


(słownie : …………………………………………….....................……………..
...........................................................................................................................) 1. Oferujemy okres gwarancji w liczbie ………………… miesięcy

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

 4. Oświadczamy, że podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia:…………………………………………………………………….

…………................................................................................................................................

 1. Wadium o wartości ................ PLN wnieśliśmy w dniu …..........2013 r w formie

………........................………..........................................................................

Zwrot określonej kwoty pieniężnej wpłaconej jako wadium prosimy przekazać:

 • nazwa banku-…………………………………………………………………
 • adres-………………………………………………………………………….
 • Nr konta-……………………………………………………………………...
 1. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) tj.

.............................................zł (słownie ................................................................................

......................................................zł), przed podpisaniem umowy.

 1. Oferta została złożona na ......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ...... do nr ......... .

 2. Integralną część ofert stanowią następujące dokumenty: **

1. ............................................................................................

2. ............................................................................................

3. .............................................................................................

4..............................................................................................

5...............................................................................................

6..............................................................................................

7...............................................................................................

8...............................................................................................

9...............................................................................................

10...............................................................................................

* - niepotrzebne skreślić

**- Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania:

tel.…………………….……… faks……………….….………… e-mail………………….………

......................................................................................................(podpisy osób( osoby) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do oferty

PREK3-251-42/13

...........................................pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Ilość silników

Cena jednostkowa zakresu stałego

(dla jednego silnika)Cena jednostkowa prac wykraczających poza zakres stały

( dla jednego

silnika) *


Cena jednostkowa naprawy

( dla jednego silnika)( 2 + 3)

Cena netto oferty

(1x 4)

Wartość podatku VAT

Cena brutto oferty

(5+6)

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

5

* suma z wiersza 10 tabeli zawartej w załaczniku nr 1a do oferty


……………………., dnia ……………………

………………………………………(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 1a do ofertyPREK3-251-42/13

..................................................................pieczęć Wykonawcy

Wykaz
cen prac poza stałym zakresem napraw


Silnik spalinowy a8C22

Lp.

Wyszczególnienie prac wykraczających poza stały zakres naprawy silnika spalinowego a8C22

Oferowana cena
jednostkowa netto
[zł]


Współczynnik występowania
naprawy


Szacunkowa wartość
naprawy [zł]
(3 × 4)


1

2

3

4

5

1.

Ponowna weryfikacja bloku
0,4
2.

Ponowna weryfikacja wału korbowego
0,2
3.

Ponowna weryfikacja wału rozrządu
0,2
4.

Ponowna weryfikacja korpusów głowic cylindrowych
0,1
5.

Ponowna weryfikacja tłoków
0,1
6.

Ponowna weryfikacja korbowodów
0,05
7.

Ponowna weryfikacja tulei cylindrowych
0,05
8.

Ponowna weryfikacja regulatora obrotów
0,1
9.

Ponowna weryfikacja podzespołów turbosprężarki (wykluczając uszczelnienia i łożyska nośne)
0,4
10.

RAZEM

Łączna cena prac wykraczających poza stały zakres naprawysilnika spalinowego a8C22 – wartość tę należy przenieść do Formularza cenowego
* sumę z poz. 10 należy przenieść do zał. Nr 1 do oferty – akusza cenowego rub. 3
……..........................., dnia .........................

……………………………………………….…(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr2 do SIWZ

PREK3-251- 42/13

..............................................................(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Oświadczenieo niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
na : naprawę rewizyjną 5 silników spalinowych typu a8C22 do lokomotyw spalinowych serii SM42 i SU42

Ja, niżej podpisany (podpisana) / My, niżej podpisani (podpisane):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy (podać nazwę (firmę), siedzibę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

oświadczam / oświadczamy, że wykonawca, którego reprezentuję / reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

………………….., dnia …………………….. 2014 r.

(miejscowość)

……………………………………………………….podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

do reprezentacji wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

PREK3-251-42/13

Oświadczenieo spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. )
na : naprawę rewizyjną 5 silników spalinowych typu a8C22 do lokomotyw spalinowych serii SM42 i SU42

Ja, niżej podpisany (podpisana) / My, niżej podpisani (podpisane)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


oświadczam / oświadczamy, że wykonawca, którego reprezentuję / reprezentujemy:

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia;

 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………….., dnia …………………….. 2014 r.

(miejscowość)

……………………………………………………….podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

do reprezentacji wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

PREK3-251-42/13

WYKAZ

WYKONANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalnościLp.


Zamawiający


Przedmiot zamówienia


Wartość dostawOkres wykonania dostaw

1

2

3

4

5 1. Zamawiający nie wykluczy z postępowania wykonawcy, który ze względu na zachowanie tajemnicy handlowej wykaże usługi podobne przedmiotem zamówienia i wielkością do wymaganego przedmiotu zamówienia i nie dokona szczegółowego wypełnienia kolumny „Wartość usługi” oraz złoży oświadczenie, że wartość usługi jest nie mniejsza niż 150 000,00 zł.

 1. Oświadczenie: Oświadczam że usługa wykazana w wierszu ……........ ma wartość nie mniejszą niż 150 000,00 zł

 2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument na potwierdzenie należytego wykonania usługi na rzecz firm wykazanych w przedmiotowym wykazie.

…………………., dnia . . 2014r.
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)


Załącznik nr 6 do SIWZ

PREK3-251-42/13

..............................................................(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Oświadczenie

o przynależności do grupy kapitałowej


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

naprawę rewizyjną 5 silników spalinowych typu a8C22 do lokomotyw spalinowych serii SM42 i SU42 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam/amy, że: • Należymy do tej samej grupy kapitałowej co podmioty wymienione poniżej:*

 1. …………………………………………………

 2. ………………………………………………….

 3. ………………………………………………

 4. ……………………………………………………

 5. ……………………………………………………..
 • Nie należymy do grupy kapitałowej*

………………………………, dnia ………………

………………………………………

podpis osoby uprawnionej

*zaznaczyć właściwe

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna