Przychodzi student do lekarza… czyli bezpłatna opieka medyczna dla studentówPobieranie 17.45 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar17.45 Kb.

Przychodzi student do lekarza…

czyli bezpłatna opieka medyczna dla studentów

Zgodnie z przepisami, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby studiujące, do ukończenia 26 lat, mogą korzystać z ubezpieczenia rodziców. W tym celu jedno z rodziców powinno zgłosić syna lub córkę do ubezpieczenia jako członka rodziny. Jeśli student nie ma takiej możliwości, gdyż np. rodzice nie są ubezpieczeni, nie posiada także żadnej innej podstawy do objęcia ubezpieczeniem powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez swoją uczelnię. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i odprowadza składkę) pracodawca, jeżeli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten spoczywa na nim samym.Jaki dokument stanowi dowód ubezpieczenia studenta?

  • druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA – czyli dowód zgłoszenia do ubezpieczenia jako członka rodziny,

  • aktualna legitymacja studencka,

  • zaświadczenie z zakładu pracy rodzica lub inny dokument potwierdzający opłacanie składek przez rodzica.

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni. W nagłych przypadkach (zachorowanie, wypadek) dokument taki może zostać przedstawiony później. W przypadku przyjęcia do szpitala można zrobić to w ciągu 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczenia jeśli hospitalizacja trwa dłużej, a jeśli to niemożliwe – to w ciągu 7 dni od dnia wypisania ze szpitala.

Na jakich zasadach osoba studiująca poza miejscem zamieszkania może skorzystać z opieki lekarza pierwszego kontaktu?

Każdy ubezpieczony w NFZ, także i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Student może dokonać wyboru lekarza rodzinnego w miejscu kształcenia. Druk deklaracji można otrzymać w przychodni lub pobrać ze strony internetowej www.nfz-poznan.pl. Tak, jak inni ubezpieczeni, w sytuacjach nagłych student może także skorzystać z porady lekarza rodzinnego innego niż ten, u którego złożył deklarację. Powinien wówczas przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie.Dokąd należy się udać w przypadku nagłego zachorowania?

W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych, nocnych lub w niedzielę i święta, studenci mogą skorzystać z całodobowej podstawowej opieki. Może być ona sprawowana w przychodni lub w innej placówce, która podpisała z przychodnią umowę. Każda placówka powinna umieścić w widocznym miejscu informację o miejscu świadczonej opieki całodobowej - wraz z adresem i numerem telefonu. W ostrych stanach nagłych studenci, tak jak wszyscy ubezpieczeni, mogą szukać pomocy w najbliższym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub wezwać pogotowie.Na jakich zasadach studenci pochodzący z innych krajów mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?

Studenci z krajów UE/EFTA mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak wszyscy ubezpieczeni w NFZ. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem powinni okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Studenci, którzy rozpoczynają naukę na uczelni w Polsce, a pochodzą spoza państw UE/EFTA mogą podpisać z WOW NFZ umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym (składka wynosi obecnie 46,80 zł).  Również studenci z Polski wyjeżdżający do innego państwa UE/EFTA mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Przed wyjazdem, powinni zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta uprawnia do bezpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych w innym państwie UE/EFTA na takich samych zasadach jak ubezpieczeni w danym kraju.


Jak długo po zakończeniu nauki student ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Prawo to wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.Więcej informacji pod numerem całodobowej bezpłatnej infolinii (tylko z tel. stacjonarnych): 0 800 800 805 lub ( także z tel. komórkowych) pod numerem 61 194-94


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna