Przyczyną wyodrębnienia takiej dyscypliny byłoPobieranie 308.04 Kb.
Strona6/7
Data09.05.2016
Rozmiar308.04 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Rysunek 1.

Obsługa finansowa długu firmy EUROLEAS i banku LANDBANK przed zawarciem porozumienia o zmianie stopy procentowej.


Aktywa produkcyjne w leasingu

100mln DEMUdzielona na 5 lat pożyczka bankowa

100mln DEM15,35% LIBOR + 0,8%


EUROLEAS

inwestorLANDBANK

pożyczkobiorca

LIBOR + 0,6% 12%


Zobowiązanie odsetkowe

z tytułu obligacji

6-letnich na 100mln

Odsetki naliczane według zmiennej stopy procentowej od 100mln

w ciągu 6 lat

(bank zagraniczny)

Dla wyeliminowania ryzyka stopy procentowej EUROLEAS planuje zawarcie transakcji SWAP – owej, umożliwiającej zamianę płatności odsetkowych według stałej stopy procentowej na płatności odsetkowe generowane przez zmienną stopę procentową.


Rysunek 2.
Transakcje zamiany stopy procentowej pomiędzy EUROLEAS a BANKSERVICE. Firma EUROLEAS zawarła umowę z bankiem pośredniczącym, który nosi nazwę BANKSERVICE. Firma leasingowa będzie płaciła mu stałą stopę procentową 13,25%, natomiast BANKSERVICE będzie w zamian płacić jej LIBOR. Jeżeli teraz sprawdzimy rentowność i płynność finansową firmy leasingowej to okaże się, że EUROLEAS otrzymuje raty leasingowe w wysokości 15,35%, na rzecz BANKSERVICE płaci 13,25%, a ten z kolei płaci jej LIBOR, oprócz tego EUROLEAS płaci jeszcze 0,6%. Łączne koszty EUROLEAS wynoszą więc 13,25 + 0,6 = 13,85%, jej dochody wynoszą 15,35%, czyli ma 1,5% osłony zysku.


Aktywa

produkcyjne15,35% LIBOR
EUROLEAS

BANKSERVICE

(odnotowana kwota pożyczki 100mln)

LIBOR + 0,6% 13,25%


Odsetki naliczane według zmiennej stopy procentowej od 100mln (6lat)

Firma EUROLEAS zawarła porozumienie z BANKSERVICE na przeprowadzenie operacji zamiany stóp procentowych i uzgodniła, że od kwoty 100mln, stanowiącej odnotowaną wielkość pożyczki kapitałowej, będzie płacić odsetki w wysokości 13,25% w ciągu 6-letniego okresu trwania umowy, a BANKSERVICE będzie płacił odsetki według sześciomiesięcznej stopy LIBOR, a więc na bieżąco aktualizowanej w każdym kolejnym okresie wartości odsetkowej. W efekcie zawartej transakcji zamiany stopy procentowej EUROLEAS zdołał wyeliminować niebezpieczeństwo spadku poziomu swoich przyszłych dochodów spowodowanych fluktuacjami stopy procentowej w ciągu całego sześcioletniego okresu trwania umowy. Równocześnie zapewnia sobie stałą marżę zysku w wysokości 1,5% w rezultacie oddania w leasing aktywów produkcyjnych.

Rysunek 3.
Transakcja zamiany stopy procentowej pomiędzy LANDBANKIEM a BANKSERVICE. LANDBANK udzielił pożyczek firmom handlowym i otrzymuje z tego tytułu odsetki wg. stopy LIBOR+0,8%. Bank ten chce zabezpieczyć się przed zmianami stóp procentowych i dlatego negocjuje z BANKSERVICE i zgadza się na to, aby BANKSERVICE płacił stałe odsetki w wysokości 12,25%, w zamian za co LANDBANK będzie płacił na rzecz BANKSERVICE LIBOR, czyli odsetki wg. zmiennej stopy procentowej. Przy takim układzie LANDBANK także zabezpiecza sobie zysk. Otrzymuje 12,25% + 0,8% = 13,05%, a płaci 12%. Osłonięta marża zysku w przypadku LANDBANKU wynosi 1,05%

Udzielana na 6 lat

pożyczka bankowa

w kwocie 100mln DEM


BANKSERVICE

odnotowana kwota

pożyczki 100mln
LIBOR + 0,8%

12,25%


LANDBANK

LIBOR

12%Płatność odsetek od wyemitowanych obligacji 6-letnich w kwocie 100mln


Komentarz.

BANKSERVICE płaci LANDBANKOWI 12,25%, natomiast od EUROLEAS otrzymuje 13,25%. Pozostałe płatności odsetkowe: od LANDBANKU otrzymuje LIBOR, który przekazuje na rzecz EUROLEAS. W wyniku tego pośrednictwa otrzymuje prowizję w wysokości 1% czyli zarabia 1mln DEM. BANKSERVICE w tym przypadku zestawia 2 przeciwstawne strumienie płatności odsetkowych, które wzajemnie się wyrównują, a tym samym w całości eliminują ryzyko stopy procentowej.


Rachunek wynikowy:
EUROLEAS :

 • Przychody z leasingu środków trwałych - 15,35%

 • Płatności odsetkowe na rzecz BANKSERVICE - 13,25%

 • Należności odsetkowe od BANKSERVICE - LIBOR

 • Płatności zobowiązań odsetkowych z tytułu zaciągniętego kredytu - LIBOR+0,6%

 • Koszt obsługi długu 13,25% + 0,6% = 13,85%

 • Osłonięta marża zysku - 1,5%.

LANDBANK: • Przychody od udzielonych kredytów - LIBOR+0,8%

 • Spłata zobowiązań odsetkowych na rzecz BANKSERVICE - LIBOR

 • Należności odsetkowe od BANKSERVICE - 12,25%

 • Płatności zobowiązań odsetkowych z tytułu euroobligacji - 12%

 • Dochody LANDBANKU 12,25% + 0,8% = 13,05%

 • Osłonięta marża zysku - 1,05%

BANKSERVICE: • Należności odsetkowe od firmy EUROLEAS - 13,25%

 • Spłata zobowiązań odsetkowych na rzecz LANDBANKU - 12,25%

 • Należności odsetkowe od LANDBANKU - LIBOR

 • Płatności zobowiązań pożyczkowych na rzecz firmy EUROLEAS - LIBOR

 • Marża banku pośredniczącego BANKSERVICE - 1%

SWAP WALUTOWY
Firmy muszą zabezpieczać się nie tylko przed wahaniami stóp procentowych, ale także przed wahaniami kursów walutowych.
PRZYKŁAD
Firma w Anglii:

 • potrzebuje pożyczki w wysokości 200mln USD, chce ją uzyskać według zmiennej stopy procentowej,

 • chce udzielić pożyczki w wysokości 100mln GBP według stopy procentowej 10,5% w stosunku rocznym,

 • ma możliwość uzyskania tej pożyczki dolarowej na rynku poza SWAP – owym, ale wtedy musiałaby przyjąć oprocentowanie LIBOR + 1%.

Firma w USA:

 • chce pożyczyć 100mln GBP według stałej stopy procentowej;

 • może uzyskać taką pożyczkę poza rynkiem SWAP – owym płacąc 11% w skali rocznej;

 • jest w stanie udzielić pożyczki w wysokości 200mln USD według zmiennej stopy procentowej LIBOR + 50 punktów bazowych;

Możliwości obu firm pokrywają się. Firma brytyjska zapłaci w SWAP za pożyczkę dolarową LIBOR + 0,5%, a poza rynkiem SWAP – LIBOR + 1%. Firma amerykańska zapłaci w SWAP za pożyczkę w GBP 10,5%, a poza rynkiem SWAP 1% w skali rocznej. Dokonanie operacji jest korzystne dla obu firm.

W pierwszym etapie obydwie firmy dokonują emisji obligacji na swoich rynkach narodowych. Brytyjska dokonuje emisji za 100mln GBP według stałej stopy procentowej 10,5%, natomiast amerykańska dokonuje emisji za 200mln USD, według zmiennej stopy procentowej LIBOR + 0,5%. Następnie strony wymieniają uzyskane wpływy z emisji obligacji po obowiązującym w danym momencie kursie natychmiastowym, który wynosi (założenie) 1GBP=2USD.

Emisja

obligacji

za 100mln GBP

Emisja

obligacji za

200mln USD
Początkowa zamiana

wpływów z emisji

obligacji

100mln GBP
Firma z

Wielkiej Brytanii

Firma z

USA


200mln USD

Drugi etap trwający 5 lat, polega na periodycznym np. co pół roku, dokonywaniu płatności odsetkowych przez obie firmy. Brytyjska płaci firmie amerykańskiej zmienne oprocentowanie według stopy LIBOR + 0,5%, natomiast amerykańska płaci brytyjskiej w GBP według stałej stawki 10,5% w stosunku rocznym.


Nabywcy obligacji

w GBP


Nabywcy obligacji

w USD

Okresowe płatności

odsetek od obligacji
10,5% LIBOR + 0,5%Firma z

Wielkiej BrytaniiFirma z

USA
10,5% (GBP)


LIBOR+0,5%(USD)

W trzecim etapie następuje zwrot pożyczek między firmą brytyjską i amerykańską, które z kolei spłacają swoich wierzycieli (nabywców obligacji). Również i tutaj mamy do czynienia ze ścisłym dopasowaniem potrzeb pożyczkowych firm.Nabywcy

obligacji w USDNabywcy

obligacji w GBP


Kapitałowa zamiana wpływów

z emisji obligacji oraz ich wykup100mln GBP 200mln USDFirma z

Wielkiej BrytaniiFirma z

USA
200mln USD


100mln GBP

FUNKCJE SWAPÓW WALUTOWYCH
 1. Możliwość obejścia ograniczeń dewizowych.

 2. Ochrona przed zmianami stopy procentowej i kursów walutowych

 3. Możliwość wykorzystania różnic w stopie procentowej tych samych instrumentów finansowych na różnych rynkach lub w zależności od pożyczkobiorcy (funkcja arbitrażowa w zakresie stopy procentowej)

 4. Możliwość stosowania ich w zarządzaniu wierzytelnościami i zobowiązaniami


1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna