Przykłady zadań egzaminacyjnych z chemii organicznejPobieranie 19.65 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.65 Kb.
Przykłady zadań egzaminacyjnych z chemii organicznej

 1. Przedstawić:

 • hybrydyzację atomów węgla, rodzaje wiązań oraz kształt orbitali w cząsteczkach: but-1-ynu, trans-but-2-enu, benzenu

 • wzór najtrwalszego i najmniej trwałego konformeru 1,2- i 1,3-dibromocykloheksanu

 • wzory: trans-1-izobutylo-2-metylocyklopentanu, (Z)-2,3-dimetylo-hept-3-enu, (R)- pentan-2-olu, kwasu (S)-2-hydroksypropanowego, aldehydu D-glicerynowego, L-aniliny

 • wzory izomerów szkieletowego i położenia chlorku izopentylu

 1. Napisać schematy reakcji i nazwy systematyczne produktów, nazwać każdą reakcję:

 • 2-metylopropan + Br2/hv

 • but-1-yn + H2O + H+ + HgSO4

 • 1-metylocykloheksen + HBr

 • but-1-en + HBr/ROOR

 • benzen + HNO3 + H2SO4

 • toluen + Cl2+ AlCl3

 • toluen + Cl2/hv

 • aldehyd benzoesowy + H2SO4

 • pent-1-yn + H2O + H+ + HgSO4

 • 2-metyloheks-2-en + HBr

 • nitrobenzen + H2SO4

 • bromek izobutylu + KOH + H2O

 • tert-pentanol + HCl

 • aldehyd benzoesowy + hydrazyna

 • butanal + hydroksyloamina

 • pentan-3-on + HCN

 • benzaldehyd + etanol +H+

 • pentanol + H2O/H2SO4

 • izobutanol + kwas propionowy + H+

 • kwas dekanowy + NaOH

 • butyloamina + chlorek butylu

 • chlorek acetylu + dimetyloamina

 • bezwodnik octowy + alkohol benzylowy

 • bezwodnik propionowy + anilina

 • octan stearylu + CH3OH + H+

 • anilina + HNO2

 • bromek sec-butylu + NH3

 • cykloheksyloamina + HCl

 • benzaldehyd + izopropyloamina

 • fenol + bezwodnik octowy

 • fenol + chlorek etylu + AlCl3

 • but-1-yn + 1)NaNH2, 2) CH3CH2Cl

 • 2-metylobut-2-en + 1) BH3, 2) H2O2

 • 2-metylobut-2-en + H2O + H+

 • 2-metylobut-2-en + 1) O3, 2) Zn, HCl

 • cykloheksen + 1) O3, 2) Zn, HCl

 • aceton + 1) CH3MgBr, 2) H2O,

 • chlorek izobutylu + 1) HCN, 2) LiAlH4

 • chlorek izopentylu + 1) HCN, 2) H2O, H+

 • chlorek izopropylu + 1)NH3, 2) NaOH

 • alanina + HCl

 • walina + NaOH

 • seryna + HNO2
 • pent-1-en + H2O + H+

 • 1-metylocykloheksen + HCl

 • 2-bromobutan + KOH + etanol

 • izobutanol + chlorek acetylu

 • kwas masłowy + Na2CO3

  1. Napisać schematy reakcji (substrat, odczynniki, produkt) ilustrujących:

 • właściwości chemiczne: bute-1-nu, 2-byt-2-ynu, chlorku izopropylu, pentan-3-olu, aldehydu masłowego, acetonu, kwasu benzoesowego, octanu izopropylu, metyloaminy, alaniny (2 po reakcje)

 • metody otrzymywania: but-1-enu, 2-but-2-ynu, chlorku izopropylu, pentan-2-olu, aldehydu masłowego, acetonu, kwasu benzoesowego, octanu izopropylu, metyloaminy, alaniny (2 po reakcje)

 • właściwości kwasowe podanego lub dowolnego kwasu karboksylowego

 • właściwości zasadowe podanej lub dowolnej aminy

 • reakcja acetonu z dowolnym odczynnikiem Grignarda i hydroliza produktu

 • reakcja Grignarda prowadząca do heptan-3-olu

 • kondensacja aldolowa aldehydu propionowego

 • reakcja Cannizzaro benzaldehydu

 • eliminacja wody z izopentanolu

 • eliminacja chlorowodoru z bromku cykloheksylu

 • reakcja redukcji butanolu

 • reakcja utlenienia butanalu

 • reakcje redukcji związków organicznych (2 wybrane substraty)

 • reakcje utlenienia związków organicznych (2 wybrane substraty)

 • reakcja syntezy, hydrolizy i redukcji nitrylu kwasowego

 • reakcja syntezy, hydrolizy i redukcji octanu propylu

 • reakcja syntezy wybranego estru i acetalu

 • substytucja nukleofilowa w halogenku alkilowym (2 reakcje)

 • substytucja elektrofilowa w toluenie i w aldehydzie benzoesowym (2 reakcje)

 • reakcja tworzenia dowolnej zasady Schiffa (amina + aldehyd)

 • addycja nukleofilowa do propanalu (2 reakcje)

 • substytucja nukleofilowa w kwasie karboksylowym lub halogenku kwasowym lub estrze (po 2 reakcje)

 • przyłączenie elektrofilowe do propenu

 • synteza eteru tert-butylowoetylowego
 1. Wyjaśnić pojęcia, zilustrować przykładami:

  • hybrydyzacja sp3 , sp2 , sp atomu węgla, rodnik, karbokation, karboanion,

  • rodzaje wiązań w związkach organicznych (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, koordynacyjne)

  • konformacja, konfiguracja, izomeria strukturalna,

  • izomeria optyczna, enancjomery, diastereoizomery, aromatyczność, struktury rezonansowe

  • odczynnik elektrofilowy, odczynnik nukleofilowy,

  • addycja elektrofilowa, addycja nukleofilowa, substytucja elektrofilowa, substytucja nukleofilowa, substytucja wolnorodnikowa, eliminacja

  • punkt izoelektryczny, elektroforeza

 1. Napisać schematy reakcji, zaproponować warunki (substrat produkt):

 • but-1-yn butan

 • acetylen acetylenek sodu

 • cykloheksanol cykloheksanolan sodu

 • fenol fenolan sodu

 • propen 1-bromopropan

 • propen 2-bromopropan

 • propen 1,2-dibromopropan

 • pent-2-en pantano-2,3-diol

 • heks-3-en kwas propanowy

 • heks-3-en propanal

 • 2-chlorobutan but-2-en

 • butan-2-ol but-2-en

 • butan-2-ol 2-chlorobutan

 • chlorek butylu eter dibutylowy

 • 2-chlorobutan sec-butyloamina

 • izobutanol aldehyd izomasłowy

 • izobutanol kwas izomasłowy

 • izopropanol aceton

 • cykloheksanon cykloheksanol

 • propanol kwas propionowy

 • chlorek izopropylu kwas izomasłowy

 • kwas benzoesowy benzoesan propylu

 • kwas propionowy chlorek propanoilu

 • chlorek propanoilu propanoamid

 • chlorek propanoilu propionian fenylu

 • benzaldehyd dowolny acetal

 • bezwodnik octowy cctan fenylu

 • kwas masłowy dowolny ester

 • octan izobutylu octan metylu

 • tristearynian glicerolu stearynian metylu

 • trioleinian glicerolu mydło

 • propanonitryl butyloamina

 • N-etyloacetamid dietyloamina

 • anilina N,N-dimetyloanilina

 • anilina sól diazoniowa 1. Odróżnić parami związki, napisać schematy reakcji i obserwacje:

 • pentan i pent-2-en

 • propanol i propan

 • pentanal i pent-3-enal

 • propanal i propanol

 • propanal i propanon

 • heksan-2-on i cykloheksanon

 • kwas benzoesowy i alkohol benzylowy

 • kwas stearynowy i kwas oleinowy

 • anilina i N,N-dimetyloanilina

 • kwas propanowy i kwas 2-aminopropanowy

Pobieranie 19.65 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna