Przyrodnicza bibliografia kotliny biebrzańskiejPobieranie 0.58 Mb.
Strona1/14
Data03.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
PRZYRODNICZA BIBLIOGRAFIA KOTLINY BIEBRZAŃSKIEJ

Helena Bartoszuk

Biebrzański Park Narodowy

Niniejsza bibliografia zawiera 1805 pozycji uszeregowanych według kolejności alfabetycznej nazwisk ich autorów. Obejmuje ona blisko 200 lat: najstarsza pozycja pochodzi z roku 1811, najnowsza z 2013. Wymieniono tu tylko publikacje mające związek ze środowiskiem przyrodniczym Kotliny Biebrzańskiej, pominięte zostało więc całe piśmiennictwo dotyczące np. kultury i historii tego obszaru. W trakcie prac nad tym zestawieniem wykorzystywano wcześniejsze bibliografie: Fabianowicz (1973), Kowalczyk (1979), Żurka (1983), Sterzyńskiej i in. (1999), Bartoszuk (2001), załącznik 1 do Operatu Generalnego projektu Planu Ochrony BPN (Mioduszewski i in. 2001), Marczakiewicz (2005). W 2006 r. uzupełniono zestawienie o 86 pozycji przekazanych przez dr M. Falencką-Jabłońską, wśród których znalazły się także opracowania historyczne i społeczne.


ADAMUS Ł. 2008. Przestrzenny system zagospodarowania odpadów organicznych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego. Organic waste spatial management system for Biebrza National Park. SGGW. Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, praca magisterska.

ANASZKO M., GRODZKI S. 2001. Ochrona zasobów i walorów środowiska przyrodniczego obszaru Bagien Biebrzańskich. [W:] Sadowska-Snarska C. (red.) 2001. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania Biebrzańskiego Parku Narodowego. Studia Regionalne. Central & Eastern Europe Regional Studies, 4: 231-264.

ANASZKO M., MODZELEWSKI R., ŻEGALSKA E. (red.) 1998. Biebrza i Narew: dziedzictwo przyrodnicze regionu łomżyńskiego. Materiały z konferencji popularnonaukowej. Łomża 22 października 1998r. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe. im. Wagów, Łomża.

ANDRZEJEWSKA L. 1965. Stratification and its dynamics in meadow communities of Auchenorrhyncha (Homoptera). Ekol. Pol., 8: 686-715.

ANDRZEJEWSKA L. 1981. Auchenorrhyncha communities in peatsoils meadows influenced by draining. Acta entomol. Fenn., 38: 5-6.

ANDRZEJEWSKA L. 1991. Formation of Auchenorrhyncha communities in diversified structures of agricultural landscape. Pol. Ecol. Stud. 17: 267-287.

ANDRZEJEWSKA L. 1991. Root production of some grass communities on peat soil in river valleys of Biebrza and Narew. Produkcja korzeni kilku zbiorowisk trawiastych na glebach torfowych w dolinach rzek Biebrzy i Narwi. Pol. Ecol. Stud., 17(1/2): 63-72.

ANDRZEJEWSKA L. 1994. Long term changes in fauna communities of drained and managed Biebrza fens and predicted tendencies of their recultivation. Proc. Int. Symp. "Conservation and Management of fens", Warsaw-Biebrza, Poland: 1-8.

ANDRZEJEWSKA L., CHMIELEWSKI K., KACZMAREK M., KAJAK A. 1983. Waloryzacja siedlisk w pradolinie Biebrzy na podstawie składu i danych o funkcjonowaniu organizmów heterotroficznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 255: 259-277.

ANDRZEJEWSKA L., CHMIELEWSKI K., KACZMAREK M., KAJAK A., WASILEWSKA L. 1985. The effect of peat meadow management on biocoenosis. Pol. ecol. Stud., 11: 53-78.

ANDRZEJEWSKA L., KAJAK A., PĘTAL J., CHMIELEWSKI K., CIESIELSKA Z., KACZMAREK M., MAKULEC G., RYSZKOWSKA M., STOPNICKI J., SZANSER M., WASILEWSKA L. 1984. Ekologiczna analiza przemian zachodzących na torfowiskach pod wpływem gospodarki. [W:] Naukowe podstawy ochrony i zagospodarowania Bagien Biebrzańskich. Wojewoda Łomżyński. Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku. (English summary).

ANDRZEJEWSKA L., WASILEWSKA L. 1990. Wpływ zagospodarowania odwodnionych łąk torfowych na zespoły roślinożerców bezkręgowych: nicieni glebowych i piewików (Homoptera-Auchenorrhyncha). Wiad. IMUZ, 16: 177-194. (English summary).

ANDRZEJEWSKA L., WASILEWSKA L. 1994. Fauna warstwy zielnej i organizmy glebowe w warunkach odwadniania torfowisk niskich. Herblayer fauna and soil organisms in drained peatlands. Zesz. Nauk. AR Wroc., 246 (3): 11-19. (English summary).

ANDRZEJEWSKA L., WASILEWSKA L., ŻELAZO J. 1995. Możliwość renaturyzacji cieków wodnych i środowisk podmokłych. [W:] Tomiałojć L. (red.). Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 85-105 (English summary).

ANDRZEJEWSKI M. 2006. Przestrzenny system zarządzania planowaniem i wykonawstwem zabiegów ochronnych na terenach nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego. SGGW, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Warszawa, praca magisterska.

ANIBAS C., BUIS K., GETACHEW A., BATELAAN O., MEIRE P., VERHOEVEN R. 2008. Räumliche und zeitliche Verteilung von Grundwasser-Oberflächenwasserinteraktion in Fliessbewässern: Eine Vergleichsstudie zwichen der Aa (Belgien) und der Biebrza (Polen). Schriftereihe der Deutchen Gessellchaft für Geowissenschaften, 21-25 May Gӧttingen, Heft 57:82.

ANTONIEWICZ B., BIAŁCZAK S., DOMBROWSKI A., DYMNA B., PIEKARSKA E., ROGOWIEC M., TALAGA A. 1998. Studium Diagnostyczne Obszaru Funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Z.U.P. Libra Print, Łomża.

ARCISZEWSKA U. 2004. Struktura ekologiczna i genetyczna populacji obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus) na wyspach środowiskowych doliny Biebrzy. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, praca magisterska.

ATLAS Hydrologiczny Polski. IMGW, Warszawa. 1986.

Bazewicz J.M. (red.) 1907. Atlas Geograficzny Ilustrowany Królestwa Polskiego.

BADANIA torfowisk biebrzańskich. Spraw., CIR 1955, 2: 420-429, powiel.

BAGNA Biebrzańskie 1992. 1. Basen Południowy. 2. Basen Środkowy. Mapa przyrodnicza, skala 1:50 000. Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Białowieża.

BAGUET S., CASTEELS A., D’HOLLANDER J., FRANKEN T., LEDEGEN F. 2012. The effect of management on tussock formation in Rogozyn. Ecohydrology field course.University of Antwerp: 1-90, msc.

Balcerkiewicz A. 2002. Zastosowanie cyfrowego modelu wysokościowego do modelowania zalewów w Dolnym Basenie rzeki Biebrzy. WIKŚ SGGW, Warszawa, praca magisterska (maszynopis).

BALIŃSKA M., BALIŃSKI A. 1979. Kamusznik (Arenaria intetpres) w widłach Biebrzy i Narwi. Not. Orn., 20: 58.

BALIŃSKI A. 1979. Szablodzioby (Recurvirostra avosetta) w widłach Biebrzy i Narwi. Not. Orn., 20: 57.

BALWIERZ Z., ŻUREK S. 1987. The Late-Glacial and Holocene vegetational history and paleohydrological changes at the Wizna site (Podlasie Lowland). Acta Palaeobot., 27(1): 121-136.

BALWIERZ Z., ŻUREK S. 1989. Type region P-n: Masovia and Podlasie Lowlands, NE part: Podlasie Lowland. [W:] Ralska-Jasiewiczowa M. (red.). 1989. Environmental changes recorded in lakes and mires of Poland during the last 13000 years. Acta Palaeobot., 29(2): 65-68.

BAŁDYGA M. 2010. Wpływ zastosowanych metod klasyfikacji na dokładność oceny pokrycia terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wojskowa Akademia Techniczna. Wydz. Inż. Lądowej i Geodezji, Warszawa, praca dyplomowa (maszynopis).

BANASZAK J., KRZYSZTOFIAK A. 1996. Hylaeus pfankuchi (ALFKEN, 1919) - nowy dla fauny Polski przedstawiciel pszczół (Hymenoptera: Apoidea, Colletidae). Przegląd Zool. 40: 77-78.

BANASZUK H. 1975. Stosunki glebowe w południowej części Kotliny Biebrzańskiej na tle jej geomorfologii. Maszynopis, Instytut Nauk Fizycznogeograficznych UW, Warszawa.

BANASZUK H. 1979. Informacja o pracach badawczych prowadzonych w Dolinie Biebrzy. Nauka i Praktyka, 2: 347-354.

BANASZUK H. 1979. Geneza i ewolucja pokrywy glebowej na wydmach Kotliny Biebrzańskiej. Rocz. Glebozn., 30 (2).

BANASZUK H. 1980. Geomorfologia południowej części Kotliny Biebrzańskiej. Pr. i Stud. Geogr. UW, 2: 7-69.

BANASZUK H. 1981. Badania w Dolinie Biebrzy. Informacja o pracach naukowo-badawczych prowadzonych w celu określenia optymalnych kierunków zagospodarowania regionu. [W:] I i II Sejmik Biebrzański, 1977 i 1979. Referaty, dyskusja, apel. PTTK, Grajewo, 7.

BANASZUK H. 1984. Siedliska łąkowe w dolinie Biebrzy, cechy przyrodniczo-rolnicze, bonitacja, wykorzystanie. Nauka i Praktyka, OBN, Białystok, 4: 5-110.

BANASZUK H. 1986. Raport z przebiegu i zakończenia prac badawczych nad kierunkami zagospodarowania Doliny Biebrzy i program dalszych działań na rzecz jej społeczno-gospodarczego rozwoju. Nauka i Praktyka, 4: 153-167.

BANASZUK H. 1988. Aktualny stan i potrzeby w zakresie ochrony środowiska Doliny Biebrzy. Nauka i Praktyka, 3: 27-57.

BANASZUK H. 1991. Użytki zielone i gospodarka łąkowa w Dolinie Biebrzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 372: 489-519.

BANASZUK H. 1994. Grasslands and meadow management in the Biebrza valley. [W:] Okruszko H., Wassen M. J. (red.). 1994. Towards protection and sustainable use of the Biebrza Wetlands: Exchange and integration of research results for the benefit of a Polish – Dutch Joint Research Plan, 3A: 287-313.

BANASZUK H. (red.) 2000. Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Operat: Ochrona przyrody nieożywionej i gleb. Maszynopis. NFOŚiGW, BPN, Warszawa.

BANASZUK H. 2000. Rozmieszczenie i budowa profilowa mad i gleb mułowych w dolinach Narwi i Biebrzy wykształconych na obszarze Kotliny Biebrzańskiej na tle geomorfologii regionu. Biuletyn Naukowy, 9, Wyd. UWM, Olsztyn.

BANASZUK H. 2001. Kotlina Biebrzańska. Aktualny stan, walory i główne zagrożenia środowiska przyrodniczego. [W:] Sadowska-Snarska C. (red.). 2001. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania Biebrzańskiego Parku Narodowego. Studia Regionalne. Central & Eastern Europe Regional Studies, 4: 9-53.

BANASZUK H. (red.) 2004. Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska. Monografia przyrodnicza. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok: 1-527.

BANASZUK H. 2004. Ogólna charakterystyka Kotliny Biebrzańskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego. [W:] BANASZUK H. (red.) 2004. Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska. Monografia przyrodnicza. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok: 19-25.

BANASZUK H. 2004. Geomorfologia Kotliny Biebrzańskiej. [W:] Banaszuk H. (red.) 2004. Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska. Monografia przyrodnicza. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok: 44-98.

BANASZUK H., BANASZUK P. 1992. Kopalne gleby staroholoceńskie na wydmie w Kotlinie Biebrzańskiej [w okolicach Tykocina]. Zesz. Nauk Biał., 85, Inż. Środ., 5: 239-252.

BANASZUK H., Banaszuk P. 2004. Budowa geologiczna Kotliny Biebrzańskiej. [W:] Banaszuk H. (red.) 2004. Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska. Monografia przyrodnicza. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok: 26-43.

BANASZUK H., Banaszuk P. 2004. Gleby mineralne. [W:] Banaszuk H. (red.) 2004. Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska. Monografia przyrodnicza. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok: 256-272.

BANASZUK H., BARTOSZUK H., PŁOŃSKI Z. 1988. Rezerwy produkcyjne na dawno odwodnionych, zagospodarowanych łąkach torfowych w Dolinie Biebrzy. Nauka i Praktyka, 3: 147-242.

BANASZUK H., STAŃSKA-PRÓSZYŃSKA W., PRÓSZYŃSKI M. 1994. O paleogeogafii zlodowacenia Wisły na obszarze Polski północno-wschodniej i odpływie wód roztopowych Pradoliny Biebrzy w świetle badań termoluminescencyjnych. Prz. Geogr., 66 (1/2): 57-69.

BARENDREGT A., WASSEN M. J. 1994. Surface water chemistry of the Biebrza river with special emphasis on nutrient flow and vegetation. [W:] Okruszko H., Wassen M., J. (red.) 1994. Towards protection and sustainable use of the Biebrza Wetlands: Exchange and integration of research results for the benefit of a Polish – Dutch Joint Research Plan, 2: 133 -146.

BARGIEL R., BAŃBURA J. 2003. Last Eggs in White-winged Tern Clutches Are Not Smallest; Are Marsh Terns Different from Other Larids? Waterbirds 26(4): 457-461.

Bartczak A.K. 2008. Analiza wybranych parametrów jakości sanitarnej wód Środkowego Basenu rzeki Biebrzy. The analysis of selected parameters of sanitarny quality In the Middle Basin of the Biebrza river. SGGW, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, praca inżynierska.

BARTNIAK A., JOKIEL P. 1997. Zmiany odpływu na obszarze Polski w latach 1971-1990 w świetle analiz jednorodności szeregów przepływu rzek. Wiad. IMGW, 20: 4.

BARTOSZUK H., 1988. Sprawozdanie z seminarium naukowego nt. "Rola i wartości przyrodniczo-gospodarcze lasów brzozowych na odwodnionych torfowiskach niskich w Dolinie Biebrzy", Nauka i Praktyka, OBN, 3:103-116.

BARTOSZUK H. 2001. Bibliografia doliny Biebrzy. [W:] Sadowska-Snarska C. (red.) 2001. Społeczno- gospodarcze aspekty funkcjonowania Biebrzańskiego Parku Narodowego. Studia Regionalne. Central & Eastern Europe Regional Studies, 4: 265-312.

BARTOSZUK H. 2002. Mowing as a tool to suppress reed (Phragmites australis) in Biebrza National Park. [W:] Bokdam J., Braeckel, van, A., Werpachowski C., Znaniecka M. (red.) 2002. Grazing as a conservation management tool in peatland. Report of a Workshop held 22-26 April 2002 in Goniadz (PL). Wageningen University, Biebrza National Park, WWF, Wageningen-Osowiec-Twierdza-Białystok.

BARTOSZUK H. 2003. Podsumowanie działalności naukowej na obszarze BPN w latach 1993 – 2003. Biuletyn Informacyjny ZPP 26: 20-22.

BARTOSZUK H. 2003. Wpływ terminu wykaszania na zdolność odnawiania się trzciny i skład gatunkowy zbiorowisk. Woda Środ. Obsz. Wiej., 7: 139-155.

BARTOSZUK H. 2003. Zbiorowiska roślinne. [W:] Sieńko A., Grygoruk A. (red.) 2003: Biebrzański Park Narodowy. BPN, Osowiec-Twierdza: 61-74.

BARTOSZUK H. 2003. Nauka. [W:] Sieńko A., Grygoruk A. (red.) 2003. Biebrzański Park Narodowy. BPN, Osowiec-Twierdza: 185-195.

BARTOSZUK H. 2005. Zbiorowiska roślinne Biebrzańskiego Parku Narodowego. [W:] Dyrcz A., Werpachowski C. (red.) 2005. Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego. Monografia. BPN, Osowiec-Twierdza: 133-148.

BARTOSZUK H. 2005. Historia naukowego poznania doliny Biebrzy. [W:] Dyrcz A., Werpachowski C. (red.) 2005. Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego. Monografia. BPN, Osowiec-Twierdza: 353-360.

BARTOSZUK H. 2005. Szata roślinna Czerwonego Bagna. [W:] 80 lat ochrony ścisłej Czerwonego Bagna w dolinie Biebrzy. Materiały z konferencji. Osowiec Twierdza, 5-6 maja 2005. Biebrzański Park Narodowy: 41-54.

BARTOSZUK H. 2005. Rośliny i ich zbiorowiska [W:] Rycharski M. (red.) 2005. Tutejsi nad Biebrzą. Tow. Biebrzańskie i WWF, Białystok: 65-73.

BARTOSZUK H. 2005. Perspectives of Agri-Environmental Programme Implementation for Biodiversity Conservation of Biebrza National Park [W:] Korn H., Schliep R., Epple C (eds.). 2005. Report of the International Workshop „Opportunities of EU Agricultural Policy Instruments for Biodiversity Conservation and Integrated Rural Development in Protected Areas of the New Member States. BfN, Bonn: 43-45.

BARTOSZUK H., DEMBEK W., JEZIERSKI T., KAMIŃSKI J., KUPIS J., LIRO A., NAWROCKI P., SIDOR T., WASILEWSKI Z. 2001. Spasanie podmokłych łąk jako metoda ochrony ich walorów przyrodniczych. Bibl. Wiad. IMUZ, 98: 1-146.

BARTOSZUK H., KOTOWSKI W. 2009. Large wetlands of the Biebrza Valley, Poland [In:] Veen P., Jefferson R., de Smidt J., van der Straaten J. (eds.) Grasslands in Europe of high nature value, KNNV Publishing: 84-93.

BARTOSZUK H., Marczakiewicz P. 2006. Dlaczego biebrzańskie łąki wymagają ochrony? [W:] Grygoruk A. (red.) 2006. Biebrzańskie sianokosy. BPN, Osowiec Twierdza: 17-20.

BARTOSZUK H., SZKIRUĆ Z., WOLFRAM K. 2003. Historia Biebrzańskiego Parku Narodowego. Biuletyn Informacyjny ZPP, 26: 5-8.

BARTOSZUK H., WIATR A., FRĄCKIEL K. 2013. Czynna ochrona bioróżnorodności półnaturalnych łąk bagiennych w rejonie Szuszalewa. [W:] TYBURSKI J., KOSTRZEWSKA M.K. (red.). 2013. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych. UWM w Olsztynie: 293-308.

BATELAAN O. and KUNTOHADI T. 2002. Development and application of a groundwater model for the Upper Biebrza River Basin. Land Reclamation 33:57-69.

BATELAAN O., OKRUSZKO T., WASSEN M. J., VAN LOON A., ANIBAS C., VERBEIREN B., DAMS J., CHROMAŃSKI J., GRYGORUK M., MIROSŁAW D., OPDEKAMP W., EL KAHLOUN M., BAL K., MEIRE P., DE DONCKER L., TROCH P., VERHOEVEN R., PENNING E. 2009. Biebrza ecohydrological research experiences: embracing the science of place. 2nd International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology: Ecosystems Interfacing with Groundwater and Surface Water, 20-23 April, Vienna, Austria.

BĄKOWSKI J.1974. Charakterystyka siedlisk leśnych Dzielnicy Suwalsko-Augustowskiej. Dokumentacja IBL, Warszawa, ss. 69.

Beernaert E., Hubrechts S., Jambon I., Segers N. 2011. Influence of moose (Alces alces) on nutrient dynamics in a wetland (Biebrza National Park, Poland). Ecohydrology Field Course, Universiteit Antwerpen: 1-13, mscr.

BENSTEAD P. J., JOSÉ P. V., JOYCE C. B., WADE P. M. 1999. European Wet Grassland. Guidelines for management and restoration. RSPB, Sandy.

BERGER L., JASKOWSKA J., MŁYNARSKI M. 1969. Płazy i gady. Katalog fauny Polski. PWN. Warszawa.

Bernacka A. E. 2001. Właściwości wyspowych populacji Listera ovata w izolowanych warunkach doliny Biebrzy. Uniwersytet w Białymstoku, praca magisterska.

BERNACKI E. 1996. Uwagi w sprawie ograniczania naturalnej sukcesji roślinności krzewiasto-drzewiastej w Biebrzańskim Parku Narodowym. [W:] Potrzeby i możliwości kierowania rozwojem roślinności zaroślowo-leśnej na torfowiskach niskich. Osowiec: 102-105.

BIALIC J. 1963. Możliwości wykorzystania obiektu Kuwasy dla celów hodowlanych. Wiad. IMUZ, 3: 133-144.

BIAŁACH M. 2000. Analiza pokrycia terenu Basenu Środkowego Biebrzy na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych wykonanych w latach 1979-1991. Fotointerpr. w Geogr., 31: 103-114.

BIAŁOKOZ W. (red.) 2000. Plan Ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego. Operat: Ochrona ekosystemów wodnych. Maszynopis. NFOŚiGW, BPN, Warszawa.

BIBLIOGRAFIA druków o województwie białostockim zebranych na Wystawie I Zjazdu Woj. Polskiego Tow. Krajoznawczego w Białymstoku, 20 I 1935. Białystok 1935 (ok. 180 poz.).

BIEBRZAŃSKI Park Krajobrazowy – Atlas 1:200 000. NFOŚ – Zielone Płuca Polski.

BIEBRZAŃSKI Park Narodowy - mapa, 2001. 1. Basen Środkowy i Górny. 2. Basen Dolny. Skala 1: 70 000. Atikart, Białystok.

BIEGAJŁO W. 1962. Rolnictwo białostockie. Charakterystyka ogólna i warunki rozwoju. [W:] Podstawy rozwoju województwa białostockiego. Materiały z konferencji naukowej Instytutu Geografii PAN,1 (Białystok): 106-134, powiel.

BIELAK S. 2005. Zagrożony raj. Ekoprofit, 73 (1): 92-101.

BIELAK S. 2005a. Bakterie w raju. Ekoprofit, 75 (3): 40-51.

BIELAK S. 2006. Co czyha na dnie? Ekoprofit, 77 (1): 73-81.

BIELAK S. 2006. Lustro bagiennej wody. (Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia wód gruntowych w Biebrzańskim Parku Narodowym). Ekoprofit, 79 (3): 77-84.

BIELAK S. 2006a. Życiodajne bagna. (Melioracja mokradeł Biebrzy - rolniczy sukces czy ekologiczna porażka). Ekoprofit, 81 (5): 77-83.

BIELAK S. 2009. Ocena i prognoza stanu ekologicznego ekosystemu rzecznego na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Politechnika Krakowska, Kraków, praca doktorska, maszynopis: 1-268, zał. 1, CD.

BIELAWSKI P. 1980. Poziomy morfologiczne w południowo-zachodniej części Kotliny Biebrzańskiej. WGiSR UW (maszynopis).

BIELECKA J., MIODUSZEWSKI W., QUERNER E.P., WIELECHOWSKA-NAUTA A.B. 2007. Hydrological system modelling – The Lower Biebrza valley case. [In:] OKRUSZKO et al. (eds) Wetlands: Monitoring, Modelling and Management. Taylor & Francis Group, London: 181-188.

BIELECKI A. 1978. Nowe stanowisko pijawki Cystobranchus jasciatus (Kollar. 1862) (Hirudinea. Piscicolidae). Przegląd zool., 22: 249-251.

BIELECKI G. 1999. Ekspansja zakrzaczeń (torfowisk) na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Mater. Sem. Inst. Melior., 43: 85-88.

BIELEWICZ M. 1965. Falco vespertinus L. - kobczyk. [W:] Mat. Awifauny Polski. Acta Orn., 9: 126.

BIELONKO A. 2003. Problemy ochrony czynnej ekosystemów wodnych w parkach narodowych. [W:] Dylematy ochrony czynnej w parkach narodowych. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 17-18.06. 2003. BPN, Białystok: 37-48.

Binkowski Ł. 2007. Koncentracja wybranych metali ciężkich w tkankach i muszlach błotniarki stawowej (Lymnaea stagnalis L.) z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Mat. Konf. XXIII Krajowe Seminarium Malakologiczne. Siedlce-Serpelice 2007:19-20.

Bieńkowska K. 1998. Ochrona zabytków archeologicznych na terenie województwa białostockiego w latach 1995-1997. Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego, 4.

BITNER K. 1957. Trzy stanowiska flory interglacjalnej w okolicach Sidry. Z badań czwartorzędu w Polsce, 8, Biul. Inst. Geol. 118.

BIESIADKA E., BŁASZAK Cz., MADEJ G., BŁOSZYK J., BOCZEK J., KAŹMIERSKI A., MICHOCKA S., CHMIELEWSKI W., DABERT J., GABRYŚ G., MĄKOL J., JESIONOWSKA K., JESIONOWSKI J., KADULSKI S., KROPCZYŃSKA-LINKIEWICZ D., MAGOWSKI W., NIEDBAŁA W., OLSZANOWSKI Z., SIUDA K., SZAFRAŃSKA-WOJTUSIAK D., WIŚNIEWSKI J. 1997. Acari. [W:] Razowski J. (red.) 1997. Wykaz zwierząt Polski. t N, Kraków: 190-259.

BLEUTEN W., BLOKSMA R., PIETERSE N., SCHERMERS G. T. 1994. The application of groundwater modelling for the development of hydrological water management plans for a part of Middle Basin of the Biebrza River Valley. [W:] The International Symposium “Conservation and Management of Fens”, 8-9 June 1994, Warszawa - Biebrza, IMUZ, Warszawa: 92-104.

BLEUTEN W., SCHERMERS GOVERT-T. 1994. Hydrological modelling of a part of the Middle Basin of the Biebrza valley. [W:] Okruszko H., Wassen M., J. (red.) 1994. Towards protection and sustainable use of the Biebrza Wetlands: Exchange and integration of research results for the benefit of a Polish – Dutch Joint Research Plan, Utrecht 2: 51 –58.

BLEUTEN W., WASSEN M. J. 1994. A thematic mapper satellite image for vegetation mapping of the Biebrza valley. [W:] Okruszko H., Wassen M., J. (red.) 1994. Towards protection and sustainable use of the Biebrza Wetlands: : Exchange and integration of research results for the benefit of a Polish – Dutch Joint Research Plan. Utrecht, 2: 1-9.

BLOCH M. 1974. Mchy Niziny Północnopodlaskiej. Ann. UMCS Sect. C: 427-444.

BLOCH M., BLOCH M. 1975. Materiały do flory mszaków Niziny Północno-podlaskiej. Ann. UMCS Sect. C, 30: 129-140.

BLOCH-ORŁOWSKA J. 2007. Carex chordorrhiza (Cyperaceae) w Polsce Północnej – rozmieszczenie i aspekty ochrony. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(1): 75-90.

BOBIATYŃSKA E. 1984. Stan i koncepcja kierunków rozwoju gospodarki rybackiej w Dolinie Biebrzy. Nauka i Praktyka, 4: 151-207.

Bogobowicz M. Opracowanie Podsystemu Wspomagania Zarządzania dla Biebrzańskiego Parku Narodowego w środowisku GIS. SGGW, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, praca magisterska

BOKDAM J., BRAECKEL, VAN, A., WERPACHOWSKI C., ZNANIECKA M. (red.) 2002. Grazing as a conservation management tool in peatland. Report of a Workshop held 22-26 April 2002 in Goniadz (PL). Wageningen University, Biebrza National Park, WWF, Wageningen - Osowiec-Twierdza – Białystok: 1-104.

BOKDAM J., SYKORA K. V. 1999. Grazing management and research in Biebrza National Park. Report of a visit to Poland, 4-7 October 1999. Nature Conservation and Plant Ecology Group, Department of Environmental Sciences, Wageningen University, the Neetherlands.

BOKDAM J., VERBANCK E., BRAECKEL, VAN, A. 2002. Diet selection by free-ranging cattle in the peat zone of the Biebrza National Park and defoliation responses of invading roughage species. [W:] Bokdam J., Braeckel, van, A., Werpachowski C., Znaniecka M. (red.) 2002. Grazing as a conservation management tool in peatland. Report of a Workshop held 22-26 April 2002 in Goniadz (PL). Wageningen University, Biebrza National Park, WWF, Wageningen - Osowiec-Twierdza – Białystok: 63-66.


Pobieranie 0.58 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna