Przywóz grzybów zakonserwowanych w ramach kontyngentuPobieranie 39.26 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar39.26 Kb.
PRZYWÓZ GRZYBÓW ZAKONSERWOWANYCH
W RAMACH KONTYNGENTU


Rozporządzenie

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające
i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich


Kody CN produktów

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku otwierane są następujące roczne kontyngenty na przywóz grzybów zakonserwowanych o kodach CN:
Kod CN


Opis produktu

0711 51 00

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład
w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się
w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

- Grzyby i trufle:

- - Grzyby z rodzaju Agaricus.


2003 10 20

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym:

- Grzyby w rodzaju Agaricus:

- - Tymczasowo zakonserwowane, gotowane.


2003 10 30

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym:

- Grzyby w rodzaju Agaricus:

- - Pozostałe.

Stawka celna

12% ad valorem – w przypadku produktów o kodzie CN 0711 51 00

23% ad valorem – w przypadku produktów o kodach CN 2003 10 20, 2003 10 30
Dostępne ilości

Kontyngenty taryfowe na przywóz grzybów zakonserwowanych (zgodnie
z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1979/2006)Wielkość, numery porządkowe i okresy stosowania kontyngentów taryfowych określonych
w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1979/2006 (w tonach, waga netto po odsączeniu)Kraj pochodzenia

Numery porządkowe kontyngentów

Od dnia 1 stycznia
do dnia
31 grudnia każdego roku

Chiny

Tradycyjni importerzy: 09.4157

Nowi importerzy: 09.419328 950


Inne państwa trzecie

Tradycyjni importerzy: 09.4158

Nowi importerzy: 09.41945 030
Ilość netto

Pozwolenia wymagane są dla każdej ilości produktu.


Kraje pochodzenia

Chiny, inne państwa trzecie

Przywóz może być realizowany wyłącznie z kraju wskazanego w polu 8 pozwolenia.
Stawka zabezpieczenia

40 EUR/t (waga netto po odsączeniu)
Zabezpieczenie musi być dostępne w ARR w ostatnim dniu na składanie wniosków do godz. 13.00. Kwotę zabezpieczenia należy przeliczyć wg obowiązującego kursu (w danym miesiącu obowiązuje kurs ustalony przez EBC z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku).

Do 100 EUR zabezpieczenie nie jest wymagane.
Terminy składania wniosków

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych stycznia do godz. 13.00 ostatniego dnia.
Wnioskodawcy mogą złożyć tylko jeden wniosek o pozwolenie w odniesieniu do danego numeru porządkowego kontyngentu na dany okres obowiązywania kontyngentu.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia (wysokość opłaty skarbowej określona jest w ustawie o opłacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.).
Przedsiębiorca może anulować wcześniej złożony wniosek pod warunkiem, że wniosek
o anulowanie zostanie złożony w ARR do godz. 13.00 w dniu złożenia wniosku
o pozwolenie.


Dodatkowe wymagania

oraz dokumentyO pozwolenia na przywóz grzybów zakonserwowanych w ramach kontyngentu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki importera tradycyjnego lub nowego.

1) o status importera tradycyjnego mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

- przywozili na teren UE zakonserwowane grzyby co najmniej przez dwa lata z trzech ostatnich lat kalendarzowych,

- przywieźli w poprzednim roku co najmniej 100 ton przetworów owocowych


i warzywnych, określonych w art. 1 ust. 1 lit. j) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007
2) status importera nowego wymaga udowodnienia przez przedsiębiorcę:

- przywozu na teren UE co najmniej 50 ton przetworów owocowych i warzywnych, określonych w art. 1 ust. 1 lit. j) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, w każdym


z dwóch poprzednich lat kalendarzowych,

- w przypadku, gdy nowi importerzy uzyskali pozwolenie kontyngentowe w poprzednim roku kalendarzowym, muszą przedstawić dowód wprowadzenia do swobodnego obrotu na terenie UE co najmniej 50% przydzielonych im ilości.


Importer tradycyjny powinien wskazać tzw. „ilość referencyjną”, która oznacza maksymalną ilość (waga netto po odsączeniu) grzybów zakonserwowanych przywiezioną na rok kalendarzowy przez przedsiębiorcę w ciągu jednego z trzech ostatnich lat kalendarzowych. Przy obliczaniu ilości referencyjnej uwzględnia się ilości zakonserwowanych grzybów objęte ww. kontyngentami, które nie mogły zostać przywiezione w okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego w wyniku działania siły wyższej.
W momencie składania pierwszego wniosku na dany okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego w celu udowodnienia statusu importera, jak również ilości referencyjnej należy przedstawić dokumenty SAD potwierdzające dopuszczenie do swobodnego obrotu odpowiednio grzybów zakonserwowanych lub innych przetworów owocowych i warzywnych na terenie UE. Dokumenty te powinny zawierać odniesienie do danego wnioskodawcy i być należycie poświadczone przez Służby Celne.


Dodatkowe informacje

na wnioskuW polu 8 – nazwa kraju pochodzenia, rubryka „TAK” musi być zaznaczona krzyżykiem

W polu 15 opis produktu zgodny z kodem CN

W polu 16 8-cyfrowy kod CN produktu

W polu 17 i 18 – ilość produktu w jednostkach kg/net eda (kilogram suchej masy netto)

W polu 20 – nr kontyngentu oraz jeden z następujących zapisów:

„importer tradycyjny” lub „importer nowy” (zgodnie ze stanem faktycznym)
Ograniczenia ilościowe

Importerzy tradycyjni nie mogą wnioskować o więcej niż 150%, przyznanej na dany rok kontyngentowy, ilości referencyjnej.

Importerzy nowi nie mogą wnioskować o więcej niż 1% całkowitej ilości przewidzianej na dany okres i dla danego kraju pochodzenia.


Rozpatrywanie wniosków przez KE

Nie później niż dziesiątego dnia roboczego stycznia, ARR powiadamia KE o ilościach, na jakie złożono wnioski, w rozbiciu na kraj pochodzenia oraz status importera. W przypadku, gdy ilości wnioskowane przekraczają ilości dostępne w danym roku, KE określa współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie.
Dostępne ilości w ramach kontyngentów dzielone są następująco:

  • importerzy tradycyjni - 95 %,

  • importerzy nowi – 5 %.

W przypadku, gdy ilość przyznana jednej z kategorii importerów nie została w całości przez nią wykorzystana, pozostała część może zostać przyznana drugiej kategorii.


Termin wydania pozwolenia

Pozwolenia wydawane są siódmego dnia roboczego po terminie wysłania informacji do KE.


Termin ważności pozwolenia

Pozwolenia są ważne od daty wydania do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.


Termin zwrotu pozwolenia

45 dni od dnia wygaśnięcia ważności pozwolenia.


Rozliczenie pozwolenia

Zwrot pozwolenia w terminie 45 dni – 24 miesięcy od daty wygaśnięcia jego ważności powoduje – w przypadku wykorzystania pozwolenia w co najmniej 95% - redukcję zwalnianego zabezpieczenia o 15%. Przekroczenie terminu 24 miesięcy powoduje całkowity przepadek zabezpieczenia.

W przypadku częściowego wykorzystania pozwolenia następuje przepadek zabezpieczenia w kwocie równej:  • różnicy między 95% ilości wskazanej na pozwoleniu a ilością faktycznie przywiezioną plus

  • 15% zabezpieczenia pozostającego po powyższym potrąceniu za przekroczenie terminu 45 dni od daty wygaśnięcia ważności pozwolenia na jego zwrot plus

  • 3% kwoty zabezpieczenia pozostającego po dwóch pierwszych potrąceniach, za każdy dzień przekroczenia terminu wyznaczonego na zwrot pozwolenia.

W przypadku terminowego zwrotu pozwolenia, zwrot zabezpieczenia uzależniony jest od ilości przywiezionego produktu. W przypadku przywozu:

  • przynajmniej 95% ilości produktu objętego pozwoleniem – zabezpieczenie zwracane jest w całości,

  • poniżej 95% ilości produktu objętego pozwoleniem – zabezpieczenie jest zwracane proporcjonalnie do różnicy między 95% ilości objętej pozwoleniem
    a ilością faktycznie przywiezioną,

  • poniżej 5% ilości objętej pozwoleniem – przepadkowi ulega całość zabezpieczenia.

Przepadku zabezpieczenia nie stosuje się, gdy łączna kwota przepadku nie przekracza
100 EUR.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna