Ps-i. 431 2015. 11 Pani Karolina Sypniewska ul. Smardzewska 18/75Pobieranie 25.87 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar25.87 Kb.


Poznań, dnia 3 marca 2015 r.


PS-I.431.8.2015.11


Pani

Karolina Sypniewska

ul. Smardzewska 18/75

60-161 Poznań
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz
§ 7 Umowy Nr 34/2014, zawartej 1 sierpnia 2014 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Karoliną Sypniewską, prowadzącą działalność pod nazwą: Żłobek „Bąbelki”, z siedzibą pod adresem: 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, w dniach od 2 lutego do 6 lutego 2015 r. została przeprowadzona w działalności pod nazwą Karolina Sypniewska LINDA, Żłobek „Bąbelki” w Poznaniu kontrola w zakresie wykorzystania  i rozliczenia dotacji udzielonej w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), przeznaczonej na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w roku 2014.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.71.2015.1 z dnia 28 stycznia 2015 r., kontroler – Agnieszka Cudniewicz starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.8.2015.11 z dnia 28 stycznia 2015 r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wywiązywania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Umowy nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r., prawidłowości realizacji zadań, prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji, prawidłowości rozliczenia się z przyznanych środków, a także zbadanie rzetelności sprawozdań końcowych z realizacji zadania.Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dwóch nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli.
W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanym przez Przemysława Pacię –Wicewojewodę Wielkopolskiego a Karoliną Sypniewską prowadzącą działalność pod nazwą: Karolina Sypniewska LINDA, Żłobek Bąbelki z siedzibą pod adresem: 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, dnia 1 sierpnia 2014 r. została zawarta Umowa nr 34/2014 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w 2014 r. W wyniku zawartej umowy, zostały przekazane podmiotowi środki finansowe w formie dotacji celowej.

Ustalono, że podmiot w 2014 roku otrzymał środki z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział: 85305 Żłobki § 2830 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości: 36.608,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. w instytucji: Żłobek Bąbelki, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań.

W 2014 r. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Prywatny Żłobek Bąbelki w Poznaniu, zgodnie z ewidencją księgową dla środków z dotacji w ramach programu „Maluch” wydatkował środki z rezerwy celowej w dziale 853 rozdział 85305 w kwocie 13.376,00 zł. Kontrola wykazała, iż podmiot mógł ponieść wydatki z dotacji w takiej samej wysokości tj. 13.376,00 zł, co potwierdzają refundowane odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w 2014 r. W związku z niewykorzystaniem przez Żłobek Bąbelki środków finansowych w pełnej wysokości do dnia zakończenia zadania w 2014 r. w ramach Programu „Maluch 2014”- moduł 3, podmiot winien dokonać zwrotu niewykorzystanych środków do dnia 15 stycznia 2015 r. Stwierdzono, iż podmiot nie dokonał zwrotu części niewykorzystanych środków w wysokości 23.232,00 zł. Ponadto, zgodnie z § 3 Umowy nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. podmiot winien do dnia 30 stycznia 2015 r. złożyć w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, sprawozdanie z realizacji zadania. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi rozliczenie udzielonej dotacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż podmiot nie rozliczył się z dotacji za 2014 r. i nie sporządził sprawozdania z realizacji przedmiotowego zadania.

W związku z powyższym, naruszono § 3 Umowy nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r., co stanowi naruszenie art. 9 pkt 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.), który stanowi, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji oraz niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
Ocenę pozytywną uzasadnia:


 • brak zastrzeżeń do wywiązywania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Umowy Nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. w zakresie „Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Bąbelki, ul. Szarych Szeregów 23 w Poznaniu w odniesieniu do powstałych i funkcjonujących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;

 • wydatkowanie środków z dotacji w dziale 853, rozdział 85305 § 2830 zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.

 • prowadzenie przez podmiot rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie dla środków z Programu „Maluch” zgodnie z § 1 pkt 5 Umowy nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.;

 • prowadzenie przez podmiot wyodrębnionej ewidencji księgowej, co było zgodne z § 1 ust. 5 Umowy nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.;

 • wydatkowanie środków z budżetu państwa na realizację zadania w proporcji określonej w § 1 ust. 1 Umowy nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.;

 • dokumentowanie poniesionych wydatków zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o rachunkowości;

 • merytoryczna zgodność działania z przepisami prawa w zakresie umów zawieranych z rodzicami, w ramach realizowanego zadania określonego Umową 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości tj. w kwocie 23.232,00 zł przez Żłobek „Bąbelki”, ul. Szarych Szeregów 23 w Poznaniu.

 2. Nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji, poprzez nie złożenie sprawozdania z realizacji zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch –edycja 2014”.

Ad. 1


Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości tj. w kwocie 23.232,00 zł przez Żłobek „Bąbelki”, ul. Szarych Szeregów 23 w Poznaniu.

Analiza dokumentów źródłowych tj. ewidencja księgowa, listy obecności dzieci za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz odpłatności dokonywane przez rodziców wykazała, że podmiot w 2014 r. dofinansował odpłatności rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka kwotą 13.376,00 zł, a także poniósł wydatki w wysokości 13.376,00 zł. Ponadto stwierdzono, że podmiot nie dokonał w terminie zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 23.232,00 zł tj. 36.608,00 zł- 13.376,00 zł.

Z wyjaśnień złożonych przez właściciela żłobka, złożonych 5 lutego 2015 r. wynika, iż do sytuacji tej doszło w związku z nie dopilnowaniem wyznaczonego terminu ze względu na stan zdrowia i przebywaniem na zwolnieniu lekarskim.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, której przyczyną jest naruszenie § 3 ust. 2 umowy nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim, co w konsekwencji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z art. 9 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.), który stanowi, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.


Ad. 2

Nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji, poprzez nie złożenie sprawozdania z realizacji zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch –edycja 2014”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że podmiot nie sporządził i nie złożył w terminie tj. do dnia 30 stycznia 2015 r. sprawozdania z realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2014”.

Z wyjaśnień złożonych przez właściciela żłobka, złożonych 5 lutego 2015 r. wynika, iż od dnia 1 października 2014 r. właścicielka przebywała na zwolnieniu lekarskim ze wskazaniem leżenia, co uniemożliwiło jej branie czynnego udziału w zarządzaniu prowadzoną działalnością i spowodowało przeoczenie terminu złożenia sprawozdania.

Powyższe stanowi nieprawidłowość, której przyczyną jest naruszenie § 3 ust. 1 umowy nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. zawartej z Wojewodą Wielkopolskim, co w konsekwencji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w związku z art. 9 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.), który stanowi, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji.

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego oraz na wymienionych poniżej załącznikach: 1. Lista sprawdzająca wykorzystanie dotacji udzielonej w 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH 2014 – moduł 3 (Umowa Nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.) – Załącznik nr 1

 2. Zestawienie skontrolowanych odpłatności rodziców poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w związku z realizacją zadania, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2014”-moduł 3 – dział 853, rozdział 85 305 – Załącznik nr 2, który pozostaje do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

 3. Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Żłobek „Bąbelki” w Poznaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. w związku z realizacją zadania, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2014” –moduł 3 – dział 853, rozdział 85 305 – Załącznik nr 3, który pozostaje do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

Ww. dokumentacja została podpisana przez właściciela jednostki kontrolowanej, który jest również osobą odpowiedzialną za rozliczenie dotacji.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:


 1. Dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji za rok 2014 w kwocie 23.232,00 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 3 Umowy Nr 34/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. Zwrotu powyższej kwoty wraz z odsetkami należy dokonać na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o numerze 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000.

 2. Niezwłoczne sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2014” i przesłanie go, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi rozliczenie udzielonej dotacji.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.


Z poważaniem/ Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Dorota Kinal

Wicewojewoda Wielkopolski/

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50

www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna