Ps-i. 431. 24. 2014. 11 Pan Jacek Janicki Prezes Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej PuszczykowoPobieranie 20.64 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.64 Kb.


Poznań, 22 lipca 2014 r.


PS-I.431.24.2014.11


Pan

Jacek Janicki

Prezes Zarządu

Fundacji Aktywności Lokalnej

Puszczykowo
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz
§ 7 Umowy Nr 4/2013 zawartej 29 października 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie, w dniach 25-26 czerwca i 1-3 lipca 2014 r. została przeprowadzona w Fundacji Aktywności Lokalnej kontrola w zakresie wykorzystania  i rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), przeznaczonej na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w roku 2013.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.337.2014.1 z dnia 16 czerwca 2014 r., kontroler – Agnieszka Cudniewicz starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr PS-I.431.24.2014.11 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wywiązywania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Umowy nr 4/2013 z dnia 29 października 2013 r., prawidłowości realizacji zadań, prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji, prawidłowości rozliczenia się z przyznanych środków, a także zbadanie rzetelności sprawozdań końcowych z realizacji zadania.


Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dwóch uchybień, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli.
W wyniku kontroli ustalono co następuje:

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanym przez Przemysława Pacię –Wojewodę Wielkopolskiego a Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie reprezentowaną przez Jacka Janickiego – Prezesa Zarządu, dnia 29 października 2013 r. została zawarta Umowa nr 4/2013 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanym w 2013 r. W wyniku zawartej umowy, zostały przekazane Fundacji Aktywności Lokalnej środki finansowe w formie dotacji celowej.

Ustalono, że Fundacja Aktywności Lokalnej w 2013 roku otrzymała środki z rezerwy celowej budżetu państwa w dziale: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział: 85305 Żłobki § 2810 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w wysokości: 26.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w okresie od dnia 18 lipca do dnia 31 grudnia 2013 r. pod nazwą: „Zapewnienie funkcjonowania 5 miejsc opieki p.n. Opieka Centrum Zabawy”.

W 2013 r. w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r. Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie wydatkowała środki z rezerwy celowej w dziale 853 rozdział 85305 w kwocie 26.250,00 zł co stanowiło 80% całkowitego, rzeczywistego kosztu realizacji zadania. Stwierdzono, iż dotację wykorzystano w pełnej w wysokości.


Ocenę pozytywną uzasadnia:

 • brak zastrzeżeń do wywiązywania się z zawartej z Wojewodą Wielkopolskim Umowy Nr 4/2013 z dnia 29 października 2013 r. w zakresie „Zapewnienia funkcjonowania 5 miejsc opieki p.n. Opieka Centrum Zabawy”;

 • brak zastrzeżeń do rzeczowej realizacji zadania określonego w Umowie nr 4/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.;

 • wydatkowanie środków z dotacji przez Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie w dziale 853, rozdział 85305 § 2810 zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie nr 4/2013 z dnia 29 października 2013 r.;

 • wydatkowanie środków z budżetu państwa na realizację zadań w proporcji określonej w § 1 ust. 1 Umowy nr 4/2013 z dnia 29 października 2013 r.;

 • terminowe złożenie sprawozdania z realizacji zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania 5 miejsc opieki p.n. Opieka Centrum Zabawy”;

 • prowadzenie przez podmiot rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie dla środków z Programu „Maluch” zgodnie z § 1 pkt 4 Umowy nr 4/2013 z dnia 29 października 2013 r.;

 • brak zastrzeżeń do prowadzonej przez podmiot wyodrębnionej ewidencji księgowej;

 • brak zastrzeżeń do refundacji opłat rodziców środkami z dotacji w ramach Programu „Maluch 2013”-edycja 2;

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono natomiast dwa uchybienia: 1. W jednym przypadku, w sprawozdaniu z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanego w roku 2013 – edycja 2 w części II Sprawozdanie finansowe, punkt B „Zestawienie faktur”, poz. 144 opisano folię aluminiową do żywności jako koszt wyżywienia poz. kosztorysu (3) i prawidłowo ujęto w pozycji kosztorysu (4).

Przyczyną uchybienia była omyłka głównego księgowego Fundacji Aktywności Lokalnej, sporządzającego powyższe sprawozdanie.

W konsekwencji powstałego uchybienia, błędnie opisano wydatek w ww. sprawozdaniu. 1. W dwóch przypadkach tj.:

a) Faktura VAT nr 2626/MAG/2013 z dnia 8 października 2013 r. - faktura dotyczy Rozliczenia umowy dzierżawy wg umowy nr D/01/11/2012 a wg sprawozdania – wydruki na potrzeby żłobka.

b) Faktura VAT nr 2950/MAG/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.- faktura dotyczy Rozliczenia umowy dzierżawy wg umowy nr D/01/11/2012 a wg sprawozdania – ksero i wydruk dokumentów.

Przyczyną uchybienia w obu przypadkach był błędny opis wydatku w sprawozdaniu z realizacji zadania, winno być: koszty eksploatacyjne ksera (wydruki i wymiana tonera), gdyż taki zakres usług obejmowała min. powyższa umowa dzierżawy.

W związku z powyższym nazwa wydatku wg sprawozdania z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanego w roku 2013 – edycja 2 nie odzwierciedla należycie poniesionego wydatku.

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oraz na wymienionych poniżej załącznikach:


 1. Lista sprawdzająca wykorzystanie dotacji udzielonej w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH 2013-edycja 2 ( Umowa Nr 4/2013 z dnia 29 października 2013 r.) – Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie – Załącznik nr 1

 2. Zestawienie skontrolowanych odpłatności rodziców poniesionych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r. w związku z realizacją zadania, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w 2013 r. (edycja 2) – dział 853, rozdział 85 305 – Załącznik nr 2, który pozostaje do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

 3. Zestawienie skontrolowanych wydatków poniesionych przez Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie, w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r. w związku z realizacją zadania, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w 2013 r. - edycja 2– dział 853, rozdział 85 305 – Załącznik nr 3, który pozostaje do wglądu łącznie z dowodami w aktach kontroli.

Ww. dokumentacja została podpisana przez Prezesa Zarządu Fundacji Aktywności Lokalnej, Z-cę Dyrektora Generalnego Fundacji Aktywności Lokalnej oraz Głównego Księgowego Fundacji Aktywności Lokalnej, bezpośrednio realizujących przedmiotowe zadanie.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:


 1. Dokonywanie prawidłowych opisów poniesionych wydatków w sprawozdaniu z realizacji zadania w pełni odzwierciedlających stan rzeczywisty.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.


Z poważaniem


/Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia

Wicewojewoda Wielkopolski/


al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50

www.poznan.uw.gov.pl , e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna