Ps-pi. 431 15. 2014. 6 Protokół kontroliPobieranie 145.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar145.08 Kb.
PS-Pi.431.1.15.2014.6

Protokół kontroli


kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży (64 – 800 Chodzież, ul. Ujska 47) zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

1/ Monika Pieprz – starszy inspektor wojewódzki jako kierownik zespołu kontrolnego,

2/ Irena Rakowicz – inspektor wojewódzki,

w okresie od 2 do 12 grudnia 2014 r. z przerwą w dniach od 8 do 10 grudnia 2014 r.,
na podstawie upoważnienia do kontroli nr NK-II.0030.725.2014.1 z dnia 19 listopada 2014 r.

zał. nr 1

Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki, wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.
SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLNE
W pierwszym dniu kontroli liczba mieszkańców Domu wyniosła 117.

Zał. nr 2

Według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. liczba mieszkańców wynosiła 121.
W badanym okresie do DPS przyjęto 46 osób (25 osób w 2013 r. i 21 osób w 2014 r.),
a opuściło Dom 50 osób.

W badanym okresie liczba mieszkańców oscylowała w przedziale od 115 (czerwiec 2013 r.) do 121 (styczeń, luty 2013 r.) i 122 (maj, czerwiec, lipiec 2014 r.). Przekroczenia liczby mieszkańców w ww. miesiącach nastąpiły w maksymalnie dwutygodniowym okresie.

Zał. nr 3

W Domu przebywa 10 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których opiekunami prawnymi są w większości przypadków członkowie rodzin. W jednym przypadku opiekunem prawnym mieszkańca jest pracownik DPS.

Zał. nr 4

W toku kontroli przeanalizowano dokumentację 20 % mieszkańców.


I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE.


  1. Podstawy funkcjonowania Domu.


Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (…) - § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.964)
Na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr PS.II.11-9013-21/06 z dnia 18 stycznia 2007 r. Powiat Chodzieski uzyskał zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych z liczbą miejsc rzeczywistych 120.

Zał. nr 5

Dom funkcjonuje w oparciu o:

- Statut Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XXXVII/261/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. ;

Zał. nr 6

- Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży opracowany przez Dyrektora Domu, przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Chodzieskiego Nr 109/259/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r., zmieniony Uchwałą Zarządu Powiatu Chodzieskiego Nr 338/09 z dnia 28 września 2009 r. i Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 356/09 z dnia 1 grudnia 2009 r.

Zgodnie z regulaminem, Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, ma charakter stacjonarny, zapewniający całodobową opiekę 120 osobom dorosłym: kobietom i mężczyznom.

Zapisy § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego wskazują, że „(…) Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób nie będących mieszkańcami Domu w zakresie pobytu czasowego lub dziennego za odpłatnością wg kalkulacji Domu (…)”. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r.

Zał. nr 7


  1. Dane osoby kierującej Domem.


Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej- art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży od dnia 15 czerwca 1982 r. jest Pan Ireneusz Kiełczawa.

Pan Ireneusz Kiełczawa posiada wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek pedagogiczny na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza


w Poznaniu- 1975 r.) oraz ukończył w 1999 r. Szkołę Służb Społecznych w Poznaniu Urzędu Marszałka Wielkopolski, otrzymując tytuł organizatora pomocy społecznej.


  1. Podstawy umieszczenia mieszkańców w Domu.


Do domu kieruje się na podstawie: pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej (…)- § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.
z 2012 r., poz.964).

W pierwszym dniu kontroli w Domu przebywało ogółem 117 mieszkańców na podstawie decyzji administracyjnych i skierowań właściwych organów. Spośród ogółu mieszkańców 30 osób zostało umieszczonych/skierowanych przed 1 stycznia 2004 r.,
12 osób zostało skierowanych na podstawie postanowienia sądowego, w tym 4 osoby były ubezwłasnowolnione w momencie kierowania.

Zał. nr 8


II. STANDARD USŁUG BYTOWYCH.


  1. Warunki mieszkalne.


Budynek i jego otoczenie.
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w zakresie usług bytowych budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych, budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy
i system alarmu przeciwpożarowego - § 6 ust.1 pkt 1 lit. a, b, c ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży usytuowany jest w dwupiętrowym budynku
z użytkowym przyziemiem – poziom „0”. Wejście główne do budynku, od strony ulicy pozbawione jest barier architektonicznych (podjazd dla wózków inwalidzkich, drzwi automatyczne). W dniach prowadzonej kontroli automatyka drzwi wejściowych nie działała. Mechanizm otwierania i zamykania drzwi wejściowych, pozbawiony automatyki, wymagał wysiłku przy korzystaniu z wejścia, które straciło swoją funkcjonalność. Mieszkańcy sprawni fizycznie samodzielnie otwierali i zamykali drzwi, mniej sprawni z pomocą personelu.

Wnętrze budynku pozwala na poruszanie się mieszkańców na wózkach inwalidzkich, wejścia do pokoi pozbawione są progów. Pomieszczenia ogólnodostępne oraz pokoje mieszkalne przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone są


w pochwyty, system przyzywowo-alarmowy, szerokie drzwi. Łazienki w całym domu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W budynku zainstalowana jest winda pozwalająca na przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, wyposażona w pochwyty oraz system przyzywowo-alarmowy.

Wejścia na schody zabezpieczone są blokadą.

Budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i przeciwpożarowy.

Dom ma podpisaną umowę z firmą „WATRA” na konserwację sygnalizacji pożaru, która zgodnie z umową nadzoruje funkcjonowanie systemu przeciwpożarowego. System przyzywowy monitorowany jest we własnym zakresie.

DPS corocznie zawiera umowę z Warsztatem Elektrotechniki Dźwigowej, do którego należą czynności konserwacyjne w zakresie utrzymanie dźwigu w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację.

Prowadzona w DPS Chodzież dokumentacja „Książka rewizji dźwigu” wskazuje,
że winda jest systematycznie konserwowana.

Protokół badania okresowego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego wskazuje na ostatnie badanie przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2013 r. z wynikiem pozytywnym oraz wyznaczony termin kolejnego badania na marzec 2015 r.

System przyzywowy jest zamontowany we wszystkich pomieszczeniach Domu, łącznie
z łazienkami i windą.

Włącznik systemu przyzywowego dla mieszkańców umieszczony jest w pokojach przy łóżkach.


Pokoje mieszkalne.
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli w domu znajdują się: pokoje mieszkalne jednoosobowe
i wieloosobowe. (…) Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2, wieloosobowy nie mniejszą niż 6 m2 na osobę; w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż 3 osób, w przypadku osób leżących dla nie więcej niż 4 osób, jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów - § 6 ust. 1 pkt 3 i 5 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

W Domu znajdują się 62 pokoje mieszkalne, w tym 8 pokoi jednoosobowych, 45 pokoi dwuosobowych, 9 pokoi trzyosobowych, co daje ogólną liczbę miejsc 125.

Wszystkie pokoje wyposażone są w szafy, stoły, łóżka lub tapczany, szafki nocne, krzesła oraz liczbę wyprowadzeń elektrycznych odpowiednią do liczby mieszkańców.

Pokoje są wyposażone w system przyzywowo-alarmowy, umieszczony przy łóżkach mieszkańców.

Pokoje jednoosobowe posiadają metraż: od 9,52 m2 (pokoje nr 46, 47, 48) do 15,00 m2 (pokoje nr 11, 12, 15).

Metraż przypadający na 1 mieszkańca w pokojach dwuosobowych mieści się
w przedziale od 6,12 m2 (pokój nr 43) do 9,65 m2 (pokoje nr od 1 do 4, od 6 do 8),
w pokojach trzyosobowych od 6,06 m2 (pokoje nr 72, 76) do 6,53 m2(pokoje nr 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28).

Pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2, a pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę.

Zał. nr 9

Na podstawie oględzin stwierdzono, że pokoje są czyste, estetyczne, pozbawione nieprzyjemnych zapachów.

O czystość pomieszczeń w Domu (pokoje, hole, łazienki, pomieszczenia ogólnodostępne) dbają przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na stanowisku opiekuna (młodszego i starszego) oraz pokojowej, zgodnie z ich zakresem czynności, który jest jednakowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach.

Zał. nr 10

W rozmowie mieszkańcy potwierdzili, że ich pokoje są sprzątane przez personel Domu. Jednocześnie wskazali na możliwość samodzielnego sprzątania pomieszczeń mieszkalnych na własne życzenie.
Pomieszczenia ogólnodostępne.
W domu znajdują się: pokoje dziennego pobytu, jadalnia, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenie do terapii i rehabilitacji, kuchenka pomocnicza, pomieszczenie pomocnicze do prania
i suszenia, palarnia, pokój gościnny, miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości uczestniczenia w nabożeństwach poza domem, inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu - § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b-k ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Pokoje dziennego pobytu usytuowane są na I i II piętrze. Są to duże, jasne pomieszczenia wyposażone w stoły, krzesła, oszklone witryny z dużym zbiorem książek, telewizor, sprzęt audiowizualny. W pokoju dziennego pobytu mieszkańcy spotykają się podczas zajęć terapeutycznych i ważnych uroczystości. Przy pokoju dziennego pobytu na II piętrze znajduje się taras widokowy.

Pomieszczenie do terapii zajęciowej znajduje się na parterze Domu; składa się


z dwóch pomieszczeń przechodnich. W jednym z nich znajduje się akwarium, o które dbają mieszkańcy.

Jadalnia usytuowana jest na parterze, przy pomieszczeniach kuchennych, skąd wydawane są posiłki. Wyposażona jest w stoły i krzesła. W jadalni znajduje się również


w zabudowanej części kiosk, przede wszystkim ze słodyczami, z którego korzystają mieszkańcy. Mieszkańcy spożywają posiłki w jadalni o wyznaczonych porach, jednak przeważająca część mieszkańców zjada posiłki w swoich pokojach.

Kuchenki podręczne znajdują się na każdym oddziale - piętrze. Wyposażone są


w sprzęt i przedmioty umożliwiające przygotowanie i spożywanie drobnych posiłków przez mieszkańców. W kuchenkach znajdują się artykuły spożywcze do przygotowywania drobnych posiłków.

Pokój gościnny znajduje się w odrębnym budynku przy portierni. Wyposażony jest


w tapczan, umywalkę, komodę, stolik, 2 krzesła, system przyzywowy.

W Domu miejscem kultu religijnego jest kaplica usytuowana na parterze budynku. Jest to pomieszczenie przystosowane do praktyk religijnych w obrządku rzymsko-katolickim.

Gabinet medycznej pomocy doraźnej wyposażony jest w biurka, krzesła, szafki
z lekami, wyroby medyczne oraz środki pomocnicze do udzielania podstawowej pomocy medycznej.

Pomieszczenie do rehabilitacji znajduje się na parterze i wyposażone jest


w następujący sprzęt: UGUL, kozetka, drabinka przyścienna, materace, lampa solux, piłki rehabilitacyjne.

Palarnia jest oddzielonym pomieszczeniem od holu na I piętrze z drzwiami


i specjalnym wyciągiem powietrza. Wyposażona jest w krzesła, stoliki, telewizor oraz popielnice.

zał. nr 11


Warunki sanitarne.
W zakresie warunków sanitarnych liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby (...) łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych- § 6 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
W Domu jest 18 pomieszczeń sanitarnych ogólnodostępnych, w tym 24 stanowiska kąpielowe, 34 toalety, 7 pisuarów oraz 2 łazienki (toaleta, kabina prysznicowa, umywalka) bezpośrednio przy pokojach mieszkalnych, przeznaczone dla 4 osób.

Łazienki i toalety w Domu są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostały wyposażone w pochwyty oraz system przyzywowo-alarmowy.

Liczba łazienek (stanowisk do kąpieli) pozwala na korzystanie z nich przez nie więcej niż 5 mieszkańców (116 osób : 24 stanowiska = 4,8), zaś liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby (116 osób: 34 toalety = 3,41). Do liczby toalet nie wliczono pisuarów. Przy wyliczaniu wskaźnika przyjęto ogólną liczbę mieszkańców wg miejsc (120), z wyłączeniem 4 osób zamieszkujących w pokojach z łazienkami (120 – 4 = 116).

zał. nr 12

Spośród ogółu mieszkańców ponad połowa (64 osoby) korzysta z pieluchomajtek, pieluch anatomicznych lub/i cewników i worków.

zał. nr 13

Pomieszczenia sanitarne są czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów, jednak wyposażenie nosi znaczne ślady użycia: rdzawe zacieki na ceramice sanitarnej, pochwyty ze śladami rdzy, zniszczone, nieestetyczne żaluzje okienne.
2. Wyżywienie i organizacja posiłków.
Mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Dla każdego posiłku czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18.00. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę .Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony - § 6 ust. 1 pkt 6 lit. a-f ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
Dom zapewnia mieszkańcom co najmniej 3 posiłki dziennie oraz dodatkowy posiłek w postaci drugiego śniadania i podwieczorku osobom ze wskazaniem lekarskim.
58 mieszkańców Domu jest na diecie lekkostrawnej, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach mieszkańcy objęci są czasowo dietą indywidualną.

Zał. nr 14

Jadłospis jest urozmaicony, składa się z 3 posiłków podstawowych i uwzględnia diety, jak również konsystencję przygotowywanych posiłków., np. mieloną, papkowatą, płynną.

zał. nr 15

Kontrola sanitarna przeprowadzona w 2013 r. pozytywnie oceniła jadłospis, uznając, że „(…) zostały w nim uwzględnione prawidłowo zalecenia diety lekkostrawnej. Jadłospis został właściwie zróżnicowany pod względem produktów będących źródłem białka pochodzenia zwierzęcego (…)”.

zał. nr 16

Mieszkańcy spożywają posiłki głównie w swoi pokojach, w razie potrzeby są karmieni.

Karmienie wykonuje personel oddziałów – opiekunowie, pokojowe.

Posiłki dla osób karmionych są rozdrobnione, papkowate.

Zał. nr 17

W kuchenkach pomocniczych każdego oddziału dostępne są dla mieszkańców przez całą dobę podstawowe produkty żywnościowe takie jak: chleb, dżem, ser topiony, wędliny oraz czajnik elektryczny, naczynia (talerze, szklanki, kubki) i sztućce.

zał. nr 11


Wyposażenie w odzież, obuwie i środki higieny osobistej.
Mieszkańcom domu nie posiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia
z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym co najmniej dwa zestawy odzieży całodziennej, płaszcz lub kurtkę, co najmniej 4 komplety bielizny dziennej, co najmniej 2 komplety bielizny nocnej, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe § 6 ust. 1 pkt 7 lit. a-e ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.


W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczególności
w miarę potrzeby mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn przybory do golenia- § 6 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Wszyscy mieszkańcy Domu posiadają własny dochód, niemniej są zaopatrywani
w odzież, obuwie i środki czystości według rozeznanych potrzeb, co stwierdzono na podstawie dokumentacji indywidualnej mieszkańców i wewnętrznej Domu.

W przypadku mieszkańców z bardzo niskim dochodem, uniemożliwiającym zaopatrywanie w odzież, obuwie i środki czystości z ich własnych środków finansowych, Dom zapewnia je we własnym zakresie. Wszyscy mieszkańcy otrzymują podstawowe środki


i artykuły higieny osobistej.

Jednocześnie obserwacja mieszkańców nie wykazała nieprawidłowości w zakresie wyposażenia mieszkańców w odzież. Ich ubiór był schludny, zindywidualizowany, dostosowany do panujących w Domu warunków i organizowanych uroczystości, dostosowany do pory roku, w przypadku mieszkańców opuszczających budynek.


Ręczniki, pościel.
Mieszkańcom domu zapewnia się ręczniki co najmniej 2 sztuki, zmieniane, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień; pościel, zmienianą w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - § 6 ust. 1 pkt 8 lit. b-c ww. rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
Ewidencja ręczników przekazywanych do pralni wskazuje na częstą ich wymianę,
co najmniej raz w tygodniu, a w razie potrzeby częściej.

W trakcie oględzin stwierdzono, że mieszkańcy mają do swojej dyspozycji 2 ręczniki


i są one czyste.

Przeanalizowana dokumentacja wymiany pościeli wskazuje na wymianę pościeli


w razie potrzeby.

W trakcie oględzin stwierdzono, że pościel i ręczniki mieszkańców są czyste jednak


w niektórych przypadkach noszące ślady zużycia. Podobnie poduszki i kołdry używane przez mieszkańców.

zał. nr 18III. USŁUGI WSPOMAGAJĄCE.
1. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy.
W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa
w ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności
z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców-§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Zarządzeniem nr 16/05 z dnia 20 grudnia 2006 r. Dyrektor Domu powołał Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny. Zgodnie z załącznikiem do ww. zarządzenia w skład zespołu wchodzą: główny specjalista (psycholog), kierownicy zespołów opiekuńczo-terapeutycznych, pielęgniarki, pielęgniarki opieki długoterminowej SALUTIS, pracownicy socjalni, instruktorzy, technik fizjoterapii, opiekunowie kwalifikowani, asystenci osób niepełnosprawnych, starsi opiekunowie, opiekunowie, młodsi opiekunowie, starsze pokojowe, pokojowe, kapelan.

Zakres działania Zespołu określa Regulamin Działu Opiekuńczo- Terapeutycznego, stanowiący załącznik do ww. Zarządzenia.

Podstawowym celem Zespołu jest opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia mieszkańców i wspólna z mieszkańcami ich realizacja (o ile pozwala na to stan zdrowia
i gotowość mieszkańca do uczestniczenia w pracach zespołu), koordynowana przez pracownika pierwszego kontaktu.

Zgodnie z regulaminem, pracami zespołu kieruje główny specjalista.

Zał. nr 19

Każde spotkanie Zespołu jest rejestrowane w rejestrze posiedzeń. Na podstawie analizy rejestru ustalono, że Zespół spotyka się średnio raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej. Na posiedzeniach omawiane są bieżące sprawy mieszkańców i wydarzenia w Domu takie jak: przyjęcia nowych mieszkańców, odejścia, stan zdrowia mieszkańców, sposób pielęgnacji, aktywizacji, konflikty i próby ich rozwiązywania, bieżące problemy.

Zał. nr 20

2. Wskaźnik zespołu.
Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla osób przewlekle somatycznie chorych-nie mniej niż 0,6
na jednego mieszkańca domu, przy czym przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu; przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może przekroczyć 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym - §6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Według stanu na 1. dzień kontroli liczba członków Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego wynosiła ogółem 75 osób: główny specjalista (psycholog) - 1, kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego - 1, pielęgniarki – 4, pielęgniarki opieki długoterminowej SALUTIS – 5, pracownicy socjalni – 3, instruktorzy - 2, technik fizjoterapii – 1, opiekunowie kwalifikowani – 7, starsi opiekunowie – 5, opiekunowie – 11, młodsi opiekunowie – 11, opiekunowie medyczni – 3, starsze pokojowe - 18, pokojowe – 2,


kapelan -1.

Spośród ogólnej liczby pracowników zespołu, 4 osoby zatrudnione są w wymiarze 1/2 etatu.

Zał. nr 21

Liczba pełnych etatów wchodzących w skład zespołu wynosi 73, co daje wskaźnik zatrudnienia 0,6 (73 etaty : 120 mieszkańców).

W kontrolowanym okresie Dom nie współpracował z wolontariuszami mimo podejmowanych prób w tym zakresie (np. zachęcanie młodzieży szkolnej przychodzącej do Domu z występami).

Zał. nr 22


3. Indywidualne plany wsparcia.
Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa
w nim - § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).


Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do domu - § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Podstawą pracy z mieszkańcami są Indywidualne Plany Wsparcia opracowywane przez pracowników Zespołu Opiekuńczo-Terapeutyczno, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę.

Od dnia 1 września 2011 r. obowiązuje wzór ustalony Zarządzeniem nr 5/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Zarządzeniem nr 7/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. dokonano zmiany nazwy dotychczas utworzonych i funkcjonujących „Planów opieki indywidualnej” na „Indywidualne plany wsparcia” oraz zmieniono wzór strony tytułowej.

Zgodnie z ww. wzorem Indywidualny Plan Wsparcia składa się z:

- części tytułowej zwierającej informację kogo dotyczy plan, datę przyjęcia do DPS, datę napisania planu, imię i nazwisko pracownika pierwszego kontaktu,

-części zawierającej skład zespołu opiekuńczo-terapeutycznego,

-części zawierającej podstawowe dane o mieszkańcu (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, zawód, stan cywilny, adres zamieszkania przed przybyciem


do DPS, stan prawny mieszkańca, opiekun prawny, kontakt z rodziną lub opiekunem prawnym, informacja z kim mieszkaniec chciałby utrzymywać stały kontakt, źródło dochodu, zainteresowania mieszkańca, oczekiwania),

- programu wstępnej adaptacji, opisu aktualnej sytuacji (wypełniany w przypadku osób, które były przyjęte przed 1.09.2011 r.),

- indywidualnego programu wspierania w zakresie samoobsługi, oceny uczestnictwa
w zajęciach zorganizowanych i wykorzystania czasu wolnego,

- opisu celów opieki indywidualnej w poszczególnych obszarach, metod aktywizowania


i opieki ze wskazaniem kto będzie w danym obszarze aktywizował mieszkańca,

- ogólnej oceny efektów realizacji planu opieki indywidualnej (ocena dokonywana co pół roku, zatwierdzona przez skład zespołu) ze wskazaniami dalszej realizacji planu lub jego modyfikacji,

- kart z opisem bieżącego funkcjonowania w poszczególnych obszarach (praca opiekuńcza, praca socjalna, pracownik pierwszego kontaktu, uczestnictwo w rehabilitacji, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i opieki pielęgniarskiej, uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych, udział w terapii zajęciowej).

Zał. nr 23

W toku czynności kontrolnych szczegółowo przeanalizowano indywidualne plany wsparcia 12 mieszkańców. Wszystkie przeanalizowane plany zawierają elementy zgodne
z ww. wzorcem, sytuacja mieszkańców jest opisana, zdiagnozowana, plan pomocy dostosowany do stanu zdrowia mieszkańców, ich możliwości, potrzeb i zainteresowań.

Plany są akceptowane przez mieszkańców co zostało potwierdzone podpisem.

Ogólna ocena realizacji planu opieki indywidualnej dokonywana jest przez Zespół średnio co pół roku, w razie potrzeby plan jest modyfikowany. Opis bieżącego funkcjonowania
w poszczególnych obszarach jest dokonywany systematycznie.

Ponadto sprawdzono plany 28 mieszkańców przyjętych do Domu w kontrolowanym okresie pod kątem terminu ich sporządzenia. Na podstawie analizy dokumentów ustalono,


że plany są opracowywane w terminie do 6 miesięcy od dnia przyjęcia mieszkańca do Domu. Dla 12 spośród ww. 28 mieszkańców nie opracowano planów z powodu zgonu lub odejścia
z innych powodu z DPS przed upływem 6 miesięcy od dnia przyjęcia.

Zał. nr 24


4. Pracownik pierwszego kontaktu.
Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany dalej „pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu - § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).
Każdy mieszkaniec Domu ma wyznaczonego pracownika pierwszego kontaktu. Jest on wskazany w Indywidualnym Planie Wsparcia.

Pracownik pierwszego kontaktu bezpośrednio uczestniczy we wspieraniu mieszkańców, koordynuje realizację Indywidualnego Planu Wsparcia, bierze udział w posiedzeniach Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego oraz szkoleniach Zespołu.


6. Praca socjalna, terapia, biblioteka, praktyki religijne, skargi i wnioski.
Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli:

w zakresie usług wspomagających zapewnia się:

- świadczenie pracy socjalnej,

- organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii,

- możliwość korzystania przez mieszkańców domu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów,

- organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych
i turystycznych,


- możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu,

- regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych
do wiadomości w dostępnym miejscu,


- sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca -§ 6 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).
Praca socjalna.
Dom zapewnia świadczenie pracy socjalnej poprzez m.in. uczestnictwo pracownika socjalnego w przyjmowaniu nowo przybyłych mieszkańców, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców, prowadzenie spraw indywidualnych mieszkańców,
w tym spraw meldunkowych i związanych z wymianą dokumentów, podejmowanie działań
w interesie mieszkańców.

Dom zatrudnia 3 pracowników socjalnych, w tym jeden z nich pełni obowiązki kierownika zespołu opiekuńczo-terapeutyczno.

Zgodnie z opisem stanowiska pracy, do obowiązków pracownika socjalnego należy: „Ścisła współpraca z kierownikiem ZOT (informowanie o wszystkich podejmowanych działaniach w interesie mieszkańców oraz ich przebiegu i etapie realizacji), w przypadku nieobecności kierownika ZOT, zastępowanie go w sprawowaniu nadzoru i koordynowaniu pracą personelu na oddziale, kontakt z osobą ubiegającą się
o przyjęcie do DPS mający na celu ustalenie aktualnej sytuacji socjalno-bytowej i udzielenie informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, przyjmowanie mieszkańca do dps i czynności administracyjne z tym związane, zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie organizacyjnym Domu – wystosowanie pisma informującego o możliwości przyjęcia mieszkańca (do osoby zainteresowanej i PCPR), założenie teczki z aktami osobowymi i historii choroby, prowadzenie rejestru mieszkańców-wpis nowo przyjętej osoby, zamieszczenie w IPO podstawowych informacji, prowadzenie książki meldunkowej (meldowanie na pobyt czasowy, stały, wymeldowania), wywiad z nowoprzyjętym mieszkańcem i jego rodziną, poinformowanie odpowiednich organów o fakcie przyjęcia nowego mieszkańca, ustalenie kwestii dotyczących form zabezpieczenia środków finansowych oraz uzyskanie upoważnienia do podpisywania i odbioru renty/emerytury
w przypadku znacznego pogorszenia się stanu zdrowia, poinformowanie o przybyciu nowego mieszkańca szefa kuchni oraz działu księgowości (informacja pisemna z załączoną kserokopią decyzji o odpłatności), zgłoszenie kierownikowi działu pielęgniarek nowego przyjęcia w celu zmiany lekarza rodzinnego, wystosowanie pisma odnośnie przyjęcia mieszkańca do osoby zainteresowanej, MOPS i PCPR, oświadczenie rodziny na wypadek śmierci mieszkańca, codzienna praca opiekuńcza z mieszkańcami oddziału - pomoc
w karmieniu, dbanie o ich estetyczny wygląd, pomoc w zagospodarowaniu im czasu wolnego (spacery, spotkania w klubie, czytanie itp.), realizacja recept oraz bieżące zakupy dla mieszkańców, utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami hospitalizowanymi, zaopatrywanie mieszkańców w sprzęt ortopedyczny zgodnie ze zleceniem lekarskim, tworzenie projektów socjalnych i planów pomocy indywidualnej, pomoc w prowadzeniu imprez k-o, zgłaszanie
i kontrola urlopów mieszkańców, zwrotów za nie i zwrotów zasiłków pielęgnacyjnych, występowanie z wnioskiem do właściwego OPS o zmianę wysokości odpłatności za pobyt
w dps i zgłoszenie tego faktu do działu księgowości, prowadzenie na bieżąco dokumentacji mieszkańca-akt osobowych, kontakt z rodziną mieszkańca (korespondencja, telefony, wyjazdy), wyjazdy z mieszkańcami do specjalistów, prowadzenie spraw związanych
z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności, usamodzielnienia, ubezwłasnowolnienia, zgony, prowadzenie działalności pracownika pierwszego kontaktu dla swoich podopiecznych.”

Zał. nr 25

Zgodnie z opisem stanowiska, do zakresu obowiązków pracownika socjalnego pełniącego obowiązki kierownika zespołu opiekuńczo-terapeutycznego należy: „Uczestniczenie
i odpowiedzialność za realizację zadań zleconych przez Dyrektora, w razie konieczności realizacja zadań pracownika socjalnego, układanie grafików dla opiekunów i pokojowych sporządzenie planów urlopów dla podległego personelu, dbanie o rozwój personelu poprzez szkolenia, koordynacja tworzenia indywidualnych planów opieki dla mieszkańców i czuwanie nad ich realizacją, organizowanie spotkań w tej kwestii oraz prowadzenie dokumentacji
ze spotkań zespołu, współudział w tworzeniu i opracowywaniu projektów socjalnych, współudział w tworzeniu planów inwestycyjnych DPS, pełnienie roli pracownika pierwszego kontaktu, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych (…), współpraca z głównym specjalistą, rehabilitantem, terapeutą zajęciowym, kucharzem współudział w tworzeniu dekadowych jadłospisów, zwracanie szczególnej uwagi na właściwy stosunek pracowników do mieszkańców oraz na właściwe zaspokajanie potrzeb biologicznych i psycho-społecznych pensjonariuszy, prowadzenie rozmów terapeutycznych z mieszkańcami, aktywizowanie mieszkańców stosowanie do stanu zdrowia w kwestii utrzymania porządku w pokoju oraz utrzymania higieny osobistej, podejmowanie decyzji odnośnie zmiany pokoju przez mieszkańca, koordynowanie zabezpieczenia usług transportowych dla mieszkańców (wyjazdy do poradni specjalistycznych, szpitala, rodziny), w razie potrzeby pomoc w toalecie
i karmieniu mieszkańców, wyjazdy z mieszkańcami do poradni, szpitala, rodziny, w razie potrzeby pomoc w organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych oraz zajęć terapeutycznych, raz w tygodniu praca w godzinach popołudniowych.”

Zał. nr 26

Wykonywanie wymienionych w opisach stanowiska obowiązków i zadań znajduje potwierdzenie w zapisach dokonywanych w dokumentacji mieszkańców.

Praca socjalna jest dokumentowana w indywidualnych planach wsparcia mieszkańców na karcie „Bieżące funkcjonowanie – praca socjalna”.Terapia, zajęcia w ramach działalności kulturalno-oświatowej.

Dom zapewnia mieszkańcom terapię dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb


i sprawności, z uwzględnieniem ich zainteresowań i możliwości.

W Domu prowadzona jest terapia zajęciowa zorganizowana w pomieszczeniu do terapii na parterze Domu oraz w pokoju dziennego pobytu.

W ramach terapii odbywają się następujące zajęcia: muzykoterapia, spotkania integracyjne, tańce na siedząco, koloroterapia, relaksacja, zajęcia przy komputerze – ćwiczenie funkcji poznawczych, zajęcia plastyczne, gry sportowe i zręcznościowe, turnieje
i rozgrywki (rzucanie lotkami, warcaby itp.), spotkania muzyczno-poetyckie, rebusy, paneurytmia, spotkania okolicznościowe.

Udział mieszkańców w terapii ustalany jest w Indywidualnym Planie Wsparcia


w zależności od potrzeb mieszkańca, jego stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej oraz chęci uczestniczenia w danych zajęciach.

Zapisy w przeanalizowanych Indywidualnych Planach Wsparcia mieszkańców znajdują potwierdzenie w dokumentacji z prowadzonej terapii, przeanalizowanej w toku kontroli.

Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej (zajęcia manualne, plastyczne) odbywają się
na zasadzie dobrowolności i realizacji hobby mieszkańców, realizacji ich potrzeb
i kreatywności. Dom umożliwia korzystanie z pracowni terapii zajęciowej wg ich potrzeb, udostępniając materiały i narzędzia oraz przedstawiając ofertę zajęć.

Terapia zajęciowa dokumentowana jest w „Rejestrze zajęć prowadzonych w terapii zajęciowej”.

Zał. nr 27

W ramach działalności kulturalno-oświatowej odbywają się m.in. następujące zajęcia: ćwiczenia manualne, zajęcia informatyczne, ćwiczenia usprawniające aparat mowy, ćwiczenie funkcji poznawczych, gry planszowe i edukacyjne, warcaby, gry sportowo-zręcznościowe, trening pamięci, przygotowania do imprez okolicznościowych i inne.

Udział poszczególnych mieszkańców w zajęciach ewidencjonowany jest w „Rejestrze usług terapeutycznych, rewalidacyjnych i K-O w DPS„.

Zał. nr 28


Biblioteka, prasa, możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów.
Na terenie Domu (pokój dziennego pobytu na II oddziale) znajduje się biblioteczka
z księgozbiorem dostępnym dla mieszkańców przez całą dobę. Biblioteczką opiekuje się wyznaczony pracownik (instruktor terapii zajęciowej), który pomaga również mieszkańcom przy wyborze lektury.

Ponadto mieszkańcy mają umożliwiony dostęp do zbiorów Biblioteki Miejskiej


w Chodzieży. W razie potrzeby Dom zapewnia dojazd do biblioteki wraz z opiekunem a także możliwość wypożyczenia przez pracownika książek dla osób, które nie mogą same pojechać do biblioteki.

Mieszkańcy uczestniczą również w spotkaniach autorskich organizowanych przez bibliotekę oraz w projekcie, w ramach którego odbywały się w Domu spotkania pracowników biblioteki oraz czytelników.

Zał. nr 29

Mieszkańcy Domu mają zapewniony stały dostęp do prasy oraz bieżących wiadomości w klubie oraz kiosku dzierżawionym przez firmę „Bukanex”, z którą Dom podpisał porozumienie w tym zakresie.

Zgodnie z oświadczeniem dyrektora, mieszkańcy mogą nieodpłatnie korzystać
z czasopism dostępnych w klubie („Tygodnik Nowy”, „Głos Wielkopolski”, „Chodzieżanin”, raz w tygodniu „Przegląd sportowy”) oraz zakupić w kiosku inne dowolne tytuły
po uprzednim zamówieniu. Kapelan zatrudniony w Domu dostarcza mieszkańcom „Przewodnika katolickiego”.

Poza prasą mieszkańcy korzystają z innych źródeł informacji takich jak telewizja


i internet. W każdym pokoju znajduje się telewizor z podłączeniem do bezpłatnej telewizji satelitarnej, dodatkowo odbiorniki zamontowano w pomieszczeniu dziennego pobytu na
II ZOT oraz w palarni, 5 osób ma bezpośrednie łącze internetowe w swoim pokoju.
Ponadto dyrektor oświadcza, że każdy z mieszkańców, który chce korzystać z internetu ma taką możliwość.

Zał. nr 30

Informacja o możliwości zapoznania się z przepisami dotyczącymi funkcjonowania Domu i mieszkańców (Regulamin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, Regulamin Organizacyjny) zamieszczono na tablicach ogłoszeń na poszczególnych piętrach Domu.

Wszyscy mieszkańcy przy przyjmowaniu do Domu są zapoznawani


z Regulaminem Mieszkańców, co potwierdzają swoim podpisem na formularzu „Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem mieszkańców”. Oświadczenia przechowywane są w teczkach imiennych mieszkańców.

Zał. nr 31


Organizacja świąt, uroczystości, imprez kulturalnych i turystycznych.
Dom organizuje imprezy okolicznościowe, święta i wyjazdy dla mieszkańców, jak też umożliwia mieszkańcom uczestniczenie w imprezach zewnętrznych i organizowanych przez inne domy. Imprezy są dostosowane do pór roku, świąt katolickich, wydarzeń i tradycji.

Nad organizacją i realizacją imprez i uroczystości w Domu czuwa instruktor


ds. kulturalno-oświatowych.

Większość imprez odbywa się na terenie Domu, ze względu na stan zdrowia mieszkańców.

Szczegółowy wykaz imprez, w których uczestniczyli mieszkańcy w okresie objętym kontrolą, zawiera załącznik nr 32
Kontakt z kapłanem.
Dom umożliwia mieszkańcom realizację potrzeb religijnych zgodnie z ich wyznaniem. Zgodnie z informacją głównego specjalisty obecnie wszyscy mieszkańcy deklarują wyznanie rzymsko-katolickie.

Mieszkańcy mają zapewniony stały kontakt z kapelanem zatrudnionym w Domu


w wymiarze 1/2 etatu.

Na terenie Domu jest kaplica, przystosowana do obrządku wg wyznania rzymsko-katolickiego, w której realizowana jest posługa kapłańska – nabożeństwa, msze święte, sakramenty (w razie potrzeby udzielane również w pokoju mieszkańców).

Zał. nr 33
Skargi i wnioski, kontakt z dyrektorem.
Dyrektor Domu jest dostępny dla mieszkańców codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00. Informację o dostępności dyrektora dla mieszkańców, również w sprawie skarg
i wniosków, zamieszczono na tablicach informacyjnych w holach w Domu.

Zał. nr 31

W książce kontroli, udostępnionej do wglądu w trakcie kontroli, nie odnotowano żadnej pisemnej skargi, jednakże pracownicy mają możliwość zgłaszania przypadków niewłaściwego zachowania personelu.

W Domu obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników, stanowiący załącznik


do Zarządzenia Nr 5/2012 z dnia 13 marca 2012 r. Dyrektora DPS w Chodzieży.

W Kodeksie wyróżniono następujące zasady postępowania:

- zasada praworządności,

- zasada rzetelności,

- zasada jawności,

- zasada profesjonalizmu,

- zasada neutralności,

- zasada bezstronności i bezinteresowności,


- zasada współodpowiedzialności działania.

Na podstawie zasad określonych w Kodeksie kilkakrotnie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w zakresie niewłaściwego zachowania pracowników, w efekcie czego


w stosunku do 2 pracowników zastosowano karę upomnienia i nagany z wpisem do akt,
1 pracownika zwolniono w trybie dyscyplinarnym, 1 pracownik został ukarany karą upomnienia za naruszenie zasad etyki zawodowej.
7. Samorząd mieszkańców.
Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi wspomagając, polegające m.in. na zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu - §5 ust. 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

W Domu nie działa samorząd mieszkańców. W tym zakresie Dyrektor Domu oświadczył: „W Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży do dnia 27 maja 2003 r. działał Samorząd Mieszkańców. Ze względu na brak kandydatów cieszących się społecznym poparciem działalność Rady została zawieszona po upływie kadencji Rady.(…) Mieszkańcy byli wielokrotnie zachęcani do działalności w Samorządzie lecz nie ma osób chętnych. Cały czas praktycznie na każdej tablicy ogłoszeń znajduje się informacja dla mieszkańców
o działalności mieszkańców Domu w Samorządzie Mieszkańców. Zwrócono również szczególną uwagę na zaakcentowanie tej możliwości podczas zapoznawania wszystkich mieszkańców z powstałym w 2013 r. Regulaminem mieszkańców DPS, który zawiera Regulamin Rady Mieszkańców”.

Zał. nr 34

Przedłożona w toku kontroli dokumentacja w formie notatek służbowych i pism przekazywanych kierownikom Zespołów Opiekuńczo-Terapeutycznych potwierdza zaangażowanie pracowników DPS w tworzenie dogodnych warunków do rozwoju samorządności mieszkańców.

Zał. nr 35

Na tablicach informacyjnych Domu znajduje się stosowna informacja o prawie mieszkańców do działalności w ramach Samorządu Mieszkańców.

Zał. nr 36

W Regulaminie mieszkańców rozdział VI stanowi Regulamin Samorządu, zgodnie
z którym do Rady Mieszkańców może kandydować każdy mieszkaniec spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie.
8. Kontakty z rodziną i społecznością lokalną.
Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi wspomagając, polegające m.in. na stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną - §5 ust. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).
W Domu podejmowane są działania w celu podtrzymywania i rozwijania kontaktów
z rodzinami mieszkańców oraz społecznością lokalną.

Dyrektor oświadczył: „Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży umożliwia mieszkańcom kontakty z rodziną. Dla potrzeb mieszkańców zainstalowana została skrzynka pocztowa, dzięki czemu mieszkańcy mogą listownie kontaktować się z rodziną. (…) W holu głównym jest zamontowany aparat telefoniczny na karty magnetyczne, do którego mieszkańcy mają dostęp nieograniczony, praktycznie całą dobę. W uzasadnionych przypadkach (brak środków na zakup karty, sytuacja losowa, trudna sprawa i inne) mogą korzystać ze służbowych telefonów dps. (…) Kilku mieszkańców (…) korzysta z telefonów w ramach sieci dps na cały obręb strefy numerycznej 0-67. Mogą również odbierać telefony z zewnątrz. Mieszkańcy mający w swoich pokojach stałe łącze internetowe z sieci dps mają możliwość kontaktów


z rodziną znajomymi także drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail, skype.”

Mieszkańcy mogą również być odwiedzani w Domu, w tym zakresie obowiązuje Regulamin Odwiedzin. Dyrektor oświadczył: „ Zgodnie z regulaminem odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, mieszkańców można odwiedzać codziennie do godz. 20 w porze zimowej a w porze letniej do 21. W uzasadnionych przypadkach istniej możliwość odwiedzin w godzinach innych niż ustalone za wiedzą i zgodą Dyrektora oraz współmieszkańca.”

W celu podtrzymywania kontaktów z rodziną Dom umożliwia mieszkańcom również dojazd do rodziny. „Dom zapewnia mieszkańcom dojazd transportem dps do rodziny, na groby rodzinne w okresie Święta Zmarłych, na ważne uroczystości rodzinne (np. ślub wnuków, rocznice, chrzciny prawnuków, pogrzeby) a także wtedy, kiedy mieszkaniec ma taką potrzebę, żeby pojechać spotkać się z rodziną i wrócić za kilka godzin (są to wyjazdy
w Chodzieży lub okolicach).”

Zał. nr 37

Z wykazu kontaktów mieszkańców z rodzinami wynika, że zdecydowana większość utrzymuje systematyczny osobisty i telefoniczny kontakt z rodziną i znajomymi.

Zał. nr 38

Dom podejmuje również starania o utrzymanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.
W tym celu w ciągu całego roku organizowane są liczne imprezy okolicznościowe, mające
na celu integrację z okoliczną społecznością.
IV. WARUNKI EFEKTYWNEJ REALIZACJI USŁUG
1. Pracownicy socjalni.
Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 2 pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu- § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).
Dom zatrudnia 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zał. nr 21


2. Kontakt z psychologiem.
Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zapewnienie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, a w przypadku mieszkańców domu przebywających
w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 ustawy, również z psychiatrą - § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

Mieszkańcy Domu mają zapewniony kontakt z psychologiem i psychiatrą w miarę występujących w tym zakresie potrzeb.

Dyrektor Domu oświadczył, że nie zatrudnia osoby na stanowisku psychologa, jednakże pracownik zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty posiada kwalifikacje psychologa (ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia). Pracownik ten ma stały kontakt z mieszkańcami, kieruje pracami Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego, przeprowadza rozmowy wspierające, uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami, motywuje do leczenia, pomaga nowym mieszkańców w adaptacji do nowych warunków.

Mieszkańcy korzystają również z porad i leczenia w Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM (poradnia zdrowia psychicznego, poradnia leczenia uzależnień, poradnia logopedyczna), w dziennym oddziale leczenia uzależnień, gdzie objęci są opieką psychiatry, psychologa, terapeuty uzależnień oraz psychoterapeuty (w 2013 i 2014 r. korzystało 3 mieszkańców). Jeden mieszkaniec odbył 8-tygodniowy cykl leczenia na oddziale leczenia uzależnień w Piecewie, obecnie kontynuuje leczenie poprzez uczestnictwo 2 razy
w tygodniu w terapii grupowej (Dom zapewnia dowóz).

Jeden mieszkaniec w kontrolowanym okresie korzystał z wizyt indywidualnych u psychologa w ramach poradni specjalistycznej.

Zał. nr 39

Świadczenia zdrowotne.
Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. – art. 58 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).
Mieszkańcy Domu mają umożliwiony dostęp do lekarza podstawowej opieki medycznej, lekarzy specjalistów i badań specjalistycznych wg pojawiających się potrzeb.

Potwierdzają to zapisy w przeanalizowanych Indywidualnych Planach Wsparcia, dokonywane na karcie „Bieżące funkcjonowanie – dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej


i opieki pielęgniarskiej”. Na podstawie ww. dokumentów ustalono, że mieszkańcy systematycznie korzystali z porad i wizyt lekarskich, badań diagnostycznych.

Zał. nr 40

Dom zapewnia mieszkańcom dojazd do placówek służby zdrowia.

Mieszkańcy objęci są również opieką pielęgniarską. Dyrektor oświadczył: „od 15.04.2010 roku są realizowane usługi w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla mieszkańców którzy od lekarza rodzinnego lub specjalisty otrzymali skierowanie do objęcia opieką pielęgniarską długoterminową domową. W Domu (…) działa spółka pielęgniarska „Salutis”, która świadczy specjalistyczne usługi mieszkańcom w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00 w dostępnym gabinecie pomocy doraźnej . Usługi te świadczy aktualnie


5 pielęgniarek”.

Zał. nr 41


3. Szkolenia Zespołu Opiekuńczo-Terapeutyczno.
Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutycznego-opiekuńczego co najmniej raz na lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii,
a także metod pracy z mieszkańcami- § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).

W okresie objętym kontrolą pracownicy Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. „Prawa i obowiązki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży oraz kierunki prowadzonej terapii i metody pracy z mieszkańcami” – szkolenie wewnętrzne, prowadzone cyklicznie dla wszystkich pracowników DPS, wg obecności w pracy na dyżurach,

w małych grupach. Szkoleniem objęci są również pracownicy nowo zatrudniani.

Daty oraz potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu zawierają listy obecności z podpisami pracowników.

2. „Nowoczesne metody leczenia odleżyn” – 2 lutegogo2013 r. – 2 pielęgniarki.

3. „Praktyka postępowania egzekucyjnego w administracji” – 4 marca 2013 r. – 1 pracownik socjalny.

4. „Zmiany w ustawie o pomocy społecznej” – szkolenie wewnętrzne – 12 marca 2013 r. – pracownicy socjalni, kierownicy ZOT (łącznie 6 osób).

5. „Regulamin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” – szkolenie wewnętrzne – 7 czerwca 2013 r.- pracownicy socjalni, kierownicy ZOT.

6. „Kurs samoobrony” – 23-25 maja 2014 r. – 2 osoby.

7. „Podologia. Pielęgnacja stopy zdrowej, pielęgnacja stopy chorej, zespół stopy cukrzycowej” – 1 czerwca 2014 r.- 2 pielęgniarki.

8. Szkolenie BHP – 11 września 2014 r. – 55 osób.

9. Omówienie zewidencjonowanych naruszeń kodeksu etyki pracowników DPS w Chodzieży – 20 października 2014 r. – 17 osób.

Zał. nr 42
V. KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW
Pracownik socjalny.
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia, co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki
o rodzinie - art. 116 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 182 ze zm.).


Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia
do wykonywania zawodu. – art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.) .


Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego – art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.).


Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. – art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) .


Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego - art. 156 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182
ze zm.).

W Domu zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych.

Osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego posiadają następujące kwalifikacje:

• Pani XXXXX (poz. 15 w zał. nr 21) - wykształcenie średnie, ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych (uzyskanie zawodu pracownika socjalnego -1995 r.);
• Pani XXXXX (poz. 16 w zał. nr 21) – ukończyła studia wyższe licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna i resocjalizacja (Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu – 2004 r.) oraz studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika
o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu – 2009 r.);
• Pani XXXXX (poz. 87 w zał. nr 21) – ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna i resocjalizacja (Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu – 2004 r.).

Zał. nr 21


Główny specjalista.
Głównym specjalistą może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe specjalistyczne (np pedagog, logopeda, psycholog) i 5-letbni staż pracy lub wyższe według odrębnych przepisów i specjalizację
II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz 6-letni staż pracy – Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1050 ze zm.).

Dom zatrudnia 1 osobę na stanowisku głównego specjalisty. Pracownik ten ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu – 2000 r.) oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej
i pracy socjalnej (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 2009 r.).

Zał. nr 21


Instruktor ds. kulturalno-oświatowych.
Instruktorem ds. kulturalno-oświatowych może być osoba posiadająca wykształcenie średnie bez wymagań stażowych - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm.).
Dom zatrudnia 1 osobę na stanowisku instruktora ds. kulturalno-oświatowych.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku teologia (Papieski Wydział Teologii w Poznaniu) oraz studia podyplomowe na kierunku gerontologia (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2005 r.).

Zał. nr 21
Opiekun.
Starszym opiekunem może być osoba legitymująca się wykształceniem średnim lub ukończoną szkołą asystentek medycznych oraz posiadająca 5-letni staż pracy, opiekunem może być osoba legitymująca się wykształceniem średnim lub ukończoną szkołą asystentek medycznych oraz posiadająca roczny staż prac, młodszym opiekunem może być osoba legitymująca się wykształceniem średnim lub ukończoną szkołą asystentek medycznych bez wymagań stażowych - Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1050 ze zm.).

Dom zatrudnia 5 starszych opiekunów (poz. 7, 33, 37, 60, 83 w zał. nr 21), 11 opiekunów (poz. 21, 22, 23, 38, 40, 47, 48, 52, 56, 73, 77 w zał. nr ) i 11 młodszych opiekunów (poz. 4, 6, 20, 35, 59, 63, 71, 74, 79, 80, 89 w zał. nr 21)

Osoby zatrudnione na ww. stanowiskach posiadają co najmniej wykształcenie średnie
i wymagany staż pracy.

Zał. nr 21


Opiekun medyczny.
Opiekunem medycznym może być osoba, która posiada dyplom w zawodzie, bez wymagań stażowych - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm).

Dom zatrudnia 3 osoby na stanowisku opiekuna medycznego (poz. 8, 11, 34 w zał. nr 21). Wszystkie osoby zatrudnione na ww. stanowisku posiadają dyplom zawodzie i tytuł opiekuna medycznego (ukończone Policealne Studium Zawodowe FAMA w Pile).

Zał. nr 21
Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej.
Opiekunem kwalifikowanym w domu pomocy społecznej może być osoba legitymująca się dyplomem
w zawodzie, bez wymagań stażowych - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm.).

Dom zatrudnia 7 osób na stanowisku opiekuna kwalifikowanego (poz. 1, 9, 17, 18, 25, 32, 42, w zał. nr 21). Osoby te ukończyły szkoły policealne i posiadają dyplom w zawodzie opiekuna w domu pomocy społecznej.

Zał. nr 21


Technik fizjoterapii.
Technikiem fizjoterapii może być osoba legitymująca się wykształceniem średnim medycznym, bez wymagań stażowych - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zm.).
Dom zatrudnia 1 osobę na stanowisku technika fizjoterapii.

Pracownik ten ukończył studia wyższe licencjackie na kierunku fizjoterapia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile – 2012 r.).

Zał. nr 21
Starszy instruktor terapii zajęciowej.
Starszym instruktorem terapii zajęciowej może być osoba posiadająca wykształcenie średnie
i ukończoną policealną szkołę odpowiedniej specjalności oraz 5-letni staż pracy- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050).

Osoba zatrudniona na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej posiada wykształcenie średnie techniczne i tytuł zawodowy technik ceramik (Technikum Ceramiczne, Chodzież 1974 r.). W DPS w Chodzieży zatrudniona została na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w 1995 r., kiedy dla stanowiska instruktora i starszego instruktora terapii zajęciowej obowiązywały wymogi posiadania wykształcenia średniego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego- Dz. U. Nr 77, poz. 482 ze zm.). Zgodnie z § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zm.) pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia mogą nadal być zatrudniani na tych stanowiskach. Od 1 stycznia 2009 r.,
w związku ze spełnianiem wymagań stażowych została zatrudniona na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej.

Zał. nr 21VI. INFORMACJE KOŃCOWE.

Kontrolę wpisano do rejestru kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją 36.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

16.01.2015 r. Dyrektor DPS Ireneusz Kiełczawa

………………………………………………………………………………………………..

(data, podpis i pieczątka imienna)

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 ze zm.) dyrektor jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym mu z mocy § 16 ust. 1 i 3 prawie do:


  • zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia WUW
    w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole;

  • odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Inspektor wojewódzki

Irena Rakowicz

14.01.2015 r.

……………………………………

Starszy inspektor wojewódzki

Monika Pieprz

14.01.2015 r.

……………………………………

/ podpisy inspektorów, data podpisania/

Protokół podpisano:

Chodzież 16.01.2015 r. Dyrektor DPS Ireneusz Kiełczawa

…………………………………………………………………………………………………...

/ miejscowość, data, imię, nazwisko, stanowisko/

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna