Publikacja wzorcowaPobieranie 32.48 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar32.48 Kb.
J
Duże litery, 13 pkt

Cały tekst czcionka Times New Roman, 13 pkt, odstęp między wierszami 1

PUBLIKACJA WZORCOWA
AN KOWALSKIa,, ANNA NOWAKa, ADAM ZIELIŃSKIb
Pogrubione


aInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice; bPolitechnika Wrocławska
T
Italic
he use of flotation waste for desulfurization of flue gases by the spray-dry method


Wykorzystanie odpadów flotacyjnych do odsiarczania gazów metodą półsuchą
DOI: 10.15199/62.2015.1.XX
F
Streszczenie angielskie wg. wymogów Chemical Abstract
lotation wastes precalcined in air with (i) increased or (ii) not increased H2O content in oven gases, to contain (CaO+MgO) ~87% (H2O-leachable CaO and MgO 38.9 and 35%, resp.) and, for comparison, (iii) a min. 92% CaO and max. 2.5% MgO-contg. quicklime, 35.9, 31.9 and 17.8 μm in av. diam., resp., were used to prep. (1:2 w/w) suspensions in H2O.

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu odsiarczania spalin metodą półsuchą, przebiegającego z wykorzystaniem zawiesin sporządzonych ze specjalnie przygotowanych odpadów flotacyjnych i wapna palonego. Stwierdzono, że odpady flotacyjne mogą stanowić substytut klasycznych sorbentów stosowanych do usuwania SO2 z gazów tą metodą.
W
Wprowadzenie bez tytułu

Odnośniki literaturowe jako indeksy górne z nawiasem
wyniku wieloletniej działalności zakładów przeróbczych rud cynkowo-ołowiowych zostało nagromadzonych w środowisku naturalnym, w formie składowisk powierzchniowych, wiele milionów ton odpadów flotacyjnych. Odpady te składają się głównie z dolomitu, minerałów siarczkowych i tlenkowych cynku, ołowiu i żelaza, kalcytu, krzemionki, gipsu oraz minerałów ilastych. Procentowy udział poszczególnych składników w odpadzie zależy oczywiście od rejonu wydobywczego rud, niemniej jednak największy udział (od ok. 50% do ponad 80%) ma dolomit1, 2). Z tego względu dolomitowe odpady flotacyjne mogą stanowić źródło sorbentu w technologiach odsiarczania spalin, opartych na wykorzystaniu związków wapnia do wiązania ditlenku siarki.

C
Tytuł, bold 14 pkt

Podtytuł, bold 13 pkt


zęść doświadczalna


Surowce

Zawiesiny absorpcyjne stosowane w badaniach procesu odsiarczania spalin otrzymywano poprzez lasowanie specjalnie przygotowanych odpadów flotacyjnych (tzw. prażonek dolomitowych z oczyszczalni ścieków) lub technicznego wapna palonego (prod. ZCh Rudniki), a następnie rozcieńczanie wodą i klasyfikację tak uzyskanych produktów. Stosowano również dietanoloaminę cz.d.a. prod. Sigma-Aldrich, oraz gazowy ditlenek siarki, prod. Azoty Tarnów SA.Aparatura

B

PUBLIKACJA WZORCOWA

PUBLIKACJA WZORCOWA
adania procesu odsiarczania spalin metodą półsuchą przeprowadzono w wielkolaboratoryjnej instalacji badawczej przedstawionej na rys. 1. Zasadniczym elementem instalacji była kolumna rozpyłowa (1) umieszczona na zbiorniku (2). Kolumna ta wykonana była z czterech cylindrów szklanych o wysokości 500 mm i średnicy 300 mm każdy.
Metodyka badań

W trakcie badań mierzono natężenia przepływu spalanego gazu, ditlenku siarki pobieranego z butli i wody podawanej do tacy, temperaturę i skład gazu wchodzącego do kolumny rozpyłowej oraz gazu opuszczającego kolumnę rozpyłową, natężenie przepływu i ciśnienie zawiesiny podawanej do dyszy rozpyłowej oraz wody podawanej ze zbiornika (7), natężenie przepływu i ciśnienie powietrza wprowadzanego do dyszy rozpyłowej oraz powietrza wprowadzanego do rury osłonowej a także natężenie przepływu gazu wyprowadzanego do komina (13).


Metody analityczne

Zawartość SO2 w spalinach oznaczano metodą chromatografii gazowej stosując chromatograf typ GC 1 firmy Perkin Elmer.


Omówienie wyników

Wyniki badań procesu odsiarczania spalin przedstawiono w tabeli 1. P


Greckie litery – mi (mikro)
rażonki dolomitowe zastosowane do sporządzania zawiesin absorpcyjnych charakteryzowały się szerokim spektrum uziarnienia. Średnice podziałowe obydwu typów prażonek były zbliżone i ok. 2-krotnie większe od średnicy podziałowej ziaren wapna palonego. W porównaniu z produktem lasowania wapna palonego stałe produkty lasowania prażonek dolomitowych wykazywały względnie duży udział frakcji grubej ziaren (powyżej 100 μm).
Podsumowanie

Węglanowe odpady flotacyjne przemysłu metali nieżelaznych stanowią potencjalne źródło związków alkalicznych mogących znaleźć zastosowanie w wielu technologiach odsiarczania spalin. W pracy zbadano przydatność tego typu odpadów jako substytutu sorbentów stosowanych w półsuchej metodzie usuwania ditlenku siarki z gazów.


Praca wykonana w ramach projektu celowego zamawianego PCZ 02-20 „Gospodarcze wykorzystanie odpadów stałych powstających w przemyśle metali nieżelaznych”, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.
LITERATURA


Konferencja

 1. M
  Publikacja w czasopiśmie
  . Ślusarek, K. Cichy, Mat. Międzynarodowej Konf. "Tendencje rozwojowe przemysłu cynkowo-ołowiowego", Szczyrk, 16–18 listopada 1998 r., 235.

 2. A. Chmielarz, J. Mrozowski, W. Wasilewski, M. Jaschik, Rudy i Metale Nieżelazne 2002, 47, nr 5, 237.

 3. E. Stós, A. Zajączkowski, W. Gębczyk, L. Adamkiewicz, J. Mrozowski, W. Wasilewski, Sprawozdanie Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach nr 5810/2001, Gliwice, maj 2001 r.

 4. J
  Monografia
  .S. Klingspor, JAPCA 1987, 37, 801.

 5. H. Jankowska, A. Świątkowski, J. Choma, Węgiel aktywny, WNT, Warszawa 1985 r.

 6. Gryfskan Sp. z o.o., Hajnówka, Prospekt firmowy.

 7. Z
  PUBLIKACJA WZORCOWA

  PUBLIKACJA WZORCOWA
  gł. pat. pol.
  P-344 539 (2000).

 8. Pat. USA 2 931 834 (1960).Table 1. Progress of glycerol hydrochlorination

Tabela 1. Przebieg reakcji chlorowodorowania glicerolu

Numer reaktora

Przepływ gazowego chlorowodoru,

g/h


Przepływ ciekłej

mieszaniny,

cm3/h


Gęstość ciekłej mieszaniny,

g/cm3Masa, g

destylat

wywar


chlorowodór
w płuczce

1

60,3

83,2

1,235

39,3

116,2

9,0

2

30,0

87,4

1,298

28,48

115,14

7,8

3

19,5

86,2

1,320

16,87

111,62

9,0

Gęstość mieszaniny poreakcyjnej po 4 stopniu kaskady, d20 = 1,344 g/cm3

(jednostki w główce tabeli po przecinkach)Podpisy pod rysunkami

(jednostki na osiach po przecinkach; rysunków nie wstawiać w dodatkowe ramki)Fig. 1. Particle size distribution of the sorbents used (● – flotation waste calcined with water, ▲ – flotation waste calcined without water , ○ – quicklime)

Rys. 1. Skład ziarnowy stosowanych sorbentów (● – prażonka z wodą, ▲ – prażonka bez wody, ○ – wapno palone)Wzór notki biograficznej:
D
PUBLIKACJA WZORCOWA

PUBLIKACJA WZORCOWA
r inż. Jan Kowalski w roku 1985 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Specjalność – inżynieria chemiczna i procesowa.

Autor do korespondencji: Polskiej Akademii Nauk, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 231-08-11, fax: (32) 231-03-18, e-mail: jan.kowalski@iim.gliwice.pl
Pobieranie 32.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna